پایان نامه با واژه های کلیدی جذب دانش، انتخاب رشته، دانشگاهها، حمل و نقل

دانلود پایان نامه ارشد

علايق و اهداف آنها را متأثر ميسازد. آن چيزي که بايد در ارائهي دروس، رشتهها و در واقع کلاسها مد نظر اساتيد و مديران مؤسسات گرفته شوند. نيازها، علايق، هيجانات، انتظارات و هدف دانشجويان از تحصيلات آکادميک است. خيليها براي ترفيع در شغل، برخي ديگر بخاطر مدرک و پرستيژ، براي عده اي سرگرمي، و عدهاي هم عمدتاً بخاطر افزايش سطح معلومات و از روي علاقه رشتهاي را در مؤسسهاي انتخاب و دنبال ميکنند. و در واقع انگيزش آنهاست که به رفتار آنها نيرو و جهت ميدهد. همانطورکه ميدانيم انگيزش با نيازها، شناخت‌ها، هيجانها و رويدادهاي بيروني مرتبط است و نحوه تفکر را بيشتر نشان مي‌دهد. “

نظر خواهي و مشورت با اطرافيان بر انتخابهاي افراد در ابعاد و موارد مختلف زندگي تأثيرگذار و دخيل ميباشند. اکثر افراد در امور مختلف براي کاهش ريسک و انتخاب بهتر با افراد مختلف مشورت کرده و نظرات آنها را مد نظر قرار ميدهند و عدّهاي هستند که نظرات آنها تأثير زيادي بر انتخابهاي افراد دارند از جملهي آنها ميتوان به دوستان، خانواده و مشاوران متخصص اشاره کرد. همانطور که يکي از مشارکتکنندگان در مصاحبه اشاره ميکند:

” در انتخاب مؤسسهي آموزشي و حتي رشته بسياري از خانوادهها علايق و خواستههاي خود را بر فرزندان خود تحميل ميکنند. مواردي بودهاند که شخصاً با آنها برخورد کردهام که دانشجويي از آنجا که پدر و مادرش به فلان رشته علاقه داشتهاند و دوست داشتند فرزندشان فلان رشته را بخواند تا به اصطلاح پز آن را در فاميل و دوستان خود بدهند… همچنين از آنجايي که دوستان و همنشينان خيلي در انتخاب و مسير زندگي فرد نقش دارند بطوري که خودم در دوران دبيرستان رشتهي رياضي را بخاطر بودن در کنار يکي از دوستانم که خيلي با هم صميمي بوديم انتخاب کردم. اين امر در انتخاب رشته و حتي دانشگاه هم براي بسياري از دوستانم اتفاق افتاد و… البته در دبيرستان و يا حتي مقاطع ديگر مشاوران در دسترس و گاهاً اساتيد دانشگاه در مقاطع ارشد و دکتري نقش بسيار مهمي را ايفا ميکنند و ميتوان به آنها بعنوان حتي مهمترين عامل نيز اشاره کرد.”

وضعيت و شرايط مالي يکي از مهمترين عوامل در بسياري از انتخابهاي افراد در شرايط و موارد مختلف ميباشند. در واقع بر اساس شرايط اقتصادي سبک زندگي، علايق و حتي ميزان پيشرفت افراد در زمينههاي مختلف رقم ميخورد. به گفتهي يکي از اساتيد شرکت داده شده در مصاحبه:

“در حال حاضر دغدغهي بسياري از دانشجويان ما و حتي دانشجويان بالقوه، شرايط مالي ميباشد. اين امر نه تنها در انتخاب مؤسسه و دانشگاه، بلکه در انتخاب رشته و تعداد واحدهاي انتخابي در هر ترم نقش بسيار مهمي دارد. برخي از دانشجويان خود سرپرست خانواده بوده و در کنار تحصيل کار هم ميکنند. چه بسا بسياري از دانشجويان ما را کارمندان و شاغلين تشکيل ميدهند… عدّهاي نيز توسط خانواده تأمين مالي ميشوند که ممکن است خانوادهي آنها در قشر فقير، متوسط و ثروتمند جامعه باشند… اين موارد بشدت بر روي انتخاب رشته و حتي تعداد واحدها و ترمهايي که دانشجو موفق به اخذ مدرک ميشوند… تأثيرگذار است. تمامي اين موارد در تعيين ميزان شهريه و برنامهريزي…. دانشگاه بايد مد نظر قرار داده شوند.”

