پایان نامه با واژه های کلیدی توزیع فراوانی، توزیع فراوانی پاسخگویان، عملکرد کارکنان، سرمایه اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

پرسشنامه از جمع نمرات همه پاسخ ها به دست
مي آيد.
کاملا موافقم
تا حدی موافقم
موافقم
مخالفم
تا حدی مخالفم
کاملا مخالفم
6
5
4
3
2
1

3-7- پرسشنامه سرمایه اجتماعی
براي سنجش متغیر سرمایه اجتماعی از پرسشنامه اي محقق ساخته استفاده شد. اين پرسشنامه شامل 61 سؤال پنج و شش گزينه اي است كه بر اساس درجه بندي ليكرت تنظيم شده است.اين پرسشنامه به شاخص هايي تقسيم مي شود كه شاخص هاي آن عبارتند از :اعتماد، مشارکت ، تعهد سازماني و پایبندی به اخلاقیات هر كدام از اين شاخص ها حاوي چند سوال از پرسشنامه مي باشند.

جدول 3-3. عوامل پرسشنامه سرمایه اجتماعی
عامل
شماره سوالات
اعتماد
21-1
مشارکت
34-22
تعهد سازماني
48-35-
پایبندی به اخلاقیات
61-49

3-7-1- روايي پرسشنامه سرمایه اجتماعی
براي تعیین محتوایی و صوری پرسشنامه، ضمن مطالعه منابع مربوطه و تحقیقات انجام شده، از نظر اساتید راهنما و مشاور و دیگر خبرگان استفاده گرديد و پرسشنامه طراحي شده، توسط آنها مورد بررسي قرارگرفت.
جهت بررسی روایی پرسشنامه تحقیق از مقدار آزمون و بار تلست استفاده می شود که به تفکیک برای هر یک از عوامل سرمایه روانشناختی آورده شده است که این مقدار بین صفر و یک می باشد در نتیجه تمامی عوامل سرمایه اجتماعی از روایی خوبی برخوردار است. در ادامه مقدار کای دو، درجه آزادی و سطح معنی درای آورده شده است که این نشان دهنده همان برخوردار بودن روایی مناسب می باشد.
3-7-2- پايايي پرسشنامه سرمایه اجتماعی
براي بررسي پايايي پرسشنامه ابتدا 20 درصد از حجم نمونه را كه حدود 24 نفر بود را پخش كرده و سپس پژوهش را بر روي تمام نمونه انجام داده ايم. با بررسي پايايي پس از وارد كردن پاسخ ها در نرم افزار Spss و يافتن ضريب پايايي آن(ضريب آلفا كرونباخ) از آنجايي كه .93/0 α =می باشد كه مشاهده ي اين نتايج مشخص مي شود كه اعتبار پرسشنامه خوب است .

جدول 3-4. روایی و پایایی مقیاس سرمایه اجتماعی
متغیر
اعتماد
مشارکت
تعهد سازمانی
پایبندی به اخلاقیات
طیف ضرائب همبستگي
79/0- 60/0
74/0-52/0
73/0- 36/0
63/0- 49/0
سطح معني داري
03/0-0001/0
03/0-0001/0
04/0-0001/0
008/0-0001/0

3-7-3- روش نمره گذاري پرسشنامه سرمایه اجتماعی
اين پرسشنامه بر مبناي شش سطح ليكرت ( 6: كاملاً موافقم 5: تا حدی 4:موافقم 3: مخالفم 2: تا حدی مخالفم 1 : کاملاً ) مي باشد كه نمره كل پرسشنامه از جمع نمرات همه پاسخ ها به دست مي آيد.
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
اصلا
6
5
4
3
2
1

3-8- پرسشنامه عملکرد کارکنان
براي متغیر عملکرد کارکنان، از پرسشنامه اي استاندارد استفاده شد كه اين پرسشنامه داراي 46 سوال مي باشد كه با درجه بندي سه امتيازي طراحي گرديده است.

3-8-1- روايي پرسشنامه عملکرد کارکنان
در پایان نامه حسین زاده (1391) جهت روایی صوري پرسشنامه و صحت و سقم سئوالات، پرسشنامه در بین تعدادي از مدیران و کارشناسان (لیسانس و فوق لیسانس به بالا) توزیع شد و پس از اطمینان از نتایج بدست آمده، پرسشنامه در نمونه آماري پژوهش (سازمانها و شرکتهای دولتی) توزیع شد.
3-8-2- پایايي پرسشنامه عملکرد کارکنان
همچنین پایائی پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن با استفاده از روش اندازه گیري آلفاي کرونباخ محاسبه شد. معمولاً دامنه ضریب اعتماد آلفاي کرونباخ از صفر (0) به معناي عدم پایداري، تا مثبت یک (1+) به معناي پایائی کامل قرار می گیرد و هر چه مقدار بدست آمده به عدد مثبت یک نزدیکتر باشد قابلیت اعتماد پرسشنامه بیشتر می شود. آلفای کرونباخ برای پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در سازمان برابر با 84/0 می باشد.

