پایان نامه با واژه های کلیدی ترک فعل، رابطه نامشروع، شورهای اسلامی، قوانین موضوعه

دانلود پایان نامه ارشد

عاملی است برای جستجوگری، و جستجوگری عاملی است برای کشف اسرار و رازهای نهانی مرد، و اسلام هرگز اجازه نمی‌دهد که رازهای خصوصی آنها فاش شود و به تعبیر دیگر اسلام می خواهد مردم در زندگی خصوصی خود از هر نظر در امنیت باشند. بدیهی است اگر اجازه داده شود هر کس به جستجوگری درباره دیگران برخیزد حیثیت و آبروی مردم بر باد می رود، و جهنمی بوجود می‌آید که همه افراد اجتماع در آن معذب خواهند بود.
علاوه بربيان مطالب فوق مادرصدديم در اين پ‍ژوهش به تعريف جرايم عليه اخلاق وعفت عمومي ، اركان واسباب، وي‍ژگي هاي آن وهمچنين اهميت موضوع ازنگاه آيات قرآن و روايات اسلامي و شرايط اثبات اين جرايم را درفقه و حقوق ايران بررسي كنيم.

1-3- هدف و ضرورت تحقيق
يكي ازآثارجرايم عليه اخلاق وعفت عمومي خطر فروپاشي خانواده است .اين جرايم به يك جهت زير مجموعه‌هاي جرايم عليه بنيان خانواده مي‌باشد.افزايش اين جرايم گرچه اجتماع رامتاثر ومسئولين قضايي رادرپي حل آسيب هاي آن برجامعه وامي‌دارد تهديدي بر ارتباطات مقدس خانوادگي وروابط افراد مي‌باشد.
خطرفروپاشي خانواده دراثر ارتكاب اين گونه ازجرايم توسط يكي از اعضاي خانواده بسيار جدي ترازساير جرايم است. مثلا دختري كه مرتكب يك نوبت فرار ازمنزل مي‌شودودستگير مي‌گردد يا مرد محصن كه به سبب رابطه نامشروع (زنا وغيرزنا…) دستگير مي‌شود، احتمال طرد شدنش از سوي خانواده بسيار جدي تر است تا اينكه فردي به سبب صدور چك بلامحل متواري يا زنداني است بنابراين پرداختن به ماهيت وجوانب اين موضوع بسيار مهم وضروري است تا افراد با آشنايي با اين جرايم و قبح اين اعمال در مسير تعالي اجتماع گامي برداشته شود.

1-4-سوالات تحقيق
در این تحقیق در صدد برآمدیم تا به پاسخ سوالاتی دست یابیم که مارا نسبت ماهيت اين گونه جرايم شرایط و اقسام آن بیش از پیش آشنا سازد سوالاتی همچون:
1- ماهيت جرايم ضد عفت و اخلاق عمومي كدام است؟
2- مصاديق جرايم عليه اخلاق وعفت عمومي كدام است؟
3- عقوبت آن از نظر قانون وشرع چه مقدار است؟
وهمچنين به سوالات فرعي اي ازقبيل نظرات فقها و حقوقدانان درزمينه اين جرايم واركان آن باتوجه به شيوع و فراواني اين گونه افعال وبررسي هاي خلاء هاي قانوني آن مورد بررسي قرارمي‌گيرد.

1-5-فرضيه هاي تحقيق
در فرضیه تحقیق این مسئله مطرح می شود که:
1- جرایم منافی عفت خصوصی و عمومی یعنی آنچه به علت ارتكاب جرم مورد تعرض قرار خواهد گرفت حیثیت و اعتبار و آبروی فردی و خانوادگی و عفت و عصمت اشخاص و اجتماع و افكار حاكم بر آن است.
2- مصاديق اين گونه جرايم ازجمله بدحجابي آزارواذيت جنسي و…مي باشد.
3- اين دسته ازجرايم ازنظر شرع وقانون عقوبت هايي دارد كه دراين تحقيق بدان مي‌پردازيم.

