پایان نامه با واژه های کلیدی توزیع فراوانی، تحلیل داده، سابقه خدمت، مدل پیشنهادی

دانلود پایان نامه ارشد

مقدار آماره خی دو تحت مدل پیشنهادی و نشان دهنده درجه آزادی مدل پیشنهادی هستند. هرچه مقدار IFI به یک نزدیکتر باشد نتیجه میگیریم که مدل پیشنهادی مناسب است.
3-8-2-4)CFI: این معیار شاخص برازش مقایسهای است و به صورت ذیل محاسبه میشود:

در این فرمول نیز مقادیر A ، B ، d و همانند قبل تعریف میشوند. هرچه مقدار CFI به یک نزدیکتر باشد نتیجه میگیریم که مدل پیشنهادی مناسب است.
3-8-2-5)RMR:این شاخص نشاندهنده ریشه میانگین مربعات باقی ماندههاست. فرض کنید مشاهدات در i سطر، j ستون و k طبقه قرار داده شده باشند. فرمول RMR به صورت ذیل میباشد:

در فرمول فوق و به ترتیب نشاندهنده کوواریانس و واریانس مشاهدات هستند و نشاندهنده درجه آزادی مدل مستقل است. هرچه مقدارRMR به صفر نزدیکتر باشد مدل مناسبتر است.

3-8-2-6)GFI: شاخص نیکویی برازش است که داری فرمول ذیل میباشد:

در این فرمول نشاندهنده ماتریس وزنها، و نیز نشاندهنده بردارهای واریانس و کوواریانس مشاهدات هستند که توسط مشاهدات برآورد شدهاند. مقدار GFIهمواره کمتر از 1 است. هرچه مقدار GFI به عدد یک نزدیک باشد مدل مناسبتر است.
3-8-2-7)AGFI : شاخص نیکویی برازش تعدیل شده است و دارای فرمول ذیل میباشد:

که در فرمول فوق و به ترتیب نشاندهنده درجه آزادی مدل مستقل و درجه آزادی مدل پیشنهادی هستند. مقدارAGFI همواره کمتر از 1 است. هرچه مقدارAGFIبه عدد یک نزدیک باشد مدل مناسبتر است.
3-8-2-8)RMSEA: این شاخص نشاندهنده جذر میانگین مربعات خطای تقریبی است و به صورت تفاضل بین مجموع مربعات خطای کلی و مجموع مربعات خطای مدل پیشنهادی محاسبه میشود. در صورتی که مقدار RMSEA از 05/0 کمتر باشد نتیجه میگیریم مدل مناسب است. در صورتی که مقدار آن بین 05/0 تا 08/0 باشد، مدل برازش داده شده قابل قبول و در صورتی که از 1/0 بالاتر باشد نتیجه میگیریم که مدل برازش داده شده ضعیف است.

