پایان نامه با واژه های کلیدی جامعه آماری، پیش آزمون، رتبه بندی، قابلیت اعتماد

دانلود پایان نامه ارشد

همچنين در کنار گزينش هاي صورت گرفته، هر کارشناس براي تصميم خود يک سطح اطمينان نيز در نظر مي گيرد. سپس طي چهار مرحله، اولويت بندي گزينه ها انجام مي شود. در گام نخست، اوزان معيارها و گزينه ها نسبت به معيارها تعيين مي شود. سپس وزن هاي تصميم گيرندگان مشخص شده در ادامه با تلفيق گامهاي اول و دوم، اوزان نهايي حاصل مي شود. در گام پاياني رتبه بندي گزينه ها مشخص مي شود.
در اين روش هر يک از تصميم گيرندگان مقايسه های زوجي خويش را با کاربرد عبارتهاي زباني ايجاد مي کنند که اين عبارات به صورت اعدادفازی مثلثی M = (l,m,u) تبديل مي گردد.
عملگرهای ریاضی در زبان فازی به صورت زیر تعریف می شوند:
M1 + M2 = (l1+ l2 , m1+m2 , u1+u2)

M1 * M2 = (l1* l2 , m1*m2 , u1*u2)

M-1 = (1/u_1 ,1/m_1 ,1/l_1 )
گام اول:
تعیین اوزان معیارها و گزینه ها نسبت به معیارها
برای هر یک از سطرهای ماتریس مقایسه های زوجی، مقدار Sk، که خود عدد فازی مثلثی است، به صورت زیر محاسبه می شود. (اصغرپور، 1387)
Sk = ∑_(j=1)^n▒M_(kl ) ×[∑_(i=1)^m▒∑_(j=1)^n▒Mij]^(-1)
در فرمول بالا K بیانگر شماره سطر، i و j به ترتیب نشان دهنده گزینه ها و شاخص ها هستند.
در روش مذکور، پس از محاسبه Sk ها، درجه بزرگی آنها نسبت به هم باید به دست آید. به طور کلی اگر M1 و M2 دو عدد فازی مثلثی باشند، درجه بزرگی M1 بر M2، که با (M2 ≥ M1)V نشان داده می شود، به صورت زیر تعریف می گردد:
{█(V (M_1≥M_2 )=1 if : m_1 ≥[email protected] (M_1≥M_2 )=hgt (M_1 ∩M_2 otherwise )┤

همچنین داریم:
Hgt (M1 ∩ M2) = (u_1- l_2)/((u_1-l_2 )+(m_2-m_(1 )))
میزان بزرگی یک عدد فازی مثلثی از k عدد فازی مثلثی دیگر نیز از رابطه زیر بدست می آید:

V ( M1 ≥ M2 ,…,Mk ) = min [V (M1 ≥ M2),…,V(M1 ≥ Mk)]
در روش تحلیل توسعه ای برای محاسبه وزن شاخص ها در ماتریس مقایسه های زوجی به صورت زیر عمل می شود:
W` (xi) = Min {V (Si ≥ Sk)} , k = 1,2,…,n ; k≠i

بنابراین، بردار وزن شاخص ها به صورت زیر خواهد بود، که همان بردار ضرایب ناهنجار AHP فازی است. (مؤمنی، 1385)
W` = [W`(c1), W`(c2),…W`(cn)]T

گام دوم: تعیین وزن های تصمیم گیرندگان
همان طور که بیان شد، به هر مقایسه زوجی یک سطح اطمینان توسط تصمیم گیرنده اختصاص داده می شود. سپس تمامی سطوح اطمینان ارائه شده توسط یک تصمیم گیرنده، برای به دست آوردن یک سطح اطمینان کلی ترکیب می شوند و به عنوان وزن تصمیم گیرنده در نظر گرفته می شود. (اصغرپور، 1387)
اگر wk نشان دهنده وزن تصمیم گیرنده K ام باشد، با طی گام های زیر می توان آن را تعیین کرد. ابتدا هر سطح اطمینان زبانی به مقدار عددی تبدیل می شود. اگر axyk سطح اطمینان عددی تصمیم گیرنده k ام برای مقایسه زوجی معیار x نسبت به معیار y باشد، آنگاه:
{█(1 High [email protected] Average [email protected] Low confidence)┤
سپس axyk در ماتریس های مجزا Ack = axyk مشابه گروه بندی مقایسه های زوجی تحلیل سلسله مراتبی گروه بندی می شود. در مرحله بعد بیشینه مقدار ویژه ماتریس Ack که با λ_(ck )نشان داده می شود محاسبه می گردد. سپس مقدار Wk به وسیله ترکیب λ_(ck )ها به دست می آید. همچنین برای محاسبه مقدار ویژه می توان از روابط زیر استفاده کرد:
|A- λI| = 0 → [■(a_11-λ&⋯&[email protected]⋮&⋱&⋮@a_n1&⋯&a_nn-λ)]

bnλn + bn-1λn-1 +…+b0 = 0 → {█(λ[email protected]λ[email protected]@[email protected]@λ_υ )┤

