پایان نامه با واژه های کلیدی توزیع فراوانی، توزیع فراوانی پاسخگویان، جمعیت شناختی، ضریب همبستگی

دانلود پایان نامه ارشد

پرسشنامه پس از طراحی در اختیار اساتید قرار گرفت. نظرات کارشناسی این افراد درباره ی صحت گویه های هر طیف در نهایت به انتخاب گویه های مناسب انجامید.
منظور از روایی این است که ببینیم آیا ابزار سنجش دارای ویژگی تکرار پذیری است یا خیر؟ یعنی در صورتی که عملیات تحقیق تکرار شود نتایج مشابه به دست خواهد آمد یا خیر؟ (ساعی ، 1387 : 85 ).
برای این منظور ما در این تحقیق از ضریب آلفای کرونباخ استفاده نمودیم. مقدار ضریب آلفای کرونباخ برای اموال مرتبط با ناهنجاری پوششی دختران دبیرستانی در شیراز ( کل سوالات پرسشنامه ) برابر با 83% می باشد، بنابراین پرسشنامه تحقیق دارای پایایی قابل قبولی می باشند.

جدول 4-1 ميزان آلفاي كرونباخ براي پرسشنامه عوامل مرتبط با ناهنجاري پوششي
دختران دبيرستاني در شيراز
پرسشنامه
تعداد سوالات
ضریب آلفای کرونباخ
عوامل مرتبط با ناهنجاری پوششی دختران دبیرستانی در شیراز
30
830%

4-6- تکنیک های آماری تحلیل داده ها

پردازش داده ها در پژوهش های اجتماعی معمولاً در دو سطح توصیف و تبیین داده ها انجام می گیرند در مرحله توصیف، جامعه مورد مطالعه با توجه به متغیرهای مورد نظر در تحقیق توصیف می شود و تصویری از وضعیت موجود ارائه می گردد. در این مرحله محقق به دنبال رد یا اثبات فرضیه ای خاص نبوده و روابط بین متغیرها بررسی نمی گردد (کلانتری ، 1382 : 79 ). بنابراین آمار توصیفی الگوی پاسخ های افراد نمونه به سوالات و مفاهیم سنجیده شده در پرسشنامه را تلخیص می نماید (دواس ،1387 : 137 ). تکنیک های آماری بکار رفته در این پژوهش جهت توصیف داده ها شامل جدول توزیع فراوانی، شاخص های مرکزی و دامنه می باشد.
در مرحله تبیین محقق بوسیله آمار استنباطی به دنبال نشان دادن این مطلب هست که آیا الگوهای توصیف شده در نمونه کاربردی در مورد جامعه آماری که نمونه از آن انتخاب شده است دارد یا نه؟ (دواس ، 1387 : 138).بنابراین با آمار استنباطی به بررسی روابط بین متغیرها ، تفاوت موجود در بین گروه های مورد مطالعه و تبیین متغیر وابسته از طریق متغیرهای مستقل می پردازد (کلانتری ، 1382 :97 ). در این تحقیق جهت بررسی فرضیه های مورد مطالعه در ارتباط با سطح سنجش هریک از متغیرها از ضریب همبستگی پیرسون، آزمونt وf همچنین رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. لازم به ذکر است که برای بررسی و پردازش داده ها توسط تکنیک های آماری ذکر شده از نرم افزارspss تحت ویندوز استفاده شده است.

4-7- تعاریف نظری و عملی متغیرهای تحقیق

هدف از تعریف نظری ، تبیین قلمرو و معنای مفهوم است. این تعریف مستند به ادبیات نظری پژوهش است ( ساعی ، 1387 : 75-74 ). تعریف عملی سطح نظری را به سطح تجربی متصل می کند و بین مفهوم نظری و مصادیق تجربی آن ارتباط برقرار می کند. به همین علت به فرآیند تعیین نمودهای عینی و قابل بررسی تجربی برای مفاهیم نظری، تعریف عملی گفته می شود (ازکیا ، 1389 : 213).