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها

4-1)مقدمه
انواع روشهای تجزیه وتحلیل دادههای پژوهش، با توجه به نوع تحقیق، مسئله تحقیق، ماهیت فرضیهها، نوع نظریهسازی، ابزار به کار رفته برای جمعآوری داده ها و… متفاوت هستند، ولی با این وجود میتوان اذعان نمود که این روشها دارای مراحل مشترکی هستند. از این منظر ، تجزیه و تحلیل و گزارش نویسی دادههای پژوهش، فرآیندی چند مرحلهای است، که طی آن دادههایی که از طریق به کارگیری ابزارهای جمعآوری داده ها فراهم آمدهاند؛ خلاصه ، کدبندی، دستهبندی و در نهایت پردازش میشوند، تا زمینه برقراری انواع تحلیلها و ارتباطها بین این دادهها به منظور آزمون فرضیهها فراهم آید. در واقع تحلیل داده ها شامل سه عملیات اصلی میباشد: ابتدا شرح و آماده سازی دادههای لازم برای آزمون فرضیهها ؛ سپس تحلیل روابط میان متغیرها و در نهایت مقایسه نتایج مشاهده شده با نتایجی که فرضیهها انتظار داشتند (کامپن هود و کیوی، 17:1387).
بر این اساس در پژوهش حاضر تفسیر و تجزیه و تحلیل دادههای جمعآوری شده از جامعه مورد مطالعه، در قالب آمار تحلیلی و به دو صورت آمار توصیفی و استنباطی انجام گرفته است. به طوری که ابتدا دادههای مربوط به هر یک از متغیرها که از پاسخ پرسشنامههای استفاده شده منتج شده است، در قالب شاخصهای عددی آماری توصیف گردیده و شناخت کافی از پراکندگی و ویژگیهای جمعیت شناختی و توصیف پاسخ دهندگان در بخشهای مختلف پژوهش حاصل شده است. در ادامه به بررسی روابط بین متغیرهای موجود در مدل مفهومی پژوهش پرداخته شده است و از طریق الگوهای آماری مناسب ، فرضیههای پژوهش مورد آزمون قرار گرفتهاند. گذر از مراحل بالا مستلزم استفاده از روشهای تحلیل آماری مناسب و اطمینان از دقت و صحت این استنباط ها است، که در طی پژوهش با حساسیت بالایی، رعایت و بازنگری شدهاند.

4-2) بخش اول : آمار توصیفی
4-2-1)ويژگي‌هاي جمعيت شناختي پاسخدهندگان
اطلاعات توصیفی پاسخدهندگان به پرسشنامه این پژوهش، از نظر جنسیت، سن، تحصیلات، نوع استخدام و سابقه کار در جداول ذیل خلاصه شدهاند:
4-2-1-1)جنسیت
نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان از آن دارد که از 305 نفری که به عنوان نمونه انتخاب شده اند 246 نفر معادل 7/80 درصد از کل نمونه مرد و 59 نفر معادل 3/19 درصد از کل نمونه زن می باشند.
جدول 4-1 توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب جنسیت آنها
جنسیت
فراوانی
درصد
مرد
246
7/80
زن
59
3/19
کل
305
100

به منظور مشاهده اطلاعات موجود در جدول فوق بصورت بصری نمودار دایره ای توزیع فراوانی آزمودنی ها را بر حسب جنسیت آنها رسم می نمائیم.

نمودار 4-1 درصد فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت آنها

4-2-1-2)سن
دومین متغیر از متغیر های جمعیت شناختی سن می باشد و با توجه به نتایج بدست آمده از تحلیل داده ها مشاهده می گردد که از 305 نفری که در این پژوهش شرکت کرده اند 102 نفر بین 25 تا 30 سال ، 91 نفر بین 31 تا 35 سال ، 88 نفر بین 36 تا 40 سال و 24 نفر معادل 9/7 درصد از کل نمونه بین 41 تا 45 سال سن دارند.
جدول 4-2 توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب سن آنها
سن ( سال )
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
30 – 25
102
4/33
4/33
35 – 31
91
8/29
3/63
40 – 36
88
9/28
1/92
45 – 41
24
9/7
100
کل
305
100

میانگین
59/33
انحراف معیار
683/4
کمترین
25
بیشترین
45

همچنین با توجه به نتایج بدست آمده مشاهده می گردد میانگین سنی آزمودنی ها 59/33 سال و کمترین و بیشترین سن آنها به ترتیب 25 و 45 سال می باشد .

نمودار 4-2 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن ( سال ) آنها
4-2-1-3)تحصیلات
با توجه به نتایج بدست آمده از تحلیل داده ها مشاهده می گردد که از 305 نفری که در این پژوهش شرکت کرده اند 196 نفر دارای تحصیلات دیپلم و فوق دیپلم ، 92 نفر دارای مدرک تحصیلی لیسانس و 17 نفر معادل 6/5 درصد از کل نمونه دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس می باشند.

