پایان نامه با واژه های کلیدی تعهد مستمر، سابقه خدمت، درجه توافق

دانلود پایان نامه ارشد

شد که براي اينکه ادراک از رهبري اخلاقي ارتقا يابد ، ارتباط بين مدير و کارکنان بهبود يابد . همچنين کارکنان و اساتيد ديد مثبتي از رفتارهاي واقعي روسا و هدايت کنندگان خود نداشتند . بيش از نيمي از کارکنان بدگماني اندکي درباره مدير خود داشتند و معتقد بودند که مديران آنها در مورد نگراني هاي مالي حالت مصالحه اي ندارند .
ريسک و همکاران ( 2006 ) مطالعه اي توصيفي انجام دادند که به اين منظور از نتايج برنامه پژوهشي اثر بخشي رفتار سازماني و رهبري جهاني که مطالعه اي در مورد رهبري و فرهنگ در 62 جامعه مختلف بود استفاده شد که تيم تحقيق اين پژوهش شامل تقريبا 180 جامعه شناس از سرتاسر جهان از تقريبا 17000 مدير مياني از 931 سازمان در 62 جامعه مختلف و سه صنعت مختلف در ميانه دهه ي 1990 بود . يافته هاي تحقيق نشان داد که صفات ممتازِ درستي و صدافت ، بشر دوستي ، انگيزش جمعي و تشويق چهار ويژگي رهبري اخلاقي است که در جوامع غربي به طور همگاني حمايت شده و به عنوان رفتار ها و ويژگي هايي که يک فرد براي اينکه رهبري اثر بخش باشد ، ديده شده است . فرهنگ ها در درجه ي توافق بر هر بعد و ويژگي متفاوت هستند . بيشترين موافقت براي بعد صفات ممتازِ درستي و صدافت در ميان جوامع اروپاي شمالي وجود دارد . بيشترين موافقت در بعد بشر دوستي در جوامع جنوب شرقي آسيا وجود دارد . آمريکاي لاتين بر انگيزش جمعي بيشترين توافق را دارند . جوامع اروپاي شمالي نيز در انگيزش جمعي و همچنين تشويق بيشترين توافق را دارند . به طور کلي فرهنگ ها به طور معناداري در درجه توافق بر روي هر بعد از رهبري اخلاقي متفاوت مي باشند .
ساترلند (2010) در پژوهشي به بررسي رابطه بين رهبري اخلاقي و تعهد سازماني پرداخت . متغير مستقل تحقيق رهبري اخلاقي و متغير وابسته آن تعهد سازماني مي باشد . داده ها از نمايندگان مختلف از 130 صنعت و تجارت متفاوت با خصوصيات حرفه اي ، سطوح سازماني و مسئوليت سرپرستان ، سن و تحصيلات مختلف جمع آوري شده است که 250 نفر به پرسشنامه ها پاسخ دادند . نتايج پژوهش بيان داشت که تعهد عاطفي ارتباط مثبت و معناداري با رهبري اخلاقي مديران پاسخگويان دارد و اينکه سطوح بالاتر رهبري اخلاقي با سطوح بالا تر تعهد عاطفي مرتبط است . در اين پژوهش ارتباط معناداري بين تعهد مستمر و رهبري اخلاقي يافت نشد و بين تعهد هنجاري و رهبري اخلاقي رابطه معنادار و مثبتي وجود دارد و بين رهبري اخلاقي و جنسيت مديران نيز رابطه معناداري يافت شد ولي بين رهبري اخلاقي درک شده و جنسيت کارمندان رابطه اي يافت نشد و بين سن مديران و ميزان رهبري اخلاقي رابطه وجود داشت و مديران جوانتر ( 50 سال و پايين تر ) اخلاقي تر ارزيابي شدند و بين رهبري اخلاقي و سطح تحصيلات مديران نيز رابطه اي يافت نشد.
آوي و همکاران نيز (2010)در پژوهشي که جامعه آماري آن را کارکنان مربوط به يک دانشگاه بزرک مخصوصا فارغ التحصيلاني که صاحب تجارت ، مديران ارشد يا شرکاي شرکت هاي بزرگ که تازه استخدام شده بودند تشکيل مي دادند. به منظور تحقيق درباره رفتار رهبري و رفتار سازماني انجام دادند . متغير مستقل تحقيق در اين تحقيق رهبري اخلاقي و متغير هاي وابسته رفتار شهر وندي سازماني و رفتار هاي بد در محيط کاربود و اعتماد به نقس کارکنان به عنوان متغيري تعديل کننده در نظر گرفته شده است . يافته هاي تحقيق نشان داد که رهبري اخلاقي ارتباط مثبتي بر رفتار شهر وندي کارکنان و ارتباط منفي با سوء رفتار در محيط کار دارد و محققان دريافتند که اين ارتباطات به وسيله اعتماد به نفس کارکنان به طور معناداري با چگونگي تاثير و اينکه آيا زير دستان از رهبران اخلاقي تاثير مي گيرند ارتباط دارد و اينکه وقتي رهبري اخلاقي بالا باشد پيروان با اعتماد به نفس پايين بيشتر رفتار شهروندي دارند و کمتر سوء رفتار سازماني از خود نشان مي دهند نسبت به کساني که اعتماد به نفس بالايي دارند و به طور خلاصه بيان داشت که حداقل يک جنبه از اختلافات فردي زير دستان ممکن است بر اثر بخشي رهبري اخلاقي موثر باشد.
2-3- مدل مفهومي تحقيق
در مدل مفهومي به کار رفته در اين پژوهش تاثير ابعاد فرد اخلاقي و مدير اخلاقي از متغير رهبري اخلاقي که متغير مستقل تحقيق مي باشد بر روي ابعاد تعهد عاطفي ، تعهد مستمر و تعهد هنجاري مربوط به تعهد سازماني که متغير وابسته لحاظ گرديده نشان داده شده است .