4ـ3ـ1ـ1ـ2ـ عوامل سازماني(برون سيستمي)
يکي از عواملي که مربوط به محيط ميباشد را ميتوان عوامل سازماني ناميد که از کنترل مديريت دانشگاه خارج ميباشد و مربوط به محيطي است که سازمان در آن استقرار يافته است. بخشنامهها و قوانين و مقررات موجود مختص هر مؤسسهي آموزشعالي، يکي از عوامل تأثيرگذار بر قسمتهاي مختلف و حتي کيفيت خدمات هر مؤسسه ميباشد. به گفتهي يکي از آگاهان کليدي:
” از عوامل بسيار مهمي که ميتواند در جذب دانشجويان در مؤسسات غيرانتفاعي بسيار مؤثر و چشمگير باشد. ارائهي تسهيلات مالي به شرط تأمين مالي و نبود مشکل مالي براي مؤسسه است. از طريق ارائهي وامهاي متناسب با هزينهي تحصيل و شهريهها و همچنين موارد ديگر، بصورت اقساط ماهيانه از همان شروع ثبتنام ميتوان دغدغهي مالي را براي دانشجويان و خانوادهها کم کرد در صورتي که مؤسسه مبلغ را در آخر هر ماه دريافت ميکند… البته شهريه ثابت و متغير را ميتوان بعنوان يک مزيت رقابتي در نظر گرفت به شرط اينکه محدوديتي از جانب وزارت خانهها اعمال نشود و مؤسسات غيرانتفاعي بصورت کاملا خصوصي اداره شود. البته وامها و منابع مالي بايد در اختيار مؤسسات تا زمان در غلتک افتادن بايد قرار گيرد.”

يکيديگر از آگاهانه کليدي در اين باره اشاره مي کند که:
” دغدغهي مالي دانشجويان توسط وامها، تسهيلات و انعطاف در گرفتن شهريه و هزينهها، البته بصورت برنامهريزي شده ميتواند بدست فراموشي سپرده شود. اين امر بستگي به منابع مالي و بودجه مؤسسه دارد… .”
4ـ3ـ1ـ2ـ عوامل درون سيستمي
منظور از عوامل سيستمي در اين پژوهش آنچه که درون مؤسسات آموزش بوده و توسط مدير قابل کنترل مي باشد است. مجموعه عوامل شناسايي شده در مصاحبهها در اين پژوهش عبارتند از: منابع مالي مؤسسه، فرآيند و محصول آموزش، رويه ها و سياستهاي آموزشي، کادر علمي و منابع و امکانات فيزيکي ميباشد. همانطور که يکي از شرکتکنندگان در مصاحبه اشاره ميکند:

” در مؤسسات و مراکز دانشگاهي، آموزش بعنوان محصول شناخته ميشود. البته محصولات مراکز آکادميک شامل مواردي ديگري نيز ميباشد که از جمله مهمترين عوامل آموزشها و مطالب ارائه شده به دانشجويان است. در مباحث بازاريابي، مشتريان و محصول رابطهي تنگاتنگي با هم دارند. در بحث آموزش عالي، محصول آموزشي که جنبهي خدماتي را شامل ميشود مهمترين فاکتور مد نظر دانشجويان است. محصول ما در مؤسسه، آموزشي است که ما مدنظر قرار دادهايم. البته بهتر بگويم، کادر علمي ما و همچنين مدرک ارائه شده توسط ما(اعتبار) محصولاتي هستند که متقاضيان مورد توجه قرار ميدهند. اينکه اساتيد بکار گرفته در مؤسسه چقدر داراي حسن شهرت هم از لحاظ علمي و هم از لحاظ هاي ديگر مي باشند يکي از عوامل مؤثر بر کيفيت آموزش و همچنين جذب دانشجويان به مؤسسه و حتي رشته ميباشد… از طرفي مطالب ارائه شده توسط مؤسسه تا چه اندازه داراي کيفيت و قدرت رقابت با ساير مؤسسات حتي در بُعد بينالمللي دارد.”