λ_ck = Max {λ_(1 ),λ_2 , …λ_n}

با توجه به اینکه λ_ck ها بر اساس اندازه ماتریس A_ck متغیرند، برای قرار گرفتن λ_ck ها در فاصله ]1و0[، از رابطه زیر استفاده می شود:

λ`ck = (λ_(ck )- λ_ck^min)/(λ_ck^max- λ_ck^min ) ; λ_ck^max = size of Ack , λ_ck^min= 1

حال `ckλ طبق رابطه زیر نرمال می شود:
λ_ck^”= (λ_ck^’)/(∑_(j=1)^r▒λ_ck^’ )

بنابراین با ترکیب تمامی λ_ck^’ ها مقادیر W^k محاسبه می شود.

گام سوم: تلفیق گام های اول و دوم برای به دست آوردن اوزان نهایی:
با استفاده از a_mk (W^’ ) های به دست آمده در گام اول و Wهای به دست آمده در گام دوم برای هر یک از ماتریس های زوجی ارائه شده توسط تصمیم گیرندگان، اوزان نهایی با استفاده از رابطه میانگین هندسی موزون به صورت زیر تعیین می شود. (مؤمنی، 1385)
a_m = ∏_(k=1)^r▒(a_mk )^(w^’ )

گام چهارم: رتبه بندی گزینه ها
در این مرحله با به کارگیری تکنیک تحلیل سلسله مراتبی و حاصلضرب ماتریس های اوزان شاخص ها و اوزان گزینه ها نسبت به شاخص ها، رتبه بندی نهایی گزینه ها حاصل می شود.

معرفي شاخص ها و گزينه ها
تمامي مراحل اين پژوهش بر مبنای نظرات کارشناسان و خبرگان شرکت کشتیرانی در تابستان 1393، پياده سازي شده است. در اين بخش، نخست با استفاده از مطالعه ادبيات موضوع، بالغ بر 15 معیار مرتبط با انتخاب و ارزیابی هزینه ها در حوزه کشتیرانی، شناسایی شده است. لیست تهیه شده در کنار معیارهای معرفی شده از سوی کارشناسان حوزه کشتیرانی از طریق توزیع پرسشنامه تکمیل شده و در نهایت، 9 معیار به عنوان مهم ترین معيارها انتخاب شده است. پس از استخراج 9 معيار در زمينه انتخاب هزینه های سازمان کشتیرانی و تهيه پرسشنامه ارزيابي معيارها و تبدیل نظرات در مقیاس لیکرت (مقیاس پنج نقطه ای)، نهايتاً 7 معيار با امتیاز بالاتر از میانگین، انتخاب شده و به عنوان مبنای انجام پژوهش مدنظر قرار گرفتند که در جدول 1 ارائه شده است و در جدول 2 گزینه های نهایی قید شده است.
جدول 1. معیارهای نهایی
عملیات بازرگانی حقوق و دستمزد استهلاک اداری تعمیر و نگهداری بیمه انگیزشی

جدول 2. گزینه های نهایی
مشتری مداری عملیات بازرگانی کارا افزایش نسبت فعالیت ها پیاده سازی مدیریت کیفیت حذف ناکارآمدها

متدولوژی پژوهش
جامعه آماری
یک جامعه آماری عبارت است از مجموعه ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند. صفت مشترک صفتی است که بین همه عناصر جامعه آماری مشترک و متمایز کننده جامعه آماری از سایر جوامع می باشد. (آذر، 1383) وجود اطلاعات کامل و در دسترس شروط تحقق یک تحقیق مناسب است. با توجه به اینکه مطالعه موردی شرکت کشتیرانی می باشد. لذا برای جمع آوری اطلاعات به طور مستقیم به این سازمان مراجعه شده و کارشناسان سازمان کشتیرانی به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شده است و از اطلاعات ثبت شده مالی این سازمان در بورس اوراق بهادار تهران نیز استفاده شده است.

