پایان نامه با واژه های کلیدی تعهد سازمانی، کارشناسی ارشد، رضایت شغل، رضایت شغلی

دانلود پایان نامه ارشد

نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان” بررسی رابطه بین رضایت شغلی و تعهدسازمانی با رفتار شهروندی سازمانی دبیران متوسطه ناحیه دو آموزش و پرورش شهر شیراز”دفاع کردند. براساس نتایج پژوهش ایشان :بین رضایت شغلی و رفتار شهروند سازمانی دبیران رابطه معنادار در جهت مثبت به اثبات رسید و بین تعهد سازمانی و رفتار شهروند سازمانی دبیران رابطه معناداری در جهت مثبت به اثبات رسید وهمچنین بین تعهد سازمانی و رضایت شغلی دبیران رابطه معناداری وجود دارد.
-در سال (1393) رحيم نيا ، ميرزايي  در مقاله ای با عنوان” ارزيابي مدل مفهومي پيش بيني رفتار شهروندي سازماني پرستاران براساس سبك زندگي وتعهد سازماني”نشان دادند که ميان سبك زندگي با تعهدسازماني، سبك زندگي با رفتارشهروندي سازماني و هم چنين تعهد سازماني بارفتارشهروندي سازماني ارتباط معناداري وجود داشت . همچنين يافته ها نشان داد كه مدل از برازش مناسبي برخوردار است.
-در سال (1393) اسماعيلي در مقاله ای با عنوان” تبيين نقش ادراك كاركنان از عدالت سازماني در رفتارهاي شهروندي سازماني”نشان دادند که ادراك كاركنان هم به صورت مستقيم و هم به صورت غير مستقيم از طريق متغيرهاي ميانجي مانند اعتماد، تعهد سازماني، رضايت شغلي و… بر رفتارهاي شهروندي سازماني تاثير مثبت دارد. البته اين تاثير در همه ابعاد عدالت به يك ميزان نيست. بر اساس نتايج برخي از تحقيقات، از بين ابعاد مختلف عدالت سازماني، به ترتيب عدالت مراوده اي، عدالت اطلاعاتي و عدالت رويه اي بيشترين ارتباط را با ايجاد و گسترش رفتارهاي شهروندي سازماني دارد.
در ایران پژوهش در زمینه تعهد سازمانی در سالهای اخیر آغاز گردیده است.
– اشرفی در سال(1374) در تحقیقی تحت عنوان “عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی مدیریت و کارکنان شرکت زغال سنگ البرز” به این نتیجه رسید که بین میزان رضایت شغلی و تعهد سازمانی مدیران رابطه معنا داری وجود دارد.
– در سال(1375) ساروقی پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان “بررسی تأثیر تعهد سازمانی بر تمایل به ترک خدمت مدیران و کارشناسان شرکت راه آهن” را دفاع کردند. یافته های پژوهش ایشان نشان داد که احساس عدالت و مشارکت و منزلت شغلی، عوامل مهم تعیین کننده تعهد سازمانی است.
– تحقیق دیگری در سال(1376) توسط امیری اردکانی تحت عنوان “تعیین کننده های موفقیت تحصیلی، شغلی و تعهد سازمانی فارغ التحصیلان دانشکده کشاورزی شیراز” انجام گرفته است. وی در این تحقیق با استفاده از روش پیمایشی عوامل موفقیت تحصیلی و تعهد سازمانی فارغ التحصیلان دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز را مورد مطالعه و بررسی قرار داده است. نتایج این پژوهش نشان داد بین میزان موفقیت شغلی و تعهد حرفه ای یا سازمانی فارغ التحصیلان رشته های مختلف کشاورزی با عواملی چون دستیابی به اهداف شغلی مورد انتظار،لذت بردن از شغل، رضایت، امکانات رفاهی، روابط خوب انسانی و حقوق و پاداش مکفی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
– در سال(1377) عراقی پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان “بررسی رابطه بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی” را دفاع کردند. نتایج تحقیقات ایشان نشان داد که بین فرصت های ترفیع یا ابعاد مختلف تعهد سازمانی رابطه معناداری وجود دارد و همچنین وجود رابطه معنادار بین ماهیت کار و ابعاد مختلف تعهد سازمانی را نیز به اثبات رسانید.
– رضایی در سال(1379) پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان “بررسی رابطه بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی” را دفاع کردند و نتایج پژوهش ایشان نیز وجود ارتباط مثبت بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی را نشان داد، در این تحقیق اثبات شد که رابطه رضایت شغلی با بعد هنجاری تعهد نسبت به سایر ابعاد قوی تر است.
– همچنین معین فر در سال(1379) پایان نامه کارشناسی ارشد خود را با عنوان ” بررسی عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی” دفاع کردند. بر اساس نتایج پژوهش ایشان در سطح سازمان، بین ساخت سازمانی و تعهد سازمانی رابطه وجود دارد. نتیجه تحلیل نشان می دهد که به ترتیب رضایت از بعد روحی و روانی، رضایت از مدیریت، رضایت مادی و بالاخره رضایت از عدالت سازمانی بیشترین تأثیر را بر تعهد سازمانی می گذارند. علاوه بر این، رضایت روحی و روانی در این پژوهش حدود 4/4 برابر رضایت از عدالت سازمانی است و این همسو با بحث های نظری و تئوریک می باشد.
