پایان نامه با واژه های کلیدی تحلیل داده، صنعت گردشگری، آزمون فریدمن

دانلود پایان نامه ارشد

آنها پرداخته شد. در نهایت پس از بیان پیشینه‌ی تحقیق، مدل توصیفی اولیه در مورد اجزای گردشگری حلال در بخش عرضه مبتنی بر مطالعه‌ی تحقیقات دیگران ارائه شد.
در فصل سوم به ارائه‌ی توضیحاتی در مورد روش پژوهش، اهداف، ابزار گردآوری اطلاعات و روش روایی و پایایی تحقیق پرداخته می‌شود.

فصل سوم
روش‌شناسی پژوهش

مقدمه
انتخاب روش تحقیق بستگی به هدف‌ها وماهیت موضوع پژوهش و امکانات اجرایی آن دارد. بنابراین هنگامی می‌توان در مورد روش بررسی و انجام یک تحقیق تصمیم گرفت که ماهیت موضوع پژوهش، هدف‌ها و نیز وسعت دامنه‌ی آن مشخص باشد. در این فصل ابتدا به روش انجام تحقیق پرداخته می‌شود، سپس جامعه‌ی تحقیق، نمونه‌ی آماری و روش نمونه‌گیری توضیح داده می‌شوند. پس از آن ابزار جمع‌آوری اطلاعات و پایایی و روایی آن مورد بررسی قرار گرفته است.

3-1 روش پژوهش
از آنجا که هدف از تحقیق حاضر، تبیین مؤلفه‌های گردشگری حلال در بخش‌های مختلف جمهوری اسلامی ایران و ارائه‌ی مدل گردشگری حلال در بخش عرضه و تبیین نقش گردشگری حلال در جذب گردشگران مسلمان است، این تحقیق را بر اساس چگونگی به دست آوردن داده‌های مورد نظر می‌توان در زمره تحقیقات توصیفی با راهبرد پیمایش به شمار آورد. به دلیل آن‌که داده‌های مورد نظر از طریق نمونه‌گیری از جامعه، برای بررسی ویژگی‌های جامعه آماری جمع‌آوری می‌شود، این تحقیق از شاخه پیمایشی بوده است. از سوی دیگر تحقیق حاضر بر اساس اهدافی که دنبال می‌کند، از نوع کاربردی است.

3-2 جامعه‌ی ‌پژوهش
در این پژوهش جامعه‌ی آماری به منظور تعیین مؤلفه‌های گردشگری حلال شامل خبرگان صنعت گردشگری اعم از استادان گردشگری دانشگاه، مدیران هتل و آژانس، مسئولین سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و همچنین کارشناسان مذهبی است. جامعه‌ی آماری برای تعیین نقش گردشگری حلال در جذب گردشگران مسلمان شامل کلیه گردشگران ورودی مسلمان به ایران است.

3-3 قلمرو زمانی
این پژوهش و جمع‌آوری داده‌های آن از ابتدای تیر ماه 92 تا شهریورماه ماه 93 انجام پذیرفته است.

3-4 قلمرو مکانی
این پژوهش در شهرهای تهران، اصفهان و مشهد صورت پذیرفته است.

