پایان نامه با واژه های کلیدی تعداد واژه

دانلود پایان نامه ارشد

78
specificدقیق، خاص
77
sourceمنبع
76
variablesمتغیرها
81
varyتفاوت داشتن، تغییر کردن
80
theoryنظریه
79
جدول (4-1) پربسامدترین واژههای فهرست کاکسهد را شامل میشود که از میان 81 واژۀ آن، تعداد 39 واژه، سرواژیتالیک129 است که حدود 50 درصد واژهها را به خود اختصاص میدهد. 21 عدد از واژهها، سرواژه و 21 عدد دیگر نیز ایتالیک است.در حقیقت، در هر خانوادۀ واژگانی که سرواژه و ایتالیک در آن یکسان است، این واژه (سرواژیتالیک) مهمترین واژۀ خانوادۀ واژگانی مورد نظر تلقی میشود.
جدول (4-2) زیرفهرست 2 از فهرست واژههای دانشگاهی
acquisitionفراگیری
3
acquireبه دست آوردن
2
achieveکسب کردن
1
appropriateدرخور
6
affectتأثیر گذاشتن
5
administrationاداره، سرپرستی، رسیدگی
4
assistکمک کردن، شرکت کردن
9
aspectsوجوه، جوانب
8
aspectجنبه
7
categoriesطبقهها
12
categoryطبقه، دسته
11
assistanceمساعدت، مشارکت
10
communityاجتماع
15
commissionنمایندگی، دستمزد
14
chapterفصل، بخش
13
computerرایانه
18
computeمحاسبه کردن
17
complexپیچیده، دشوار
16
conductرفتار، راهنمایی کردن
21
conclusionپایان، نتیجه
20
concludeپایان رساندن
19
constructساختن، تألیف
24
consequencesنتایج، آثار
23
consequentپیامد
22
consumerمصرفکننده
27
consumeصرف کردن
26
constructionساختمان، بنا
25
culturalفرهنگی
30
cultureفرهنگ
29
creditاعتبار
28
distinctionفرقگذاری، ترجیح
33
distinctواضح
32
designطرح، نقشه
31
equateبرابر نهادن
36
elementsاصول
35
elementعنصر
34
evaluationارزیابی
39
evaluateارزیابی کردن
38
equationتساوی
37
finalآخرین، نهایی
42
featuresمشخصهها
41
featureویژگی
40
injureصدمه زدن، آسیب رساندن
45
impactتصادف، برخورد
44
focusکانون، مرکز
43
investسرمایهگذاری کردن
48
instituteمؤسسه، سازمان
47
injuryآسیب، خسارت
46
itemsموارد
51
itemمورد، عنوان
50
investmentسرمایهگذاری
49
maintenanceحفظ، نگهداری
54
maintainحفظ/نگهداری کردن
53
journalروزنامه، نشریه
52
obtainedکسبشده
57
obtainکسب کردن
56
normalعادی
55
perceiveمتوجه شدن
60
participationشرکت
59
participateسهم داشتن
58
potentialبالقوه، ممکن
63
positiveمثبت، مشخص
62
perceivedدرکشده
61
purchaseخرید
66
primaryاولیه، آغازین
65
previousپیش، قبلی
64
regulateمنظم کردن، مرتب کردن
69
regionمنطقه
68
rangeحوزه
67
resideساکن بودن
72
relevantمربوط، مطرح
71
regulationsتنظیم، کنترل
70
resourcesمنابع
75
resourceمنبع
74
residentمقیم، رزیدنت (پزشکی)
73
secureمطمئن، استوار
78
restrictedمحدود، کنترلشده
77
restrictمحدود کردن
76
soughtجستجوشده
81
seekجستجو کردن
80
securityامنیت، اطمینان
79
strategyبرنامهریزی
84
siteجا، محل
83
selectانتخاب کردن
82
textمتن، نوشته
87
surveyبررسی کردن
86
strategiesبرنامهها
85
transferمنتقل کردن
90
traditionalسنتی، قدیمی
89
traditionسنت
88
جدول (4-2) شامل 90 واژه میشود که تعداد 30 واژۀ آن سرواژیتالیک است یعنی حدود 33 درصد کل واژههای این جدول را شامل میشود. تعداد 30 واژه ایتالیک و 30 واژه نیز سرواژه است. به عبارت دیگر در این جدول تعداد سرواژهها، ایتالیکها و سرواژیتالیکها برابر است و هر کدام حدود 33 درصد واژهها را به خود اختصاص میدهد.
جدول (4-3) زیرفهرست 3 از فهرست واژههای دانشگاهی
Circumstancesشرایط
3
circumstanceموقعیت
2
Alternativeدیگر
1
compensateخسارت دادن، تلافی کردن
6
commentsآراء، نظرات
5
Commentنظر
4
Componentsاجزاء
9
Componentجزء
8
Compensationخسارت
7
constantمداوم
12
considerableقابلملاحظه
11
consentموافقت کردن
10
contributeبخشیدن
15
constraintsالزام
14
constrain واداشتن، مجبور کردن
13
conventionمجمع
18
conveneتشکیل دادن
17
contributionهمکاری
16
coreهسته
21
coordinationترتیب
20
coordinateهمپایه
19
correspondingمطابق
24
correspondمطابقت داشتن
23
corporateمشترک
22
deductionنتیجه
27
deduceاستنباط کردن
26
criteriaمعیارها
25
dominateمسلط بودن بر
30
Documentسند
29
demonstrateثابت کردن
28
ensureاطمینان دادن
33
Emphasisتأکید
32
dominantمسلط
31
frameworkچارچوب
36
excludedمحروم
35
excludeبیرون کردن
34
illustrateمثال زدن برای…
39
fundsپول
38
fundذخیره
37
immigrationمهاجرت
42
immigrateمهاجرت کردن
41
illustratedتوضیح داده شده
40
Initialاولین
45
impliesحاکی است
44
implyحاکی بودن از
43
interactionتعامل
48
interactهمکاری متقابل داشتن
47
instanceنمونه
46
layerلایه
51
justificationدلیل موجه
50
justifyتوجیه کردن
49
locationمحل
54
locateمستقر شدن
53
linkرشته
52
minorجزئی
57
maximumحداکثر
56
maximiseبه حداکثر رساندن
55
negativeمنفی
60
negateباطل کردن
59
minoritiesاقلیت
58
partnerشریک
63
outcomesنتایج
62
outcomeحاصل
61
physicalفیزیکی
66
philosophyفلسفه
65
partnershipشراکت
64
publishedچاپشده
69
publishمنتشر کردن
68
proportionبخش
67
registerنامنویسی کردن
72
reactionواکنش
71
reactعکسالعمل نشان دادن
70
relianceتکیه
75
relyروی … حساب کردن
74
registeredثبتنام شده
73
schemeطرح، نقشه
78
removedمتمایز
77
removeبرداشتن
76
shiftجا به جا شدن
81
sexجنس
80
sequenceتوالی
79
sufficientکافی
84
specifiedتعیین شده
83
specifyمشخص کردن
82
techniqueفن
87
technicalفنی
86
taskتکلیف
85
validمعتبر
90
technologyفناوری
89
techniquesفنون
88