جدول 4-3 توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب تحصیلات آنها
تحصیلات ( سال )
فراوانی
درصد
دیپلم و فوق دیپلم
196
3/64
لیسانس
92
2/30
فوق لیسانس
17
6/5
کل
305
100

به منظور مشاهده اطلاعات موجود در جدول فوق بصورت بصری نمودار میله ای درصد فراوانی آزمودنی ها را بر حسب تحصیلات آنها رسم می نمائیم.

نمودار 4-3 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیلات آنها
4-2-1-3)نوع استخدام
نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان از آن دارد که از 305 نفری که به عنوان نمونه انتخاب شده اند 294 نفر معادل 4/96 درصد از کل نمونه بصورت رسمی و 11 نفر معادل 6/3 درصد از کل نمونه بصورت قراردادی مشغول به فعالیت می باشند.
جدول 4-4 توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب نوع استخدام آنها
نوع استخدام
فراوانی
درصد
رسمی
294
4/96
قراردادی
11
6/3
کل
305
100

به منظور مشاهده اطلاعات موجود در جدول فوق بصورت بصری نمودار دایره ای توزیع فراوانی آزمودنی ها را بر حسب نوع استخدام آنها رسم می نمائیم.

نمودار 4-4 درصد فراوانی پاسخگویان بر حسب نوع استخدام آنها
4-2-1-4)سابقه خدمت
نتایج بدست آمده از بررسی داده ها نشان از آن دارد که از 305 نفری که در این پژوهش شرکت کرده اند 119 نفر دارای سابقه خدمتی بین 5 تا 10 سال ، 105 نفر بین 11 تا 15 سال ، 59 نفر بین 16 تا 20 سال و 22 نفر معادل 2/7 درصد از کل نمونه بین 21 تا 25 سال می باشد.
جدول 4-5 توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب سابقه خدمت آنها
سابقه خدمت ( سال )
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
10 – 5
119
39
39
15 – 11
105
4/34
4/73
20 – 16
59
3/19
8/92
25 – 21
22
2/7
100
کل
305
100

میانگین
94/12
انحراف معیار
546/4
کمترین
6
بیشترین
25

همچنین با توجه به نتایج بدست آمده مشاهده می گردد میانگین سابقه خدمتی آزمودنی ها 94/12 سال و کمترین و بیشترین سابقه خدمت آنها به ترتیب 6 و 25 سال می باشد.

نمودار 4-5 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سابقه خدمت ( سال ) آنها
4-3)آزمون نرمال بودن دادهها
براي بررسي نرمال بودن توزيع متغيرها از آزمون كلموگروف– اسميرنوف استفاده كرده‌ايم. فرض صفر در اين آزمون نرمال بودن توزيع متغير است. اگر سطح معني‌داري آزمون از 05/0 کمتر باشد فرض صفر رد شده و نتيجه مي‌گيريم كه توزيع متغير مورد نظر نرمال نمي‌باشد.
جدول 4-6 نتایج آزمون کلموگروف ـ اسمیرنوف جهت بررسی پیروی داده ها از توزیع نرمال
ابعاد
تعداد
میانگین
انحراف معیار
مقدار آمارهz
سطح معنی داری
مشتری
305
40/18
731/0
810/1
003/0
تکنولوژی
305
43/18
077/1
746/2
000/0
ساختار زمانی
305
40/18
752/0
027/2
001/0
نیروی انسانی
305
37/18
692/0
914/1
001/0
محیط داخلی
305
52/18
654/0
215/2
000/0
محیط میانی
305
41/18
817/0
971/1
001/0
محیط سیاستی
305
52/18
014/1
620/2
000/0
محیط اقتصادی
305
36/18
965/0
351/2
000/0
محیط فرهنگی و اجتماعی
305
42/18
065/1
640/2
000/0
سایر محیط خارجی
305
65/18
866/1
165/5
000/0
محیط خارجی
305
55/18
072/1
090/3
000/0

