پایان نامه با واژه های کلیدی بورس اوراق بهادار، قیمت سهام، آزمون فرضیه، تحلیل داده

دانلود پایان نامه ارشد

قبيل معيارهاي ريسك سيستماتيك از نظر آماري چندان معنيدار نخواهد بود. بدين صورت كه، چون شاخص ریسک سیستماتیک بر اساس رگرسیون زمانی بین بازده اوراق بهادار شرکت مورد مطالعه و بازده بازارسهام به دست میآید، لذا وجود وقفههاي معاملاتي طولانیتر از حد معمول موجب ميشود كه، نتوان بازده مورد انتظار شركت را با دقت معقول اندازه گيري نمود و سهام با حجم مبادلات زیاد نوسانات ریسک و بازار را بهتر منعکس میکنند. از طرف دیگر، مدت كمتر از 6 ماه ممكن است منجر به حذف تعداد زيادي از شركتهای عضو نمونه آماری گردیده و شركتهاي سرمايه گذاري نیز به دليل ماهيت خاص فعاليت آنها، از جامعه مورد بررسي در اين تحقيق كنار گذاشته ميشوند.

(جدول 3-1) چگونگی انتخاب شرکتهای مورد مطالعه پژوهش
شرح
تعداد
تعداد
اعضای جامعه آماری در پایان سال 1391
فيلتر 1 – شرکتهایی که بعد از 1385/1/1در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده و قبل از 1391/12/29از تابلوی بورس خارج شدهاند.
فيلتر 2 – شرکتهایی که با وجود فيلتر شماره 1، پایان سال مالی آنها پایان اسفند ماه هر سال نمیباشد.
فيلتر 3- شرکتهایی که جزء صنعت سرمایهگذاری طبقهبندی میشوند.
فيلتر 4 – شرکتهایی که با وجود فيلترهاي شماره 1و2 ، معامله بر روی سهام آنان بیش از 6 ماه دچار وقفه معاملاتی شدهاست.
فيلتر 5- شرکتهایی که با وجود فیلترهای 1و2و3و4 اطلاعات مورد نظر آنها برای استخراج داده ها در دسترس نبوده است.
جمع شرکتهای حذف شده از جامعه آماری
جمع شرکتهای مورد مطالعه

