پایان نامه با واژه های کلیدی تعامل سازنده، دانش آموختگان، درآمد سرانه، ارزش افزوده

دانلود پایان نامه ارشد

براي استفاده از دانايي در خلق فناوري‌هايي نيازمند است كه در جهت تأمين رفاه جامعه و تعالي و پيشرفت و افزايش توان رقابتي كشور باشد. بر اين اساس، وزارت علوم در كنار توسعهي منابع انساني، كه مهم‌ترين عامل پيشرفت در رسيدن به توسعهي پايدار است و نيز با تأكيد بر توسعه و ترويج آموزش، وظيفه دارد كه سازوكار پاسخگويي به نيازهاي كشور را فراهم سازد تا توليد فكر و دانش ايراني در خدمت توليد، صنعت و فناوري كشور قرار گيرد. اين مهم جز با تأکيد بر يک چشمانداز مناسب و واقعبينانه و لزوم اصلاح در برخي از بخشها و سياستها و در نتيجه اتخاذ نمودن يک رسالت سازماني دقيق براي فعاليت علمي در قرن بيست و يکم، ميسر نخواهد شد.
با توجه به زمينه‌هاي فراهم شده در دوران پس از انقلاب اسلامي و دميده شدن روح خودباوري در نخبگان جامعه و فرزندان اين مرز و بوم با نفس گرم امام راحل (قدس سره) و رهبر فرزانه و حكيم انقلاب، تحقق اين امر با اهداف و برنامه‌هاي ذيل آن امكان پذير خواهد شد.
قانون اساسي اصل 30، اصل 3 و4
سند چشم‌انداز بيست ساله
برنامهي چهارم توسعه
هم چنين در مواد مختلف قانون برنامهي چهارم به صراحت به نقش دولت و وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري در ايجاد و حفظ توسعهي مبتني بر دانايي، تأکيد فراوان شده است.
ماده 43 بيان ميدارد که:
دولت موظف است، نظر به اهميت نقش دانش و فناوري و مهارت، به عنوان اصلي‌ترين عوامل ايجاد ارزش افزوده در اقتصاد نوين، اقدامهاي زير را به عمل آورد:226
الف: نوسازي و بازسازي سياستها و راهبردهاي پژوهشي227، فناوري و آموزشي به منظور توانايي پاسخگويي مراكز علمي، پژوهشي و آموزشي كشور به تقاضاي اجتماعي، فرهنگي و صنعتي و كاركردن در فضاي رقابت فزايندهي عرصهي جهاني طي سال اول برنامه چهارم؛
ب : تهيهي برنامه‌هاي جامع توسعهي علمي و فناوري كشور(به ويژه فناوري با سطوح عالي علوم و فناوري روز جهاني) در بخشهاي مختلف، طي سال اول برنامه چهارم؛
ج : پيش‌بيني تمهيدات لازم به منظور بهره‌برداري حداكثر از ظرفيتهاي ملّي و منطقه‌اي حوزه‌هاي فناوري اطلاعات، فناوري زيستي و ريزفناوري، زيست محيطي، هوافضاها و هسته‌اي؛
د : بازنگري در ساختار و نوسازي فرآيندهاي تحقيقات و آموزش علوم انساني و مطالعات اجتماعي و فرهنگ به منظور توسعهي كيفي و حرفه‌اي شدن پژوهش در حوزهي مذكور و ايجاد توانايي نظريه‌پردازي در حوزه‌هاي اجتماعي در سطح جهاني و پاسخگويي به نيازهاي تصميم‌سازي در دستگاههاي اجرايي كشور طي سال اول برنامه چهارم؛
2ـ16ـ1ـ2ـ مأموريت228 نظام آموزشعالي کشور(وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري)
مأموريت نظام علم، فناوري و نوآوري کشور، شناسايي و حل مسائل(مشکلات، نيازها و فرصتها): 1)توليدي 2)آموزشي 3) سلامتي 4) رفاهي 5) امنيتي و دفاعي 6)سازماني و مديريتي کشور ميباشد (تحقق شعار توسعهي دانايي محور). انجام اين مأموريت از طريق دو فرآيند اصلي: توليد علم و فناوري و انتقال علم و فناوري ميسر خواهد شد.229
رسالت اصلي پژوهش، آفرينش و توليد دانش به صورتهاي گوناگون از جمله دانش فني و فناوري است. رسالت نظام توسعهي علمي کشور عبارت است از: آفرينش و گسترش دانش روزآمد براي توسعهي پايدار ملي. در واقع رسالت ملّي پژوهش و آموزش عالي سمتگيري براي توسعهي پايدار230 است. گوهر رسالت پژوهش و آموزشعالي همگامي با دستاوردهاي فراهم آمده در زمينههاي پيشرفته و همراهي با يافتههاي نوي زمانه است. رسالت آموزشعالي گسترش و توزيع دانش در سطوح مختلف از ايجاد دانش مهارتي تا توانايي پژوهشي و ارائه آموزش در سطوح عالي است. فراهم کنندهي زمينهي تحقق عدالت اجتماعي و پشتيباني از آن و ايجاد اشتغال از منابع نو به وسيلهي توسعه و گسترش اقتصاد بخش تعاون از طريق ارتقاي توانمنديهاي رقابتي تعاونيها در سطح ملّي و بين المللي.