– در سال(1387) احمدی و ایمان پژوهشی با عنوان “بررسی عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی: نمونه مورد مورد مطالعه، گمرکات استان فارس” انجام دادند. یافته های این تحقیق بیانگر رابطه مثبت بین سطوح رضایت با تعهد سازمانی، و رابطه منفی بین بیگانگی سازمانی و تعهد سازمانی است.
– همین طور حسن پور در سال(1387)پایان نامه کارشناسی ارشد خود را با موضوع “بررسی عوامل مؤثر بر توانمندسازی و تبیین ارتباط بین توانمندسازی و تعهد سازمانی کارکنان” دفاع کردند. ایشان به این نتیجه رسیدند که در بین عوامل مؤثر بر توانمندسازی، سبک سرپرستی، بیشترین تأثیر را بر توانمندسازی کارکنان دارد و احساس مؤثر بودن نسبت به احساس داشتن اعتماد دارای تأثیر بیشتری بر تعهد سازمانی است. همچنین میزان توانمندی کارکنان از سطح متوسط، بالاتر و میزان تعهد سازمانی کارکنان از سطح متوسط، پایین تر است.
– سیار در سال(1387) پایان نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان “بررسی رابطه بین مؤلفه های عدالت سازمانی و تعهد سازمانی در شرکتهای تابعه وزارت نفت” را دفاع کردند. نتیجه نهایی پژوهش ایشان وجود رابطه مثبت بین عدالت سازمانی و تعهد سازمانی را تأیید کرد، نتایج تحقیق نشان داد بین عدالت رویه ای و تعهد عاطفی رابطه معناداری نیست ولی بین بقیه مؤلفه های عدالت سازمانی و تعهد سازمانی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.
-علی پور در سال(1390)از پایان نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان” بررسي رابطه بين توانمندسازي با تعهد سازماني در كاركنان آموزش و پرورش منطقه علامرودشت”دفاع کردندو نتیجه نهایی پژوهش ایشاننشان داد که بين توانمند سازی و مولفه های خود تعیینی، موثربودن و معناداری با تعهد سازماني رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و همچنین هر سه بعد تعهد سازماني(عاطفی، هنجاری و مستمر) با توانمند سازی رابطه معني داري پيدا كرد.
-درسال (1390)جعفری،صادقی و خدایاری در مقاله ای با عنوان” رابطه رفتار شهروندي سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان در بیمارستان شهید هاشمی نژاد تهران”بیان میدارند که بین رفتار مشاهده شد. و همبستگی مثبت شهروندي سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان رابطه آماري معنا دار از میان ابعاد رفتار شهروندي سازمانی، بین ابعاد رادمردي و فضیلت مدنی با تعهد سازمانی رابطه ي معنادار و مثبتی دیده شد اما بین ابعاد ادب و نزاکت، وجدان و نوع دوستی با تعهد سازمانی ارتباطی معنادار مشاهده نشد.
-درسال (1391)طاهری، از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان”بررسی رابطه نوع فرهنگ سازمانی با تعهد سازمانی و توانمند سازی کارکنان پالایشگاه گاز پارسیان”دفاع کردند. نتایج تحقیق نشان داد که بین انواع فرهنگ سازمانی (عقلایی، مشارکتی، ایدئولوژیک، سلسله مراتبی) و تعهد سازمانی رابطه معناداری وجود دارد. بین انواع فرهنگ سازمانی (عقلایی، مشارکتی، ایدئولوژیک، سلسله مراتبی) و توانمندسازی رابطه معناداری وجود دارد. بین نوع فرهنگ سازمانی(عقلایی، مشارکتی، ایدئولوژیک، سلسله مراتبی) با تعهد سازمانی و توانمند سازی کارکنان رابطه معناداری وجود دارد.
-در سال (1391) پارسائی،از پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان”بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني با مديريت دانش وتعهد سازماني كاركنان استانداري فارس”دفاع کردند. آزمون فرضيه اصلي تحقيق نشان داد كه بين فرهنگ سازماني بامديريت دانش معنادار بود وبين فرهنگ سازماني باتعهد سازماني كاركنان دراستانداري فارس رابطه معناداري وجودداشت. همچنين براساس رگرسيون گام به گام مشخص شد هركدام ازمؤلفه هاي فرهنگ سازماني قدرت پيش بيني يك يا دو بعد از ابعاد متغير مديريت دانش وتعهد سازماني را دارا مي باشد.
-درسال(1391) عواطفی منفرد، پژوهشی باعنوان” بررسي رابطه ی بین عدالت سازمانی با رضایت شغلی و تعهد سازمانی در بین کارکنان شرکت گاز استان فارس” انجام دادند. نتایج نشان داد که بین عدالت سازمانی با رضایت شغلی و تعهد سازمانی رابطه معنادار وجود دارد.
