پایان نامه با واژه های کلیدی بیمارستان، اخلاق فردی، ارباب رجوع، اخلاق حرفه ای

دانلود پایان نامه ارشد

حرفهای در بیمارستانهای بخش دولتی…………………………………………………………………………………………………………141
جدول 4-24 آزمون فریدمن……………………………………………………………….141
جدول 4-25 آزمون فریدمن……………………………………………………………….142
جدول 4-26 الویتبندی شاخصهای اخلاق حرفهای در بیمارستانهای بخش خصوصی……………………………………………………………………………………………………..142
جدول 4-27 میانگینگیری نظر مدیران جهت تعیین اخلاقی بودن هر یک از کدها…………………………………………………………………………………………………………..143
جدول5-1 تمایز بین کدهای اخلاق فردی و اخلاق مدیریت……………156

1-1)مقدمه
قطار بي توقف سازمانها، در دنياي متلاطم حاكم بر آنها با سرعتی حيرتآور جادههاي محيطي كه در آن محصور گرديدهاند را در مينوردد. آنچه بيش از همه با اهميت مينمايد، سود و كسب منبع و امتيازات محيطي است. اما اين سود جويي در فضاي بينهايت رقابتي، انسان را به یاد مفهوم تنازع بقاء مياندازد. بعضی از سازمانها به هر قيمتي جهت دسترسي به حداكثر منافع و با غير اخلاقيترين شيوهها بر پيكر نحيف و رنجور رقباي خود،كه نتوانستهاند در اين محيط عرض اندام كنند ميتازانند، و اين گستره بي اخلاقي از گستره رقابت بين سازماني پا را فراتر گذاشته و مشكلاتي همچون ارتشاء، تباني و تضييع حقوق مشتريان و ارباب رجوع در سازمانهاي خدماتی نشو و نما پيدا كردهاند.(هازمر و لارتون ،1382: 13)
بارزترين نتيجه تخطي از اصول اخلاقي تضييع حقوق سايرين ميباشد كه ممکن است از برداشتهاي خودخواهانه در بر خورد با آنچه ميتواند يك مساله اخلاقي باشد ناشي شود. با توصيف آنچه بر سازمانها حاكم است، و در دنيايي كه اهميت و نقش مسئوليت اجتماعي هر روز پر رنگ‌تر مينمايد، تدوين و پايهگذاري قوانين اخلاقي براي سازمان ها و حتي در روابط بين انساني چه در يك جامعه و چه در برخورد با ساير جوامع امري حياتي مينمايد.(هازمر و لارتون ،1382: 13)