به گفتهي يکيديگر از مشارکتکنندگان:

” بسياري از دانشجويان بخاطر اينکه فلان استاد در مؤسسهي ما در حال تدريس ميباشد مؤسسهي ما را ترجيح ميدهند. بنده به نوبهي خود معتقد هستم که ما براي اينکه قادر به کسب شهرت و اعتبار و حتي در مواردي جذب دانشجويان ساير مؤسسات به سمت مؤسسهي خود باشيم بايد مدرسين، مطالب علمي و کيفيت مطالب خود را بر اساس استاندارد هاي جهاني… مرتب کنيم. اين موارد باعث جذب دانشجويان نخبهاي که بخاطر شرايط شان مجبور به انتخاب مؤسسهي غيرانتفاعي هستند به دلايل… مي شود. در واقع دانشجويان بدنبال مدارکي هستند که از طرف سازمانهايشان(براي شاغلين) و شرکتهاي متقاضي کادر( براي دانشجويان بيکار) معتبر و با ارزش باشد.”

سازمانها و مؤسسات داراي خدمات و سرويسهاي بسياري هستند. با توجه به ويژگيهاي ذکر شده در مورد خدمات در فصل دوم، توجه به تفاوت آن با محصولات که داراي شمايل فيزيکي هستند داراي اهميت ميباشد.در اين زمينه يکي از آگاهان شرکتکننده در مصاحبه ميگويد:

” خدماتي که توسط يک مؤسسه ارائه ميشود بايد داراي انعطاف و کيفيت باشد. منظورم از انعطاف، اين است که ما ميتوانيم با در اختيار قرار دادن فرمهاي ترجيحي به دانشجويان در زمان ثبت نام و حتي در زمان انتخاب واحد، چيدمان دروس و کلاسها را بر اساس شرايط دانشجويان قرار دهيم. البته اين نيازمند انعطاف کادر و پرسنل ما نيز ميباشد… همين مؤسسهي ما با برگزاري کلاسهاي فوق برنامه در زمينهي احتياجات دانشجويان در زمينهي نرم افزاري آن هم با هزينهي مناسب، حتي موفق به جذب دانشجويان دانشگاههاي معتبر مانند دانشگاه اصفهان در اين کلاسها شد که اين خود منجر به حسن شهرت دانشگاه و حتي درآمدزايي براي مؤسسه و تعامل بين مؤسسهي ما چه از نظر مدرسين و چه دانشجويان با دانشگاههاي ديگر شد.”

به گفتهي يکيديگر از آگاهانه کليدي:

” يکي از مشکلات دانشجويان برنامههاي کلاسي و زمان ارائهي دروس ميباشد. با بهبود زمانبنديـها و نحوهي ارائهي دروسمان در بخش خدمات مؤسسه ما ميتوانيم نسبت به رقبا مزيت داشته باشيم… همچنين برخورد کادر ما نيز در انجام ساير خدمات به دانشجويان …بسيار بسيار ميتواند حساس باشد.”

از جمله موارد ديگر که مربوط به عوامل سازماني مرتبط با بازاريابي مؤسسات غير انتفاعي ميشود موقعيت و جايگاه مؤسسه هم از لحاظ موقعيت رفاهي جغرافيايي در شهر مکان استقرار مؤسسه و همچنين جايگاه و اعتبار مؤسسه نزد وزارت علوم و ساير مراکز ميباشد.به گونه اي که يکي از مصاحبه شوندگان در اين باره ميگويد:

” از جمله موارد مهم که در انتخاب و برتري مؤسسه نسبت به ساير مؤسسههاي رقيب وجود دارد موقعيت شهري و محل مؤسسه در شهر است. اگر مؤسسه در مکاني باشد که به وسايل حمل و نقل، محل زندگي دانشجويان، به مکانهاي خوب و با کلاس شهر نزديکتر باشد دانشجويان آن را ارجح مي دانند…
از لحاظ علمي نيز اگر مؤسسه در رتبهبنديهايي که توسط سازمانها و وزارت علوم صورت ميگيرد رتبه بالايي داشته باشد کادر حاضر ميتوانند شاهد حضور دانشجو از استانهاي ديگر با وجود فاصلهي زياد باشند که البته مؤسسهي ما از اين امر مستثني نيست… .”