2-3 شكل مدل مفهومي تحقيق

(ماير و آلن ، 1997) (براون و همكاران ، 2005)

( الهه راهداري شمالي و همكاران ، 1390)

اين پژوهش با هدف بررسي رابطه ي ميان رهبري اخلاقي و تعهد سازماني کارکنان ستادي بانک ملي در شهر تهران صورت گرفته است .
متغير مستقل تحقيق رهبري اخلاقي مي باشد ، در اين تحقيق منظور از رهبري اخلاقي تعريفي است كه توسط براون و همكاران (2005) ارائه شده است و مدل استفاده شده در اين زمينه مدل براون و همكاران مي باشد كه در آن رهبري اخلاقي از دو بعد فرد اخلاقي و مدير اخلاقي به منظور يافتن مدلي مناسب جهت رهبري اخلاقي صورت پذيرفت . مشاهده گرديد كه اكثر محققان از مدل براون و همكاران استفاده كرده اند و اين مدل در بين محققان از مقبوليت خوبي بر خوردار است .
متغير وابسته در پژوهش حاضر تعهد سازماني است که براي سنجش آن از مدل ماير و آلن (1997) استفاده شده است که در بر گيرنده سه نوع تعهد سازماني است : تعهد عاطفي ، تعهد هنجاري و تعهد مستمر . تعهد عاطفي به احساس هويت و درگير شدن و حس تعلق کارکنان به سازمان اشاره دارد و بيان مي دارد که کارکنان در سازمان مي مانند به اين دليل كه خودشان مي خواهند در سازمان بمانند. تعهد مستمر به آگاهي فرد به هزينه هاي مربوط به ترك سازمان اشاره دارد . كاركناني كه بر اساس تعهد مستمر در سازمان مي مانند ‏، به خاطر اينكه به آن نياز دارند . تعهد هنجاري به احساس التزام و وظيفه به ماندن در سازمان بر مي گردد. كاركنان با احساس بالاي تعهد هنجاري در سازمان مي مانند به اين خاطر كه بايستي بمانند(آلن و ماير ، 1991 : 68 ) . از ميان همه ي مدل هاي تعهد سازماني تحقيق شده در اين سال ها ، مدل سه بخشي تعهد سازماني آلن و ماير بيشترين حمايت تجربي را از سوي محققان به دست آورده است . مدل سه بخشي تعهد سازماني آلن و ماير گسترده ترين مدل استفاده شده در تحقيقات تعهد سازماني مي باشد و مقبوليت زيادي را در بين پژوهشگران دارد لذا مدل به كار رفته براي تعهد سازماني آلن و ماير مي باشد .
متغير هاي توصيفي در اين تحقيق در قالب پنج متغير جنسيت ، سن ، سابقه خدمت كاركنان ، وضعيت تاهل و حوزه كاري (رسته شغلي) وارد شده كه تاثيرات آنها بر تعهد سازماني و رهبري اخلاقي سنجيده شده است .

