پایان نامه با واژه های کلیدی تحلیل عامل، تحلیل عاملی، تحلیل عاملی تاییدی، تحلیل عاملی اکتشافی

دانلود پایان نامه ارشد

آماری………………………………………………………………………………………………………………………………….
62
3-4) روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه……………………………………………………………………………………………..
62
3-5) ابزار گردآوري داده‌هاو اطلاعات………………………………………………………………………………………………………
63
3-5-1)تشريح پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………………………….
63
3-6)روش تجزيه و تحليل دادهها………………………………………………………………………………………………………………..
64
3-7)روایی و پایایی پرسش نامه…………………………………………………………………………………………………………………
65
3-8)روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داه ا…………………………………………………………………………………………………..
66
3-8-1)مدل معادلات ساختاری………………………………………………………………………………………………………………….
67
3-8-2)معیارهای برازش…………………………………………………………………………………………………………………………..
67
3-8-2-1) NFI……………………………………………………………………………………………………………………………………..
67
3-8-2-2) RFI………………………………………………………………………………………………………………………………………
3-8-2-3) IFI………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3-8-2-4)CFI……………………………………………………………………………………………………………………………………….
3-8-2-5) RMR………………………………………………………………………………………………………………………………..
38-2-6) GFI…………………………………………………………………………………………………………………………………..
3-8-2-7)AGFI ……………………………………………………………………………………………………………………………..
68
68
68
68
69
69
3-8-2-8)RMSEA…………………………………………………………………………………………………………………………..
69

فصل چهارم: تجزيه وتحليل داده ها

4-1) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
71
4-1) بخش اول : آمار توصیفی……………………………………………………………………………………………………………………
72
4-2-1)ويژگي‌هاي جمعيت شناختي پاسخدهندگان………………………………………………………………………………………
72
4-2-1-1)جنسیت ………………………………………………………………………………………………………………………………….
72
4-2-1-2)سن…………………………………………………………………………………………………………………………………………
72
4-2-1-3)تحصیلات ………………………………………………………………………………………………………………………………
73
4-2-1-4)نوع استخدام ………………………………………………………………………………………………………………………….
74
4-2-1-5)سابقه خدمت ………………………………………………………………………………………………………………………….
75
4-3)آزمون نرمال بودن دادهها …………………………………………………………………………………………………………………..
76
4-4)استانداردسازی ابزار اندازه‌گيري مفاهيم تحقيق…………………………………………………………………………………….
76
4-5)تحلیل عاملی اکتشافی متغیر بعد مشتری……………………………………………………………………………………………….
77
4-5-1)تحلیل عاملی تاییدی متغیر بعد مشتری…………………………………………………………………………………………….
80
4-6)تحلیل عاملی اکتشافی بعد تکنولوژی ………………………………………………………………………………………………….
82
4-6-1)تحلیل عاملی تاییدی متغیر بعد تکنولوژی ………………………………………………………………………………………..
83
4-7)تحلیل عاملی اکتشافی بعد ساختار سازمانی ………………………………………………………………………………………….
84
4-7-1)تحلیل عاملی تاییدی متغیر بعد ساختار سازمانی ………………………………………………………………………………..
87
4-8)تحلیل عاملی اکتشافی بعد نیروی انسانی………………………………………………………………………………………………
88
4-8-1)تحلیل عاملی تاییدی متغیر بعد نیروی انسانی ……………………………………………………………………………………
90
4-9)تحلیل عاملی اکتشافی بعد محیط داخلی ………………………………………………………………………………………………
91
4-9-1)تحلیل عاملی تاییدی متغیر بعد محیط داخلی…………………………………………………………………………………….
93
4-10)تحلیل عاملی اکتشافی بعد محیط میانی ……………………………………………………………………………………………..
94
4-10-1)تحلیل عاملی تاییدی متغیر بعد محیط میانی ……………………………………………………………………………………
95
4-11)تحلیل عاملی اکتشافی بعد محیط خارجی ………………………………………………………………………………………….
96
4-11-1)تحلیل عاملی تاییدی متغیر بعد محیط خارجی…………………………………………………………………………………
99
4-12)تحلیل عاملی اکتشافی بعد نگرش نسبت به تغییر و تحول…………………………………………………………………….
100
4-12-1)تحلیل عاملی تاییدی متغیر بعد نگرش نسبت به تغییر و تحول…………………………………………………………..
102
4-13)تحلیل عاملی اکتشافی متغیر تمایل به استفاده …………………………………………………………………………………….
102
4-13-1)تحلیل عاملی تاییدی متغیر تمایل به استفاده …………………………………………………………………………………..
104
4-14)تحلیل عاملی اکتشافی متغیر بازنگری در قوانین و مقررات………………………………………………………………….
105
4-14-1)تحلیل عاملی تاییدی متغیر بازنگری در قوانین ومقررات…………………………………………………………………..
107
4-15)تحلیل عاملی اکتشافی متغیر آموزش همگانی………………………………………………………………………………………
108
4-15-1)تحلیل عاملی تاییدی متغیر آموزش همگانی ……………………………………………………………………………….
110
4-16)مدل ساختاری تحقیق (بررسی مدل اصلی تحقیق)……………………………………………………………………………….
111
4-17)مفروضات رگرسیون خطی چندگانه………………………………………………………………………………………………..
113
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

5-1) مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
116
5-2) نتایج فرضیات …………………………………………………………………………………………………………………………………
117
5-3) نتیجه گیری مبتنی بر فرضیات……………………………………………………………………………………………………..
117
5-4) نتيجه گيري كلي……………………………………………………………………………………………………………………………….
121
5-5) پيشنهادها براساس فرضيات………………………………………………………………………………………………………………..
123
5-6)پیشنهادهای کاربردی…………………………………………………………………………………………………………………………..
125
5-7) محدودیت های تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………
126
5-8) پيشنهادها براي تحقيقاتآتي………………………………………………………………………………………………………………
127
منابع و مآخذ

منابع فارسي……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
129
منابع لاتين………………………………………………………………………………………………………………………………………………
130
پيوس

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی ساختار سازمانی، نیروی انسانی، بانکداری الکترونیک، استراتژی ها Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی مدل اندازه گیری، توزیع فراوانی، ساختار سازمانی، نیروی انسانی