پایان نامه با واژه های کلیدی تعهد مستمر، سطح معنادار، مقدار خطا

دانلود پایان نامه ارشد

امور در مسيري درست و اخلاقي ارائه مي دهد.
22.4
39.1
28.8
7.9
1.8
3.7242
0.958
26
مدير شما موفقيت را نه صرفا برحسب نتايج بلكه همچنين بر اساس شيوه بدست آوردن نتايج تعريف مي كند.
18.5
43
23.9
11.5
3
3.5697
0.904

جمع كل
20.0
40.4
29.0
8.5
2.1
3.6841
0.712

مطابق جدول شماره 4-9 ، 8/44% افراد نمونه معتقدند كه مافوقشان كاركناني كه استانداردهاي اخلاقي را نقض مي كنند ، تنبيه مي كنند . نتايج نشان مي دهد نظر اكثر كاركنان مبني بر اين است كه مديرشان با كاركنان در مورد اخلاقيات يا ارزش هاي كاري صحبت مي كند .
حدود 60% افراد فاقوشان را داراي الگويي براي انجام امور در مسيري درست و اخلاقي مي دانند و اشاره دارند به اينكه مديرشان بر دستيابي موفقيت ، نه صرفا بر حسب نتايج بلكه همچنين بر اساس شيوه حصول نتايح تاكيد دارند.

4-1-2-2- توصيف ابعاد رهبري اخلاقي :

4-10 جدول مقايسه ميانگين ابعاد رهبري اخلاقي
بعد
ميانگين
فرد اخلاقي
3.75808
مدير اخلاقي
3.68409

مقايسه ميانگين ابعاد رهبري اخلاقي از نظر افراد نمونه ، نشان مي دهد كه بعد فرد اخلاقي مافوق آزمودني ها بيشتر از بعد مدير اخلاقي رهبر مي باشد .

4-8 نمودارهاي مقايسه اي هيستوگرام ابعاد رهبري اخلاقي
4-1-3- توصيف متغير تعهد سازماني
4-11 جدول گرايش هاي مركزي و پراكندگي متغير تعهد سازماني افراد نمونه
انحراف معيار
حداكثر
حداقل
ميانگين

0.7675
5.0000
1.1667
3.971
بعد تعهد عاطفي
0.6141
5.0000
1.2000
3.482
بعد تعهد مستمر
0.7405
5.0000
1.0000
3.938
بعد تعهد هنجاري
0.5814
5.000
1.5111
3.796
جمع تعهد سازماني

با توجه به جدول شماره 4-11 ، ميانگين تعهد سازماني افراد نمونه كمي بيشتر از حد متوسط جامعه مي باشد . با توجه به انحراف معيارها ، در بين سه بعد تعهد عاطفي ، تعهد مستمر و تعهد هنجاري کمترين پراکندگي با انحراف معيار 0.6141 مربوط به بعد تعهد مستمر و بيشترين آن با انحراف معيار 0.7675 مربوط به تعهد عاطفي مي باشد و در مجموع انحراف معيار تعهد سازماني افراد با 0.5814 واحد از انحراف معيار هر سه بعد کمتر است .

4-9 نمودار هيستوگرام متغيرتعهد سازماني

4-1-3-1- آمار توصيفي سوالات مربوط به تعهد سازماني :
4-12 جدول فراواني سوالات مربوط به بعد تعهد عاطفي
بعد تعهد عاطفي
در صد معتبر
ميانگين وزني
انحراف معيار
سوال
گويه ها
كاملاً موافقم
موافقم
نظري ندارم
مخالفم
كاملاً مخالفم

