پایان نامه با واژه های کلیدی تغییرات جمعیت، سن ازدواج

دانلود پایان نامه ارشد

توزيی نسبت جنسي در همه گروههاي سني يكسان نبوده است و میان 93/8 و 136/4 در گروههاي سني 24 ـ 20 و 64 ـ 60 ساله در نوسان است.نسبت جنسي در سام 1385 به 104 ندر كاهش يافته است. جدوم ا5-3د توزيی جمعیت شهر كرج بزرگ در سام 1385را به تدكیك سن و جنس و نسبت جنسي و نرشههاي ا8-3 و 9-3د تراکم خالص و ناخالص را ارائه ميدهد. همچنین نمودار ا2-3د تغییرات نسبت جنسي بر حس سن را در شهــر كرج بزرگ نشان ميدهد.كـاهش نسبت جنسي در گـروه سني 24 ـ 20 ساله را تا حدي ميتوان به عدم دقت در گزارش سن مردان اين گروه سني در سرشماري 1375 و 1385نسبت داد.افزايش نسبت جنسي در سنین 25 سام به باال بیانگر ورود مهاجرين مرد در سنین فعالیت و به صورت مندرد به اين شهر است.نوسانات نسبت در سنین 60 سام به باال را تا حد زيادي ميتوان متأ ر از خشاهاي محتوايي سرشماري دانست كه به عدم دقت در گزارش سن به ويشه براي زنان مربوط است.در مجموع آن چه كه مسلم است روند تغییرات نسبت جنسي بر حس سن در شهر كرج بزرگ روندي متعارف نیست و اين امر تا حدي به دلیل مهاجر ذيري باالي شهر در سامهاي گذشته و بخشي نیز به دلیل خشاهاي گزارش سن در سرشماري بوده است.

جدول :5-3 جمعیت شهركرج بزرگ بر حسب جنس و سن در سال 1385
طبرهبندي سني
جمی
مرد
زن
نسبت جنسي

كل
1386030
706473
679557
104

0-4
94524
48474
46050
105/3

5-9
93316
47873
45443
105/3

10-14
104743
54058
50685
106/7

15-19
144805
72275
72530
99/6

20-24
177301
84496
92805
91

25-29
166053
84061
81992
102/6

30-34
124854
65257
59567
109/6

35-39
111383
58231
53152
109/6

40-44
93915
48138
45777
105/2

45-49
79951
40495
39456
102/6

50-54
63399
32873
30526
107/7

55-59
43017
22093
20924
105/6

60-64
30317
16508
13809
119/5

69ـ65
22404
12592
9812
128/3

70ـ74
17261
9593
7668
125/1

75 ساله و بیشتر
18817
9456
9361
101
مأخذ: مرکز آمار ايران.

بد تركی سني جمعیت در شهر کرج در سام 1375 میانگین سن در شهر كرج بزرگ 25 سام بوده است.اين عدد از میانگین

سني كل كشور كه 24/03 است بیشتر است. همچنین میانه سني شهر كرج بزرگ 22 سام است در حالي كه از آن كل كشور 19/4 سام است كه بیانگر مسن بودن جمعیت كرج نسبت به كل كشور است.اين امر عمدتاً به دلیل مهاجر ذيري كرج است زيرا مهاجران معموالً در سنین فعالیت قرار دارند.در سام 1385 میانگین سني شهر كرج 29 سام است
كه افزايش آن نسبت به سام 1375 بیانگر افزايش یري جمعیت است.

همچنین توزيی سني و جنسي جمعیت كرج بزرگ در سام 1385 نشانگر آن است كه گروه سني 24 ـ 20 سام كه با 12/8 درصد بیشترين شمار جمعیت را شامل شده است در واقی بازماندگان موالید رشمار سالهاي 65 ـ 1360 هستند كه رشد شتابان و بي سابره جمعیت را در آن سالها رقم زدند.همچنین سنین 19 ـ 15 و 29ـ25 سام نیز با 10/4 و 12 درصد در قیاس با ساير سنین رشمار هستند.

