پایان نامه با واژه های کلیدی تکنولوژی اطلاعات، تعلیم و تربیت، فناوری اطلاعات، اگزیستانسیال

دانلود پایان نامه ارشد

ارائه اطلاعات از راه دور و…( ذوفن،1386)
– پاولوا و میدلتون24(2002) پ‍ژوهشي است که دردوکشوراسترالیا و روسیه بر روی ارزش ها در آموزش تکنولوژی صورت گرفته و در آن مدلهای تئوری به عنوان چهارچوبی برای تحقیق به کار رفته اند؛ نتیجه می دهد که تفاوت در تعبیر ارزش های اخلاقی که در زبان روسی به ارزشهای انسانی- معنوی مربوط می سازند و در استرالیا رابطه به رفتارمخصوص جنسیت مرتبط می دارند. واسترالیایی ها معتقد بودند که باید ارزشها را آموزش دهیم و نیز اینکه در یک کار پروژه ای نهادینه شوند و یا مدل سازی شوند ولی روسها معتقد بودند که نمی توان ارزشها را آموزش داد و هیچ نیازی به آموزش ارزشها نیست بلکه بایستی یک مدل برای دانش آموزان باشد تا ارزشهای اخلاقی به صورت ضمنی در کار باشند.
– (وارنیک25،2004) پ‍ژوهشی است که در آن پیشنهاد می شود که ازروش استعاره های وتشبیهات تکنولوژیکی برای تربیت اخلاقی استفاده شود. توصیه می کند که مواردی از دستورات و رفتارهای درست اخلاقی را که می خواهیم به فراگیران آموزش دهیم،به وسیله تشبیهات تکنولوژیکی آموزش دهیم مثلاً اگر می خواهیم به فراگیر بیاموزیم که در صف در نوبت خود با رعایت حقوق دیگران بایستد می توانیم این آموزش اخلاقی را به وسیله دستورات تکنولوژیکی مثلاً به وسیله کامپیوتر هنگامی که منتظر اجرای برنامه ای است آموزش دهیم مثلاً بگوییم در صف یا در نوبت منتظر بمانیند … و به این طریق به وسیله استعاره های و تشبیهات موارد اخلاقی در تکنولوژی به فراگیر اخلاق را آموزش دهیم و در آنها درونی سازیم.
– پترز(2006) در پ‍ژوهشی با عنوان «به سوی فلسفه فناوری» ابتدا به بررسی مفهوم فناوری و سپس به بررسی نظرات فیلسوفانی شامل هایدگر، دریفوس، مارکوس، فوکو، هاروای، فینبرگز در مورد مفهوم فلسفه فناوریمی پردازد و نظرات این فیسوفان را در این زمینه روشن می سازد.
– لوکاس د.اینترونا(1998) در مقاله ای تحت عنوان«پرسش از تکنولوژی اطلاعات؛ تفکر در باب ماهیت تکنولوژی اطلاعات در هم سخنی با هایدگر» به بررسی ماهیت تکنولوژی اطلاعات به مدد کار مارتین هایدگر26 و مقاله مشهور او به سال 1977 می پردازد. وی ابتدا اطلاعات را به مثابه تخنه و سپس به مثابه تصویر مصنوع مورد تحلیل قرار می دهد؛ و این تحلیل نشان می دهد که تفسیر ما از تکنولوژی اطلاعات می تواند با بهره گرفتن از تفسیر هایدگری تکنولوژی، به غنای خود بیفزاید و ماهیت تکنولوژی اطلاعات نیز همچون تکنولوژی، به هیچ وجه امری تکنولوژیک نیست.
