پایان نامه با واژه های کلیدی جامعه آماری، مدل مفهومی، روش تحقیق، کنترل اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

بالاست(تنهایی،42:1379).
درواقع اینکه برخی اشخاص دچار رفتار نابهنجار می شوند، اینگونه رفتار ناشی از تقویت کننده های است. مثلاً ناکامی از ارضای نیاز موجب بروز رفتار پرخاشگرانه می شود، از اینرو آرزوی دستیابی به امتیازات همنوایی با دیگران انگیزه رفتار نابهنجار است،چرا که بر اثر فقدان عدالت توزیعی، و عدم ارضای انتظار پاداش، نارضایتی و مخالفت با هنجارهای جامعه (هنجار شکنی و نا بهنجاری) و سپس کجروی و انحراف اجتماعی را بدنبال خواهد داشت (اسکیدمور،93:1372).

3-6-نظریه پیوند افتراقی4

نظریه پیوند افتراقی ادوین ساترلند این است که افراد به این علت کج رفتار می شوند که تعداد تماس های انحرافی آنان بیش از تماس های غیر انحرافی شان است. این تفاوت تعامل افراد با کسانی که ایده های کج رفتارانه دارند نسبت به افرادی که از ایدههای همنوایانه برخوردارند(یعنی تماس بیشتر آنا با کج رفتاران یا ایده های کج رفتاری) علت اصلی کج رفتاری آنهاست. خلاصه ای از رویکرد ساترلند را به دلیل اهمیت فراوان آن نقل میکنیم.
کج رفتاری یاد گرفتنی است نه ارثی.
کج رفتاری در تعامل با دیگران آموخته می شود .
بخش اصلی یادگیری کج رفتاری در حلقه درون گروه روی میدهد و رسانه های جمعی و مطبوعات نقش دوم را ایفا میکنند.
یاد گیری کج رفتاری شامل آموختن فنون خلاف کاری و سمت و سوی خاص انگیزه ها، کشش ها و گرایش ها می شود.
سمت و سوی خاص انگیزه ها و کشش ها از تعریف های مخالف و موافق هنجارها یاد گرفته می شوند.
هر فرد به دلیل بیشتر بودن تعریف های موافق تخلف به نسبت تعریف های موافق با همنوایی با هنجارها کج رفتار میشوند.
پیوندهای افتراقی ممکن است از نظر فراوانی، دوام و رجحان متفاوت باشد.
فرایند یاد گیری کج رفتاری از طریق تعامل با کج رفتاران و همنوایان ساز و کارهای مشابهی با هر نوع یادگیری دیگر دارد.
کج رفتاری را که خود تجلی نیازها و ارزش های کلی است نمی توان با همین نیازها و ارزش های کلی تبیین کرد (سخاوت، 1381 :93 ).