1
من از اينكه بتوانم بقيه زندگي حرفه اي خود را در اين سازمان سپري كنم بسيار خرسند خواهم بود.
30.9
44.8
14.2
7
3
3.9364
1.001
2
من واقعا احساس مي كنم مشكلات اين سازمان مشكلات من هم است .
35.8
42.7
15.5
5.2
0.9
4.0727
0.893
3
حس تعلق به اين سازمان در من آنچنان قوي نيست .
3.6
11.5
12.4
41.8
30.6
3.8424
1.094
4
من از لحاظ احساسي علاقه اي به اين سازمان ندارم .
3.6
7.6
9.7
35.8
43.3
4.0758
1.076
5
من بودن در اين سازمان را به عنوان عضوي از يك خانواده بودن تلقي نمي كنم.
3.3
8.2
11.8
40.6
36.1
3.9788
1.053
6
اين سازمان اهميت شخصي بسيار زيادي براي من دارد
29.1
45.8
16.1
6.1
3
3.9182
0.981

ميانگين كل
17.7
26.8
13.3
22.8
19.5
3.9707
0.767

طبق جدول شماره 4-12 ، تقريبا اکثر کارکنان از اينکه بتوانند بقيه زندگي کاري خود را در بانک ملي سپري نمايند خرسندند و 7/42 % افراد نمونه مشكلات سازمان را تا حد زيادي همانند مشكلات خود مي دانند . در ميان افراد نمونه تنها 1/15% احساس تعلق به سازمان را ندارند و نيز 5/11% نسبت به سازمان خود بي علاقه اند . بيش از 75% از افراد ، بانك را بعنوان بخشي از زندگي و خانواده شان مي دانند و براي همين نسبت از اين کارکنان سازمان اهميت شخصي زيادي دارد.
به طوركلي مي توان گفت براساس جدول ميانگين ، تعهد عاطفي افراد نمونه بيشتر از حد متوسط مي باشد. لازم به ذکر است سوالات 3 ، 4 و 5 از جمله سوالات معکوس بوده و امتياز دهي با در نظر گرفتن اين موضوع انجام شده است . بر اساس ميانگين وزني گويه ها ، دو گويه 4 و 2 با ميانگين هاي وزني 4.0758 و 4.0727 داراي بيشترين نظرات موافق بين افراد بوده و اين بدان معناست که اکثر افراد به سازمان خود علاقه داشته و مشکلات آن را مشکلات خود به حساب مي آورند .همچنين گويه شماره 2 با انحراف معيار 0.893 داراي کمترين پراکندگي و گويه شماره 3 با انحراف معيار 1.094 داراي بيشترين پراکندگي در بين گويه هاي بعد تعهد عاطفي مي باشند.
4-13 جدول فراواني سوالات مربوط به بعد تعهد مستمر
بعد تعهد مستمر
در صد معتبر
ميانگين وزني
انحراف معيار
سوال
گويه ها
كاملاً موافقم
موافقم
نظري ندارم
مخالفم
كاملاً مخالفم

7
در حال حاضر ماندن در اين سازمان براي من هم از روي نياز و هم از روي علاقه است.
30.6
47.3
14.5
5.2
2.4
3.9848
0.937
8
در حال حاضر ، حتي اگر مايل به ترك اين سازمان باشم اين كار برايم بسيار سخت خواهد بود .
27.9
43.3
18.5
6.4
3.9
3.8485
1.026
9
اگر نيت به ترك اين سازمان داشته باشم در زندگي ام اثرات مخربي پديدار خواهد شد.
14.8
30.9
25.2
22.7
6.4
3.2515
1.151
10
اگر تا به حال اينقدر خود را وقف اين سازمان نكرده بودم شايد به كاركردن در جاي ديگر فكر مي كردم.
13.9
30.6
21.8
22.4
11.2
3.1364
1.234
11
يكي از پيامدهاي منفي ترك اين سازمان محدوديت در انتخاب هاي موجود است.
10.9
30.3
33.6
17
8.2
3.1879
1.098