نقش رسالت آموزشعالي کشور در موارد بسياري از جمله: رشد اقتصادي؛ فقر زدايي؛ اشتتغال مولد؛ يکپارچگي اجتماعي؛ ايجاد فرصتهاي برابر اقتصادي؛ کاهش تصدي دولت به ويژه در بهداشت و درمان، آموزش و ساير تصدي هاي اجتماعي؛ تقويت کارآفريني و مديريت؛ شکلگيري و بهبود کيفيت جامعهي مدني؛ پيشگيري از چالش جهاني شدن231 و تبديل آن به فرصت.
در مورد سند ملّي نانو فناوري رسالت بخش آموزشعالي کشور عبارتست از: “دستيابي به جايگاه مناسب در بين 15 کشور برتر فناوري نانو و تلاش براي ارتقاء مدام اين جايگاه” . و انجام پژوهش و توليد دانش فني و فناوريهاي نوين بر اساس شناخت مزيتهاي نسبي232 کشور. 233
ديگر مأموريتهاي تعريف شده براي آموزشعالي کشور را ميتوان به صورت زير بيان نمود:
تأمين امکانات مناسب با همکاري و مساعدت سازمان پژوهشها
افزايش ظرفيت علمي کشور و حرکت شتابدار به سوي پيشتازي در علم و فناوري
سياستگذاري و برنامهريزي هدفمند در جهت ارتقاء و بهبود نظام ملّي نوآوري و توسعهي کارآفريني کشور: کمک به ايجاد مراکز مشاورهي انتقال و انتشار تکنولوژي، کمک به ايجاد مراکز ارائهي آمار و اطلاعات تکنولوژي و نوآوري، برنامه‌ريزي هماهنگ و هدفمند (در سطح کلان) براي آموزش و توسعه منابع انساني مورد نياز نظام نوآوري234، گسترش و تقويت شرکتها و صنايع کوچک و نوپاي تکنولوژي محور، توسعهي بخش خصوصي و ايجاد فضاي رقابتي در کشور، حمايت از تحقيقات بنگاههاي خصوصي، کمک به ايجاد و توسعهي مراکز رشد، پارکها و شهرکهاي فناوري، کمک به ايجاد مکانهايي که در آنها تمامي امور دولتي مربوط به ثبت شرکت، دسترسي اطلاعات و خدمات مشاوره به صورت يکجا فراهم باشد.
