پایان نامه با واژه های کلیدی بیمارستان، استان تهران، تأمین کننده

دانلود پایان نامه ارشد

سموم و کودهاي مذکور موجبات آلوده شدن و تخري خاکهاي موجود در ارا ي کشاورزي را فراهم نمايند.ولي به دلیل کمبود اطالعات الزم، با معرفي میزان ارا ي زير کشت ابه تدکیک شهرستانهاد ميتوان گدت که بشور متوسا 10 الي 15 درصد از براياي مواد شیمیايي موجود در سموم دفی آفات نباتي و کودهاي شیمیايي در سشوح متداوت خاک باقيمانده و آلودگي خاکها را سب شده باشند.البته آلودگي هوا را نیز ميبايست در شمار عوامل آالينده خاک قرار داد.

-3-8-5-4 زبالههاي شهري

در سشح شهرها، زبالههاي تولید شده در مراکز مسکوني، تجاري، خدماتي، بیمارستاني و حتي کارگاهي توسا مامورين شهرداريها به طرق مختلف جمیآوري شده و به محلهاي تجمی زبالهها که تعداد آنها به وسعت شهرها از يک مرکز تا دهها مرکز متداوت است، حمل شده و سیس توسا وسايل نرلیه سنگین زبالهکش، به مراکز دفن بهداشتي هر شهر و آبادي منترل و در انجا با تمهیداتي، زبالههاي جمیآوري شده از سشوح شهري را دفن بهداشتي مينمايند.آلودگي و تخري خاک توسا زبالههاي مختلف واقعیتي روشن است ولي به دلیل فردان مشالعات الزم، از و عیت دقیق آلودهسازي آن در محدوده مورد مشالعه، اطالعي در دست نیست.

احتمام وجود فلزات سنگین و سمي در اعماق و طبرات مختلف خاک و نیز احتمام بروز تغییرات در

æ عیت فیزيکوشیمیايي خاکها، که در نتیجه تلنبار و دفی انواع زبالهها ممکن است صورت ذيرد، بسیار زياد است.از اين رو تخمین زده ميشود که در محلهاي دفن و تلنبار زبالهها، تغییرات نامشلوبي در

æ عیت خاک به وجود آيد.

الزم به ذکر است که براساس مرررات، کلیه بیمارستانها و مراکز درماني موظف به استداده از زبالهسوز ميباشند که متاسدانه و علیرغم استررار تعدادي از اين دستگاهها در محوطه برخي از بیمارستانه، زبالههاي بیمارستاني هنوز به روش ياد شده، دفی نميگردد.

سرانه تولید زباله در شهرهاي محدوده مورد مشالعه بین 600 تا 700 گرم در روز متغیر است و بیشترين سرانه متعلق به شهر کرج است و بیشترين میزان تولید زباله در روز نیز متعلق به همین شهر است.

-4-8-5-4 فرسايش خاک

يکي از نتايج مربوط به سیر قهرهرايي اکوسیستمهاي طبیعي به ويشه طي چند دهه گذشته در منشره عبارت از فرسايش خاک بوده است .در شرايا محیشي مانند اين منشره تشکیل و تکامل خاک سشحي حاصلخیز به خامت يک سانتيمتر به زماني در حدود نج قرن نیاز خواهد داشت.در و ی موجود خاک سشحي ارزشمند، که آن را بايد بستر حیات به حساب آورد، بر ا ر از میان رفتن وشش گیاهي محافظ، بر ا ر بارش هر رگبار، از زمین کنده شده و به صورت آب گلآلود جريان مييابد.آشکار است که اين روند عالوه بر ا محالم اکوسیستمهاي طبیعي که به تنزم شديد شرايا محیا زيست ميانجامد، به بروز سیلهاي مخرب

نیز منجر ميشود.

-9-5-4 وضعیت منابع اکولوژيکي و عوامل محیطي تاثیرگذار بر پايداري زيست محیطي

در صورت تبعیت از ديدگاه اکولوژي محور ـ که منشبق بر ديدگاه توسعه ايدار است و در آن براي طبیعت تنها ارزش اقتصادي قائل نیست بلکه برايش ارزش ذاتي قائل است ـ بايد منابی اکولوژيک را مورد بررسي قرار دهیم.

