پایان نامه با واژه های کلیدی تعداد واژه، روانشناسی

دانلود پایان نامه ارشد

34
iplementationپیادهسازی
39
implementپیاده کردن
38
hypothesisفرضیه
37
imposeتحمیل کردن
42
Implicationsاشارات
41
implicateمستلزم بودن
40
integrationادغام
45
integrateادغام کردن
44
imposedتحمیل شده
43
Investigationتحقیق
48
investigateمطالعه کردن
47
internalداخلی
46
Mechanismمکانیسم
51
labelبرچسب
50
Jobشغل
49
occupationalحرفهای، شغل
54
occupyاشغال کردن
53
obviousآشکار
52
overallکلی
57
outputمحصول
56
optionگزینه
55
parametersپارامترها
60
parameterپارامتر
59
parallelهمتا
58
predictedپیشبینی شده
63
predictپیشبینی کردن
62
phaseمرحله
61
professionalحرفهای، استادانه
66
priorقبلی
65
principalاصلی
64
regimeنظام
69
promoteارتقا دادن
68
projectپروژه، طرح ریختن
67
retainبه خاطر سپردن
72
resolutionراهحل
71
resolveتصمیم گرفتن
70
statisticآماری
75
seriesمجموعه
74
retainedنگهداری شده
73
stressتنش
78
statusمقام
77
statisticsآمار
76
summaryخلاصه
81
sumمبلغ
80
subsequentمتعاقب
79

undertakenمتعهد شدن
83
undertakeبه عهده گرفتن
82
جدول (4-4) شامل 83 واژه است که تعداد 37 واژۀ آن سرواژیتالیک است یعنی حدود 33 درصد کل واژههای این جدول را شامل میشود. تعداد 23 واژه ایتالیک و 23 واژه نیز سرواژه است که به این ترتیب تعدادواژه های ایتالیک وسرواژه برابر است.
جدول (4-5) زیرفهرست 5 از فهرست واژههای دانشگاهی
adjustتطبیق دادن
3
academicدانشگاهی
2
academyآکادمی
1
amendاصلاح کردن
6
alterدگرگون کردن
5
adjustmentانطباق
4
capacityتوانایی
9
awareآگاه
8
amendmentاصلاح
7
compoundمرکب
12
clauseبند
11
challengeچالش
10
consultمشورت کردن
15
conflictبا هم مغایرت داشتن
14
compoundsترکیب میکند
13
declineامتناع کردن
18
contactتماس
17
consultationمشاوره
16
draftپیشنویس
21
discretionاختیار
20
discreteمجزا
19
enforceقوت بخشیدن
24
energyنیرو
23
enableقادر ساختن
22
entitiesهستانها
27
entityهستان
26
enforcementتقویت
25
evolutionتکامل
30
evolveپروراندن
29
equivalentمعادل
28
exposeنشان دادن
33
expansionتوسعه
32
expandگسترش دادن
31
facilitateتسهیل کردن
36
externalبیرونی
35
exposureعرضه
34
generatedایجاد شده
39
generateبه وجود آوردن
38
fundamentalاساسی
37
liberalاصلاحطلب
42
imageتصویر
41
generationتولیدمثل
40
marginحاشیه
45
logicمنطق
44
licenceگواهینامه
43
mentalذهنی
48
medicalپزشکی
47
marginalحاشیهای
46
monitorنمایشگر
51
modifiedاصلاح شده
50
modifyاصلاح کردن
49
notionمفهوم
54
networkشبکه
53
monitoringنمایانگر
52
orientationجهتگیری
57
orientمشرق
56
objectiveعینی
55
primeنخستین
60
preciseدقیق
59
perspectiveچشمانداز
58
ratioنسبت
63
pursueتعقیب کردن
62
psychologyروانشناسی
61
revenueدرآمد
66
rejectedمرجوعی
65
rejectرد کردن
64
styleسبک
69
stabilityثبات
68
stableثابت
67
substitutionجایگزینی
72
substituteجانشین
71
stylesشیوهها
70
symbolنماد
75
sustainableقابل ادامه
74
sustainادامه دادن
73
transitعبور
78
targetهدف
77
symbolicنمادین
76
versionروایت
81
trendگرایش
80
transitionانتقال
79

whereasنظر به اینکه
83
welfareسعادت
82
جدول 4-5 شامل 83 واژه است که تعداد 37 واژۀ آن سرواژیتالیک است یعنی حدود 33 درصد کل واژههای این جدول را شامل میشود. تعداد 23 واژه ایتالیک و 23 واژه نیز سرواژه است که به این ترتیب تعداد واژههای ایتالیک و سرواژه برابر است.