3-7- چارچوب نظری تحقیق

چارچوب نظری تعیین کننده اساس یک مطالعه اجتماعی است. محقق به وسیله چارچوب نظری برای خود یک زاویه نگرش به مساله مورد بررسی انتخاب می نماید. به عبارت دیگر از این طریق او مشخص می نماید که باید بر روی چه نکاتی تاًکید نموده و چگونه پدیده مورد نظر را مطالعه کند و به دنبال چه ارتباطی میان متغیرهای موجود در رابطه با آن بگردد (لهسایی زاده ، 1385 :24-23 ).
در تحقیق حاضر با توجه به مبانی نظری مطرح شده، مشاهده می نماییم که هریک از نظریه ها از زاویه ای خاص، بخشی از مساله ناهنجاری پوششی ما مورد تبیین قرار میدهند و گاه این نظریات دارای همپوشانی آشکاری نیز می باشند. اکنون با توجه به مبانی نظری مطرح شده و با توجه به هدف این پژوهش (بررسی عوامل مرتبط با ناهنجاری پوششی ) و همچنین ارزیابی مطالعات انجام شده در این حوزه برای تبیین ناهنجاری پوششی از نظریه کنترل اجتماعی به عنوان چارپوب نظری تحقیق استفاده می کنیم.
این نظریه رفتار انحرافی را ناشی از ضعف در کنترل اجتماعی و درون می داند و به نقش متغیرهای خانواده، مدرسه، گروه همسالان، دین، تحصیلات و … در کنترل رفتار انحرافی توجه دارد. مساله اصلی در نظریه کنترل اجتماعی این است که چگونه فرد خود را با هنجارهایی که بر او تحمیل شده اند، تطبیق می دهد و چگونه در برابر فشارهای گروهی یا در برابر توقعات و انتظارات هم نوعانش خود را سازگار می سازد؟ گاه می شود که تسلیم نیروهای خشن یا صورت های منعطف تر فشار، الزام می شود، لیکن در اکثر موارد کاری جز سازگاری و انطباق خود نمی کند. یعنی در واقع وجه نظر خود را تغییر می دهد، از توقعات خود می کاهد، منابع رضایت و خشنودی خود را جا به جا می کند و نظایر این کارها را انجام می دهد (نیاز به سازگاری یا میل به اجتناب از ناموزونی شناخت ) تا از این طریق انسجام گروهی خود را حفظ نمایند و تمام این ها به واسطه حضور مستقیم یا غیر مستقیم مکانیسم های نظارت اجتماعی ( نظیر خانواده، مدرسه، دوستان، وسایل ارتباط جمعی ،…) است که بر رفتار افراد حاکم بوده و هنجارها را تنظیم می نمایند.» (لازارسفل ،1376: 127 ).
فرض اصلی این نظریه آن است که انسان ها موجودات سیری ناپذیری هستند ، و به همین علت همواره نیازمند نظارت می باشند، بنابراین کنترل اجتمایی فرآیندی است که جهت سازگاری و عدم ناسازگاری افراد جامعه اعمال می گردد. بنابراین می توان گفت که این اهرم اجتماعی بوسیله منابع مادی و نمادین سعی در ایجاد همنوایی و نظم در جامعه دارد (ستواه، 1387 : 134-133 ).
بنابر اعتقاد هیرشی 5، همه انسان ها به خاطر طبیعت شان قادر به ارتکاب جرم می باشند. ولیکن افرادی که به گروههای اجتماعی چون خانواده ، مدرسه و همسالان وابسته تر هستند ، کمتر امکان دارد اعمال بزهکارانه انجام دهند. هیرشی مهمترین عنصر بستگی اجتماعی6 را وابستگی7، یعنی داشتن محبت و حساسیت به دیگران می داند. او عناصری چون پایبندی8 به قراردادهای اجتماعی، در آمیختگی 9 فعالیت های اجتماعی و اعتقاد 10 به جامعه را نیز جهت درونی کردن ارزشها و هنجارها ضروری می داند.

3-8- مدل مفهومی و تجربی تحقیق

در علوم اجتماعی، مدل سازی بخش جدایی ناپذیری از تحقیق میباشد. مدل ها هم راهنمای طرح پژوهش هستند و هم در توسعه ی نظریه ها نقش سبزایی ایفا می کنند. مدل چارچوبی را برای مطالعه ایجاد می کند که از طریق آن می توان فرضیه ها تحقیق را استخراج نمود و همچنین سؤالات مطرح شده را مورد ارزیابی قرار داد (دلبرت وسالکین، 2002 : 46 نقل شده در مقدس و همکاران ، 1387 : 5 ). مدل مفهومی تحقیق دیاگرامی است که نشانگر روابط مفاهیم مرتبط با مساله مورد بررسی بر طبق چارچوب نظری تحقیق می باشد. مدل مفهومی این مطالعه به صورت زیر می باشد:

3-8-1- مدل مفهومی
این مدل براساس مفاهیم مطرح در چارچوب نظری تحقیق طرح شده است و رابطه متغیرهای مستقل را در سطح نظری با متغیر وابسته نشان می دهد.

