پایان نامه با واژه های کلیدی تاييد، بازاريابي، آموزشعالي، ضريب

دانلود پایان نامه ارشد

يد مداخلات محيطي(عوامل اقتصادي) بر راهبردهاي(سطح خردو کلان) بازاريابي آموزشعالي در ايران مؤثر است. تاييد شد.
فرضيه 1ـ10ـ از نظر دانشجويان مداخلات محيطي(عوامل اجتماعيـفرهنگي) بر راهبردهاي(سطح خردو کلان) بازاريابي آموزشعالي در ايران مؤثر است. تاييد شد.
فرضيه 2ـ10ـ از نظر اساتيد مداخلات محيطي(عوامل اجتماعيـفرهنگي) بر راهبردهاي(سطح خردو کلان) بازاريابي آموزشعالي در ايران مؤثر است. تاييد شد.
فرضيه 1ـ11ـ از نظر دانشجويان طراحي الگوي بازاريابي آموزشي بر پيامدهاي فردي، سازماني و اجتماعي مؤثر است. تاييد شد.
فرضيه 2ـ11ـ از نظر اساتید طراحي الگوي بازاريابي آموزشي بر پيامدهاي فردي، سازماني و اجتماعي مؤثر است. تاييد شد.
فرضيه 1ـ12ـ از نظر دانشجويان راهبردهاي خرد بر پيامدهاي فردي، سازماني و اجتماعي مؤثر است. تاييد شد.
فرضيه 1ـ12ـ از نظر اساتید راهبردهاي خرد بر پيامدهاي فردي، سازماني و اجتماعي مؤثر است. تاييد شد.
فرضيه 1ـ13ـ از نظر دانشجويان راهبردهاي کلان بر پيامدهاي فردي، سازماني و اجتماعي مؤثر است. تاييد شد.
فرضيه 1ـ13ـ از نظر اساتيد راهبردهاي کلان بر پيامدهاي فردي، سازماني و اجتماعي مؤثر است. تاييد شد.

جدول32. نتايج فرضيات
فرضيه
دانشجويان

اساتید

B
T
نتايج
B
T
نتايج
1
54/0
69/8
تاييد شد
67/0
37/6
تاييد شد
2
37/0
46/7
تاييد شد
71/0
18/7
تاييد شد
3
48/0
28/4
تاييد شد
89/0
58/4
تاييد شد
4
67/0
68/4
تاييد شد
90/0
38/6
تاييد شد
5
62/0
85/7
تاييد شد
74/0
58/11
تاييد شد
6
57/0
51/4
تاييد شد
46/0
48/7
تاييد شد
7
64/0
18/4
تاييد شد
54/0
35/6
تاييد شد
8
41/0
65/9
تاييد شد
47/0
15/7
تاييد شد
9
32/0
48/7
تاييد شد
71/0
55/7
تاييد شد
10
51/0
52/17
تاييد شد
38/0
28/7
تاييد شد
11
46/0
25/5
تاييد شد
54/0
64/8
تاييد شد
12
38/0
23/14
تاييد شد
49/0
54/7
تاييد شد
13
55/0
26/11
تاييد شد
47/0
11/7
تاييد شد
14
51/0
67/5
تاييد شد
54/0
57/4
تاييد شد
15
51/0
52/8
تاييد شد
54/0
89/7
تاييد شد
16
47/0
52/8
تاييد شد
44/0
48/7
تاييد شد

منظور از فرضيات 14، 15 و 16 بررسي تأثير عوامل محيطي بر راهبردهاي بازاريابي آموزشعالي است.

4ـ2ـ6ـ نتايج فرضيات اصلي و فرعي(مفهومي) پژوهش

1ـ عوامل برون سيستمي مرتبط با فرد در تدوين الگوي بازاريابي آموزشعالي مؤثر است.
فرضيه 1ـ1ـ از نظر دانشجويان عوامل برون سيستمي مرتبط با فرد در تدوين الگوي بازاريابي آموزشي موثر است.
فرضيه 2ـ1ـ از نظر اساتید عوامل برون سيستمي مرتبط با فرد در تدوين الگوي بازاريابي آموزشي موثر است.
H0= عوامل برون سيستمي مرتبط با فرد در بازاريابي آموزشعالي مؤثر نيست.
H1= عوامل برون سيستمي مرتبط با فرد در بازاريابي آموزشعالي مؤثر است.
xy = 0ρ : H0
xy ≠ 0ρ : H1