176

73
49

33

20
534

351
183
3-5- روش پژهش
این پژوهش، جزء تحقیقات توصیفی (شبه آزمایشی) طبقهبندی و روش آزمون فرضیه های پژوهش، روش تجزیه و تحلیل آماری از نوع تحلیل همبستگی است. روش پژوهش همبستگی یکی از روشهای پژوهش زیر مجموعه تحقیقات پیمایشی است. هدف این تحقیقات، بررسی میزان ارتباط تغییرات یک عامل با تغییرات یک یا چند عامل دیگر است و در مواردی انجام میگیرد که، محقق امکان کنترل و دستکاری متغیرهای تحقیق را ندارد. هنگامی که محقق دو یا چند دسته از اطلاعات مختلف مربوط به یک گروه را در اختیار دارد، میتواند از این روش پژهش استفاده کند. چون این روش برای مطالعه میزان تغییرات در یک یا چند عامل بر اثر تغییرات یک یا چند عامل دیگربه کار میرود. روش مورد نظر براي بررسي همبستگي بين متغيرها، استفاده از رگرسيون ميباشد. طرح تحقیق مورد استفاده، طرح تحقیق پس رویدادی است و هر یک از فرضیههای تحقیق با استفاده از اطلاعات واقعی که بر مبنای عملکرد واقعی بورس اوراق بهادار در طول دوره زمانی تحقیق حاصل شده است، آزمون شدهاند. تحقیق به لحاظ هدف، تحقیقی کاربردی است که نتایج حاصل از آن میتواند برای طیف گستردهای شامل سرمایهگذاران در بازارهای مالی، مسئولان بورس اوراق بهادار، مدیران پرتفوی، سهامداران، کارگزاران بورس اوراق بهادار، تحلیلگران مالی و محققان بازار سرمایه به منظور فراهم نمودن فضای شفاف اطلاعاتی، بهینهسازی طراحی سبد سهام، کمک به تصمیمگیریهای بهینه سرمایهگذاری در بورس اوراق بهادار و فراهم نمودن افقهای جدید مطالعاتی به کار گرفته شود. دادههاي اين پژوهش از نوع دادههاي كمي بوده و از صورتهاي مالي 183شركت از مجموع شركتهاي عضو بورس اوراق بهادار تهران براي سالهاي 1385 تا 1391 استخراج گرديده است. محاسبه دادهها با استفاده از مدل رگرسيوني باسو، مدل رگرسيوني دچو وديچو و محاسبات رياضي صورت گرفته است.
3-6- روشها و ابزار جمعآوری دادهها
فرضیهها به عنوان گمانها، حدسها، راه حلها و پاسخهای احتمالی پیرامون مسأله تحقیق، مطرح میشوند. پژوهشگر باید با ابزارهایی دادههای لازم را از جامعه (نمونه) آماری جمعآوری و با تحلیل، پردازش و تبدیل آنها به اطلاعات، به آزمون فرضیهها بپردازد. برای جمعآوری دادهها به ابزار گوناگونی نیاز است. نوع این ابزارها تابع عوامل گوناگونی از جمله ماهیت و روش پژوهش است. باید به تأثیر هر یک از ابزارهای گوناگون جمعآوری دادهها در هدف پژوهش توجه کرد تا زمینههای افزایش اعتبار تحقیق فراهم آید. مباحث تئوریک این پژوهش، از طریق مطالعات کتابخانهای و بررسی سوابق و مدارک موجود در رابطه با موضوع پژوهش جمعآوری و از کتابها، پایاننامهها، مجلات داخلی و خارجی معتبر مرتبط با موضوع پژوهش، استفاده شدهاست. همچنین دادههای مورد استفاده در این تحقیق، شامل اطلاعات مربوط به قیمت سهام و شاخص کل قیمت سهام پرتفوی بازار در طول دوره زمانی محاسبه شاخص ریسک سیستماتیک شرکتها بوده که سری قیمت سهام برای شرکتهای مورد مطالعه از طریق نرم افزار بانک اطلاعاتی رهآورد نوین که در محیط نرم افزار Excel پردازش شده جمعآوری وشاخص کل قیمت سهام پرتفوی بازار در طی دوره زمانی تحقیق با مراجعه به سایت سازمان بورس و اوراق بهادار تهران(www.irbourse.com) استخراج ودیگر دادههای مورد نیازتحقیق از طریق مراجعه به هفتهنامهها، ماهنامهها و سالنامههای منتشرشده توسط سازمان بورس واوراق بهادار تهران جمعآوری گردیدهاند.