شکل شماره 3-1 : مدل مفهومی تحقیق

3-8-2- مدل تجربی تحقیق

شکل شماره 3-2: مدل تجربی تحقیق

3-9- فرضیات تحقیق

بین نظارت خانواده و بروز ناهنجاری پوششی رابطه وجود دارد.
بین نظارت مدرسه و بروز ناهنجاری پوششی رابطه وجود دارد.
بین وابستگی به دوستان و بروز ناهنجاری پوششی رابطه وجود دارد.
بین تاًثیر رسانه های جمعی و بروز ناهنجاری پوششی رابطه وجود دارد.
بین تحصیلات پدر و بروز ناهنجاری پوششی رابطه وجود دارد.
بین تحصیلات مادر و بروز ناهنجاری پوششی رابطه وجود دارد.
بین بعد خانوار و بروز ناهنجاری پوششی رابطه وجود دارد.
بین درآمد خانواده خانواده و بروز ناهنجاری پوششی رابطه وجود دارد.
بین پس انداز خانواده و بروز ناهنجاری پوششی رابطه وجود دارد.
بین شغل پدر و بروز ناهنجاری پوششی رابطه وجود دارد.
بین شغل مادر و بروز ناهنجاری پوششی رابطه وجود دارد.
بین قومیت و بروز ناهنجاری پوششی رابطه وجود دارد.
بین توجه به فرایض مذهبی و بروز ناهنجاری پوششی رابطه وجود دارد.
بین محل تولد و بروز ناهنجاری پوششی رابطه وجود دارد.
بین محل مدرسه و بروز ناهنجاری پوششی رابطه وجود دارد.

فصل چهارم

روششناسي تحقيق

4-1- مقدمه

امروزه محققان شاخه های مختلف علوم اجتماعی، موضوعات تحقیقاتی را نه تنها از دیدگاه های نظری متفاوت ، بلکه با انواع گوناگون روشهای تحقیق نیز مورد مطالعه قرار می دهند (بروروهانتر، 1990 : 9 ).
در تحقیقات علمی روش شناسی به مجموعه ای از قوانین، تکنیک ها و رویکردهایی که در جامعه علمی مورد استفاده قرار می گیرند اطلاق می شود. علمی بودن روششناسی به معنای برقراری ارتباط منظم و سازمان یافته بین سطح نظری و حقایق اجتماعی است. در این مسیر پارادایمهاي علوم انسانی، چگونگی حرکت محقق (روش تحقیق) را تعیین می کنند. بر این اساس می توان گفت: اکتشاف مربوط به پارادایم تفسیری، تبیین مربوط به پارادایم اثباتی و ایجاد تحول مربوط به پارادایم انتقادی است ( ایمان، 1388: 19-14 ). بدین ترتیب مطالعه حاضر با رویکردی کمی در پارادایم اثباتی، و از طریق فرضیه سازی سعی در تبیین مساًله ناهنجاری پوششی دارد.
در این فصل به معرفی روش تحقیق، جامعه آماری ، نمونه مورد مطالعه، شیوه نمونه گیری، ابزار سنجش، نحوه جمع آوری اطلاعات، شیوه تجزیه و تحلیل داده ها و تعریف متغیرهای مستقل و وابسته این تحقیق خواهیم پرداخت.
4-2- روش تحقیق

در رویکردهای کمی تحقیق یک راهبرد ابزاری به شمار می آید. بنابراین در عرصه جامعه شناسی پیمایش اجتماعی به عنوان روش تحقیق مطرح می گردد ( ایمان ، 1388 : 124 ). در تحقیق حاضر نیز با توجه به جامعه آماری بزرگ و سعی بر جمع آوری داده ها از تعداد محدودی به عنوان نمونه مطالعه از روش پیمایش اجتماعی استفاده شده است. پیمایش جهت جمع آوری داده ها باید محدود به پرسشهایی باشند که مردم قادر به پاسخگویی به آنها هستند (بیکر ،1386 : 24 ).