• ايجاد فرهنگ نياز به پژوهش و نوآوري و پژوهش باوري
• توسعه و گسترش علم و فناوري در کليه مناطق کشور با توجه به مزيتهاي مناطق
• مهيا ساختن دانش آموختگان و محققان براي مواجهه با مسائل و نيازهاي جامعه
مي توان گفت که: مأموريت اصلي وزارت علوم عبارت است از:1ـ سياستگذاري235 مناسب آموزشعالي، ساماندهي و بسيج امکانات و ظرفيتهاي کشور در جهت افزايش سهم کشور در توليدات علمي جهان، 2ـ تقويت نهضت نرم‌افزاري و ترويج پژوهش،3ـ کسب فناوري به ويژه فناوري نو، 4ـ فراهمسازي سازوکار پاسخگويي به نيازهاي کشور به طوري که توليد فکر و دانش ايراني در خدمت توليد، صنعت و فناوري کشور قرار گيرد، 5ـ توسعه پژوهش و فناوري، 6ـ پاسخگويي به نيازهاي تحقيقاتي، سياست گذاري و تصميم گيري نظام آموزشعالي کشور،7ـ گسترش مرزهاي دانش.
علوم و فناوريهاي هوا فضايي در تأمين امنيت و اقتدار کشور و راهبرد دفاعي بازدارنده جمهوري اسلامي ايران نقشي مهم و اساسي دارد و توسعهي اين بخش زمينهي دفاع مؤثر از کشور و مواجه با چالشهاي امنيت ملّي و پاسداري از مرزها را فراهم ميکند.
علم و فناوري عامل اصلي در دستيابي به هدف توسعهي مبتني بر دانش و اجرايي کردن آن است که اين هدف يکي از اهداف اصلي سند چشمانداز و برنامهي چهارم توسعه است:
ـ تربيت نيروي انساني روزامد در فراند علم و فناوري؛
ـ توسعه مرزهاي دانش؛
ـ تبديل ايده به محصولات و روشهاي جديد؛
ـ تدوين و توليد دانش فني و انجام تحقيقات نيمه صنعتي؛
ـ انتقال و جذب فناوري؛
ـ پژوهش به منظور افزايش توان رقابتي بخشهاي توليدي و خدماتي کشور؛
ـ انجام پژوهشهاي کاربردي236 در خصوص حل مشکلات کشور.
دولت موظف است به منظور برپاسازي نظام جامع پژوهشي و فناوري، اقدامهاي ذيل را انجام دهد:
الفـ طراحي و پياده سازي نظام ملّي نوآوري بر اساس برنامههاي جامع توسعهي فناوري و گسترش صنايع نوين،
بـ ساماندهي نظام پژوهش و فناوري کشور از طريق تعيين اولويتها، هدفمند کردن اعتبارات و اصلاح ساختاري واحدهاي پژوهشي در قالب مأموريتهاي زير:
ـ تربييت نيروي انساني روزآمد در فرايند پژوهش و فناوري،
ـ توسعه مرزهاي دانش،
ـ تبديل ايده به محصولات و روشهاي جديد،
ـ تدوين و توليد دانش فني و انجام تحقيقات نيمه صنعتي،
ـ انتقال و جذب فناوري،
ـ پژوهش به منظور افزايش توان رقابتي بخشهاي توليدي و خدماتي کشور،
ـ نوسازي شيوههاي مديريت بخش پژوهشي
نقشه جامع علمي رشته علوم سياسي در پي آن است تا ضمن بررسي انتقادي وضعيت موجود اين رشته در کشور، توجه به نيازهاي امکانات ملّي و در چهارچوب اصول و معيارهاي مشخص، به طرحي راهبردي براي ارتقاي اين رشته در چشمانداز بيست ساله دست يابد.237
2ـ16ـ1ـ3ـ چشمانداز بخش آموزشعالي ايران238
سند برنامه چشمانداز ايران را در افق 1404 کشوري ميداند برخوردار از دانش پيشرفته، توانا در توليد علم و فناوري، متکي بر سهم برتر منابع انساني و سرمايهي اجتماعي در توليد ملّي و همچنين کشوري دست يافته به جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقهاي آسياي جنوب غربي با تأکيد بر جنبش نرم افزاري و توليد علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي، ارتقاي نسبي سطح درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال کامل.
هم چنين اينکه هدف آرماني برنامه چهارم در سند توسعهي دانايي بر دو محور زير تأکيد دارد:1ـ ارتقاي سطح جامعهي اطلاعاتي، علمي و فناوري کشور و2ـ دسترسي برابر به محصولات علمي و اطلاعات براي کليهي افراد جامعه.