با اوصافي كه گذشت بر آن شديم تا با كمك گرفتن از استادان مجرب در زمينه اخلاق حرفهاي و اخلاق پزشكي در گوشهاي از دنياي سازماني امروز حوزهای را برای پژوهش انتخاب کنیم كه كمتر مورد توجه مباحث اخلاقي قرار گرفته شده است. اخلاق بخش اداري بيمارستانها- جايي كه تعداد زيادي از ارباب رجوع و كاركنان هر روزه با آن درگير میباشند- تحتالشعاع الویت قائل شدن برای اخلاق بخش پزشكي مورد بيمهري قرار گرفته است، گستردگي كار و محيط پر مخاطب بيمارستانی در بخش اداري و اهمیت نقش مدیریت بیمارستانی،حتی در توسعه اخلاق پزشکی ما را بر آن داشت كه با پ‍ژوهشي علمی به شناسايي و تبیین كدهاي اختصاصي اخلاقي براي مدیران اين دسته از سازمانها در تهران بزرگ بپردازيم. براي به دست آوردن مبنا و پيشينه جهت انجام تحقيق ضمن ارتباط با موسسه مشاوران مديريت آمريكا- كه در حیطه شناسايي و تبيين كدهاي اخلاقي در حوزه کار مديران اداري کار کرده است- و نيز مراجعه به گروه صنعتي بهمن در كشور عزيزمان- كه به شناسايي و تبيين كدهاي اخلاقي فردي بومي براي كاركنان خود پرداخته است- به منابعي قابل اعتماد در كنار ساير كدهاي تدوين شده در كشور- توسط سازمانهاي مختلف كه در قالب كتب و مقالات در دسترس ميباشند- دست يافتيم.
کدهای اتخاذ شده از موسسه مشاوران مديريت آمريكا در سه دسته قرار دارند:
تعهد من به ارباب رجوع
تعهدات من در مورد درستي رفتارهاي مالي
تعهدات من به عموم و حرفه
جهت وزن دهي به نقش كدهاي در نظر گرفته شده از اساتيد مجرب در اين حيطه در كنار پرسشنامه كدها خواسته شده است كه به ميزان وزن و اهميت هر كد براي هر دسته از مديران در سطوح سازماني امتيازي از يك تا پنج را لحاظ كنند تا در كنار شناسايي كدها به وزن كدها براي هر رده از مديران بعد از تحليل آماري پرسشنامههاي حاصل دسترسي پيدا كنيم.
با توزیع پرسشنامه کدهای استخراج شده از مراحل قبل بین مدیران بیمارستانی- با بكار بردن شيوههاي بومي تبيين کدهای استخراج شده در سه سطح مدیریت عالی، میانی و عملیاتی بیمارستانی مورد سنجش واقع شد. با تجزیه و تحلیل دادههای حاصل از پژوهش از طریق روشهای میانگینگیری و نیز تحلیل آماری دادهها از طریق نرمافزار spss به پاسخگویی به سوالات پژوهش پرداخته شد، و اهمیت تک تک کدها برای مدیران در سطوح مختلف مدیریتی در جدولی مجزا استخراج گردید و در انتها پیشنهاداتی کاربردی و نیز پیشنهاداتی جهت تحقیقات و مطالعات آتی ارائه شده است.
در فصل اول اين تحقيق در ابتدا به بيان مساله خواهيم پرداخت،ودر ادامه به اهميت و ضرورت تحقيق ، اهراف تحقيق، سوالات تحقيق و تعريف عملياتي وا ژگان كليدي تحقيق خواهيم پرداخت.