– برند فرومان (1994) در مقاله ای تحت عنوان «صورت بندی اجتماعی وگفتمانی تکنولوژی های اطلاعاتی نوین» بیان می کند که تفسیرتکنولوژی ها به عنوان تجسم راه حل هایی برای مسائل تکنولوژیکی و علمی خاص، تحلیل ابتری است و این ابتر بودن به جهت یک مدل علی است که بحث از پیامدهای اجتماعی و فرهنگی تکنولوژی ها را به وسایل و فرایندهای خاصی که ماهواً از پیامدهای غیراجتماعی تلقی شده اند، تقلیل می دهد. این مقاله ادعا می کند که گفتمان نقش محوری در تفسیر اجتماعی یک تکنولوژی دارد؛ ادعا می شود که شکل نهایی تکنولوژی های اطلاعاتی نوین، تاحدود زیادی وابسته به روش های در گرفتن و فرو خوابیدن نزاع ها بر سر معانی اجتماعی و فرهنگی شأن است.
-گئورگ تشنر(1388) در مقاله ای با عنوان «علوم انسانی و ارتباطات دوربرد» بیان می کند که تکنولوژی معاصر، در قالب دوربرد تعاملی ای که به صورت الکترونیکی مدیریت می شود، هم جهت با اهداف و ارزش های علوم انسانی است. در نظر مارکس،کار ماشینی در این جهت حرکت می کند که – به گونه ای مکانیکی-عادی، تکراری، مهارت زدایی شده و فاقد اهمیت شود. ارتباطات کامپیوتریزه نیز بر اساس همین گفتمان مورد نقدی مشابه قرار گرفته است. بیواسطگی، حضور مولفانه نیست، بلکه تجربه متنیت است که با مشارکت درارتباطات تعاملی به حداکثر می رسد.«تکنولوژی تابلوی اعلانات» رابطه بین میزان تعامل ارتباطی و تعداد ارتباط برقرار کنندگان را تغییر می دهد. این تکنولوژی هم ارتباط جمعی است و هم مشارکت فردی.ازنظرگاه یک نظریه گفتمان، سیستم تابلوی اعلانات از این حیث که نسبت شرکت کنندگان و ماهیت فردی تعامل را به نسبتی مستقیم بدل می کند. این تجسم تکنولوژیک وضع مطلوب سخن گفتن در نظر هابرماس است که امکان حداکثر مشارکت دموکراتیک را فراهم می کند و با فراهم کردن این امکان که هر کسی صدایش را به گوش دیگران برساند، امکان حداکثرتخالف و دیالکتیک را فراهم می آورد. موضع این مقاله آن است که تکنولوژی معاصر، در قالب اطلاع رسانی رقومی، پردازش زبان طبیعی، سیبرنتیک و علی الخصوص ارتباطات دوربرد تعاملی هم جهت با اهداف و ارزشهای علوم انسانی است. معذالک این انتقاد وجود داشته است که تکنولوژی، انسانیت زدا است. این مقاله در پرتو افکار مارکس، مارکوزه، لیوتار، هایدگر این انتقاد را بررسی کرده و به آن پاسخ می دهد.
-واندا تورس گرگوری(1388)در مقاله زبان سنتی و زبان تکنولوژیک در تفکر هایدگربیان می کند که از بعد ایجابی آنچه زبان طبیعی خوانده می شود همان چیزی است که هایدگرآنرا زبان تکنولوژیک می نامد. از آنجا که سنت(فرادهش) در حقیقت به معنی به ارث گذاشتن است. هایدگر بین به ارث گذاشتن و صرف به نفر بعدی رساندن با توصیف هایدگر از سنت (فرادهش) در «وجود و زمان» مطابقت داشته باشد. این تلقی از سنت که آن را صرف به نفر بعدی رساندن می داند، فقط بیانگر آن چیزی است که هم اکنون به ما رسیده است و ما را از دسترسی به سرچشمه های ازلی ای که آن را از سنت (فرادهش) که تلقی ای منفی است، تنها در زبان تکنولوژیک رخ می دهد. در واقع، با صورت غیر اصیل تفکر در عصر