“عدالت اجتماعي239” ديگر پيش شرط توسعه پيشبيني شده در بند يك از سند چشمانداز ميباشد. عدالت اجتماعي بدون وجود نظام حقوقي مبتني بر “برابري در فرصتها” براي آحاد جامعه و “منع تبعيض” ميان آنها كه هر دوي اين موضوعات مستقلأ نيز در بند سوم سند چشمانداز مورد اشاره و تأكيد قرار گرفتهاند، در جامعه قابل تصور نميباشد. عناصر و شاخصهاي تعيينكننده عدالت اجتماعي در يك نظام حقوقي همگي از موضوعات مطرح در حقوق عمومي ميباشند. “امنيت اجتماعي و قضايي” مذكور در بند يك سند چشم انداز قابل حصول نخواهد بود مگر اينكه قبلاً تضمينات قانوني و حقوقي لازم براي آن در قوانين و نظام حقوقي كشور پذيرفته شده و نهادينه شده باشد.
به بهترين نحو چشم انداز وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري(يا همان بخش آموزشعالي کشور )در سند چشم انداز 20 ساله کشور بيان گرديده است که بخشهايي از آن در اينجا قيد ميگردد:
ايران كشوري است توسعه‌يافته با جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه، با هويت اسلامي و انقلابي، الهام‌بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بين‌الملل(معاونت آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، 1388).
2ـ17ـ کاربرد مفاهيم بازاريابي در آموزشعالي: فرصتها و تهديدها
تئوريها و مفاهيم بازاريابي که در بخش تجارت اثربخش هستند به تازگي در بسياري از دانشگاهها و مؤسسات آموزشعالي با هدف کسب مزيت رقابتي مورد استفاده قرار گرفتهاند(اوپلاتکا و همسلي ـ براون، 2006؛ تمپل و شستوک240، 2007). بخش آموزشعالي دو ويژگي اصلي دارند که نکات بازاريابي ميتوانند در مورد آن استفاده شوند. اول اينکه بخشي از تمامي مؤسسات آموزشعالي در اکثر کشورها وابسته به بخش غيرانتفاعي هستند بنابراين مفاهيم بازاريابي بکار رفته در تجارت در اين بخش عملي نيستند زيرا در اين بخش هدف اصلي سودآوري است. دوم اينکه آموزشعالي وابسته به بخش خدمات است. بنابراين تمامي ويژگيهاي منحصربفرد بازاريابي خدمات در بخش آموزشعالي قابل استفاده هستند. با توجه به اين دو جنبه مذکور، مفاهيم بازاريابي را که قبلاً اشاره شدند، همراه با توجيهات گستردهتري در آموزشعالي بکار خواهيم برد.
تصميمگيري دربارهي بازارهاي هدف در آموزش عالي، به طور واضح چندگانه بودن مشتري در اين بخش را نشان ميدهد، در صورتي که دانشجويان، کارکنان و جامعه، ذينفعان اصلي خدمات آموزشعالي هستند(مرينج241، 2006). در اين ميان دانشجويان به عنوان تنها مشتريان دانشگاه مورد توجه هستند زيرا دانشجويان، مشتريان مستقيم و بيواسطه در خدمات آموزشعالي محسوب ميشوند. کارکنان نيز از فرآيندهاي آموزشعالي سود ميبرند، بطوريکه آنها تواناييها و مهارتشان را به نحو احسن در حين کسب تحصيل دانشجويان به کار ميبرند. برخي از پژوهشگران، افراد فارغ التحصيل را محصول نهايي آموزشعالي ميدانند، در حاليکه کارکنان آنها را مشتريهاي خود ميدانند (همسلي ـ بروان و گوناوادانا، 2007؛ کاتلر و فاکس، 1985؛ کونواي و همکاران، 1994). در واقع هم دانشجويان و فارغالتحصيلان و هم کارکنان

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی دانشگاهها، آموزش و پرورش، تعامل سازنده، آموزش از راه دور Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی دانشگاهها، انتظارات دانشجو، انتخاب رشته، شهرت سازمان