3-5 تعیین حجم نمونه‌ی آماری و روش نمونه‌گیری
نمونه‌ی ‌جامعه‌ی خبرگان شامل استادان گردشگری دانشگاه‌های علامه طباطبایی تهران و شیخ بهایی اصفهان، مدیران هتل‌های عالی‌قاپو و ملل و آژانس رویای پرواز در اصفهان، مدیران هتل‌های هرند و جواد در مشهد و کارشناسان مذهبی حرم مطهر امام رضا (ع) و سازمان‌های تبلیغات اسلامی در شهرهای اصفهان و مشهد است. تعداد 30 پرسشنامه در میان این افراد توزیع شد که به 17 پرسشنامه پاسخ داده شد.
نمونه‌ی جامعه‌ی گردشگران مسلمان شامل گردشگران مسلمان ورودی به ایران در شهرهای تهران، اصفهان و مشهد است. پرسشنامه‌ی تهیه شده در شهر تهران در هتل‌های 3 ستاره‌ی منطقه‎‌ی 6 ، در شهر اصفهان در هتل‌های 2 ستاره و 3 ستاره مناطق 1 و 3 و جاذبه‌های گردشگری از جمله باغ پرندگان و باغ گلها و در شهر مشهد بین زائرین خارجی حرم مطهر امام رضا توزیع گردید.
از آنجایی که دسترسی به تمامی خبرگان صنعت گردشگری با توجه به وقت و هزینه آسان نیست، روش نمونه‌گیری جامعه‌ی نخست، روش نمونه‌گیری در دسترس است. روش نمونه‌گیری برای جامعه‌ی دوم نیز نمونه‌گیری در دسترس است.
با توجه به روابط اظهار شده توسط کوکران از آنجایی که تعداد جامعه‌ی مورد نظر (تعداد گردشگران ورودی مسلمان به ایران) در دسترس نیست، بر طبق فرمول تعداد نمونه‌ی مورد بررسی، حداکثر تعداد یعنی 384 نمونه است. 450 پرسشنامه بین گردشگران ورودی مسلمان به ایران توزیع شد که به 408 پرسشنامه پاسخ داده شد.
3-6 روش و ابزار گردآوری اطلاعات
با توجه به این که تحقیق حاضر یک تحقیق پیمایشی و میدانی است، لذا برای جمع‌آوری اطلاعات از روش‌های زیر استفاده شده است:
1.روش کتابخانه‌ای: بسیاری از مفاهیم واطلاعات استفاده شده در این تحقیق از مطالعه کتاب‌ها، مقالات تخصصی و پایان‌نامه‌های مشابه در رابطه با موضوع تحقیق به دست آمده است. همچنین محقق برای جمع‌آوری اطلاعات از سایت‌های اینترنتی و مقالات و کتاب‌های فارسی و لاتین موجود در آنها نیز استفاده کرده است.
2.روش میدانی: در این روش از تکنیک پرسشنامه جهت جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز استفاده شده است . در این پژوهش از دو پرسشنامه استفاده شده است. پرسشنامه‌ی اول برای تعیین مؤلفه‌های گردشگری حلال بین خبرگان توزیع شد. این پرسشنامه از دو قسمت اصلی تشکیل شده است. در قسمت اول اطلاعات جمعیت شناختی نمونه تحت بررسی شامل : جنسیت، سن، سطح تحصیلات وتخصص ارائه شده است و قسمت دوم به بررسی شاخص‌های گردشگری حلال اختصاص داده شده است. پرسشنامه‌ی دوم نیز به منظور تعیین نقش گردشگری حلال در جذب گردشگران مسلمان به ایران در بین گردشگران خارجی مسلمان بازدیدکننده از ایران توزیع گردید. این پرسشنامه نیز به همان ترتیب پرسشنامه‌‌ی اول از دو قسمت اصلی ویژگی‌های جمعیت‌شناختی و شاخص‌های گردشگری حلال تشکیل شده است.

