پایان نامه با واژه های کلیدی تحول شناختی، سلسله مراتبی، رگرسیون، سلسله مراتب

دانلود پایان نامه ارشد

ی مقدار پایایی برای 12 پرسش مربوط به سطوح پیشعملیاتی و عملیات عینی محاسبه شد. الیس (2007) نیز در پژوهش خود که آزمودنیهای آن مشتمل بر کودکان پیشدبستانی بود با استفاده از 12 پرسش آزمون بیکن (2001) که شامل مرحلۀ پیشعملیاتی و عملیات عینی می شد به کنترل سطح تحول شناختی پرداخت. نتایج پایایی آزمون بدین ترتیب می باشد. پایایی کل آزمون بدون محاسبۀ سطوح انتزاعی 68/0، مرحلۀ پیشعملیاتی63/0، مرحلۀ عملیات عینی: (زیر سطح اول عملیات عینی 63/0، زیر سطح دوم عملیات عینی 67/0، زیر سطح سوم عملیات عینی 68/0) محاسبه شد.

3-7 -تجزیه وتحلیل دادهها :
برای تجزیه وتحلیل دادهها از دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شده است که در بخش توصیفی از فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار و غیره استفاده میشود و در بخش استنباطی از آزمون خیدو چندبعدی و رگرسیون سلسله مراتبی برای تحلیل دادهها استفاده میشود. از آزمون خی دو میتوان برای بررسی تفاوت میان فراوانیها استفاده کرد. به همین منظور برای بررسی تفاوت بین فراوانی سطوح تحول شناختی (سه زیر سطح عینی و دو زیر سطح عملیات انتزاعی) دانشآموزان پایۀ اول پیشدبستانی رفته و همتایان آنها که پیشدبستانی نرفتهاند از آزمون خی دو چند بعدی استفاده میشود. همچنین از آنجا که آزمون رگرسیون سلسله مراتبی این امکان را برای پژوهشگر فراهم می کرد که با کنترل اثرهای متغیرهای تعدیل کننده یک نظم ثابتی را برای ورود متغیرها مشخص کند و همچنین امکان می دهد که اثرات برخی متغیرهای پیش بین مستقل از دیگر متغیرها بررسی شوند. از این رو صرف نظر از عامل مفروض (پیش دبستانی) که شناخت نقش آن در تحول شناختی هدف مطالعۀ حاضر را تشکیل می دهد. این سؤال مطرح شد که آیا با کنترل سایر متغیرهاي تعدیل کننده آموزش پیشدبستانی تحول شناختی در پایۀ اول را پیشبینی میکند. بدین منظور از رگرسیون سلسله مراتبی استفاده شد تا نقش هر دسته از متغیرها در حالت کنترل سایر متغیرها بررسی شود.

4-1- مقدمه
در این بخش دادههای گردآوری شده در دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد. در بخش توصیفی شاخصهای فراونی، میانگین، انحراف معیار و واریانس در قالب جداولي ارائه میشود. در بخش استنباطی نیز با استفاده از آزمون رگرسیون سلسله مراتبی، متغیرهاي تعدیل کننده کنترل میشود تا نقش آموزش پیشدبستانی در تحول شناختی پایۀ اول ابتدایی را پیشبینی شود، همچنین با استفاده از خیدو چندبعدی تفاوت فراوانی سطوح تحول شناختی در دانشآموزان پیشدبستانی رفته و همتاهای آنان که پیشدبستانی نرفتهاند مورد بررسی قرار میگیرد.
4-2- تجزیه و تحلیل توصیفی دادهها
در این پژوهش تعداد نمونه 180 نفر از دانشآموزان پایۀ اول ابتدایی شهر ملایر میباشد که از این تعداد 102 نفر پیشدبستانی رفته و 78 نفر پیشدبستانی نرفتهاند. در این بخش فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار هر یک از این گروهها بر حسب متغیرهای تعدیل کننده در قالب جداول (4-1) و (4-2) ارائه میگردد.

جدول (4-1): توزیع فراوانی و درصد افراد نمونه بر حسب متغیر مستقل و تعدیل کننده
پیش دبستان
رفته
نرفته
فراوانی کل
درصد
جنسیت
دختر
48
41
98
4/49

پسر
54
37
91
6/50

مجموع
102
78
180
100%
نیم سال تولد
شش ماهۀ اول سال
53
41
94
8/52

شش ماهۀ دوم سال
49
37
86
2/47

مجموع
102
78
180
100%
مهدکودک
رفته
32
0
32
2/17

نرفته
70
78
148
8/82

مجموع
102
78
180
100%
وضعیت تکفل

تک والد
5
6
11
1/6

دو والد
97
72
169
9/93

مجموع
102
78
180
100%
تحصیلات پدر

بی سواد
2
3
5
77/2

عمومی
87
72
159
33/88

دانشگاهی
13
3
16
88/8

مجموع
102
78
180
100%
تحصیلات مادر

بی سواد
3
3
6
33/3

عمومی
93
75
168
33/93

دانشگاهی
6
0
6
33/3

مجموع
102
78
180
100%
نوع پیش دبستانی

ضمیمۀ مدارس دولتی
30
0
30
66/16

غیر انتفاعی
72
0
72
40%

مجموع
102
0
102
66/56
سال پیش دبستانی
یک سال
85
0
85
22/47

دو سال
17
0
17
44/9

مجموع
102
0
102
66/56
درآمد
زیر 500
30
34
64
55/35

500 تا یک میلیون
62
42
104
57/77

میلیون بالاتر
10
2
12
66/6

مجموع
102
78
180
100%

با عنایت به جدول (4-1):
1- فراوانی جنسیت مربوط به گروه دختران (98 نفر) میباشد در حالی که فراوانی مربوط به گروه پسران (91 نفر) میباش

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی تحول شناختی، مدارس ابتدایی، روایی محتوا، اعتباریابی Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع فورس ماژور، قوه قاهره، اصل لزوم قراردادها، تغییر اوضاع و احوال