جدوم ا6-3د گروههاي بزرگ سني را در سام 1385 در شهر كرج ارائه ميدهد. بررسي توزيی جمعیت در اين گروهها بیانگر آن است كه گروه سني 64 ـ 15 سام در مجموع 74/7 درصد از جمعیت را در بر گرفته است در حالي كه در كل كشور سهم اين گروه سني 69/7 درصد است و نهايتاً گروه سني 65 سام و بیشتر در شهر كرج 4/2 جمعیت را شامل شده است و اين نسبت در كل كشور 5/2 درصد است.از اين مرايسه ميتوان نتیجه گرفت كه بخشي از مهاجران س از سیري شدن سنین فعالیت شهر را ترك گدته و محل اقامت ديگري را براي سالهاي باقیمانده عمر انتخاب ميكنند.همچنین نزديك بودن توزيی درصد بر حس سن براي دو جنس بیانگر آن است كه مهاجران به طور عمده با خانواده خود به اين شهر آمدهاند و در نتیجه تعداد مهاجران تبعي در اين شهر زياد است.

جدول :6-3توزيع درصد جمعیت كرج بزرگ در سال 1385 بر حسب گروههاي بزرگ سني
گروه سني

مرد
زن

كل

تعداد

درصد
تعداد

درصد
تعداد

درصد

14ـ0
150405

21/3
142178

20/9
292583

21/1

64ـ15
524427

74/2
510538

75/1
1034965

74/7

+65
31641

4/5
26841

4
58482

4/2

كل
706473

100
679557

100
1386030

100

مأخذ: مرکز آمار ايران..

-7-3-2-3 بُعد خانوار در شهر کرج در سام 1375 در شهر كرج بزرگ 208376 خانوار ساكن و 44 خانوار دسته جمعي

شمـارش شده اند. بعد خانوار در اين سام برابر با 4/52 ندر بوده است.اين نسبت در قیاس با سالهاي 1365 و 1370 كه بعد خانوار 4/98 و 4/84 ندر بوده است روند كاهشي دارا بوده است.كاهش بعد خانوار عالوه بر ايین آمدن سشح باروري و تعداد فرزندان مشلوب خانوادهها، به دلیل افزايش تعداد خانوارهاي يك يا دو ندره است كه معموالً مهاجريني را در بر ميگیرد كه به قصد كار يا تحصیل وارد كرج بزرگ شده اند.بعد خانوار در شهر كرج از اين شـاخص در سشح استـان ا4/3د بیشتر و از شهرستان ا4/6د و كل كشور ا4/8د كمتر است.كاهش بٌعد

خانوار در شهر كرج طي سامهاي بعد نیز ادامه يافته و به 3/6 ندر در خانوار در سام 1385 رسیده است.همچنین جدوم ا7-3د توزيی درصد خانوارهــاي معمولي ســاكن در شهر كرج بزرگ را بر حس تعداد افراد در سام 1385 ارائه ميدهد.بیشترين فراواني 211172 و متعلق به خانوارهاي 3 و 4 ندره است كه هر كدام حدود 27/5 درصد از كل خانوارهاي شهر را شامل ميشود و س از آن به ترتی خانوارهاي 2 ندره با 18/1 درصد و 5 ندره با 13/6 درصد قرار دارند.به اين ترتی حدود 87 درصد خانوارها 2 تا 6 ندر را در خود جاي دادهاند و خانوارهاي با جمعیت 6 ندر به باال و خانوارهاي 1 ندره كمترين فراواني را دارند و در مجموع حدود 13/5 درصد از كل خانوارها را شامل ميشوند.

