پایان نامه با واژه های کلیدی توزیع فراوانی، رسانه های جمعی، توزیع فراوانی پاسخگویان، تاثیر رسانه ها

دانلود پایان نامه ارشد

فراوانی پاسخگویان را بر حسب شغل مادر نشان می دهد. همانطور که مشخص است 0/88 درصد افراد پاسخگو مادرشان خانه دار، 5/4 درصد افراد پاسخگو شغل مادرشان کارمند و نیز فرهنگی، 3/1 درصد افراد پاسخگو مادرشان بازنشسته، و8/1 درصد افراد پاسخگو شغل مادرشان آزاد می باشد. بررسی جدول نشان می دهد که درصد افرادی که مادرشان خانه دار بوده است دارای بیشترین فراوانی می باشند.

جدول 5-6:توزیع فراوانی شغل مادر پاسخگویان
شغل مادر
خانه دار
کارمند
فرهنگی
آزاد
بازنشسته
جمع کل
تعداد
352
18
18
7
5
400
درصد
0/88
5/4
5/4
8/1
3/1
100

جدول شماره 5-7توزیع فراوانی قومیت های مختلف در میان پاسخگویان را نشان می دهد.براساس این جدول قومیت فارس با 72 درصد، بیشترین تعداد را در بین پاسخگویان دارا هستند. 14 درصد ترک و لر سایر اقوام را شامل می شوند.
جدول 5-7:توزیع فراوانی قومیت پاسخگویان
شغل مادر
ترک
لر
فارس
جمع کل
تعداد
56
56
288
400
درصد
0/14
0/14
0/72
100

جدول شماره 5-8توزیع فراوانی پاسخگویان را بر حسب میزان درآمد خانواده نشان می دهد. همانطور که مشخص است 5/4 درصد افراد پاسخگو درآمد خانواده شان کمتر از500هزار تومان، 0/39 درصد افراد پاسخگو درآمد خانواده شان بین 500هزار و یک میلیون تومان، 8/45 درصد افراد پاسخگو درآمد خانواده شان بین یک میلیون و دو میلیون، 0/9 درصد افراد پاسخگو درآمد خانواده شان بین دو میلیون و چهارمیلیون و 8/1 درصد افراد پاسخگو در آمد خانواده شان بالای 4 میلیون تومان بوده است. 9بررسی جدول نشان می دهد که درصد افرادی که درآمد خانواده شان بین یک میلیون تا دو میلیون بوده است، دارای بیشترین فراوانی می باشند.

جدول 5-8:توزیع فراوانی میزان درآمد خانواده پاسخگویان
درآمد خانواده
کمتر از500هزار تومان
بین 500هزار و یک میلیون تومان
بین یک میلیون و دو میلیون
بین دو میلیون و چهار میلیون
بالای چهار میلیون تومان
جمع کل
تعداد
18
156
183
36
7
400
درصد
5/4
0/39
8/45
0/9
8/1
100

جدول شماره 5-9توزیع فراوانی پاسخگویان را بر حسب تحصیلات پدر نشان می دهد. همانطور که مشخص است 8/2درصد افراد پاسخگو پدرشان بیسواد،12 درصد افراد پاسخگو تحصیلات پدرشان ابتدایی، 5/24 درصد افراد پاسخگو تحصیلات پدرشان سیکل، 34 درصد افراد پاسخگو تحصیلات پدرشان دیپلم، 8/9 درصد افراد پاسخگو تحصیلات پدرشان فوق دیپلم، 8/12درصد افراد پاسخگو تحصیلات پدرشان لیسانس و 3/4 درصد افراد پاسخگو تحصیلات پدرشان فوق لیسانس و بالاتر بوده است. بررسی جدول نشان می دهد که درصد افرادی که تحصیلات پدرشان دیپلم بوده است دارای فراوانی بیشتری می باشد.