ما، خود زبان در بی اصالتی اسیر تبلبل می شود، چنان که: «به موجب آن، تنزل می یابد و در خدمت تسریع ارتباطات در کانال هایی درمی آید که ابژه سازی – دسترسی پذیری متحدالشکل هر چیزی برای هر کسی- از آن منشعب می شود و تمامی حدود را نادیده می گیرد. بدین ترتیب، زبان تحت دیکتاتوری قلمرو عمومی ای در می آید که پیشاپیش معین می کند که چه چیزی فهمیدنی است و چه چیزی غیر قابل فهم است و باید طرد شود» بنابراین زبان تکنولوژیک، زبان بی اصالتی است. این زبان اراجیف تکنولوژیک مدرن است. در این عصر،گفتگوی سایبری تنها صورت گفت و گو می شود. زبان سنتی، در معنی مثبت سنت (فرادهش)، عبارت است از «حفاظت از آنچه که اصیل است» یا «حفاظت از امکان های جدید زبانی که قبلاً بدان تکلم می شده است.» زبان سنتی آن چیزی را «دربر دارد و اعطا می کند» که ناگفته مانده است. بنابراین، زبان سنتی حافظ طرق جدید گفتن- نشان دادن است که بالقوه با طرق که با گفتن – نشان دادن زبان تکنولوژیک متفاوت اند. کار شاعرآن است که با این زبان سنتی« عالم را از نو بیان کند» و «آنچه که نه –هنوز-بدیده است را به ظهور درآورد».معذالک،کارکرد زبان تکنولوژیک در فراهم آوردن نشانه های واضح و توالی نشانه ها با این کار غرابت دارد.بنابراین همان طور که هایدگر دریافت ، به همین دلیل است که شعر «اصولاً اجازه نمی دهد که تحت برنامه درآید. در زبان سنتی رابطه ای خاص با زبان وجود دارد که به واسطه اش انسان تنها مادامی که خود را در هماهنگی با زبان- که اصالتاً سخن می گوید-درآورد، می تواند سخن بگوید. هایدگر نیز همچون گوته بین این رابطه عمیق تر و شاعرانه با زبان و رابطه معمولی و سطحی تمایز قایل می شود. این معطوف به آن چیزی است که هایدگر آن را «زبانی که به صورت تاریخی رشد کرده است… یعنی زبان مادری می نامد؛ همان زبانی که ذات انسان به آن تعلق دارد و انسان در قلمرو آن سخن می گوید. بدین ترتیب هایدگر با عنایت به زبان سنتی، توجه به ویژگی خاص پیشنهاد می کند که این آموزش زبان می تواند نه تعلیم و تربیت، بلکه تأملی باشد درباره خطری که زبان و ارتباط ما با آن را تهدید می کند.در عین حال، این تأمل باید تأملی باشد درباره زبان تکنولوژیک و زبان سنتی. «نیروی نجات بخشی که خود را در زبان مستور کرده است، مادامی که ما را هموار به جوار آنچه که ناگفته و غیر قابل بیان کرده است، می آورد»
-نیل پستمن(1373)جامعه شناس وتحلیل گر مسایل ارتباط جمعی درکتابی با عنوان «تکنوپولی؛ تسلیم فرهنگ به تکنولوژی» در یازده بخش، قضاوت تاموس، از ابزار تا تکنوکراسی، از تکنوکراسی تا تکنوپولی، دنیای نامحتمل، فروریزی نظام دفاعی، ایدئولوژی ماشین ها، تکنولوژی کامپیوترها، تکنولوژی های نامرئی، علم زدگی، تخلیه نمادها، پیکارگر مشتاق عرصه مقاومت، روند و سیر تخریبی تکنولوژی را در فصول مختلف مورد بحث قرار می دهد. این کتاب با ترجمه دکتر صادق طباطبایی و اضافه شدن یک فصل الحاقی با عنوان نمونه ای از دین ستیزی تکنوپولی و شبیخون فرهنگی غرب و بالاخره ماجرای سلمان رشدی وکتاب آیات شیطانی در ایران منتشر شده است.