-8-3-2-3 مهاجرت در شهر کرج

طي سالهاي 1375 تا 1385 يعني در فاصله دو سرشماري در مجموع 430545 ندر به شهر كرج بزرگ مهاجرت كردهاند. 18/5 درصد از اين تعداد كمتر از يك سام، 10/1 درصد آنها 1 سـام، 11/2 درصد دو سام، 11/5 درصد سه سام و 12/1 درصد آنها چهار سام است كه وارد كرج شدهاند.به اين ترتی حدود 36/6 درصد مهاجران 5 تا 9 سام از زمان اقامتشان در كرج ميگذرد و 63/4 درصد مهاجرتها در 5 سام 1380 تا 1385 رخ داده است.

جدول :7-3 توزيع درصد مهاجران وارد شده به كرج بزرگ طي دهه 1375-85 بر حسب جنس و طول مدت اقامت

شرح
تعداد كل
كمتر از
1 سام
2 سام
3 سام
4 سام
5 سام
6 سام
7 سام
8 سام
9 سام
اظهار

1سام

نشده

جمی كل

شهر
430545
79660
43434
48214
49585
49173
52245
35313
28906
26407
17116
492

كرج

درصد
100
18/5
10/1
11/2
11/5
11/4
12/1
8/2
6/7
6/1
4/0
0/1

جمی
220746
42008
22246
24899
25178
24982
26630
17911
14684
13345
8519
344

مرد

درصد
100
19/0
10/1
11/3
11/4
11/3
12/1
8/1
6/7
6/0
3/9
0/2

جمی زن
209799
37652
21188
23315
24407
24191
25615
17402
14222
13062
8597
148

درصد
100
17/9
10/1
11/1
11/6
11/5
12/2
8/3
6/8
6/2
4/1
0/1

مأخذ: مرکز آمار ايران..

-9-3-2-3 آموزش

از كل 1272516 ندر جمعیت 6 سـاله و بیشتر شهر كرج بزرگ در سـام 1385، 92/9 درصد با سواد و مابري بيسواد بودهاند.اين نسبت براي مردان 95/1 درصد و براي زنان 90/7 درصد بوده است.

نسبتهاي بي سوادي در شهر كرج از 40 ساله به باال افزايش مييابد و در سنین 70 سام به باال 56 درصد از جمعیت را شامل ميشود.تداوت و عیت سواد بر حس جنس در سنین مختلف يكسان نیست و در سنین كمتر از 15 سام تداوت كمي میان دو جنس مشاهده ميشود و حتي در برخي گروههاي سني نسبت باسوادي زنان از مردان بیشتر است اما از سن 30 سام به باال تداوت و عیت سواد دو جنس بیشتر ميشود.

جدول :8-3 وضعیت سواد در شهر كرج بزرگ
شرح
مرد
زن
جمعیت 6 سام به باال
648239
624277
جمعیت باسواد
616494
566252
نسبت باسوادي
95/1
90/7
مأخذ: مرکز آمار ايران..

در مجمـوع 14/6 درصد از زنان 25 ساله و بیشتر بي سواد هستند در حالي كه 6/8 درصد از مردان در همین سنین بي سوادند.هر دو اين نرخها طي 10 سام گذشته كاهش قابل توجهي داشتهاند.تداوت در نسبت بيسوادي در گروه سني 64 ـ 60 سام به 26 درصد ميرسد و در واقی با افزايش سن تداوت در نسبت بيسوادي بیشتر ميشود.

پيشبيني جمعيت كانونهاي شهري

تغییرات جمعیت در آينده استان البرز، با در نظر گرفتن تغییرات سه مولده باروري، مرگ و میر و مهاجرت و همچنین تا یر ساخت سني جمعیبت و تركیب جنسبي آن قاببل بیشبینبي است .دو متغیر اصلي تغییر جمعیت يعني باروري و مرگ و میبر در مسبیر كباهش و ببات نسبي قرار دارند و عامل ا رگذار بر سشح موالیبد سباخت سبني جمعیبت اسبت كبه تغییبر آن نیز در آينده مشخص است.همچنین مهاجرت به عنبوان مهبمتبرين عامبل تغییبر در آينبده ايبن منشره عمبل مبي كنبد و تغییبر سبشح آن اسبت كبه سبناريوهاي متدباوتي را ترسبیم مبيكنبد در سبشح خبرد تبا زمبباني كبه توسبعهاي همگببن و ايبدار در كشبور برقببرار نباشبد مبردم در هببر زمان و هر نرشه از كشور ببه مهباجرت ببه منباطق توسبعه يافتبهتبر تشبويق مبيشبوند.ببراي تغییبر انتخباب مببردم برنامبههباي درازمببدت و كبالن كارسباز اسببت نبه تصبمیمات مرشعببي و

بخشي.