4-7-1- تعریف نظری و عملی متغیرهای مستقل
نظارت خانواده: به نحوه برقراری ارتباط بین خانواده (پدر- مادر ) و فرزندان اشاره دارد و تاًثیری که خانواده می تواند با حضور فیزیکی و روانی خود در کنار فرزندان بر آن داشته باشد را به وسیله ی سوال های 1 تا 5 پرسشنامه سنجیده است.
نظارت مدرسه: به تاًثیر و نفوذ کادر آموزشی و دفتری مدرسه بر دانش آموزان اشاره دارد که این متغیر به وسیله سوال های 16 تا 20 پرسشنامه سنجیده شده است.
وابستگی به دوستان: نوع رابطه و وابستگی و صمیمیت فرد با دوستان و میزان تاًثیرپذیری از آنها که این متغیر در سوالات 21 تا 24 پرسشنامه سنجیده شده است.
رسانه های جمعی: فن آوری های نوین ارتباطی که قلمرو وسیعی از مناطق جغرافیایی را تحت پوشش خود قرار می دهند. کشورها به مرور این ابزار اطلاعات، اخبار و برنامه های گوناگونی را پخش می کنند. این متغیر بوسیله سوال های 6 تا 10 پرسشنامه سنجیده شده است.
تحصیلات والدین: دارا بودن مدرک تحصیلی رسمی از موسسات آموزشی مورد پذیرش دولت ایران می باشد. در پرسشنامه این سوال در بیوگرافی و بصورت تحصیلات پدر و تحصیلات مادر در سطح تربیتی سنجیده شده است.
بعد خانوار: منظور تعداد افرادی است که در کنار هم در یک خانواده زندگی می کنند این متغیر در قسمت بیوگرافی پرسشنامه در سطح فاصلهاي سنجیده شده است.
درآمد خانواده: مقدار پولی که بصورت ماهیانه توسط اعضای خانواده اعم از پدر ، مادر یا دیگر اعضای خانواده کسب می شود. این متغیر در قسمت بیوگرافی پرسشنامه در سطح فاصلهای سنجیده شده است.
پس انداز: مقدار پولی که بصورت ماهیانه پس از کسر مخارج خانواده پس انداز می شود. این متغیر در قسمت بیوگرافی پرسشنامه سنجیده شده است.
شغل والدین: به منبع درآمد والدین (پدر- مادر ) اشاره دارد که این متغیر در قسمت بیوگرافی پرسشنامه یصورت شغل پدر و شغل مادر سنجیده شده است.
قومیت: این مفهوم به دیدگاه ها و شیوه های عمل فرهنگی که اجتماع معینی از مردم را از دیگران متمایز می نماید، اطلاق می گردد (گیدنز، 1386 : 278 ). این متغیر در قسمت بیوگرافی پرسشنامه سنجیده شده است.
توجه به فرایض مذهبی: به آموزش مسائل مذهبی توسط خانواده ها و اجتماع اشاره دارد و تاًثیری که این آموزش ها می تواند بر نوع پوشش دختران داشته باشد که این متغیر بوسیله ی سوال های 11تا 15 پرسشنامه سنجیده شده است.
محل تولد: زادگاه و محل ولادت افراد پاسخگو را بیان می کند که این متغیر در قسمت بیوگرافی پرسشنامه سنجیده شده است.
محل مدرسه: به ناحیه آموزشی اشاره دارد که مدرسه در آن ناحیه قرار گرفته است.منظور 4 ناحیه آموزش و پرورش در شیراز است که در قسمت بیوگرافی پرسشنامه سنجیده شده است.