3-7 پرسشنامه
در این تحقیق به منظور بررسی و تجزیه وتحلیل متغیرهای مربوط به تحقیق که در ادبیات تحقیق مورد بحث قرار گرفت و در نهایت سنجش نظر نمونه مورد بررسی، ابتدا پرسشنامه‌ای حاوی عوامل مورد نظر تهیه و بین خبرگان توزیع گردید. سؤالات پرسشنامه از مقیاس پنج درجه‌ای لیکرت برای پاسخگویی استفاده شده است. از خصوصیات مهم این مقیاس گسترش بخشیدن به حوزه‌ی انتخاب پاسخگویی و فراهم آوردن گزینه‌های بیشتری برای آن است. این پرسشنامه از چهار قسمت اصلی حمل و نقل، هتل و سایر اقامتگاه‌ها، غذا و نوشیدنی، و جاذبه‌ها و رویدادهای گردشگری تشکیل گردیده است. قسمت اول که شامل سؤالات 1 تا 8 می‌شود، مربوط به مؤلفه‌های گردشگری حلال در بخش حمل و نقل می‌شود. قسمت دوم شامل سؤالات 9 تا 16 مربوط به مؤلفه‌های گردشگری حلال در هتل‌‌ها و سایر اقامتگاه‌ها می‌شود. قسمت سوم شامل سؤالات 17 تا 20 مرتبط با مؤلفه‌های گردشگری حلال در صنعت غذا و نوشیدنی است و قسمت چهارم شامل سؤالات 20 تا 28 به مؤلفه‌های گردشگری حلال در جاذبه‌ها و رویدادها اختصاص دارد.
سپس با توجه به نظرات خبرگان و اولویت‌بندی مؤلفه‌های گردشگری حلال پرسشنامه‌ی دوم برای توزیع بین گردشگران خارجی مسلمان به منظور تعیین نقش گردشگری حلال در جذب گردشگران مسلمان به ایران تهیه شد. پرسشنامه‌ی مورد نظر حاوی 22 سؤال است که بر حسب اهمیت مرتب گردیده‌اند. سؤالات این پرسشنامه مانند پرسشنامه‌ی قبلی است. با این تفاوت که در مرحله‌ی قبل شش مورد از مؤلفه‌ها با توجه به نظرات خبرگان حذف گردید. در این پرسشنامه نیز از طیف لیکرت استفاده شده و از پاسخ‌دهندگان در مورد میزان تأثیر هر یک از مؤلفه‌های گردشگری حلال در جذب آن‌ها به کشور ایران سؤال شده است. ضمن اینکه در طراحی پرسشنامه سعی شده است که سؤالات تا حد امکان همپوشانی نداشته باشند، به این معنی که هر یک از سولات بتواند فقط زیر مجموعه‌ی یک بخش مورد نظر قرار بگیرد.

3-7-1 روایی پرسشنامه
روایی و پایایی دو بعد مهم ابزار اندازه گیری هستند که باید تعیین گردند تا صحت و درستی ابزار اندازه‌گیری تأیید گردد. مقصود از روایی آن است که وسیله اندازه‌گیری بتواند خصیصه و ویژگی مورد نظر را اندازه بگیرد. برای تعیین روایی سه روش وجود دارد:
الف)اعتبار محتوا62
ب)اعتبار ملاکی63
ج)اعتبار سازه64
جهت تعیین اعتبار و روایی و پرسشنامه این تحقیق از روایی صوری و محتوایی استفاده شده است.
اعتبار محتوا نوعی اعتبار است که معمولاً برای اجزای تشکیل ‌دهنده‌ی یک ابزار اندازه‌گیری بکار برده می‌شود و به سؤال‌های تشکیل‌دهنده‌ی آن بستگی دارد. اگر سؤال‌ها معرف ویژگی‌هایی باشند که محقق قصد اندازه‌گیری آنها را داشته است می‌توان نتیجه گرفت که آزمون دارای اعتبار و محتوا است. روایی صوری در این تحقیق مشخص می‌کند که سؤال‌های آزمون تا چه حد در ظاهر شبیه به موضوع مؤلفه‌های گردشگری حلال هستند .
برای تعیین روایی پرسشنامه طرح اولیه پرسشنامه تهیه گردید و پس از استفاده از نظریات استاد راهنما و مشاور، در اختیار تعدادی از صاحب‌نظران جامعه مورد مطالعه قرار داده شده که در نتیجه مواردی جهت اصلاح پیشنهاد گردید و سرانجام پس از اعمال اصلاحات در پاره‌ای از موارد پرسشنامه نهایی تدوین گردید.

3-7-2 پایایی پرسشنامه
منظور از پایایی یک سنجه، ثبات وسازگاری مفهوم مورد سنجش است و به ارزیابی درستی و خوب بودن یک سنجه کمک می‌کند. یعنی اگر یک ابزار اندازه‌گیری خصیصه‌ای را مورد سنجش قرار دهد در شرایط مشابه نتایج بایستی تکرار شود (باقری،1383: 182).
برای تعیین پایایی از یک نمونه‌ی مقدماتی 15تایی استفاده گردید .هر 15 مورد پرسشنامه‌های خود را به صورت کامل دو مرتبه در فاصله زمانی 2 هفته پر کرده و برگشت داده‌اند.
با توجه به خروجی نرم افزار spss میزان آلفای کرونباخ برای پرسشنامه‌ی اول 0.925 گزارش شده است. چون این ضریب پایایی از 70. بیشتر است، می‌توان نتیجه گرفت که پرسشنامه حاضر از پایایی پژوهش کافی برخوردار است.
جدول (3-1) بررسی پایایی پرسشنامه خبرگان
آلفای کرومباخ
تعداد پرسش‌ها
.925
28

همچنین برای پرسشنامه‌ی دوم آلفای کرومباخ 0.87 گزارش شده است. از آنجا که این ضریب پایداری از 0.7 بیشتر است، بنابراین پرسشنامه‌ی دوم نیز از پایایی لازم برخوردار است.