جمع كل
19.6
36.5
22.7
14.7
6.4
3.4818
0.6140

مطابق جدول شماره 4-13، بيش از 70% افراد معتقدند ماندشان در سازمان هم از روي نياز است و هم علاقه و حتي اگر مايل به ترك سازمان هم باشند اين کار برايشان سخت خواهد بود . تا حدودي معتقدندكه اگر كار فعلي شان را ترك كنند ، زندگيشان لطمه خواهد ديد . همچنين حدود 5/44% بيان مي دارند که افراد اگر خود را اينقدر وقف سازمان نکرده بودند شايد به کار در جاي ديگري فکر مي کردند و 2/40% نيز محدوديت در انتخاب هاي موجود را از پيامدهاي منفي ترک شغل عنوان کرده اند . در نتيجه با توجه به جميع جوانب اكثرا تصميم دارند كه بقيه عمر كاري شان را در همين سازمان بمانند . بر اساس ميانگين وزني گويه ها گويه شماره 7 با ميانگين وزني 3.9848 داراي بيشترين نظر موافق مي باشد و اين بدان معناست که ماندن افراد در سازمان براي افراد هم از روي نياز و هم از روي علاقه است و همين گويه ( شماره 7 ) با انحراف معيار 0.937 داراي کمترين پراکندگي بين ساير گويه هاي تعهد مستمر مي باشد .کمترين نظر موافق نيز مربوط به گويه شماره 10 با ميانگين وزني 3.1364 مي باشد که نشان مي دهد کارکنان با تاثير بودن و وقف سازمان شدن افراد دليلي بر فکر نکردن به کار در جاي ديگر فكر کاملا موافق نمي باشند ؛ همچنين بيشترين پراکندگي نيز با انحراف معيار 1.234 مربوط به همين سوال 10 مي باشد .
4-14 جدول فراواني سوالات مربوط به بعد تعهد هنجاري
بعد تعهد هنجاري
در صد معتبر
ميانگين وزني
انحراف معيار
سوال
گويه ها
كاملاً موافقم
موافقم
نظري ندارم
مخالفم
كاملاً مخالفم

12
من براي ماندن با اين سازمان احساس وظيفه اي نمي كنم .
4.2
10.9
13.9
39.7
31.2
3.8273
1.115
13
حتي اگر به نفع خودم هم باشد احساس مي كنم ترك سازمان در حال حاضر كار درستي نيست .
21.5
42.1
24.8
7.9
3.6
3.7
1.010
14
اگر اكنون اين سازمان را ترك كنم احساس گناه مي كنم .
11.8
30.6
31.5
19.1
7
3.2121
1.099
15
اين سازمان شايسته وفاداري من است .
28.8
43
20.9
4.2
3
3.9030
0.966
16
من اكنون سازمانم را ترك نمي كنم چون نسبت به كاركنان آن حس تعهد دارم .
22.1
38.5
27.6
8.2
3.6
3.6727
1.024
17
من به سازمانم بسيار مديونم .
32.1
38.8
19.7
5.8
3.6
3.9
1.034

جمع كل
20.1
34.0
23.1
14.2
8.7
3.7025
0.7405

مطابق جدول شماره 4-14 ، به نظر بيش از 70% از افراد نمونه ، باقي ماندن در سازمان را وظيفه خود تلقي نموده و آن را شايسته وفاداري عنوان مي نمايند . از طرفي 6/63% ترک سازمان را هر چند که نفعشان هم باشدکار درستي نمي دانند . در عين حال 4/42% از كاركنان اگر اکنون سازمان را ترک کنند احساس گناه مي کنند . 6/60% افراد بيان داشته اند که سازمان را به دليل احساس تعهد به کارکنان ترک نمي کنند و اكثرا براي ماندن در بانك احساس دين و تكليف مي كنند . در بين گويه هاي مربوط به تعهد هنجاري دو گويه 15 و 17 با ميانگين هاي وزني 3.903 و 3.9 داراي بالاترين نظر موافق بين افراد مي باشد که نشان دهنده اين مطلب است که بيشتر کارکنان سازمان را شايسته وفاداري خود دانسته و خود را مديون سازمان مي دانند. بر اساس انحراف معيار گويه ها ، کمترين و بيشترين پراکندگي نيز مربوط به گويه هاي 15 و 12 مي باشد . در واقع گويه 15 با انحراف معيار 0.966 و با مضمون سزاوار وفاداري کارکنان بودن سازمان داراي کمترين پراکندگي و گويه شماره 12 با انحراف معيار 1.115 بيشترين انحراف معيار را دارد . لازم به ذکر است بين گويه هاي مربوط به بعد تعهد هنجاري گويه شماره 12 با مضمون ” من براي ماندن با اين سازمان احساس وظيفه اي نمي كنم ” داراي مفهوم معکوس بوده که در امتياز دهي در نظر گرفته شده است .
4-1-3-2- توصيف ابعاد تعهد سازماني :
4-15 جدول مقايسه ميانگين ابعاد تعهد سازماني
بعد
ميانگين
تعهد عاطفي
3.97
تعهد مستمر
3.48
تعهد هنجاري
3.94