مقدار آلفای کرونباخ در پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در سازمان

Reliability Statistics
پرسشنامه مورد نظر
N of Items
Cronbach’s Alpha
ارزیابی عملکرد کارکنان در سازمان
14
84/0

3-8-3- روش نمره گذاری پرسشنامه عملکرد کارکنان
این پرسشنامه محقق ساخته دارای 14 حیطه مختلف بوده که هدف dلی آن ارزیابی عملکرد کارکنان در سازمان می باشد. هر سوال سه گزینه دارد که نحوه امتیازبندی این گزینه ها در جدول زیر ارائه گردیه است:

فراتر ازحد انتظار
در حد انتظار
نیازمند به بهبود
3
2
1

بنابراین، به منظور امتیاز دهی به هر بعد، مجموع امتیازات سوالات آن بعد را با هم جمع می نمائیم. برای بدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه، مجموع امتیازات تک تک سوالات را با هم جمع نموده و به عنوان امتیاز عملکرد شخص پاسخ دهنده در نظر می گیریم. بدیهی است که هر چه امتیاز کلی پاسخ دهنده بالاتر باشد، بیانگر عملکرد بهتر وی در سازمان خواهد بود و برعکس.
3-9- فنون پردازش داده ها
الف: توصیفی
در این پژوهش از آمار توصیفی جهت تهیه و تنظیم جدول توزیع فراوانی و ترسیم نمودارها و محاسبه نسبت استفاده شده است.
ب: آمار استنباطی
در اين پژوهش پس از جمع آوری داده ها و كدبندي اطلاعات و وارد شد ن داده ها در نرم افزار Spss، جهت تجزيه و تحليل اطلاعات از آزمونهاي نرمال بودن كولموگروف – اسكميرنوف و ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون براي بررسي آمار استنباطي استفاده مي گردد.

فصل چهارم
تجزيه و تحليل داده ها

4-1- مقدمه
هدف نگارش فصل چهار، بررسی فرضیه های پژوهش است. در این فصل داده های بدست آمده در رابطه با پرسشها، هدف یا فرضیه، توصیف و مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. تحقيق حاضر به تبیین تاثیر سرمایه روانشناختی و سرمایه اجتماعی بر کارایی عملکرد کارکنان شرکت تولیدی صنعتی فراسان مي پردازد كه نتايج آن به صورت كلي مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرد. در اين فصل به بررسي فرضيات پژوهش پرداخته مي شود كه شامل يك فرضيه اصلي و هشت فرضيه فرعي مي باشد. داده هاي مورد نياز براي تجزيه و تحليل، از 120 پرسشنامه گردآوري شده از آزمودني ها تامين شده است. در بخش آمار توصیفی با استفاده از شاخصهای فراوانی، درصد و نمودار به توصیف متغیرهای پژوهش پرداخته شده است. و در بخش آمار استنباطی با استفاده از رگرسیون خطی و رگرسیون چندگانه به تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش پرداخته شده است .

4-2- آمار توصیفی:
الف: آمار توصیفی متغیر های جمعیت شناختی
4-2-1 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر جنس
براساس داده های جدول زیربیشترین تعداد پاسخگویان یعنی 3/58 درصد مرد 7/41 درصد زن بوده اند.
جدول شماره(4 – 1): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیرجنس
درصد
فراوانی
جنس
7/41
50
زن
3/58
70
مرد
100
120
جمع

نمودار شماره(4 – 1): درصدپاسخگویان بر حسب متغیرجنس

4-2-2 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر سن
توزیع پاسخگویان برحسب متغیر سن گویای این است که 8/35درصد پاسخگویان بین 40-30 سال سن دارند که شامل بیشترین پاسخگویان می باشد. پس از این سن 2/29 درصد بین 39-35 سال سن دارند و مابقی در بین سایر گروههای سنی قرار دارند که در جدول به تفکیک مشخص شده است.
جدول شماره(4 – 2): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیرسن
درصد
فراوانی
سن
8/0
1
24 – 20سال
8/15
19
29 – 25سال
8/35
43
34 – 30سال
2/29
35
39 – 35سال
7/6
8
44 – 40سال
7/1
2
49 – 45 سال
3/3
4
54 – 50سال
8/0
1
59 – 55 سال
8/5
7
بی جواب
100
120
جمع

نمودار شماره(4 – 2): درصد پاسخگویان بر حسب متغیرسن

4-2-3 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر وضعیت تاهل
براساس داده های جدول زیر 3/73 درصد از پاسخگویان به لحاظ وضعیت تاهل ، متاهل و 8/25 درصد مجرد
می باشند.
جدول شماره(4 – 3): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیروضعیت تاهل
درصد
فراوانی
وضعیت تاهل
8/25
31
مجرد
3/73
88
متاهل
8/0
1
بی جواب
100
120
جمع