جدول33. نتايج حاصل از تحليل معادلات ساختاري

(X)
(Y)

ضريب تأثير
VALUE –T= ضريب معناداري
نظر
نتيجه آزمون

84/0
67/8
اساتيد
تاييد شد

84/0
59/7
دانشجويان
تاييد شد

در آزمون ضريب تأثير( مدل يابي معادلات ساختاري) ميزان ضريب معناداري(T) براي اساتید و دانشجويان برابر با 67/8، 59/7 است که بزرگتر از ميزان 1.96 مي باشد، پس آماره آزمون در ناحيه H1 واقع مي شوند و مي توان نتيجه گيري کرد که x بر Y ، تأثير مستقيم و مثبت دارد، ميزانهاي مذکور 84/0 ، 84/0 و معنادار است.
2ـ عوامل برون سيستمي مرتبط با سازمان بر بازاريابي آموزشعالي مؤثر است.
فرضيه 1ـ2ـ از نظر دانشجويان عوامل برون سيستمي مرتبط با سازمان بر بازاريابي آموزشعالي مؤثر است.
فرضيه 2ـ2ـ از نظر اساتید عوامل برون سيستمي مرتبط با سازمان بر بازاريابي آموزشعالي مؤثر است.

H0= شرايط علّي عوامل برون سيستمي مرتبط با سازمان بر طراحي الگوي بازاريابي آموزشعالي مؤثر نيست.
H1= شرايط علّي عوامل برون سيستمي مرتبط با سازمان بر طراحي الگوي بازاريابي آموزشعالي مؤثر است.

xy = 0ρ : H0
xy ≠ 0ρ : H1

جدول34. نتايج حاصل از تحليل معادلات ساختاري

(X)
(Y)

ضريب تأثير
VALUE –T= ضريب معناداري
نظر
نتيجه آزمون

76/0
34/9
اساتيد
تاييد شد

67/0
21/8
دانشجويان
تاييد شد

در آزمون ضريب تأثير( مدل يابي معادلات ساختاري) ميزان ضريب معناداري(T) براي اساتید و دانشجويان برابر با 34/9، 21/8 است که بزرگتر از ميزان 1.96 مي باشد، پس آماره آزمون در ناحيه H1 واقع مي شوند و مي توان نتيجه گيري کرد که x بر Y ، تأثير مستقيم و مثبت دارد، ميزانهاي مذکور76/0، 67/0و معنادار است.

3ـ عوامل درون سيستمي بر بازاريابي آموزشعالي مؤثر است.
فرضيه 1ـ3ـ از نظر دانشجويان عوامل درون سيستمي بر بازاريابي آموزشعالي مؤثر است.
فرضيه 2ـ3ـ از نظر اساتید عوامل درون سيستمي بر بازاريابي آموزشعالي مؤثر است.
H0= عوامل درون سيستمي بر بازاريابي آموزشعالي مؤثر نيست.
H1= عوامل درون سيستمي بازاريابي آموزشعالي مؤثر است.

xy = 0ρ : H0
xy ≠ 0ρ : H1

جدول35. نتايج حاصل از تحليل معادلات ساختاري

(X)
(Y)

ضريب تأثير
VALUE –T= ضريب معناداري
نظر
نتيجه آزمون

71/0
49/7
اساتيد
تاييد شد

91/0
69/4
دانشجويان
تاييد شد

در آزمون ضريب تأثير( مدل يابي معادلات ساختاري) ميزان ضريب معناداري(T) براي اساتید و دانشجويان برابر با 49/7، 69/4 است که بزرگتر از ميزان 1.96 مي باشد، پس آماره آزمون در ناحيه H1 واقع مي شوند و مي توان نتيجه گيري کرد که x بر Y ، تأثير مستقيم و مثبت وجود دارد، ميزانهاي مذکور 71/0 ، 91/0 و معنادار است.