-1-9-5-4 منابع آب
منابی آب محدوده آبهاي سشحي و زيرزمیني ميباشند.

الف( آبهاي سطحي

رودخانهها مهمترين منبی تامینکننده آبهاي سشحي هستند که در منشره از بلنديهاي البرز سرچشمه ميگیرد و کیدیت اين آبها خوب است و به تدريج که به صدحات جنوبي ميرسند شوري آب افزايش مييابد.

مهمترين رودخانه اي که از بخش شمالي حوزه سرچشمه ميگیرد، رودخانه کرج است که من الحاق رودخانهها و آبراهههاي متعدد در مسیر شمام به جنوب در جريان بوده و با عبور از محل سد امیرکبیر وارد دشتهاي مالرد، مشکین دشت، ماهدشت و شهريار ميگردد و در نهايت با عبور از مخروطهافکنه س از تبديل به آبراهههاي متعدد وارد بخش جنوبي استان تهران شده و من الحاق به رودخانههاي جاجرود و شور از منشره خارج ميشود.

رودخانه کرج تأمین کننده بخش اعظمي از آب بیشتر حوزههاي شهري و کشاورزي منشره شهري ايتخت را بعهده دارد.میزان آبدهي رودخانه کرج 482 میلیون مترمکع در سام در سیرا اباالدست کرجد و 533/59 میلیون مترمکع در بیاقان است.ظرفیت سد کرج 400 میلیون مترمکع در سام است.وجود منابی آب قابل اعتماد در يک منشره به عنوان عامل ايداري منشره محسوب ميشود.

ب( آبهاي زيرزمیني

چاههاي عمیق و نیمه عمیق و قنوات و چشمهها منابی آبهاي زيرزمیني محدوده موردمشالعه را تشکیل ميدهند.

جهت جريان آبهاي زيرزمیني در محدوده از ارتداعات شمام به دشتهاي جنوب و جنوبشرقي است.

با در نظر گرفتن و عیت زمینشناسي
و مورفولوژي محدوده موردمشالعه و براساس و عیت
هیدرولوژيکي هر ناحیه از آن، در حام حا
ر به لحاظ افزايش جمعیت و رشد سريی شهرها و شهرکهاي

مسکوني و افزايش فعالیتهاي صنعتي، دامداري و غیره، ذخیره مخزن آبهاي زيرزمیني با محدوديتهاي زيادي مواجه شده است.از اين رو بهرهبرداري از آبخوانهاي واقی در منشره مشالعاتي به دلیل محدود بودن جريانات سشحي آب و میزان نسبي کم بارش و مردار باالي مصرف، ميبايست با مشالعه و دقت کافي صورت ذيرد.

با توجه به محدوديت شديد منابی آب در محدده و مصرف روز افزون منابی ارزشمند آبي متعلق به حوزه جغرافیايي کرج، سدره آب هاي زيرزمیني ايین آمده و امکان کشت ارا ي ذيربا سل شده است و اکوسیستمهاي طبیعي منشره نیز به تبی آن با مشکالت شديدي مواجه گرديدهاند.برداشت بيرويه از آبهاي سشحي و زيرزمیني در محدوده مورد مشالعه کل اکوسیستم محدوده را به سمت نا ايداري سوق داده است.

-2-9-5-4 ساخت فیزيوگرافیک

بحث در مورد بازتاب اکولوژيک عواملي از قبیل ارتداع از سشح دريا، شی و جهات جغرافیايي بر مروله ايداري است.

الف( ارتفاع و شیب

شهرستانهاي کرج و شهريار از نظر ارتداعي ترريباً در بخش ستتر از1500 متر قرار ميگیرند که بشور کلي داراي شی نسبي ماليمي است و قسمت اعظم کانونهاي جمعیتي و ارا ي قابل کشت در آن قرار دارند.شی عمومي بیشتر اين ارا ي از شمام غرب به سوي جنوب شرق ميباشد و میزان آن به طور متوسا يک درصد است.اين بخش ترريباً يکیارچه ميباشد.بیشتر ساختو سازها در محدوده مورد مشالعه به تبعیت از شی مناس محدوده بوده است.