جدول 5-9:توزیع فراوانی تحصیلات پدر پاسخگویان
تحصیلات پدر
بیسواد
ابتدایی
سیکل
دیپلم
فوق دیپلم
لیسانس
فوق لیسانس و بالاتر
جمع کل
تعداد
11
48
98
136
39
51
17
400
درصد
8/2
0/12
5/24
0/34
8/9
8/12
3/4
100

جدول شماره 5-10توزیع فراوانی پاسخگویان را بر حسب تحصیلات مادرنشان می دهد. همانطور که مشخص است4درصد افراد پاسخگو مادرشان بیسواد، 19درصد افراد پاسخگو تحصیلات مادرشان ابتدایی، 8/29 درصد افراد پاسخگو تحصیلات مادرشان سیکل، 31 درصد افراد پاسخگو تحصیلات مادرشان دیپلم، 3/7 درصد افراد پاسخگو تحصیلات مادرشان فوق دیپلم، 8/6درصد افراد پاسخگو تحصیلات مادرشان لیسانس و 3/2 درصد افراد پاسخگو تحصیلات مادرشان فوق لیسانس و بالاتر بوده است. بررسی جدول نشان می دهد که درصد افرادی که تحصیلات مادرشان سیکل بوده است دارای فراوانی بیشتری می باشد.

جدول 5-10:توزیع فراوانی تحصیلات مادر پاسخگویان
تحصیلات مادر
بیسواد
ابتدایی
سیکل
دیپلم
فوق دیپلم
لیسانس
فوق لیسانس و بالاتر
جمع کل
تعداد
16
76
119
124
29
27
9
400
درصد
0/4
0/19
8/29
0/31
3/7
8/6
3/2
100

جدول شماره 5-11توزیع فراوانی پاسخگویان را بر حسب پس انداز ماهیانه خانوار نشان می دهد. همانطور که مشخص است3/17درصد افراد پاسخگو بدون داشتن پس انداز، 5/11درصد دارای مبلغ پس انداز کمتر از 100 هزار تومان، 0/44درصد دارای مبلغ پس انداز بین100تا 400 هزار تومان، 5/24درصد دارای مبلغ پس انداز بین 400تا800 هزار تومان، 1 درصد دارای مبلغ پس انداز بین 800 هزار تا یک میلیون تومان و 8/1 درصد دارای مبلغ پس انداز بالای یک میلیون تومان داشته اند. بررسی جدول نشان می دهد که درصد افرادی که مبلغ پس انداز ماهیانه خانواده شان بین 100تا400 هزار تومان بوده است، دارای فراوانی بیشتری می باشد.

جدول 5-11:توزیع فراوانی پس انداز ماهیانه خانوار پاسخگویان
پس انداز ماهیانه خانوار
بدون پس انداز
کمتر از 100هزار تومان
بین 100تا400هزار تومان
بین 400تا800هزار تومان
بین 800هزار تا یک میلیون تومان
بالای یک میلیون تومان
جمع کل
تعداد
69
46
176
98
4
7
400
درصد
3/17
5/11
0/44
5/24
0/1
8/1
100