1-2) بیان مساله
مسائل اخلاقی به تناوب در مديريت روي می دهند.اين مسائل بسيار فراتر از مشكلات مربوط به ارتشا،تبانی و دزدی بوده و به محدوده های بسيار وسيعی گسترش یافته‌اند.مسائل اخلاقی در واقع عمده ترين معضلات مديريتی هستند،زيرا آنها بيانگر تقابل بين عملكرد اقتصادی(درآمدها،هزينه ها و سودها) و عملكرد اجتماعی(تعهدات سازمان در داخل و خارج نسبت به ديگران) می باشند.(هازمر و لارتون ،1382: 13)
جوامع پيشرفته با درك اهميت اخلاق در بعد مديريت سازمانی به طراحی كد های اخلاقی متناسب با سازمان هايشان پرداخته اند كه از آن دسته می توان كدهاي اخلاقی آمريكا، استراليا و اروپا را نام برد.
هنگامی كه ما دربارهً اصول اخلاقی حرف می زنيم ممكن است منظور خود را ندانيم؛ اينكه مشكلات اخلاقی،اصول اخلاقی، قضاوت های اخلاقی چيست،موضوعی چندان روشن نيست كه به عنوان يك موضوع ساده بتوان آن را ناديده گرفت.ما بايد كشف كنيم كه چه زمانی می گوئيم يك مساله اخلاقی است تا اگر با موارد اخلاقی زيادی برخورد داشتيم بتوانيم آن را از يكديگر تفكيك كرده و بررسي نماييم كه كداميك عاقلانه و قابل دفاع هستند.(عباسي، و ديگران،1389: 132)
وجود مسائل اخلاقی بی‌شمار كه مديران و مراجعين (مشتريان و ديگر ذينفعان سازمانی) در سازمان‌های ايران با آن روبرو هستند و نيز عدم وجود كدهای مدون اخلاقی بومي، ما را بر آن داشت تا با يك پژوهشي بنيادين و كمك گرفتن از متخصصان اخلاق حرفه ای و نيز ذينفعان به شناسايي، طراحی و تبيين كدهای بومی اخلاقی در بعد مديران سازمانی ( بيمارستانها) به عنوان يك سازمان كه در كانون توجه تمام اقشار جامعه است بپردازيم.باشد تا دريچه ای براي پژوهش‌های بعدی در ديگر سازمان ها گشوده شود.
بحث از ابعاد و زمينه های سازمان اخلاقی و مناسبات آن با محيط در گرو تحليل مفهوم اخلاقی بودن يك سازمان است، غالبا در جامعه مفهوم سازی افراد از اخلاق حرفه ای، اخلاقی بودن صاحبان حرف: پزشكان، پرستاران، مديران، مهندسان، مشاوران، حسابداران و وكلا است. (قراملكی، 1388: 60)
و از آنجا كه در مبحث حرف و مشاغل، مديريت از اثر گذارترين بخش ها در حيطه اخلاق فردی در سازمان می باشد، بالطبع طراحی كدهای اخلاقی متناسب با مديران هر سازمان می تواند كمك شايانی در اخلاقی شدن عملكرد مجموعه سازمانی تابع مديران اخلاقی و در نهايت كمك به اخلاقیتر شدن سازمان نمايد. (قراملكی،1388: 65)
با طراحی، شناسايی و بومی سازي كدهای اخلاقی در مديريت وانجام پژوهش‌های با روايی و پايایی زمينه براي كسب استانداردهای اخلاقی توسط سازمان ها فراهم خواهد گرديد و كمك شايانی به رفع مشكلات و مسائل بی‌شمار اخلاقی كه با آن ها دست به گريبانند فراهم خواهد شد.(جان آر،ماريو،2002: 106)1