4-3- جامعه آماری و نمونه مورد مطالعه

«جامعه آماری مجموعه ای از افراد هستند که یک یا چند صفت مشترک دارند» (ساعی ، 1381 :26 ).
در واقع جامعه آماری همان جامعه ای است که ما نمونهی نمایای خود را از درون آن انتخاب می کنیم. جامعه آماری این تحقیق دانش آموزان دختر دبیرستان های شیراز هستند. براساس اطلاعات موجود و آمار ارائه شده در سایت آمار ایران جمعیت این دانش آموزان در سال 1389 برابر با 34559 نفر می باشند. حال با وجود اینکه یکی از روش های شناخت مسائل اجتماعی در یک جامعه، گردآوری اطلاعات از تمام اعضای آن می باشد، اما این شیوه برای گروه های بزرگ هزینه سنگینی دارد. شیوه ای دیگر به دست آوردن اطلاعات بخشی از افراد جامعه است، بگونه ای که بازتابی از كل آن جامعه باشند این همان اصل اساسی نمونه گیری است (دواس، 1387 : 67 ). در این تحقیق تعداد نمونه با فرمول کوکران برابر با 385 نفر محاسبه شد.
n=((t^2 pa)/d^2 )/(1+1/N [(t^2 pq)/d^2 -1] )=((〖(1.96)〗^2 0.5×0.5)/〖(0.05)〗^2 )/(1+1/34559 [(〖(1.96)〗^2 0.5×0.5)/〖(0.05)〗^2 -1] )=385

P= 0.5احتمال وجود صفت
q=0.5احتمال عدم وجود صفت
t=1.96درجه اطمینان
d= 0.5احتمال خط
N= 344559حجم جامعه
روش نمونه گیری در این تحقیق نمونهگیری خوشهاي است. بنابراین با توجه به تقسیم بندی آموزش و پرورش به چهار ناحیه، نمونه ها را به نسبت سهم هر ناحیه تقسیم کرده و در هر ناحیه نمونه ها را به صورت تصادفی ساده انتخاب نموده ایم.
در این پژوهش ، 420 پرسشنامه بین دانش آموزان دختر در نواحی 4گانه تقسیم شد که تعداد 400 پرسشنامه به طور کامل پاسخ داده شد و این تعداد پرسشنامه کدگذاری شدند.

4-4- ابزار جمع آوری داده ها

برای گردآوری داده های پیمایش می توان از تکنیک های مختلفی سود جست. با این همه پرکاربردترین تکنیک جمع آوری دادهها پرسشنامه است ( دواس، 1387: 87 ). محتویات سوالات پرسشنامه را متغیرهای تحقیق مشخص می کنند (ازکیا، 1389: 431). از دیدگاه هایمن11 یک پرسشنامه را می توان با آزمایش قابل قیاس دانست. این ابزار باعث می شود که انسان ها در برابر وضعیتی شبه آزمایشگاهی قرار گیرند. در این پژوهش نیز ما از پرسشنامه استفاده نموده ایم که بصورت فرد فرد توسط افراد نمونه تکمیل شد.

4-5- روایی و پایایی ابزار سنجش

اعتبار تحقیق در حقیقت میزان دقت شاخص ها و معیارهایی است که در راه سنجش پدیده مورد نظر تهیه شده اند ( ساروخانی ، 1385 : 386 ). ما در این پژوهش از اعتبار صوری استفاده نمودیم که «میزان توافق متخصصان یک امر در رابطه با یک شاخص یا یک معیار است » (همان). برای این منظور طیف ها و گویه های

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی روابط اجتماعی، گروه همسالان، کنترل اجتماعی، پذیرش اجتماعی Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی توزیع فراوانی، رسانه های جمعی، توزیع فراوانی پاسخگویان، تاثیر رسانه ها