5-2-2- اطلاعات توصیفی طیف های تحقیق
در این بخش در جدول های جداگانه توزیع فراوانی پاسخ افراد نمونه به هر یک از گویه های مربوط به طیف های مورد استفاده جهت سنجش متغیرهای نظارت خانواده، رسانه های جمعی،توجه به فرائض مذهبی، وابستگی به دوستان و ناهنجاری پوششی برای درک بهتر ابعاد مورد سنجش قرار داده ایم. همچنین میانگین مربوط به هر یک از گویه ها نیز محاسبه و در جدول نمایش داده شده است. در نهایت میانگین تجربی حاصل از هر طیف را محاسبه کرده و سطح آن را نسبت به میانگین مورد انتظار طیف مشخص نموده ایم.
جدول 5-12 توزیع فراوانی گویه های مربوط به طیف نظارت خانواده را نشان می دهد. این طیف شامل 5 گویه است.نمرات هر گویه بین 1 تا 5 رده بندی شده است. نمره 1 نشان دهنده نظارت خانواده در حد خیلی کم (کمترین نظارت خانوادگی) و نمره 5 نشان دهنده نظارت خانواده در حد خیلی زیاد (بیشترین نظارت خانوادگی) را در هر گویه نشان می دهد.جمع نمرات 5 گویه ،نشان دهنده نمره کل میزان نظارت خانواده برای هر پاسخگو می باشد که به طور بالقوه می تواند بین نمره 5 (حداقل نمره) و نمره 25 (حداکثر نمره) قرار گیرد. در صورتی که یک فرد برای همه گویه ها عبارت متوسط را علامت بزند، میانگین کل نمره او از این طیف 15 بدست خواهد آمد که برابر با میانگین نظری این طیف می باشد. در جدول 5-12 چگونگی انتخاب گزینه ها توسط پاسخگویان برای گویه های مختلف این طیف نشان داده شده است. همانطور که از جدول پیداست در ارتباط با گویه دوم حضور والدین در منزل و نجوه تعامل آنان با دختران میانگین بدست آمده 65/3 از 5 است که نشان دهنده بیشترین گرایش نسبت به این گویه در مقایسه با دیگر گویه ها می باشد. همچنین در خصوص گویه پنجم خانواده پوشش را متضاد با رشد یافتگی اجتماعی می داند میانگین بدست آمده 31/2 از 5 می باشد که نشان دهنده کمترین گرایش نسبت به آن در مقایسه با سایر گویه ها در نظارت خانواده بوده است. همچنین میانگین تجربی کل بدست آمده برای این طیف برابر با 18/17 می باشد. با توجه به اینکه هر چه این میانگین تجربی کل در این طیف بیشتر از عدد 15 باشد، بیانگر بالاتر بودن نظارت خانواده و هرچه پایین تر باشد بیانگر فقدان نظارت خانواده در میان پاسخگویان خواهد بود، بنابراین میانگین تجربی بدست آمده حاکی از آن است که نظارت خانواده در نمونه مورد مطالعه این تحقیق در حد متوسط رو به بالا قرار داشته است.

جدول5-12:توزیع فراوانی گویه های مربوط به طیف نظارت خانواده
عنوان گویه ها

خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
میانگین
موثر بودن نظارت خانواده در پوشش دختران
فراوانی
15
8/3
34
5/8
144
0/36
111
8/27
96
0/24
60/3

درصد

حضور والدین در منزل و نحوه تعامل آنان با دختران
فراوانی
19
8/4
40
0/10
96
0/24
152
0/38
93
3/23
65/3

درصد

افراد خانواده الگوی پوششی شما هستند
فراوانی
42
5/10
64
0/16
88
0/22
110
5/27
96
0/24
39/3

درصد

کاهش حساسیت خانواده در وضعیت پوشش دختران
فراوانی
49
3/12
49
3/12
113
3/28
101
3/25
88
0/22
33/3

درصد

خانواده پوشش را متضاد با رشد یافتگی اجتماعی می داند
فراوانی
134
5/33
101
3/25
98
5/24
43
8/10
24
0/6
31/2