4ـ ويژگي هاي زمينه اي(مديريت و سياست گذاري آموزش عالي) بر بازاريابي آموزشعالي مؤثر است.
فرضيه 1ـ4ـ از نظر دانشجويان ويژگي هاي زمينه اي(مديريت و سياست گذاري آموزش عالي) بر بازاريابي آموزشعالي مؤثر است.
فرضيه 2ـ4ـ از نظر اساتید ويژگي هاي زمينه اي(مديريت و سياست گذاري آموزش عالي) بر بازاريابي آموزشعالي مؤثر است.
H0= ويژگي هاي زمينه اي(مديريت و سياست گذاري آموزشعالي) بر بازاريابي آموزشعالي مؤثر نيست.
H1= ويژگي هاي زمينه اي(مديريت و سياست گذاري آموزشعالي) بر بازاريابي آموزشعالي مؤثر است.
xy = 0ρ : H0
xy ≠ 0ρ : H1

جدول36. نتايج حاصل از تحليل معادلات ساختاري

(X)
(Y)

ضريب تأثير
VALUE –T= ضريب معناداري
نظر
نتيجه آزمون

91/0
52/7
اساتيد
تاييد شد

64/0
23/7
دانشجويان
تاييد شد

در آزمون ضريب تأثير( مدل يابي معادلات ساختاري) ميزان ضريب معناداري(T) براي اساتید و دانشجويان برابر با 52/7، 23/7 است که بزرگتر از ميزان 1.96 مي باشد، پس آماره آزمون در ناحيه H1 واقع مي شوند و مي توان نتيجه گيري کرد که x بر Y ، تأثير مستقيم و مثبت وجود دارد، ميزانهاي مذکور 91/0 ، 64/0 و معنادار است.

5ـ ويژگي هاي زمينهاي(کنشگري اعضاي هيئت مديره مؤسسه) بر بازاريابي آموزشعالي موثر است.
فرضيه 1ـ5ـ از نظر دانشجويان ويژگي هاي زمينه اي(کنش گري اعضاي هيئت مديره مؤسسه) بر بازاريابي آموزشعالي مؤثر است.
فرضيه 2ـ5ـ از نظر اساتید ويژگي هاي زمينه اي(کنش گري اعضاي هيئت مديره مؤسسه) بر بازاريابي آموزشعالي مؤثر است.
H0= ويژگيهاي زمينه اي(کنش گري اعضاي هيئت مديره مؤسسه) بر بازاريابي آموزشعالي مؤثر نيست.
H1= ويژگيهاي زمينه اي(کنش گري اعضاي هيئت مديره مؤسسه) بر بازاريابي آموزشعالي مؤثر است.

xy = 0ρ : H0
xy ≠ 0ρ : H1

جدول37. نتايج حاصل از تحليل معادلات ساختاري

(X)
(Y)

ضريب تأثير
VALUE –T= ضريب معناداري
نظر
نتيجه آزمون

61/0
61/5
اساتيد
تاييد شد

74/0
18/4
دانشجويان
تاييد شد

در آزمون ضريب تأثير( مدل يابي معادلات ساختاري) ميزان ضريب معناداري(T) براي اساتید و دانشجويان برابر با 61/5، 18/4 است که بزرگتر از ميزان 1.96 مي باشد، پس آماره آزمون در ناحيه H1 واقع مي شوند و مي توان نتيجه گيري کرد که x بر Y ، تأثير مستقيم و مثبت وجود دارد، ميزانهاي مذکور 61/0 ، 74/0 و معنادار است.
6ـ راهبردهاي سطح خرد بر طراحي الگوي بازاريابي آموزشي مؤثر است.
فرضيه 6ـ1ـ از نظر دانشجويان راهبردهاي سطح خرد بر طراحي الگوي بازاريابي آموزشي مؤثر است.
فرضيه 6ـ2ـ از نظر اساتید راهبردهاي سطح خرد بر طراحي الگوي بازاريابي آموزشي مؤثر است.
H0= راهبردهاي سطح خرد بر طراحي الگوي بازاريابي آموزشي مؤثر نيست.
H1= راهبردهاي سطح خرد بر طراحي الگوي بازاريابي آموزشي مؤثر است.
xy = 0ρ : H0
xy ≠ 0ρ : H1

جدول38. نتايج حاصل از تحليل معادلات ساختاري

(X)
(Y)

ضريب تأثير
VALUE –T= ضريب معناداري
نظر
نتيجه آزمون

73/0
38/7
اساتيد
تاييد شد

85/0
82/7
دانشجويان
تاييد شد

در آزمون ضريب تأثير( مدل يابي معادلات ساختاري) ميزان ضريب معناداري(T) براي اساتید و دانشجويان برابر با 38/7 ، 82/7است که بزرگتر از ميزان 1.96 مي باشد، پس آماره آزمون در ناحيه H1 واقع مي شوند و مي توان نتيجه گيري کرد که x بر Y ، تأثير مستقيم و مثبت وجود دارد، ميزانهاي مذکور 73/0 ، 85/0 و معنادار است.