نتایج حاصل از تحلیل داده ها حاکی از آن است که هیچ یک از ابعاد مورد بررسی در این پژوهش از توزیع نرمال پیروی نمی نماید لذا بررسی فرضیات پژوهش از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده می نمائیم.
4-4)استانداردسازی ابزار اندازه‌گيري مفاهيم تحقيق
از آنجا كه هدف تحقيق، دستيابي به مدلي از روابط علّي بين متغيرهاست، لازم است تا از شيوه مدل‌يابي علّي استفاده گردد. اين شيوه با تركيب اطلاعات علّت و معلول بر مبناي تئوري معين، روابط بين متغيرها را توضيح داده و مبنايي براي استنباط فراهم مي‌آورد. استنباط‌هاي علّي كه برمبناي انواع همبستگي ‌داده‌ها حاصل شده و ممكن است تبيين كننده روابط بين متغيرهاي مشاهده‌پذير و مكنون ‌باشد. به عبارتي در مدل‌يابي علّي، هدف بدست آوردن برآوردهاي كمي روابط علّي بين مجموعه‌اي از متغيرهاست.
در اين پژوهش، به منظور دستيابي به مدل تحقیق از شيوه مدل‌يابي معادلات ساختاري كه مبتني بر روابط علّي بين متغيرهاست استفاده مي‌شود. مهمترين ويژگي اين تكنيك در انعطاف‌پذيري آن از لحاظ كاربرد به عنوان يك چارچوب نظري وسيع ، امكان مشاركت متغيرهاي مكنون ، كاربرد اندازه‌هاي چندگانه ، امكان دادن به خطا، انطباق مفروضه‌هاي توزيعي و قابليت كار با انواع داده‌هاست. براي بكارگيري شيوه مدل‌يابي معادلات ساختاري لازم است تا ابتدا متغيرهاي شكل ‌دهنده مدل تعيين گردد.
اولين مرحله از استقراي مدل علّي، تعيين متغيرهايي مي‌باشد كه شكل‌دهنده چارچوب تئوريك تحقيق مي‌باشند. متغيرهاي مدل به دو دسته درونزا و برونزا دسته‌بندي شده و در مدل جانمايي مي‌گردد. تعريف متغيرهاي مدل بر اساس مطالعات و بررسي‌هاي لازم در پژوهش‌هاي پيشين صورت مي‌گيرد. بدين‌ترتيب مجموعه متغيرهاي مرتبط با اهداف و سوالات تحقيق شناسايي شده و جهت بررسي‌هاي تكميلي آماده مي‌شوند. در ادامه لازم است تا سازه‌هاي مرتبط با متغيرها شناسايي گردد.
با گردآوري داده‌هاي مرتبط با متغيرهاي مدل از طريق ابزارهاي پيمايش تحقيق، مي‌توان با كاربرد شيوه‌هاي تحليل عاملي اكتشافي تعداد زيادي از متغيرهاي وابسته به يكديگر را به تعداد كوچكتري از متغيرهاي مكنون تقليل داد. در اين مرحله عامل‌هاي مشترك بين متغيرهاي تحقيق شناسايي شده و به عنوان سازه‌هاي شكل‌دهنده مفاهيم تحقيق تعريف مي‌گردند. تعريف سازه‌ها بايد از حيث روانشناختي با معنا باشد. بدين‌منظور ابتدا با استفاده از نرم‌افزار SPSS 21 تحليل عاملي اكتشافي بر متغيرهاي مختلف مدل به انجام مي‌رسد تا سازه‌هاي مكنون شناسايي گردد.
با مطالعه پيشينه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی جامعه آماری، معادلات ساختاری، مدل پیشنهادی، روش تحقیق Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی تحلیل عامل، تحلیل عاملی، تحلیل عاملی اکتشافی، جامعه آماری