1-6-پيشينه تحقيق
انحرافات جنسی و اخلاقی از کهن ترین و با سابقه ترین کجروی های بشری است که ردپای آن را می توان در طول تاریخ مشاهده کرد. تاریخ از انحراف های جنسی و نقش آن در زندگی اقوام و جامعه نشانه هایی بسیار در سینه دارد. فرو ریختن سنگ هلاک بر سر قوم لوط برای عذابی که آنان به جای زنان روابط جنسی با مردان داشتند ویرانی شهر سدوم1 به دلیل فساد اخلاقی و همجنس بازی را می توان در این باره ذکر کرد. مسأله انحرافات جنسی در تاریخ زندگی بشر قدمت زیادی دارد تا جایی که در میان ملل ابتدایی نیز از آن سخن به میان آمده است. در این زمینه بومارشه2 می گوید: «اختلاف انسان با حیوان در آن است که انسان بدون گرسنگی غذا می خورد، بدون تشنگی می آشامد و در تمام فصل های سال به اعمال جنسی می پردازد». در جامعه های باستانی، قدیمی ترین نوع انحرافات جنسی شیوه ای بود که ارتباط نزدیک با مواضع اعتقادی داشت. مثلاً مردم مصر و بابل بر این باور بودند که رابطه جنسی با یک کشیش موجب نزدیک شدن به خدا می شود. هرودت می نویسد: « زنان شهر بابل باید یک مرتبه به معبد زهره رفته مجاناً و بلاعوض بسپارند که به مصارف خیریه برسانند» در معبد ارمنستان «آکی لی زن» رسمی شایع بود که دوشیزگان به هنگام معینی از سالهای زندگی وارد معبد شده، خود را در اختیار مراجعان و خواهندگان قرار می دادند و این کار یک عمل مقدس و فریضه مذهبی محسوب می شد و ازدواج هر دوشیزه مستلزم گذراندن چنین دوره ای بود.
زنانی که چهره ای زیبا داشتند، زود از معبد باز می گشتند ولی آنهایی که زشت بودند، مدت مدید در آنجا می ماندند. بعضی سه سال و حتی بیشتر در آنجا انتظار می کشیدند.3
در یونان باستان روسپیانی بودند که به آنها « دوستان خوب» گفته می شود، روسپیانی که از طبقه ی بالای جامعه بودند و در مناطق مسکونی لوکس و مجلل تعلق به خود زندگی می کردند.
دو موستن می نویسد: «که در جامعه یونان از فواحش تمتع می بریم، با کنیزگان و زنان غیرمشروع خود در اوقات روز سلامت جسم خویش را تأمین می کنیم و زنانمان فرزندان مشروع برای ما می آورند و وفادارانه خانه هایمان را حفظ و حراست می کنند»
در هندوستان انحرافات جنسی بطور کلی محدود به معابد بود. در هر معبد گروهی از زنان مقدس وجود داشتند که کارشان در وهله اول رقصیدن و آواز خواندن است در برابر بتها و شاید هم سرگرم کردن برهمنان بود. در معبد « راجه راجه» هندوستان، رسمی وجود داشت که به مرور ایام جنبه تقدس پیدا کرد و آن رسمی بود که گاه و بیگاه، زنان متشخص، یکی از دختران خود را که بدانها « دیوه داسی» می گفتند، وقف پیشه روسپیگری می کردند.4

مسیحیان روسپیگری را عملی شیطانی می دانستند، چنانکه « سنت اگوستین»5 معتقد بود که بدترین کارها نظیر هتک ناموس ناشی از آن است که روسپیان راهی برای ارضای شهوت خود پیدا می کنند. «سن توماس آلیانس» می گفت: روسپی مانند لجن دریا و فاضلاب خانه است، اگر جلوی آن را نگیری خانه را به منجلاب می کشاند. 6
در جوامع اسلامی بیشترین واکنش ها در خصوص جرایم علیه اخلاق و عفت عمومی به چشم می خورد و به جهت رعایت اصول مذهبی و پایبندی به نظام خانواده، رابطه جنسی عادی قبل و بعد از ازدواج بصورت غیرمشروع منع شده است. ولی با این وجود این انحرافات در کشورهای اسلامی نیز حتی در خفا در طول تاریخ وجود داشته است. 7

1-7-روش تحقيق
نگارنده در این تحقیق روش تحلیلی و توصیفی را سرلوحه کار خود قرار داده و در واقع با استفاده از روش استدلالی و تحلیلی عقلانی استفاده شده و بر پایه دانش علم اصول فقه و دیگر دانش های پیرامون فقه صورت پذیرفته است.