نمودارشماره(4 – 3): درصد پاسخگویان بر حسب متغیروضعیت تاهل

4-2-4 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر میزان تحصیلات
توزیع پاسخگویان برحسب متغیر وضعیت تاهل نشان می دهد که در این سازمان بیشتر کارکنان یعنی 8/40 درصد دارای مدرک تحصیلی لیسانس ،5/22درصد دیپلم ،5/22درصد فوق لیسانس،3/13 درصد دارای مدرک فوق دیپلم و نهایتا 8/0 نیز مدرک دکترا دارند.
جدول شماره(4 – 4): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیرمیزان تحصیلات
درصد
فراوانی
میزان تحصیلات
5/22
27
دیپلم
3/13
16
فوق دیپلم
8/40
49
لیسانس
5/22
27
فوق لیسانس
8/0
1
دکترا
100
120
جمع

نمودار شماره(4 – 4): درصد پاسخگویان بر حسب متغیرمیزان تحصیلات

4-2-5 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر سابقه کار
توزیع پاسخگویان برحسب متغیر سابقه کار نشان می دهد که 5/32درصد پاسخگویان بین 14-10 سال سابقه کار دارند که شامل بیشترین تعداد پاسخگویان می باشد . 7/26 درصد کمتر از 5سال سابقه کار دارند و کمترین تعداد یعنی 8/0بین 34-30 سال سابقه کار دارند.
جدول شماره(4 – 5): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیرسابقه کار
درصد
فراوانی
سابقه کار
7/26
32
کمتر از 5سال
30
36
9 –5سال
5/32
39
14 – 10سال
5
6
19 – 15سال
3/3
4
24 – 20سال
8/0
1
34 – 30 سال
7/1
2
بی جواب
100
120
جمع

نمودار شماره(4 – 5): درصدپاسخگویان بر حسب متغیرسابقه کار

ب : آمار توصیفی سایر متغیرهای پژوهش
4-2-6 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر سرمایه روانشناختی
براساس داده های جدول زیربیشترین تعداد پاسخگویان یعنی 3/68 درصد میزان سرمایه روانشناختی را در حد متوسط،3/23 درصد زیاد و 3/8 درصد هم در حد کم عنوان کرده اند که نشان می دهد سرمایه روانشناختی در این سازمان در حد متوسط وجود دارد.
جدول شماره(4 – 6): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیرسرمایه روانشناختی
درصد
فراوانی
سرمایه روانشناختی
3/8
10
کم
3/68
82
متوسط
3/23
28
زیاد
100
120
جمع

نمودار شماره(4 – 6): درصدپاسخگویان بر حسب متغیرسرمایه روانشناختی

4-2-7 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر سرمایه اجتماعی
براساس داده های جدول زیربیشترین تعداد پاسخگویان یعنی 3/63 درصد میزان سرمایه اجتماعی را در حد متوسط، 3/18 درصد زیاد و 3/18 درصد هم در حد کم عنوان کرده اند که نشان می دهد سرمایه روانشناختی در این سازمان در حد متوسط وجود دارد.
جدول شماره(4 – 7): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیرسرمایه اجتماعی
درصد
فراوانی
سرمایه اجتماعی
3/18
22
کم
3/63
76
متوسط
3/18
22
زیاد
100
120
جمع

نمودار شماره(4 – 7): درصدپاسخگویان بر حسب متغیرسرمایه اجتماعی

4-2-8 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر عملکرد کارکنان
براساس داده های جدول زیر بیشترین تعداد پاسخگویان یعنی 50 درصد میزان عملکرد کارکنان را در حد متوسط، 45 درصد زیاد و 5 درصد هم در حد کم عنوان کرده اند که نشان می دهد عملکرد کارکنان در این سازمان در حد متوسط وجود دارد.

جدول شماره(4 – 8): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیرعملکرد کارکنان
درصد
فراوانی
عملکرد کارکنان
5
6
کم
50
60
متوسط
45
54
زیاد
100
120
جمع

نمودار شماره(4 – 8): درصدپاسخگویان بر حسب متغیرسرمایه روانشناختی

4-3- بررسی فرضیه های پژوهش
براي آزمون رابطه بين متغيرها تحليل همبستگي استفاده مي شود. تحليل همبستگي ابزار آماري براي تعيين نوع و درجه رابطه يك متغير كمی(كيفي) با متغير كمي(كيفي) ديگر است كه از طريق آن مي توان شدت و نوع رابطه (مستقيم يا معكوس) رامشخص نمود كه اين ضريب بين1+ و 1- مي باشد و در صورت عدم وجود رابطه بين دو متغير برابر صفر است.

فرضیه اصلی:
سرمایه اجتماعی نقش تعدیل کننده ای در

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی اصول مدیریت، مدیریت صنعتی، هدف گذاری، سلسله مراتب Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی رگرسیون، عملکرد کارکنان، متغیر مستقل، ضریب تعیین