مقايسه ميانگين ابعاد تعهدسازماني آزمودني ها ، نشان دهنده اين است كه بعد تعهد عاطفي آنها قويترين بعد و تعهد مستمر ، ضعيفترين بعد از ابعاد تعهد سازماني است .

4-10 نمودارهاي مقايسه اي هيستوگرام ابعاد تعهد سازماني
4-2 – آماراستنباطي
4-2-1- آزمون نرمال بودن جامعه آماري
آزمون كالموگروف اسميرنف آزمون متداولي است كه جهت بررسي فرض نرمال بودن توزيع متغيرها به كار مي روند .

فرضيه نرمال بودن جامعه آماري به شرح ذيل است :

فرض H0 : جامعه آماري تحقيق نرمال است .
فرض H1 : جامعه آماري تحقيق نرمال نيست .

4-16 جدول نتايج آزمون كالموگروف ـ اسميرنوف جهت سنجش نرمال بودن جامعه آماري
متغير وابسته
ميانگين
انحراف معيار
مقدار آماره
سطح معناداري
تعهد سازماني
3.7968
0.58142
0.88
0.418
رهبري اخلاقي
3.7211
0.70485
0.83
0.492

مقدار سطح معناداري تعهد سازماني در آزمون كالموگروف و اسميرنوف بزرگتر از 05/0 است لذا فرض نرمال بودن آن رد نمي شود . همچنين از آنجاييكه سطح معني داري آين آزمون در متغير رهبري اخلاقي هم بيشتر از 05/0 مي باشد ، لذا فرض نرمال بودن اين متغير نيز قابل قبول است . بنابراين در اين تحقيق جهت آزمون فرضيه تحقيق ، از آزمون هاي پارامتريك استفاده مي شود.

4-2-2- آزمون فرضيه هاي تحقيق :
در زير به بررسي فرضيه هاي مربوط به رابطه بين متغيرهاي وابسته و مستقل تحقيق مي پردازيم و به اين منظور از آزمون همبستگي پيرسون استفاده خواهد شد.

آزمون فرضيه اصلي تحقيق :

– بين رهبري اخلاقي مديران و تعهد سازماني كاركنان ارتباط معناداري وجود دارد.

فرض H0 : بين رهبري اخلاقي مديران و تعهد سازماني كاركنان رابطه معني داري وجود ندارد.
فرض H1 : بين رهبري اخلاقي مديران و تعهد سازماني كاركنان رابطه معني داري وجود دارد.

4-17 جدول ضريب همبستگي اسپيرمن رهبري اخلاقي مديران و تعهد سازماني كاركنان
سطح معني داري
مقدار خطا
نتيجه گيري
مقدار ضريب همبستگي
0.000
0.05
وجود رابطه
0.317

باتوجه به جدول ماتريس ضريب همبستگي اسپيرمن با فاصله اطمينان 95% سطح معني داري برابر است با 00/0 = sig است ، يعني با اطلاعات موجود فرضيه H0 رد مي شود . به عبارت ديگر بين دو متغير رهبري اخلاقي و تعهد سازماني رابطه معناداري وجود دارد . با

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی سابقه خدمت Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد دامنه حرکتی، کیفیت زندگی، انحراف معیار