درصد

میانگین کل
18/17

جدول 5-13 توزیع فراوانی گویه های مربوط به طیف رسانه های جمعی را نشان می دهد. این طیف شامل 5 گویه است. نمرات هر گویه بین 1 تا 5 رده بندی شده است. نمره 1 نشان دهنده رسانه های جمعی در حد خیلی کم (کمترین تاثیر رسانه های جمعی) و نمره 5 نشان دهنده رسانه های جمعی در حد خیلی زیاد (بیشترین تاثیر رسانه های جمعی) را در هر گویه نشان می دهد. جمع نمرات 5 گویه، نشان دهنده نمره کل میزان رسانه های جمعی برای هر پاسخگو می باشد که به طور بالقوه می تواند بین نمره 5 (حداقل نمره) و نمره 25 (حداکثر نمره) قرار گیرد. در صورتی که یک فرد برای همه گویه ها عبارت متوسط را علامت بزند، میانگین کل نمره او از این طیف 15 بدست خواهد آمد که برابر با میانگین نظری این طیف می باشد. در جدول 5-13 چگونگی انتخاب گزینه ها توسط پاسخگویان برای گویه های مختلف این طیف نشان داده شده است. همانطور که از جدول پیداست در ارتباط با گویه چهارم تماشای فیلم های سینمایی ماهواره در نوع پوشش میانگین بدست آمده 11/3 از 5 است که نشان دهنده بیشترین گرایش نسبت به این گویه در مقایسه با دیگر گویه ها می باشد. همچنین در خصوص گویه دوم استفاده از فیس بوک در نوع پوشش، میانگین بدست آمده 34/2 از 5 می باشد که نشان دهنده کمترین گرایش نسبت به آن در مقایسه با سایر گویه ها در رسانه های جمعی بوده است. همچنین میانگین تجربی کل بدست آمده برای این طیف برابر با 68/13 می باشد. با توجه به اینکه هر چه ای میانگین تجربی کل در این طیف بیشتر از عدد 15 باشد، بیانگر بالاتر بودن رسانه های جمعی و هرچه پایین تر باشد بیانگر فقدان تأثیر رسانه های جمعی در میان پاسخگویان خواهد بود، بنابراین میانگین تجربی بدست آمده حاکی از آن است که تاثیر رسانه های جمعی در نمونه مورد مطالعه این تحقیق در حد متوسط رو به پایین قرار داشته است.

جدول5-13:توزیع فراوانی گویه های مربوط به طیف رسانه های جمعی
عنوان گویه ها

خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
میانگین
بی توجهی تلویزیون در پخش برنامه در نوع پوشش
فراوانی
107
8/26
72
0/18
96
0/24
60
0/15
65
3/16
76/2

درصد

استفاده از فیس بوک در نوع پوشش
فراوانی
164
0/41
71
8/17
77
3/19
41
3/10
47
8/11
34/2

درصد

تأثیر برخی از برنامه های ماهواره در نوع پوشش
فراوانی
97
3/24
74
5/18
82
5/20
60
0/15
87
8/21
92/2

درصد

تماشای فیلم های سینمایی ماهواره در نوع پوشش
فراوانی
92
0/23
56
0/14
64
0/16
94
5/23
94
5/23
11/3

درصد

پخش برنامه مذهبی مانع از بروز بی حجابی
فراوانی
111
8/27
100
0/25
90
5/25
56
0/14
43
8/10
55/2

درصد

میانگین کل
68/13

جدول 5-14 توزیع فراوانی گویه های مربوط به طیف توجه به فرائض مذهبی را نشان می دهد. این طیف شامل 5 گویه است. نمرات هر گویه بین 1 تا 5 رده بندی شده است. نمره 1 نشان دهنده توجه به فرائض مذهبی در حد خیلی کم (کمترین توجه به فرائض مذهبی) و نمره 5 نشان دهنده توجه به فرائض مذهبی در حد خیلی زیاد (بیشترین توجه به فرائض مذهبی) را در هر گویه نشان می دهد. جمع نمرات 5 گویه، نشان دهنده نمره کل میزان توجه به فرائض مذهبی برای هر پاسخگو می باشد که به طور بالقوه می تواند بین نمره 5(حداقل نمره) و نمره 25 (حداکثر نمره) قرار گیرد.
در صورتی که یک فرد برای همه گویه ها عبارت متوسط را علامت بزند، میانگین کل نمره او از این طیف

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی توزیع فراوانی، توزیع فراوانی پاسخگویان، جمعیت شناختی، ضریب همبستگی Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی مشارکت والدین، توزیع فراوانی