امکانات و منابع فيزيکي هر مؤسسه هم براي کارمندان آن مؤسسه مهم بوده و هم براي ارباب رجوع و مشتريان آن سازمان، بخصوص براي مؤسسات آموزشعالي اين امر از مواردي ميباشد که بايد با تأمل و تفکر تمام آنها را بررسي کردن يکي از آگاهان کليدي در اين باره اينطور ميگويد:

” ما با توجه به منابع و امکانات خود اعلام ظرفيت ميکنيم و مسلماً اين عوامل از فاکتورهاي مد نظر دانشجويان بر انتخاب مؤسسه هستند که در بازاريابي بايد به آن توجه بيشتر شود. از جمله اين عوامل انواع امکانات ورزشي، تفريحي، خوابگاهي و… ميباشد. که البته مؤسسه ي ما از بسياري بي بهره مانده… ما ميتوانيم با خريداري ساختمانهايي امکانات خوابگاهي را براي دانشجويان غيربومي ولي با هزينهي آزاد خريداري کنيم و حتي آن را منبع درآمدي براي مؤسسه کنيم… از جمله موارد ديگر امکانات سلف سرويس و سرويسهاي اياب و ذهاب ميباشد.”

يکي ديگر از مشارکتکنندگان اشاره ميکند:

” دسترسي به امکانات و ميزان امکانات است که تعداد دانشجويان را رقم ميزند. ما اگر بخواهيم از کل کشور دانشجوداشته باشيم بايد بتوانيم حداقل امکانات خوابگاهي و ساير امکانات را تأمين کنيم. همچنين براي جذب دانشجويان در مقاطع بالاتر حتما به امکانات کتابخانهاي و پايگاههاي علمي نياز داريم. مؤسسه يا بايد در نقطهاي از شهر باشد که دسترسي به تمامي امکانات براي دانشجويان ممکن باشد يا اينکه بتواند تمامي امکانات… را در محيط خود تأمين کند تا نسبت به رقبا از اين نقطه ضربه نخورد. “
4ـ3ـ2ـ مقولهي محوري
اين پژوهش بر آن است تا الگوي بازاريابي آموزشعالي در ايران را با توجه به بررسي عوامل و شناسههاي مهم و مؤثر براساس مصاحبههاي انجام شده به بهترين نحو، متناسب با شرايط مختص ايران ارائه نمايد. با توجه به يافتههاي اين پژوهش بازاريابي خدمات متشکل از رويکرد 7پي(شامل: محصول، قيمت، ترفيع، موقعيت، افراد، فرآيند و شواهد فيزيکي)، توسعهي خدمات و آموزش بعنوان خدمات و دانشجو بعنوان مشتري، و بازاريابي رابطهاي شامل بازاريابي داخلي، خدماتپايه، قيمتهاي تشويقي و رابطه با مشتري، مقولههاي فرعي بازاريابي آموزشعالي را تشکيل ميدهند.
جدول8. مقوله ي محوري

– بازاريابي خدمات
– رويکرد 7پي در بازاريابي خدمات آموزشي

– توسعهي خدمات

– آموزش بعنوان خدمات و دانشجو مشتري

– بازاريابي رابطهاي
– بازاريابي داخلي

– رابطه با مشتري

– قيمتهاي تشويقي

– خدمات پايه

4ـ3ـ2ـ1ـ بازاريابي خدمات
پژوهشگر با توجه به مصاحبههاي صورتگرفته و يافته هاي حاصل از آن رويکرد 7 پي با را نگاهي بر ماهيت خدماتي آموزش بعنوان شاخهاي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی انتظارات دانشجو، دانشگاهها، جذب دانش، روش پژوهش Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی دانشگاهها، انتظارات دانشجو، جذب دانش، تناسب با محصول