فصل سوم : روش شناسي تحقيق
مقدمه
يكي از مهم ترين جنبه هاي تحقيق علمي ، متدلوژي آن است . بدون متدلوژي تحقيق ، نتايج بررسي و تحليل هاي مربوطه ، معتبر و قابل تعميم نخواهد بود . از اينرو متدلوژي تحقيق از جمله معيارهاي رايج جهت ارزيابي تحقيقات علمي ، تلقي مي گردد . و نيز پژوهش فرآيندي است که از طريق آن ميتوان دربارة ناشناختهها به جستجو پرداخت و نسبت به آن شناخت لازم را کسب کرد . در اين فرآيند از چگونگي گردآوري شواهد و تبديل آنها به يافتهها تحت عنوان “روششناسي” ياد ميشود . روش علمي يا روش پژوهش علمي فرآيند جستجوي منظم براي مشخص کردن يک موقعيت نامعين است ( مقيمي ، 1377 : 17) . در اين فصل کوشش شده‌است ابتدا روش تحقيق و پس از آن به مواردي همچون جامعه آماري تحقيق ، نمونه آماري و روش نمونه‌گيري ، حجم نمونه ، روش و ابزار جمع‌آوري اطلاعات ، تعيين روايي و پايايي ابزار ، متغير‌هاي تحقيق و روش هاي آماري تجزيه تحليل داده‌ها پرداخته شود .
3-1- روش تحقيق
براي بررسي ادبيات و پيشينه تحقيق از روش اسنادي استفاده شده و مطالب و متون موجود در کتابخانه ها مجلات ، مقالات و پايان نامه ها مورد استفاده قرار گرفته است . به منظور تعيين رابطه ي تعهد سازماني و رهبري اخلاقي بر اساس حجم و اندازه نمونه از روش پيمايشي استفاده شد . پيمايش يکي از روش هاي جمع آوري داده هاست که در آن اطلاعات از طريق افرادي که پاسخگو ناميده مي شوند جمع آوري مي شود . از اين روش که بيش از هر روش تحقيق ديگري در مطالعات علوم اجتماعي مورد استفاده قرار مي گيرد مي توان در انواع مطالعات اکتشافي ، توصيفي ، تبييني و ارزشيابي استفاده کرد . تحقيق پيمايشي داراي چند مزيت است :
نخست اينکه از آن مي توان براي بررسي مشکلات در شرايط واقعي استفاده کرد .
دوم ، هزينه ي تحقيق پيمايشي با توجه به مقدار اطلاعاتي که جمع آوري مي شود معقولانه است .
مزيت سوم اين است که مقدار زيادي از داده ها را مي توان به طريق آساني به نسبت از مردم مختلف به دست آورد ( بيابانگرد ، 1388 : 143).
به طور کلي روش‌هاي تحقيق در علوم رفتاري را مي‌توان با توجه به دو ملاک تقسيم کرد :
الف) هدف تحقيق و
ب) نحوة گردآوري داده‌ها .
بر اين اساس پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردي و از نظر شيوه گردآوري اطلاعات تحقيق توصيفي از نوع همبستگي است. هدف تحقيق همبستگي عبارت است ، از درک الگوهاي پيچيدة رفتاري از طريق مطالعة همبستگي بين اين الگوها و متغيرهايي که فرض مي‌شود بين آنها رابطه وجود دارد . اين روش علي‌الخصوص در شرايطي مفيد است که هدف آن کشف رابطة متغيرهايي باشد که در مورد آنها تحقيقاتي انجام نشده است ( دلاور، 1380 : 203 ) .