توجه به مسائل بی‌شمار و متناوب اخلاقی در دنیای سازمان‌های کنونی ونیز ایجاد سازمان ها و تشکل ها و تحقیقات گسترده جهت اخلاقی ساختن دنیای کنونی و درک اهمیت اخلاق در زیباتر زیستن و درک منافع اخلاقی شدن سازمان ها،محرکی گردید تا گامی جهت ایجاد زمینه برای اخلاقی تر ساختن سازمان ها برداشته و در پی آن باشیم تا با كمك گرفتن از خبرگان و ذينفعان به اين پرسش اساسي پاسخ گوييم.
كدهاي بومي اخلاقی و اهمیت هر یک از آنها برای مديران بيمارستاني تهران بزرگ در سطوح مختلف مدیریتی كدامند ؟

1-3) اهميت و ضرورت تحقيق
1-3-1) از ديدگاه نظری: از آنجا كه مسائل اخلاقی در بيمارستان ها در حيطه اخلاق پزشكي در سه بعد آموزش ،پژوهش و درمان مورد بررسي و مد نظر قرار مي گيرد توجه به بعد اداری اين دسته از سازمانها كم رنگ بوده و كمتر مورد توجه قرار گرفته است شايد بتوان گفت كه پرداختن به اين بعد در زمينه اخلاق در بيمارستان ها، تا بحال در ايران كمتر مورد توجه بوده است.
از آنجا كه ذينفعان(بيماران، همراهان بيمار و كاركنان بيمارستاني و …) در بيمارستان ها علاوه بر مواجه با مسائل اخلاق پزشكي با مسائل گسترده اخلاق اداری در بیمارستان‌ها نيز مواجه اند و با وجود بي توجهي به اين بعد در بيمارستان ها،پزداختن به این بعد از اهمیت ویژهای بر خوردار است.
1-3-2) از ديدگاه عملی: از آنجا كه ابعاد اخلاق اداری و اخلاق پزشكی در سازمان ها مورد توجه قرار گرفته و كدهايی نيز در سطح دنيا و ايران برای آن شناسايی و طراحی گرديده است در اين ميان بعد اخلاق اداری در بيمارستان ها با وجود گستردگی بسيار زياد، تحت الشعاع اخلاق پزشكی قرار گرفته است و از ديگر سو بحث مديريت چه در نظام اخلاق پزشكی (در شاخه های آموزش و پژوهش ونيز بخش های اداری) و چه در ديگر نهاد ها وسازمان ها با مبحث اخلاق فردی در يك راستا قرار گرفته است و از نگاه تخصصی به اين بعد حياتی و تاثير گذار در اخلاقی شدن سازمان ها در حد زيادی دريغ گرديده است.
ما برآنيم كه با كمك گرفتن از خبرگان اخلاق حرفه اي به طراحي و تبيين كدهاي بومي اخلاقي براي مديران بيمارستاني بپردازيم تا از اين طريق با دست يافتن به شاخص هاي بومي اخلاقي براي مديران و تشويق آنها در بكارگيري اين كدهاي اخلاقي،زمينه را براي اخلاقيتر شدن رفتار مديران،(متناسب با شاخص هاي بومي) فراهم آوريم.
با موفقيت در اين امر ،زمينه را براي تحقيقات گسترده آتي براي بومي ساختن كدهاي اخلاقي برای مديران در ديگر سازمان ها و نهادها را فراهم آوريم. و مبنا و منبعي قابل قبول را در اختيار محققين آتي ونيز سازمان ها قرار دهيم. تا با پرداختن به مبحث اخلاق مديريت در سطح شناسایی، طراحی و تبیین كدهای اخلاقی دستورالعملی الزام آور را جهت رويكرد متحدالشكل اخلاقی و بدون ورود ديدگاه ها و سلايق شخصی كه مورد پذيرش همه افراد در سازمان ها و نيز مرتبط با سازمان هاست در اختيار آنها قرار دهيم و سازمان ها را به سمت اخلاقی شدن،اخلاقی انديشيدن،و داشتن ديدگاه اخلاقی در بعد مديران سازمانی سوق دهيم.

1-4) هدف هاي تحقيق
1-4-1) هدف اصلي
1. شناسايی و تبيين كدهاي بومي اخلاقي برای مديران بيمارستانی در تهران بزرگ.
1-4-2) اهداف فرعي
1.تبيين تمايز بين كدهای اخلاق حرفه ای مديران بيمارستانی با اخلاق فردی آنان.
2.تخصصی كردن كدهای اخلاقي مديريت بيمارستانی.
3.وزن دهی به نقش مديريت در رشته ها و سطوح مختلف به عنوان عاملی در ميزان اخلاقی ساختن سازمان مورد نظر.
4.كمك به تهيه كدهای بومی اخلاقی تخصصی مديريت بيمارستاني با ارائه يك نمونه كار.

1-5) سؤال‌های تحقيق
1-5-1) سئوال اصلي
1. كدهاي بومي اخلاقی و اهمیت هر یک از آنها برای مديران بيمارستاني تهران بزرگ در سطوح مختلف مدیریتی كدامند ؟
1-5-2) سئوالات فرعی
1. كدهاي اخلاقي مديريت بيمارستاني با اخلاق فردي مدیران دارای چه تمايزي است؟
2.كدام كدها مختص مديران بيمارستانی می باشند؟
3.وزن نقش مديريت در اخلاقی ساختن سازمان مورد نظر با توجه به رشته ها و سطوح مختلف مديريت چقدر است؟
4.چه نمونه ای را می توان برای کمک به تهیه کدهای اخلاقی تخصصی مدیریت بیمارستانی ارائ

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی همبستگی پیرسون، آزمون همبستگی پیرسون، بیمارستان، ارباب رجوع Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی اخلاق حرفه ای، اصول اخلاقی، بیمارستان، اخلاق سازمانی