ب( موقعیت جغرافیايي

محدوده شهرستانهاي کرج و شهريار در شبکه مراکز شهري موجود در ساخت جغرافیايي و اقلیمي خود به سه بخش قابل ترسیم است:

رشته کوههاي البرز، سواحل درياي خزر يا بخش شمالي را از حوزههاي شهري خشي تهران ـ کرج ـ قزوين يا بخش مرکزي جدا ميکند.ارتداعات راکنده و نمکزارهاي جنوب بخش اخیر نیز شهرهاي قم و ساوه را مجزا ميسازد . با اين تدصیل اجزاي بخش مرکزي که از تهران تا قزوبن را زير وشش خود ميگیرد و شهرستان کرج نیز جزيي از آن است؛ در موارد ذيل نسبت به ساير بخشها تشابهات و همبستگيهاي بیشتري با يکديگر دارند؛

– استررار در دامنه جنوبي رشته کوههاي البرز و وابسته بودن به منابی آبي آن.

– احاطه شدن از سمت جنوب بوسیله شورهزارها و ارتداعات راکنده.

– داشتن خاک نسبتاً مساعد جهت امور کشاورزي و يکیارچه بودن آن.
– يکنواختي نسبي اقلیم در سرتاسر بخش.

شهر کرج و مجتمی شهر و شهرکها و آباديهايي که با اسامي مختلف در اطراف و نزديکي آن تمرکز يافتهاند در شمام بخش مرکزي کشور قرار دارد.فاصله اين مجتمی از مرزهاي شمالي يا نزديکترين شهر بندري شمام کشور يعني نوشهر در ساحل درياي خزر حدود 140 کیلومتر، از مرزهاي شرقي و جنوبي کشور حدود 1500 الي 2500 کیلومتر و از مرزهاي غربي ترريباً 1000 کیلومتر ميباشد.

مراکز شهري در مجاورت کرج جزو عواملي هستند که تا یر محسوسي بر محدود کردن میدان عمل فعالیتهاي اقتصادي و اجتماعي شهرستان کرج در سشح کشور دارند.عالوه بر اين شهر کرج و مجتمی شهرها و آباديهاي وابسته اش بلحاظ منابی و فعالیتهاي اقتصادي و موعیت تاکنون فاقد آن قدرت ندوذي بوده که بتواند مستریماً و بنحوي محسوس و مؤ ر نراط ماوراء مرکزي شهري ذيل را تحتتأ یر قرار

دهند.مراکز شهري بزرگ مجاور شهرستان کرج به ترتی اهمیت و میزان تمرکز جمعیت در آنها عبارتند از : تهران، قم، قزوين، چالوس و نوشهر،ساوه، موقعیت اين شهرها نسبت به شبکه راههاي زمیني کرج به قسمي است که هر گونه ارتباط اصلي از نراط مختلف کشور به شهر و حومه کرج و بالعکس ميبايست از طريق شهرهاي اصلي مذکور برقرار شود و مناً قسمت اعظم رفت و آمد بین شهرهاي مذکور ک هر يک آستانه ارتباطي به بخشي از کشور ميباشد از طريق شهر کرج انجام خواهد شد.کرج به علت نزديکي به تهران داراي روابا مترابل بیشتر با اين شهر ميباشد و عمالً قش بزرگ اقتصادي و اجتماعي شهر تهران امروز، کرج را بیش از ساير مراکز جمعیتي کشور تحت ندوذ اقتصادي خود قرار داده و روند توسعه در محدوده را به نوعي تابعي از روندهاي جاري خود نموده است.