جدول (4-6) زیرفهرست 6 از فهرست واژههای دانشگاهی
acknowledgeتصدیق کردن
3
accurateصحیح
2
abstractانتزاعی
1
allocateاختصاص دادن
6
aggregateبالغ شدن
5
acknowledgedمورد قبول
4
assignedنسبتداده شده
9
assignمحول کردن
8
allocationتخصیص
7
Authorنویسنده
12
attachedضمیمه، پیوست
11
attachپیوست کردن
10
Capableماهر
15
briefمختصر
14
bondتعهد
13
cooperateهمکاری کردن
18
citedذکر شده
17
citeنقل کردن
16
discriminationتمیز، تشخیص
21
discriminateتمیز دادن
20
cooperativeتعاونی
19
Diversityتنوع
24
diverseمتنوع
23
displayبه نمایش گذاشتن
22
Editionچاپ
27
editویرایش
26
domainقلمرو
25
Estateمرتبه
30
enhancedافزوده
29
enhanceافزودن بر
28
Explicitواضح
33
expertمتخصص
32
exceedپا فراتر نهادن
31
feesشهریهها
36
feeاجرت، شهریه
35
federalمرکزی
34
furthermoreبه علاوه
39
flexibilityانعطافپذیری
38
flexibleانعطافپذیر
37
ignoredنادیده گرفته شده
42
ignorantجاهل
41
genderجنسیت
40
incorporateملحق کردن
45
incidenceدامنه
44
Incentiveانگیزه
43
inhibitمهار کردن
48
indexفهرست
47
incorporatedثبت شده
46
Initiatives ابتکار
51
initiateراه انداختن
50
inhibitionکمرویی
49
Instructionدستورالعمل
54
instructآموزش دادن
53
inputورودی
52
Intervalفاصله
57
intelligenceهوش، ذکاوت
56
Intelligentباهوش
55
Migrationمهاجرت
60
migrateمهاجرت کردن
59
lectureسخنرانی
58
Motiveعرض
63
ministryوزارت
62
minimumحداقل
61
neverthelessبا این وجود
66
neutralبیطرف
65
motivationانگیزش
64
Precedingپیش
69
precedeمقدم بودن
68
overseasخارجی
67
rationalعاقل، منطقی
72
presumptionاحتمال
71
presumeفرض کردن
70
revealآشکار کردن
75
recoveryبازیابی
74
recoverبازساختن
73
Subsidyیارانه
78
scopeحوزه
77
revealedگویا
76
Tapesنوارها
81
tapeنوار
80
subsidiaryجنبی
79
transformationدگرگونی، حمل و نقل
84
transformعوض کردن
83
traceاثر
82
underlyingزیر بنایی
87
underlieدر برگرفتن
86
transportمنتقل کردن
85

utilityسودمندی
89
utiliseبهره گرفتن از
88
جدول (4-6) شامل 83 واژه است که تعداد 31 واژۀ آن سرواژیتالیک است یعنی حدود 33 درصد کل واژههای این جدول را شامل میشود. تعداد 29 واژه ایتالیک و 29 واژه نیز سرواژه است که به این ترتیب تعداد واژههای ایتالیک و سرواژه برابر است.

جدول (4-7) زیرفهرست 7 از فهرست واژههای دانشگاهی
adultبزرگسال
3
adaptationسازگاری
2
adaptمتناسب کردن
1
aidکمک کردن
6
advocateحمایت کردن از
5
adultsبزرگسالان
4
classicکلاسیک
9
chemicalشیمیایی
8
channelشبکه
7
compriseتشکیل شدن از ….
12
comprehensiveجامع
11
classicalباستانی، اصیل
10
contraryمخالف
15
confirmedقطعی
14
confirmتأکید کردن

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی تعداد واژه Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی سلسله مراتب، سلسله مراتبی، تعداد واژه