تحقيقات همبستگي برحسب هدف به سه دسته تقسيم مي‌شود :
1) مطالعة همبستگي دو متغيري
2) تحليل رگرسيون118
3) تحليل ماتريس همبستگي يا کواريانس
در مطالعات همبستگي دو متغيري ، هدف بررسي رابطة دو به دو متغيرهاي موجود در تحقيق است . در تحليل رگرسيون هدف پيش‌بيني تغييرات يک يا چند متغير وابسته (ملاک) با توجه به تغييرات متغيرهاي مستقل (پيش‌بيني) است . در بعضي از بررسي ها از مجموعه همبستگي‌هاي دو متغيري ، متغيرهاي مورد بررسي در جدولي به نام ماتريس همبستگي يا کوواريانس استفاده مي‌شود . از جمله تحقيقاتي که در آنها ماتريس همبستگي يا کوواريانس تحليل مي‌شود ، تحليل عاملي119 و مدل معادلات ساختاري120 است ( بازرگان ، سرمد و حجازي ، 1380: 91 ) .
از آنجا که در اين پژوهش به آزمودن کارايي نظريه هاي علمي در حوزه هاي رهبري اخلاقي و تعهد سازماني پرداخته و دانش کاربردي را در مورد کيفيت رابطه و تأثيرپذيري ميان اين دو متغير را توسعه مي دهد ، از نظر هدف ، تحقيق کاربردي است و از نظر شيوه گردآوري و تحليل اطلاعات ، اين تحقيق توصيفي و از نوع همبستگي مي باشد .
به عبارت ديگر ، براي بررسي توزيع ويژگي هاي جامعه آماري روش تحقيق پيمايشي به کار مي رود و ماهيت شرايط موجود ، رابطه ميان رويداد هاي وضعيت موجود بررسي مي شود . در بخش تحقيق همبستگي نيز ، رابطه ميان متغير ها براي هدف تحقيق تحليل مي گردد .
روش هاي آماري مورد استفاده در اين تحقيق به دو صورت خواهد بود . روش هاي آماري توصيفي و روش هاي آماري استنباطي‎ ؛ و هدف از آن تعميم نتيجه به كل جامعه مي باشد . تاكيد بر آمار استنباطي است ، اما براي ارائه يك شماي كلي از داده ها ، خلاصه كردن آن از آمار توصيفي نيز استفاده مي شود . بخش هاي عمده مورد استفاده در آمار توصيفي با استفاده از جداول فراواني و نمودارهاي مختلف خواهد بود . در قسمت دوم يعني آمار استنباطي با استفاده از روش هاي آماري نتايج نمونه گيري به كل جامعه تعميم داده خواهد شد . در اين بخش با استفاده از روش هاي آماري پارامتري و ناپارامتري به آمار استنباطي خواهيم پرداخت .
براي سنجش رهبري اخلاقي از پرسش نامه براون و همکارانش و براي سنجش تعهد سازماني از پرسشنامه استاندارد ميير و آلن استفاده خواهد شد. با توجه به نوع و روش پژوهش از آزمون همبستگي اسپيرمن جهت بررسي وجود رابطه بين دو متغير و آزمون فريدمن جهت بررسي اولويت بندي ابعاد متغير ها و تجزيه و تحليل داده ها استفاده شده است . در بررسي تاثير

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی تعهد مستمر، تحول گرا، سابقه خدمت Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی تعهد مستمر