4-7-2- تعریف نظری و عملی متغیر وابسته
متغیر وابسته این پژوهش ناهنجاری پوششی است. نا بهنجار دانستن یک رفتار هنگامی عقلانی است که از قبل، شکل قاعده مند آن متناسب با معیارهای مشخص، معلوم شده باشد. از این رو معرفی قلمرو حجاب و پوشش مقدم بر تعیین حدود نقیص آن یعنی بی حجابی است. حجاب و پوشش از رفتاری بهنجار و ارزشی و از ضروریات و مسلمات اسلام است. نا هنجاری پوششی به معنای نداشتن پوشش متناسب با استانداردهای متعارف عرف عام و الگوی برگرفته از فقه اسلامی است. از اینرو پوشیدن لباس های تنگ، بدن نما، تحریک کننده و بد شکل، پوشیده نبودن برخی مواضع نیازمند پوشش، آرایش نا مناسب و نداشتن وقار لازم در اجتماع را می توان در مقوله ناهنجاری پوششی گنجاند.
محقق این متغیر را به وسیله سوالات 25 تا 30 پرسشنامه سنجیده است.

فصل پنجم

تجزیه و تحلیل داده ها

5-1-مقدمه

داده های این تحقیق از طریق پرسشنامه هایی که در سطح شهر شیراز در زمستان 1392 توزیع و جمع آوری گردیدند فراهم شده است. داده های400 پرسشنامه پس از کد گذاری بصورت داده های خام توسط کامپیوتر وارد نرم افزار آمار برای علوم اجتماعی(spss) شدند و اساس تجزیه و تحلیل پژوهش حاضر قرار گرفتند. در این فصل ابتدا یافته های توصیفی کلیه متغیرها در قالب جداول فراوانی و متقاطع بیان می شوند. در ادامه نتایج حاصل از آزمون فرضیه های مطرح شده تحقیق با استفاده از آمار استنباطی و از طریق آزمونهای T، F، ضریب همبستگی پیرسون و همچنین رگرسیون چند متغیره به تفضیل بیان شده است.

5-2-یافته های توصیفی تحقیق

آمار توصیفی الگوی پاسخ های افراد نمونه را خلاصه می کند و نیازمند قدرت تخیل و مهارت زیادی است(دواس ،1387: 138-137). پیدا کردن تصویری از چگونگی توزیع داده ها برای تحلیل یافته های تحقیق بسیار مهم است و می تواند کمک شایانی به محقق نماید. در این بخش در ابتدا توزیع فراوانی متغیرهای جمعیت شناختی سنجیده شده در این مطالعه را در جداول جداگانه ترسیم و توضیح داده،سپس جداول توزیع فراوانی پاسخ های داده شده به سؤالات هر طیف را همراه با درصد و میانگین پاسخ ها در جداول جداگانه ترسیم و توضیح داده شده است.

5-2-1- توصیف ویژگی های جمعیت شناختی
جدول شماره 5-1 توزیع فراوانی پاسخگویان را بر حسب رده سنی نشان می دهد. همانطور که مشخص است 1درصد در گروه سنی 14سال، 8/27 درصد در رده سنی 15 سال، 5/36 درصد در رده سنی 16 سال، 3/22 درصد در رده سنی 17 سال، 3/11 درصد در رده سنی 18 سال و 3/1 درصد در رده سنی 19 سال قرار دارند. بررسی جدول نشان می دهد که درصد افراد در سنین 16 سال بیشتر از سنین دیگر بوده است.

جدول 5-1:توزیع فراوانی سن پاسخگویان
سن
14سال
15سال
16سال
17سال
18سال
19سال
جمع کل
تعداد
4
111
146
89
45
5
400
درصد
00/1
8/27
5/36
3/22
3/11
3/1
100

جدول شماره 5-2 توزیع فراوانی پاسخگویان را بر حسب محل تولدشان نشان می دهد. همانطور که مشخص است 3/75 درصد پاسخگویان محل تولدشان شیراز و 8/24 درصد دیگر پاسخگویان محل تولدشان غیر شیراز بوده است. بررسی جدول نشان می دهد که درصد افرادی که محل تولدشان شیراز بوده است بیشتر از افرادی که غیر شیراز بوده اند.