-3-9-5-4 ساختار زمینشناسي

طبق مشالعات و نرشههاي سايرموتکنیک ايران، سازمان زمینشناسي کشور ارا ي مرتدی حدود باالتر از 1500 متر در شمام و شرق شهرستان کرج مربوط به اواخر ائوسن اعمدتاً وشید با سنگهاي آتشفشانيد و قسمتهاي ستتر از 1500 متر در اين محدوده بیشتر وشیده از رسوبات آبرفتي مختلده دوران چهارم است.در نواحي جنوبغربي کرج گنبدهاي نمکي نیز ديده ميشود.
در روند اين بررسي ساختار گسلها و معادن در محدوده تابعي از ساختار زمینشناسي محدود است.

الف( گسل

گسلها و چینخوردگيهاي متعددي در منشره شهري تهران وجود دارد.بزرگترين گسل فعام البرز مرکزي مشهور به گسل مشار فشم است. دنباله يکي از شاخههاي بزرگ گسل به نام گسل شمام تهران از حوالي شهر کرج ميگذرد.

گسل ديگري نیز س از عبور از شرق شهريار در حوالي کرج به گسل شمام تهران متصل ميشود. اطالعات ذيل از سازمان تحریرات زمینشناسي و معدني کشور بدست آمده است و شدت زلزله برحس مریاس مرکالي منظور شده است.

در نرشه حوزه هاي هم شدت زلزله ايران از قرن چهارم قبل از میالد تا 1977 میالدي شهر کرج و حوزههاي شرقي آن در یرامون تهران با شدت بین 7 و 8 اخرابي متوسا و کمد و بخشهاي غربي آن با شدت 6 اخرابي کمد قرار داشتند، به طور کلي طبق نرشه احتماالت زلزله شهرستانهاي کرج و شهريار در حوزه شدتهاي حدود 7 درجه قرار دارند که وجود چنین گسلهايي در محدوده مورد مشالعه جزء عوامل تأ یرگذار در دستیابي به توسعه ايدار در محدوده است.

ب( معدن

ميتوان گدت که اصوالً استان البرز از نظر معادن مصالح ساختماني نسبتاً غني بوده و مواد معدني غیرفلزي نیز در اين استان کم و بیش يافت ميشود ولي از نظر معادن فلزي فریر ميباشد.اين مساله در مورد شهر کرج نیز صادق است.

به دلیل بهرهبرداري بيرويه و غیرمسئوالنه از اين معادن لزوم توجه سريیتر براي مرابله با ا رات غیرقابل جبران آن شديداً احساس ميشود.

-4-9-5-4 منابع ارضي
زمینهاي زراعي مراتی به عنوان منابی ارا ي در محدوده مورد مشالعه مورد بررسي قرار ميگیرند.

الف( زمینهاي زراعي

شهر کرج از قش هاي کشاورزي در منشره و استان تهران هستند. دشت کرج داراي 220 هزار هکتار ارا ي قابل کشت است که نیمي از آن از نوع خاکهاي درجه يک و دو ميباشد.طبق بررسيهاي انجام

شده سشح زير کشت محصوالت مختلف در منشره کرج حداکثر سالیانه حدود 70 هزار هکتار است که خود نیمي از ارا ي قابل کشت حاصلخیز دشت کرج را مي وشاند.محصوالت عمده اين دشت شامل گندم، جو، نباتات علوفهاي، حبوبات، سی زمیني، یاز، سبزيجات، نبه، کشتهاي جالیزي، و باغات میوه ميباشد.

بررسي و عیت کشاورزي در محدوده مورد مشالعه نشان ميدهد که با توجه به نوع آب و هوا، خاک و اقداماتي که در جهت مهار نمودن آبهاي سشحي و استداده از آبهاي زيرزمیني در آن به عمل آمده است اسدکرجد يکي از مکانهاي مناس براي کشت انواع محصوالت کشاورزي ميباشد.رواج يافتن کشت مکانیزه و استداده از تکنیکهاي یشرفته در اين محدوده سب افزايش سشح تولیدات در واحد سشح گرديده است.

اما محدوديت منابی آب در محدوده و اختصاص يافتن آن به مصارف باالي جمعیت در منشره شهري ايتخت، امکان بهرهبرداري مناس از آن را

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی بیمارستان Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی تحلیل عوامل، ارزش افزوده، بخش اقتصاد