پایان نامه با واژه های کلیدی تصوير، ……………………………………………………………………………………………………………………………..، …………………………………………………………………………………………………………………………

دانلود پایان نامه ارشد

………………………………………………………………………… 118
3-4-1-6-4-1 حقّ کار کردن ……………………………………………………………………………………………….. 119
3-4-1-6-4-2 حق تمتّع عادلانه و مساعد کار ………………………………………………………………………… 119
3-4-1-6-4-3 حقّ دريافت مزد و مزاياي منصفانه …………………………………………………………………… 120
3-4-1-7 سياست چندپايتختي ………………………………………………………………………………………………. 120
3-4-2 سياست خارجي داريوش ………………………………………………………………………………………………. 121
3-4-2-1 مقابله با شورش‏ها و قيام‏ ولايات استقلال‏طلب ………………………………………………………….. 121
3-4-2-2 استقرار امنيّت و سازندگي ………………………………………………………………………………………… 125
3-4-2-3 سياست جنگ و لشکرکشي‌ ……………………………………………………………………………………… 125
3-4-2-4 سياست خارجي داريوش نسبت به سرزمين‏هاي ديگر …………………………………………………. 126
3-4-2-4-1 مصر ………………………………………………………………………………………………………………….. 126
3-4-2-4-2 سکاها ……………………………………………………………………………………………………………….. 127
3-4-2-4-3 يونان …………………………………………………………………………………………………………………. 128
3-4-2-4-4 اسپارت ………………………………………………………………………………………………………………. 131
3-4-2-5 نقش درياها و آبراهه‏ها در سياست خارجي داريوش …………………………………………………….. 133
3-4-2-5-1 خليج فارس و درياي عمان ………………………………………………………………………………….. 133
3-4-2-5-2 مديترانه و درياي سرخ ………………………………………………………………………………………… 138
3-4-2-5-3 کانال سوئز ………………………………………………………………………………………………………… 139
3-4-2-6 سياست ديني داريوش ……………………………………………………………………………………………… 142
3-4-3 تقسيم‏بندي تحوّلات دوران داريوش ……………………………………………………………………………… 143
فصل چهارم: نتيجه‏گيري و پيشنهادات
4-1 نتيجه‏گيري ……………………………………………………………………………………………………………………… 147
4-2 پيشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………………. 150
فهرست منابع و مآخذ ………………………………………………………………………………………………………………. 151

فهرست جداول
جدول (2-1) …………………………………………………………………………………………………………………………….. 21
جدول (3-1) …………………………………………………………………………………………………………………………… 100

فهرست نمودارها
نمودار (2-1) …………………………………………………………………………………………………………………………….. 22
نمودار (2-2) …………………………………………………………………………………………………………………………….. 24
نمودار (2-3) …………………………………………………………………………………………………………………………….. 28

فهرست تصاوير
تصوير ( 2-1) …………………………………………………………………………………………………………………………… 31
تصوير (3-1) …………………………………………………………………………………………………………………………….. 53
تصوير (3-2) …………………………………………………………………………………………………………………………….. 57
تصوير (3-3) …………………………………………………………………………………………………………………………….. 58
تصوير (3-4) …………………………………………………………………………………………………………………………….. 62
تصوير (3-5) …………………………………………………………………………………………………………………………….. 65
تصوير (3-6) …………………………………………………………………………………………………………………………….. 68
تصوير (3-7) …………………………………………………………………………………………………………………………….. 72
تصوير (3-8) …………………………………………………………………………………………………………………………….. 72
تصوير (3-9) …………………………………………………………………………………………………………………………….. 73
تصوير (3-10) ………………………………………………………………………………………………………………………….. 81
تصوير (3-11) ………………………………………………………………………………………………………………………….. 83
تصوير (3-12) ………………………………………………………………………………………………………………………….. 85
تصوير (3-13) ………………………………………………………………………………………………………………………….. 86
تصوير (3-14) ………………………………………………………………………………………………………………………….. 88
تصوير (3-15) ………………………………………………………………………………………………………………………….. 91
تصوير (3-16) ………………………………………………………………………………………………………………………….. 94
تصوير (3-17) ………………………………………………………………………………………………………………………….. 97
تصوير (3-18) ………………………………………………………………………………………………………………………….. 98
تصوير (3-19) ………………………………………………………………………………………………………………………… 106
تصوير (3-20) ………………………………………………………………………………………………………………………… 110
تصوير (3-21) ………………………………………………………………………………………………………………………… 112
تصوير (3-22) ………………………………………………………………………………………………………………………… 112
تصوير (3-23) ………………………………………………………………………………………………………………………… 113
تصوير (3-24) ………………………………………………………………………………………………………………………… 122
تصوير (3-25) ………………………………………………………………………………………………………………………… 123
تصوير (3-26) ………………………………………………………………………………………………………………………… 127
تصوير (3-27) ………………………………………………………………………………………………………………………… 130
تصوير (3-28) ………………………………………………………………………………………………………………………… 139
تصوير (3-29) ………………………………………………………………………………………………………………………… 141

چکيده
علل موّفّقيّت و ظهور قدرتمندانه‏ي يک دولت و يا افول و عدم توفيق آن رابطه‏اي مستقيم با نحوه‏ي کشورداري و اجراي سياست خارجي آن حکومت دارد. فلذا آشنايي با اسلوب‏هاي مختلف کشورداري و رعايت اصول اين فنّ مهمّ و حياتي توسّط حکومت‏هاي مختلف در گذشته و حال مي‏تواند راهگشاي خوبي براي تحقّق اهداف ملّي و منافع يک سرزمين يا دولت باشد، به ويژه اتّخاذ سياست خارجي مناسب و منسجم که يکي از عوامل اصلي ثبات و دوام کشورها در صحنه‏ي بين‏المللي به شمار مي‏رود. يکي از نمونه‏هاي بارز اين حکومت‏ها که بررسي چگونگي به قدرت رسيدن، اوج‏گيري و در نهايت افول آن نشانگر تأثير انکارنشدني نحوه‎‏ي کشورداري و اجراي سياست خارجي آن است، امپراتوري بزرگ هخامنشي است. هخامنشيان دوّمين سلسله‏ي پادشاهي ايران است که پس از زوال حکومت مادها، به وسيله‏ي کوروش هخامنشي به سال 550 ق.م بنيان‏گذاري شد و به مدّت 220 سال به حيات خويش ادامه داد. هخامنشيان در دوران اوّليّه‏ي سلطنت خود و به دست پادشاهان موفّق و کارآمدي چون کوروش و داريوش اوّل به دستاوردهاي گران‏بهايي در ابعاد گوناگون دست يافتند و به ويژه اصول کشورداري و سياست خارجي موفّق آن قابل تأمّل است. آن‏ها با پايه‏گذاري اصل تسامح و مدارا با ملل مغلوب و همزيست

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع عملکرد سازمان، آموزش و پرورش تهران، سابقه خدمت Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع عملکرد سازمان