چارچوب نظری:
در این پژوهش بیان کردیم که در انسان شناختی دوره ما قبل مدرن آنچه آدمی را از جانداران دیگر متمایز می کند، روح اوست که برخلاف جسم فناناپذیر و جاودان است و انسان در طبیعت است و در آن از قوه به فعل در می آید و طبیعت کمال فعلیت یافتگی انسان است. پس بر اساس این سیر روند تاریخی انسان شناختی توضیح داده شده دو بعد وجودی جسم و جان انسان از هم متمایز شد و پس از آن در طبیعت گرایی گناه ازلی از طبیعت انسان برداشته شد. در رویکرد دکارت این جدایی و استقلال روح و تن نتیجه قدرت خدا دانسته شد و با پدید آمدن نظریه داوینیسم همین عقل یا ذهن انسان نیز به وجود آمده از طریق اصل تکامل دانسته شد درنتیجه آن بعد روحانی عقل کنار گذاشته شد و افکار مدرنیسم حول محور اینکه تمام وجود انسان حتی عقل یا ذهن چیزی غیر از حول محور مادی و مکانیستی نیست شکل گرفت. اگزیستانسیالیست ها اعتقاد به تقدم هستی انسان بر ماهیت او داشتند. و اینکه انسان مسئول ساختمان جسمی و روحی و موقعیت تاریخی خود می باشد. پست مدرن انسان را نه جوهری یا صفتی مشخص مفهومی از خود که از راه گفتمان ها، کنش ها، و ارتباطات آن با دیگر خود ها و هویت ها درک می شود دانست. اما در اینجا نظر ملاصدرا فیلسوف مسلمان شامل حرکت جوهری اشتدادی، جهان به سوی کمال خود را نیز به عنوان نظری که برطرف کننده ابهام بین ترکیب جسم و جان انسان است را مورد توجه قرار دادیم. و دیدگاه اسلام در مورد نقش ابزاری واستثنایی اندیشه در شناخت خدا، معارف و حقایق دینی، علوم و همچنین شناخت خود انسان برای وصول به قرب الهی مورد توجه قرار گرفت. همچنین در سیر تحول نظریات درمورد فناوری ارسطو با نگاهی تحلیلی به فناوری در تقسیم بندی فعالیت و تجربه آدمی به سه صورت نظری، عملی، ابداعی شعر گونه،تخنه یا فن را تجربه ای ابداعی و شعرگونه می داند. مدرنیزم با نگاهی مشتاقانه،آرمانی و رویایی به فناوری، آن را وسیله فکرآدمی می داند. حامیان این دیدگاه با استناد به دستاوردهای عظیم فناوری معتقدند که فناوری شیوه های زندگی آدمی را بهبود بخشیده است و باید از فوایدآن در تعلیم و تربیت نیز بهره گرفت. اگزیستانسیالیست در اعتراض به فراموشی هستی انسان توسط مدرنیسم می کوشد تا تصویری نو ارتباط انسان با فناوری ترسیم نماید. پست مدرنیست ها مواضع دوگانه ای نسبت به تکنولوژی آموزشی دارند که زمینه کاربرد رایانه معتقدند که تبادل رایانه ای می تواند فن آوری خوبی برای یادگیری رهایی بخش باشد. برخی دیگر فناوری در آموزش را مانند تله موش بزرگ در نظر می گیرندکه ابزاری دیگر برای فرو نشاندن دانش از پیش انتخاب شده به اذهان دانش آموز بدل شده است. و همچنین در پیشنه پژوهش های انجام شده، آهنکوب(1387) به بررسی تأثیر کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در تعیین اهداف، محتوا و روشهای تعلیم و تربیت، ضرغامی(1386) به بررسی هستی شناسانه تجربه واقعیت از راه فناوری اطلاعات و تأثیر آن در دستیابی به اهداف تعلیم و تربیت از دیدگاه اگزیستانسیالیسم می پردازد. مظهر سرمدی (1384) به تبیین آثار فناوری اطلاعات بر تعلیم وتربیت از منظر فلسفی-تربیتی می پردازد. میرزارضی(1386) به بررسی فرصتها و تهدیدهای ناشی از گسترش اطلاعات در تربیت می پردازد. پورطهماسبی(1387) به

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی هرمنوتیکی، اطلاع رسانی، اگزیستانسیال، معرفت شناسی Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی هرمنوتیکی، اگزیستانسیال، نظام های اطلاعاتی، علم و فناوری