جدول (3-2) بررسی پایایی پرسشنامه گردشگران
آلفای کرومباخ
تعداد پرسش‌ها
.870
22

3-7-3 مقیاس پرسشنامه
مقیاس65 ،ابزار یا ساز و کاری است که پژوهشگر می‌تواند به وسیله‌ی آن افراد را براساس متغیرهای مورد نظر به روش‌های مختلف تفکیک کند. مقیاس می‌تواند کلی باشد، طوری که فقط افراد را بر اساس متغیرهای خاص و به طور کلی طبقه‌بندی کند یا می‌تواند ابزار خوب و مناسبی باشد تا افراد را بر اساس متغیرها با میزان‌های مختلفی از پیچیدگی تفکیک کند. چهار نوع مقیاس اساسی است: اسمی، ترتیبی، فاصله‌ای و نسبتی.
در این تحقیق از مقیاس فاصله‌ای استفاده شده است . به صورتی که هر یک از سؤالات با اختصاص دادن عددی در بازه‌ی 1 تا 5 به صورت گسسته امتیاز داده شده است.

3-8 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
تجزیه و تحلیل داده‌ها فرآیندی چند مرحله‌ای است که طی آن داده‌هایی که از بکارگیری ابزارهای جمع‌آوری در نمونه‌ی آماری فراهم آمده‌اند : خلاصه، کدبندی، دسته‌بندی، ودر نهایت پردازش می‌شود تا زمینه‌ی برقراری انواع تحلیل‌ها و ارتباط بین داده‌ها به منظور آزمون فراهم آید. داده‌ها با توجه به روش تحقیق و نوع متغیرها مناسب‌ترین آزمون آماری را بر می‌گزیند تا بتواند استنتاج‌ها و نتیجه‌گیری‌های معتبر و دقیقی را به عمل آورد.
در این پژوهش برای پرسشنامه‌ی خبرگان از آزمون دوجمله‌ای و آزمون فریدمن و برای پرسشنامه‌ی گردشگران از آزمون فریدمن و آزمون تی استفاده شده است.

3-8-1 آمار توصیفی
توصيف آماري ساده‌ترين مرحله‌ی پردازش است و آن نوعي تلخيص داده‌هاست. در توصيف آماري به ارائه‌ی فراواني‌ها و درصدها و ميانگين‌ها مي‌پردازند. براي اين كار، داده‌ها را بايد مقوله‌بندي و كدگذاري كرد و به شكل قابل فهم و درك سريع ، ارائه كرد. در اين پژوهش برای توصیف ویژگی‌های جمعیت‌شناختی پاسخ‌دهندگان از آمار توصیفی استفاده شده است. درصد فراواني را از طريق تقسيم فراواني مطلق بر جمع كل و ضرب در عدد 100 بدست آورديم.
در اين تحقيق براي نشان دادن تخصیص درصدها و بخصوص نشان دادن ميزان هر درصد نسبت به كل از نمودار میله‌ای استفاده شده است. به طور كلي در قسمت آمار توصيفي نمودارهایی وجود دارند كه مربوط به جنسیت، سن، ميزان تحصيلات و ملیت پاسخ دهندگان است که در فصل چهار نمایش داده خواهند شد.

3-8-2 تحلیل داده‌ها
بعد از آمار توصيفي به مرحله‌اي مي‌رسيم كه مي‌توان يافته‌هاي تحقيق را تجزيه و تحليل و تفسير كرد و به نتيجه‌گيري درباره فرضيه‌ها بر مبناي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی عربستان سعودی، خاورمیانه، صنعت گردشگری Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی آزمون فریدمن، تحلیل داده، سطح معنادار