ظرفیت اسكان جمعیت دربازنگري شمار جمعیت مجموعه شهري اسبتانهبا، طببق مصبوبه 1387/12/28 شورايعالي شهرسازي و معماري ايبران، ببراي اسبتان الببرز، 3/8 میلیبون ندبر در سبام افبق طببرح 1405 در نظبر گرفتبه شببده اسبت كبه بببه معنباي توقبف مهبباجرت و اتكاي صرف به رشد طبیعي است كه امري نامتحمل به شمار ميآيد.

در صببورت تببداوم و ببی موجببود و تببداوم ورود مهبباجران بببه اسببتان و بببا توجببه بببه نببرخ مهاجرت ده ساله گذشته و به ويشه آن كه اين روند در سه سام قبل از سرشماري تشديد نیز شده است و عدم اتخاذ و عمل به سیاست هايي كه بر كند شدن اين روند ا ر بگذارند و تاكیبد بر اين امر كه كنترم مهاجرت به حوزه اي كه در جوار مهمترين مركز سیاسبي و خبدماتي و اقتصادي كشور است، امبري بخشبي و منشربهاي نیسبت و سیاسبتهبايي كبالن و دير با را مي طلبد، فرض بر اين است كه تعداد او نه نرخ مهباجرتد در افبق طبرح تبداوم ياببد كبه ببا توجه ببه افبزايش جمعیبت و تغییبر سباخت سبني، نسببت تعبداد مهباجران ببه افبزايش طبیعبي جمعیت در طوم زمان كاهش مي يابد .در ايبن گزينبه فبرض آن اسبت كبه بباروري در سبشح باروري كل 2 تداوم يابد و امید زنبدگي زنبان از 71/5 ببه 74 سبام و از آن مبردان از 69 سام به 71 سام ارترا يابد .در اين شرايا جمعت حوزه با نبرخ رشبد میبانگین سباالنه 2/97 درصد طي بیست سام افزايش خواهد يافت و به 597، 507، 4 ندر خواهبد رسبید.ببه نظبر ميرسد در نبود سیاستهاي مو ر اين گزينه محتملترين باشد.

براساس گزينه توسعه ايدار كه تعادمبخشي میان جامعه، محیا زيست و اقتصباد اسبت، فبرض شده است كه در افق طرح تعداد مهاجران سباالنه ببه يبك چهبارم تعبداد ابتبداي دوره و ببا آهنگبي خشي كباهش ياببد و سباخت سبني مهباجران نیبز مشبابق ببا تغییبر در سباخت سبني كشبور تعبديل شود.همچنین عامل ديگر كه تعداد موالید ساالنه است با گسترش سبرويسهباي تنظبیم خبانواده و بهداشببت ببباروري بببه ويببشه در منبباطق حاشببیهايتببر كببه در حببام حا ببر از سببرويس مناسبب محرومند به مرور تحبت كنتبرم درآيبد .ببا ايبن فبرض كبه نبرخ بباروري كبل 1/8 فرزنبد در ايبن حوزه با توجه به باال رفتن سن ازدواج و تاخیر در بچبهآوري تبداوم ياببد و الگبوي سبني بباروي

بببر سببنین 25 تببا 30 سببام تمركببز يابببد.در ايببن

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی رشد جمعیت، استان تهران، تغییرات جمعیت، آداب و رسوم Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی استان تهران، رشد جمعیت