فصل دوم
تعاريف ومباحث عام

2- فصل دوم: تعاریف و مباحث عام
2-1-بخش اول: تعاريف
در اين فصل ابتدا به تعریف لغوی و اصطلاحی جرایم علیه اخلاق و عفت عمومی مي‌پردازيم. بدواً نیازمند ارائه تعریفی دقیق از ارکان کلیدی آن، مانند: جرم، اخلاق و عفت می باشد. در تعریف جرم چنین گفته اند که: با نگرش به فرد، جامعه و قانون جرم، کنش های مثبت یا منفی مخالف نظم اجتماعی افراد در جامعه که به موجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی تعیین شده باشد.سپس به تعريف فقه و معناي لغوي واصطلاحي ومعناي مورد نظر فقها مي‌پردازيم وبعد ازآن نيز به مباحث عامي مثله ماهيت اين جرم دركشور وكشورهاي بيگانه و اقسام آن را مورد بررسي قرار مي‌دهيم.

2-1-1- تعريف اصطلاحي جرم
جُرم در لغت به معناى گناه و خطا و بزه است. جرم در اصطلاح فقهى مترادف معصيت است (– گناه)؛ هرچند در اصطلاح حقوقى جرم به فعل يا ترك عملى كه بر اساس قانون، قابل كيفر و يا مستلزم اقدامات تأمينى و تربيتى باشد، تعريف شده است. بنابر اين، بين تعريف فقهى و حقوقى عموم و خصوص من وجه است؛ زيرا برخى افعال، از قبيل ترك نماز از منظر فقهى، جرم به شمار مى‌روند؛ در حالى كه از منظر حقوقى جرم محسوب نمى‌شوند.
فقها جرم را چنین تعریف کرده اند: جرم عبارت است از: «از انجام دادن فعل یا قولی که قانون اسلام آن را حرام شمرده و بر فعل آن کیفری مقرر داشته است، یا ترک فعل یا قول، که قانون اسلام آن را واجب شمرده و بر آن ترک، کیفری مقرر داشته است».8
و بنا به تعریفی که، که از جرم در کنفرانس اجرای حقوق کیفر اسلامی و اثر آن در مبارزه با جرایم به عمل آمده، گفته شده: « جرم مخالفت با اوامر و نواهی کتاب و سنت، یا ارتکاب عملی است که به تباهی فرد یا جامعه بیانجامد. هر جرم را کیفری است که شارع بدان تسریع کرده و یا اختیار آن را به ولی امر یا قاضی سپرده باشد. 9
اما جرم از نقطه نظر قانونی عبارت است از: هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می شود. 10

2-1-2- تعريف لغوي واصطلاحي اخلاق
پس از شناخت مفهوم جرم، بایستی اخلاق را تعریف نمود.اخلاق درلغت به معناي خوبيها وجمع كلمه خلق است11 ودر اصطلاح اخلاق، قواعدی است که: در طول ادواری از زندگی یک جامعه بسائقه فطرت و اندیشه های گوناگون آن جامعه بوجود آمده و افراد، آنها را محترم شمرده و بیش و کم به معرض اجرا در می آورند و تخلف از آنها وجدان اکثریت جامعه را متالم و ناراحت کند. مبنای آنها ترویج خوبی ها و کاهش بدی ها است و ممکن است قوانین موضوعه اصول آنها را مورد احترام قرار دهد بدون اینکه وارد جزئیات آنها شود و در تعریف اخلاق عمومی گفته شده قواعدی است که: در زمان و مکان معین، توسط اکثریت یک اجتماع، رعایت آن لازم شمرده می شود یا عمل با آنها نیکو تلقی می شود.12