جدول 5-2:توزیع فراوانی محل تولد پاسخگویان
محل تولد
شیراز
غیر شیراز
جمع کل
تعداد
301
99
400
درصد
3/75
8/24
100
جدول شماره 5-3 توزیع فراوانی پاسخگویان را بر حسب محل مدرسه نشان می دهد.همانطور که مشخص است 22درصد افراد پاسخگو در ناحیه 1 ،3/31درصد افراد پاسخگو در ناحیه 2،23درصد افراد پاسخگو در ناحیه 3 و 8/23درصد افراد پاسخگو در ناحیه 4 مشغول به تحصیل بوده اند. بررسی جدول نشان می دهد که درصد افرادی که در ناحیه 2 مشغول به تحصیل بوده اند بیشتر از ناحیه های دیگر می باشد.

جدول 5-3:توزیع فراوانی محل مدرسه پاسخگویان
محل مدرسه
ناحیه 1
ناحیه 2
ناحیه 3
ناحیه 4
جمع کل
تعداد
88
125
92
95
400
درصد
00/22
3/31
00/23
8/23
100

جدول شماره 5-4 توزیع فراوانی پاسخگویان را بر حسب تعداد اعضای خانواده نشان می دهد.همانطور که مشخص است 0/8 درصد افراد پاسخگو تعداد اعضای خانواده شان 2 نفر، 0/5 درصد افراد پاسخگو تعداد اعضای خانواده شان 3 نفر، 3/39 درصد افراد پاسخگو تعداد اعضای خانواده شان 4 نفر، 8/31 درصد افراد پاسخگو تعداد اعضای خانواده شان 5 نفر، 8/12 درصد افراد پاسخگو تعداد اعضای خانواده شان 6 نفر، 5/4 درصد افراد پاسخگو تعداد اعضای خانواده شان 7 نفر، 8/3 درصد افراد پاسخگو تعداد اعضای خانواده شان 8نفر، 3/1 درصد افراد پاسخگو تعداد اعضای خانواده شان 9 نفر و1درصد افراد پاسخگو تعداد اعضای خانواده شان 10 نفر بوده است. بررسی جدول نشان می دهد که درصد افرادی که تعداد اعضای خانوداده شان 4 نفر بوده است دارای فراوانی بیشتری می باشد.

جدول 5-4:توزیع فراوانی تعداد اعضای خانواده پاسخگویان
تعداد اعضای خانواده
2نفر
3نفر
4نفر
5نفر
6نفر
7نفر
8نفر
9نفر
10نفر
جمع کل
تعداد
3
20
157
127
51
18
15
5
4
400
درصد
8/0
0/5
3/39
8/31
8/12
5/4
8/3
3/1
0/1
100

جدول شماره 5-5 توزیع فراوانی پاسخگویان را بر حسب شغل پدر نشان می دهد. همانطور که مشخص است 5/47 درصد افراد پاسخگو شغل پدرشان آزاد، 5/20 درصد افراد پاسخگو شغل پدرشان کارمند، 5/13 درصد افراد پاسخگو پدرشان بازنشسته، 0/3 درصد افراد پاسخگو شغل پدرشان فرهنگی، 8/4 درصد افراد پاسخگو شغل پدرشان نظامی، 5/7 درصد افراد پاسخگو شغل پدرشان کارگرو 3/3 درصد افراد پاسخگو شغل پدرشان کشاورز بوده است. بررسی جدول نشان می دهد که درصد افرادی که شغل پدرشان آزاد بوده است دارای بیشترین فراوانی می باشند.

جدول 5-5:توزیع فراوانی شغل پدر پاسخگویان
شغل پدر
آزاد
کارمند
بازنشسته
فرهنگی
نظامی
کارگر
کشاورز
جمع کل
تعداد
190
82
54
12
19
30
13
400
درصد
5/47
5/20
5/13
0/3
8/4
5/7
3/3
100

جدول شماره 5-6 توزیع

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی روابط اجتماعی، گروه همسالان، کنترل اجتماعی، پذیرش اجتماعی Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی توزیع فراوانی، رسانه های جمعی، توزیع فراوانی پاسخگویان، تاثیر رسانه ها