نمونه آماری
گروه نمونه، یک مجموعه فرعی از جامعه آماری است که با مطالعه ی آن محقق قادر است نتیجه را به کل جامعه آماری تعمیم دهد. (سکاران، 1383) یا به عبارت دیگر، تعداد محدودی از آحاد جامعه آماری که بیان کننده ویژگی های اصلی جامعه باشند را نمونه گویند. (آذر، 1383) پژوهش مذکور یک پژوهش موردی است و جامعه و نمونه یکی در نظر گرفته شده است. پرسشنامه های پژوهش حاضر بین مدیران و صاحبنظران بخش های مختلف شرکت کشتیرانی توزیع گردیده، به دلیل آنکه کارشناسان متخصص در این سازمان محدود بوده اند، به روش سرشماری کلیه کارشناسان و متخصصان این سازمان را در نظر گرفته ایم. که این تعداد به 40 نفر می رسد.
روش گردآوری داده ها و اطلاعات
گرد آوری داده ها و اطلاعات از دو روش کتابخانه ای و میدانی صورت گرفته است که بخش اول آن شامل ادبیات موضوع و تعریف و شناسایی مفهوم متغیرها و بحث و بررسی در مورد آن ها با استفاده از نظریه های کارشناسان مالی می باشد و بخش دوم میدانی است که اطلاعات مورد نیاز از طریق توزیع پرسشنامه به منظور جمع آوری نظرات خبرگان و مراجعه به بورس اوراق بهادار به منظور یافتن اطلاعات هزینه سازمان فوق می باشد.
جهت تجزیه و تحلیل داده ها و استخراج آمار توصیفی و استنباطی از نرم افزار spss و به منظور تحلیل فازی داده ها از نرم افزار Expert choice استفاده گردیده است.

روایی19 و اعتبار20 پرسشنامه
زمانیکه پرسشنامه استانداردی در ارتباط با تحقیق موجود نباشد، محقق ناگزیر به طراحی پرسشنامه می باشد، البته باید توجه داشت که روایی و گویایی پرسشنامه ملاک اصلی اعتبار پرسشنامه می باشد. لازم است بررسی شود که تمام گویه های پرسشنامه به اهداف بررسی مربوط اند و هیچ داده اساسی از قلم نیفتاده باشد. دقت به این نکته در تهیه پرسشنامه ضروریست که یک پرسشنامه بسیار طویل، کیفیت پاسخ ها را پایین می آورد. بر طبق گفته دیلیمن لازم است پیش نویس پرسشنامه قبل از اینکه به صورت نهایی تهیه و تنظیم شود چندین بار و از دیدگاههای مختلف بررسی شود و پرسشنامه قبل از اجرا به صورت آزمایشی برای سه گروه زیر اجرا گردد. (نصیری، 1387)
1. گروهی از افراد جامعه که پژوهشگر قصد دارد یافته های پژوهش را درباره آنها تعمیم دهد.
2. کسانی که نتایج بررسی بوسیله آنها مورد استفاده قرار می گیرد مانند نهادهای اجرایی، مدیران سازمانها و غیره.
3. صاحب نظران و متخصصانی که در تهیه و تنظیم پرسشنامه تبحر و تجربه دارند.
به منظور ارزیابی پایایی (قابلیت اعتماد) پرسشنامه، ضریب α کرونباخ باید محاسبه شود برای ارزیابی روایی (اعتبار) اقدام به عرضه پرسشنامه به چندین صاحب نظر و ارزیابی تطابق نظرات آنها می شود. این مرحله به عنوان مرحله پیش آزمون در نظر گرفته می شود و بر اساس نتایج حاصله از این پیش آزمون می توان پرسشنامه را اصلاح کرد و از بروز اشکالات عمده در نمونه گیری با حجم زیاد جلوگیری نمود.
یکی از روشهای محاسبه اعتبار و اعتماد علمی پرسشنامه ها محاسبه آلفای کرونباخ است. هرچه این شاخص به ۱ نزدیکتر شود به معنی همبستگی درونی بالاتر و همگن تر بودن پرسش ها خواهد بود. بدیهی است در صورت پایین بودن مقدار آلفا بایستی بررسی نمود که با حذف کدام پرسش مقدار آن افزایش خواهد یافت.  در صورتی که محدوده مقادیر آلفا، بین 0.7 تا 1 باشد عالی، بین 0.4 تا 0.7 خوب و کمتر از 0.4 ضعیف می باشد. (نصیری، 1387)
ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه ای که در این پژوهش توزیع گردیده از پایایی مطلوبی برخوردار است چرا که طبق جدول زیر با توجه به آنکه عدد 86.8% به دست آمده، عدد مطلوب و قابل اعتمادی است.
قابلیت اعتماد آماری
آلفای کرونباخ
تعداد گویه ها
0.868
26

پیش آزمون انجام شده در مورد پرسشنامه، ضریب آلفای ذکر شده را حاصل کرده است. درنتیجه در این پرسشنامه نیازی به حذف پرسش و یا تغییر پرسش نمی باشد.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی رگرسیون، روش تحقیق، مجموعه های فازی، سازمان خدماتی Next Entries منابع و ماخذ مقاله بیداری اسلامی، خاورمیانه، ایران هراسی، روابط دیپلماتیک