2-1-3-تعريف لغوي واصطلاحي عفت
عفت در لغت به معنای «پرده پوشی، پروا پیشگی، پاکدامنی، پارسایی و بلند طبعی، پرهيزگاري ،ترك شهوت» برداشت می شود.13
یکی از ابعاد عفت رفتاری « عفت جنسی» است که در فرهنگ اسلامی دارای جلوه های ذیل است:
1-پرهیز از نگاه آلوده 2- خلوت نکردن با نامحرم 3- نداشتن تماس بدنی 4- پرهیز از خودارضایی و آمیزش با نامحرم 5- نداشتن تجلی تحریک آمیز در مجامع 6-واسطه نشدن برای فحشاء 7- گریز از عوامل تحریک آمیز
و عفت عمومی درجه ای است که از عفت که نوع مردم علاقه به صیانت آن داشته و تابع شرایط زمان و مکان است.

2-1-4-تعريف جرايم عليه عفت واخلاق عمومي
بدین سان تعریف جرایم علیه اخلاق و عفت عمومی شامل اقداماتی است که اخلاق و عفت عمومی را جریحه دار می کنند، لذا عبارتند از: جرایمی که کیان و بقاء خانواده را تهدید نموده و موجب اشاعه منکرات و مفاسد اجتماعی در جامعه می باشد.

2-1-5- تعريف لغوي واصطلاحي فقه
فقه در لغت به معناي فهم است و در طي محاورات و عبارات بر چند معني مختلف اطلاق دارد و در هر يك از آنها به كار رفته كه از جمله آنها «فهم دقائق» است.
كلمه‌ي فقيه امروزه بر فردي اطلاق مي‌شود كه داراي قدرت استنباط احكام فرعي شرعي از راه ادله‌ي تفصيلي آن باشد.
كلمه‌ي فقه به معناي عام آن كه شامل اصول اعتقادي و اخلاقي و اجتماعي و حقوقي و قضايي و فروع عملي مي‌شود و نيز كلمه‌ي فقيه مستحدث نيستند و به تازگي مورد كاربرد قرار نگرفته بلكه از ابتداي ظهور اسلام رواج داشته‌اند بنابراين اين پندار برخي از مستشرعين كه مسلمانان اين واژه‌ها را از قوانين فقه رومي اتخاذ كرده‌اند بي‌پايه و اساس است، زيرا اين كلمه در قرآن كريم و حديث شريف وارد شده است، از جمله آنها اين است كه خداوند متعال در قرآن كريم مي‌فرمايد:
«قالوِا يا شُعيبُ ما نَفقَهُ كَثيراً مِمّا تَقُولُ…»14 يعني: «قوم پاسخ دادند كه ما بسياري از آنچه مي‌گويي نمي‌فهميم و درك نمي‌كنيم»
و همچنين خداوند متعال در سوره توبه مي‌فرمايد:
«فَلَولا نَفَرَ مِن كُلِّ فرقَةٍ مَنْهُم طآئِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا في الدّين»15 يعني: «پس چرا از ميان هر فرقه از آنان گروهي هجرت نمي‌‌كنند تا در مسايل ديني آگاهي يابند
و همچنين امام صادق(ع) فرمود: «اذا اراد الله بعيد خيرا فقهه في الدّين» يعني آن گاه كه خداوند خير بنده‌اي را بخواهد، او را در مسايل ديني آگاهي مي‌بخشد.
مشاهده مي‌شود كه اين واژه در متون آغازين اسلام به كار رفته است.
اصطلاح فقه در صدر اسلام به يكي از دو معني زير اطلاق مي‌شده است:
1- همان معني لغوي (مطلق فهم)
2- معني بصيرت در دين خواه در قسمت اصول دين باشد يا در فروع آن گرچه بيشتر در خصوص بصيرت نسبت به اصو

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع عنصر مادی، نیروهای مسلح، ترک فعل، جزای نقدی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع ارزش اقتصادی، ترک فعل، عنصر مادی، قرار بازداشت موقت