volumeکتاب، جلد
92
validityاعتبار
91

جدول (4-3) شامل 92 واژه است که تعداد 28 واژۀ آن سرواژیتالیک است که حدود 30 درصد کل واژههای این جدول را شامل میشود. تعداد 32 واژه ایتالیک و 32 واژه نیز سرواژه است. یعنی در این جدول تعداد واژههای ایتالیک و سرواژه برابراست و حدود 64 درصد کل واژهها را شامل می شوند.
جدول (4-4) زیرفهرست 4 از فهرست واژههای دانشگاهی
annualسالانه
3
adequateکافی
2
accessدسترسی
1
approximatedنزدیک، مشابه
6
approximateنزدیک شدن
5
apparentآشکار
4
attributeمشخصه
9
attitudesنگرشها
8
attitudeنگرش
7
codeرمز
12
civilاجتماعی
11
attributedنسبت دادهشده
10
communicateانتقال دادن
15
commitmentواگذاری، سپردن
14
commitمرتکب شدن
13
concentrationتمرکز
18
concentrateمتمرکز شدن
17
communicationارتباط
16
contrastمقایسه کردن
21
conferenceهمایش
20
conferمشورت کردن
19
despiteبا وجود
24
debateبحث
23
cycleچرخه
22
domesticداخلی
27
dimensionsابعاد
26
dimensionبُعد
25
errorخطا
30
emergedپدیدار شده
29
emergeپدیدار شدن
28
goalsاهداف
33
goalهدف
32
ethnicقومی
31
henceبنابراین
36
grantedمقبول
35
grantقبول کردن

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی زبان فارسی، آموزش زبان، آموزش زبان فارسی Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی تعداد واژه، روانشناسی