7ـ راهبردهاي سطح کلان بر طراحي الگوي بازاريابي آموزشي مؤثر است.
فرضيه 7ـ1ـ از نظر دانشجويان راهبردهاي سطح کلان بر طراحي الگوي بازاريابي آموزشي مؤثر است.
فرضيه 7ـ2ـ از نظر اساتید راهبردهاي سطح کلان بر طراحي الگوي بازاريابي آموزشي مؤثر است.

H0= راهبردهاي سطح کلان بر طراحي الگوي بازاريابي آموزشي مؤثر نيست.
H1= راهبردهاي سطح کلان بر طراحي الگوي بازاريابي آموزشي مؤثر است.
xy = 0ρ : H0
xy ≠ 0ρ : H1

جدول39. نتايج حاصل از تحليل معادلات ساختاري

(X)
(Y)

ضريب تأثير
VALUE –T= ضريب معناداري
نظر
نتيجه آزمون

88/0
38/11
اساتيد
تاييد شد

97/0
66/4
دانشجويان
تاييد شد

در آزمون ضريب تأثير( مدل يابي معادلات ساختاري) ميزان ضريب معناداري(T) براي اساتید و دانشجويان برابر با 15.32، 11.28است که بزرگتر از ميزان 1.96 مي باشد، پس آماره آزمون در ناحيه H1 واقع مي شوند و مي توان نتيجه گيري کرد که x بر Y ، تأثير مستقيم و مثبت وجود دارد، ميزانهاي مذکور 0.76 ، 0.60 و معنادار است.

8ـ شرايط محيطي(نقش دولت) بر راهبردهاي(سطح خرد و کلان) بازاريابي آموزشعالي در ايران تأثير دارد.
فرضيه 8ـ1ـ از نظر دانشجويان شرايط محيطي(نقش دولت) بر راهبردهاي(سطح خرد و کلان) بازاريابي آموزشعالي در ايران تأثير دارد.
فرضيه 8ـ2ـ از نظر اساتيد شرايط محيطي(نقش دولت) بر راهبردهاي(سطح خرد و کلان) بازاريابي آموزشعالي در ايران تأثير دارد.

H0= شرايط محيطي(نقش دولت) بر راهبردهاي(سطح خرد و کلان) بازاريابي آموزشعالي در ايران تأثير ندارد.
H1= شرايط محيطي(نقش دولت) بر راهبردهاي(سطح خرد و کلان) بازاريابي آموزشعالي در ايران تأثير دارد.

xy = 0ρ : H0
xy ≠ 0ρ : H1

جدول40. نتايج حاصل از تحليل معادلات ساختاري

(X)
(Y)

ضريب تأثير
VALUE –T= ضريب معناداري
نظر
نتيجه آزمون

47/0
15/7
اساتيد
تاييد شد

41/0
65/9
دانشجويان
تاييد شد

در آزمون ضريب تأثير( مدل يابي معادلات ساختاري) ميزان ضريب معناداري(T) براي اساتید و دانشجويان برابر با 15/7، 65/9 است که بزرگتر از ميزان 1.96 مي باشد، پس آماره آزمون در ناحيه H1 واقع مي شوند و مي توان نتيجه گيري کرد که x بر Y ، تأثير مستقيم و مثبت وجود دارد، ميزانهاي مذکور 47/0 ،41/0 و معنادار است.

9ـ شرايط محيطي(عوامل اقتصادي) بر راهبردهاي(سطح خرد و کلان) بازاريابي آموزشعالي در ايران تأثير دارد.

فرضيه 9ـ1ـ از نظر دانشجويان شرايط محيطي(عوامل اقتصادي) بر راهبردهاي(سطح خرد و کلان) بازاريابي آموزشعالي در ايران تأثير دارد.
فرضيه 9ـ2ـ از نظر اساتيد شرايط محيطي(عوامل اقتصادي) بر راهبردهاي(سطح خرد و کلان) بازاريابي آموزشعال

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی جذب دانش، شهرت سازمان Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی انتظارات دانشجو، دانشگاهها، جذب دانش