-در سال (1391) سيد نقوي و رفعتي آلاشتي در مقاله ای با عنوان”رابطه تعهد سازماني با رفتار شهروندي سازماني و نقش فرهنگ سازماني در تعديل اين رابطه (مطالعه موردي: شركت نفت و گاز پارس)” نشان دادند که ابعاد عاطفي و هنجاري تعهد سازماني، تأثير مثبت و معناداري بر رفتار شهروندي سازماني دارند، اما تعهد مستمر، تأثير معناداري بر رفتار شهروندي سازماني ندارد. فرهنگ سازماني نيز به عنوان متغير تعديل كننده در اين رابطه عمل مي كند و باعث افزايش تأثير تعهد سازماني بر رفتار شهروندي سازماني مي شود.
-در سال (1393) جوربنيان، مكارم،حسيني و بخشي  در مقاله ای با عنوان” همبستگي بين تعهد سازماني با رفتارشهروندي سازماني در كاركنان ستاد سازمان بهزيستي شهر تهران”نشان دادند که بين تعهد سازماني و رفتار شهروندي سازماني كاركنان همبستگي مثبت و معناداري وجود دارد. همچنين از بين ابعاد رفتار شهروندي سازماني، نوع دوستي ، فضيلت مدني و وظيفه شناسي با تعهد سازماني داراي همبستگي معنادار و مثبت بود.
-در سال (1393) مناجاتي،مرادي و خيري در مقاله ای با عنوان” رابطه آموزش هاي ضمن خدمت پرسنل پرستاري با پيامد هاي شغلي:تعهد سازماني، خشنودي شغلي و رفتار شهروندي سازماني” نشان دادند که رابطه آموزش ضمن خدمت پرسنل پرستاري با تعهد سازماني و رضايت شغلي معنادار است. اما رابطه آموزش ضمن خدمت با رفتار شهروندي معنادار نبوده و بين آنها ارتباطي وجود نداشت.
-درسال (1393)شهبازی،از پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان”رابطه هوش اخلاقي با تعهد سازماني و اعتماد سازماني در بين كاركنان دانشگاه آزاداسلامی واحد مرودشت” دفاع کردند.نتیجه نهایی پژوهش ایشان نشان داد که بين هوش اخلاقي و تعهد سازماني رابطه مثبت ومعناداري وجود ندارد.اما درخصوص رابطه هوش اخلاقي با اعتماد سازماني نتايج بيانگر آن بود كه رابطه مستقيم و معناداري بين اين دو متغير وجود دارد.
-در سال (1393) علامه، شعبانی نفت چاهی،خزایی پول، کاظمی و امانی در مقاله ای با عنوان “ارائه مدل ساختار ارتباطی بین رهبری معنوی ادراک شده با تعهد، رفتار شهروندی و عملکرد پرستاران” نشان دادند که ادراک مثبت پرستاران از رهبری معنوی با تعهد و بروز رفتار شهروندی و عملکرد آنان رابطه مثبت و معناداری داشته و پیش بینی شد که رفتار شهروندی و تعهد سازمانی بیشترین رابطه را از بعد نوع دوستی رهبری معنوی دارد.

در زمینه معنویت پژوهش های داخلی انگشت شمار می باشد.
-فرهنگی و دیگران(1385) در طی یک تحقیق با عنوان معنویت در محیط کار و نقش آن در بهبود رفتار شهروندی سازمانی ضمن مرور ادبیات مربوط به معنویت، با انجام سازی نوعی مفهوم سازی درون گرا از آن، برای نخستین بار این متغیر به عنوان یکی از عوامل ایجاد کننده رفتار شهروندی سازمانی در میان کارکنان دانشکده های دانشگاه تهران در نظر گرفته شده است نتایج آزمون فرضیات تحقیق به روش مدل سازی معادلات ساختاری گویای وجود رابطه معنادار بین معنویت در محیط کار و رفتار شهروندی سازمانی می باشد .
– رستگاردر سال(1385) رساله دكتري با عنوان “ارائه و تبيين مدل انگيزشي مبتني بر معنويت” را در دانشگاه تهران، دانشكده مديريت با نمره عالي دفاع كردند. ايشان در اين تحقيق مدل انگيزشي مبتني بر معنويت را ارائه کرده و معنويت را با رويکردي فراديني مفهوم سازي کردند و رابطه آن را با انگيزش کارکنان مورد بررسي قرار دادند و به اين نتيجه رسيدند که ميان معنويت و انگيزش کارکنان رابطه مثبتي وجود دارد. به زعم ايشان رابطه معنويت در كار و بسياري از مفاهيم و متغيرهاي رفتار سازماني را ميتوان مورد تحقيق، بررسي و سنجش قرار داد.
-عابدی جعفری و رستگار (1386) طی مقاله ای با عنوان ظهور معنویت در سازمانها به بررسی مفاهیم، پیش فرض ها ، و مدل

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی قرن نوزدهم، مذهبی بودن، مصرف گرایی، مسئولیت اجتماعی Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی رفتار شهروندی، رفتار شهروندی سازمانی، تعهد سازمانی، معنویت در محیط کار