3-7- روشها و ابزار تجزیه و تحلیل دادهها
تجزیه و تحلیل دادهها فرآیندی چند مرحلهای است که، طی آن دادههایی که از طریق بکارگیری ابزارهای جمعآوری در نمونه (جامعه) آماری فراهم آمدهاند خلاصه، کدبندی، دستهبندی و در نهایت پردازش می شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیلها و ارتباطات بین این دادهها به منظور آزمون فرضیهها فراهم آید. در این فرآیند، دادهها هم از لحاظ مفهومی و هم از جنبه تجربی پالایش و تکنیکهای گوناگون آماری نقش به سزایی در استنتاجها و تعمیمها به عهده دارند. به منظور تجزیه و تحلیل آماری دادههای عضو نمونه آماری از آمارههای آمار توصیفی همچون میانگین82، میانه83، انحراف معیار84، ضریب کشیدگی85، ضریب چولگی5و نیز به منظور آزمون نرمال بودن سریهای زمانی اولیه از آزمون نرمال بودن جارکو – برا6 استفاده شده است. از طرف دیگر، به منظور آزمون فرضیههای تحقیق از آزمونهای آمار استنباطی ضریب همبستگی، ضریب تعیین () ، ضریب تعیین تعدیل شده () و اندازه استفاده و در صورتیکه 5% value v- باشد، فرضیه تحقیق تأیید، در غیر این صورت رد میشود. همچنین به منظور تنظیم جداول آماری، تجزیه و تحلیل دادههای آماری، مدل سازی و رسم نمودارها از نرم افزارهای Excel، EVIEW’S استفاده شده است.
3-7-1- شاخص کشیدگی7
هرگاه از کشیدگی توزیعها بحث می شود، در واقع مقدار اوج (بلندی) آنها مورد نظر است. دو توزیع ممکن است دارای میانگین یکسان باشند و کاملا” نیز قرینه باشند، ولی هنوز از لحاظ ظاهری خیلی متفاوت باشند. در واقع، ممکن است یکی دارای کشیدگی و اوج باشد، ولی دیگری پخ باشد. در حالتهای خاص که تصمیمگیری به کمک پارامترهای مرکزی و چولگی امکان پذیر نیست یکی از پارامترهای مناسب، استفاده از مقایسه پراکندگی توزیع جامعه با توزیع نرمال است. شاخص سنجش پراکندگی جامعه نسبت به توزیع نرمال، ضریب کشیدگی نامدارد و با علامت E نشان داده می شود. به عبارت دیگر، ضریب کشیدگی معمولترین شاخص برای اندازهگیری کشیدگی است. با توجه به مقدار ضریب کشیدگی، درجات مختلفی برای کشیدگی پیدا خواهد شد که اندیشمندان آماری آنها را در سه گروه تقسیم کردهاند:
گروه اول، آن دسته از توزیعها که نسبت به توزیع نرمال از پراکندگی بیشتری برخوردارند. طبیعی است که، پراکندگی بیشتر به دنبال تفرق داده حول میانگین پدید میآید. یعنی منحنی توزیع نسبت به توزیع نرمال کوتاهتر است. این دسته از توزیعها دارای ضریب کشیدگی منفی خواهد بود.
گروه دوم، توزیعهایی هستند که از توزیع نرمال بلندترند. یعنی از اوج بیشتری برخوردارند. علت اوج گرفتن توزیع آن است که، دادهها حول میانگین متمرکزتر شدهاند. به عبارت دیگر، از پراکندگی دادهها کاسته شده است. ضریب کشیدگی این دسته از توزیعها، مثبت خواهد بود.
گروه سوم، توزیعهایی هستند که کشیدگی آنها با کشیدگی توزیع نرمال کاملا” مساوی است. اینها توزیعهایی با کشیدگی متوسط هستند. ضریب کشیدگی در این توزیعها مساوی صفر است. علاوه بر علامت ضریب کشیدگی، قدر مطلق () آن نیز معنیدار است. طبیعی است هر چه قدر مطلق ضریب کشیدگی بزرگتر باشد، تفاوت توزیع از نظر پراکندگی با توزیع نرمال بیشتر خواهد بود(عادل آذر- مؤمنی، 1380،ص 128). توزیع نرمال معمولا” به عنوان استانداردی برای مقایسه کردن میزان کشیدگی یک توزیع، مورد استفاده قرار میگیرد. برای توزیع نرمال ،ضریب کشیدگی معادل 3 است. اگر ضریب کشیدگی بیشتر از 3 باشد، کشیدگی یا اوج توزیع به نسبت بیشتر از نرمال است. به عبارت دیگر توزیع قلّهای است. اگر ضریب کشیدگی کمتر از 3 باشد، کشیدگی یا اوج توزیع کمتر از توزیع نرمال است که در این صورت توزیع را فلاتی میگویند(نوفرستی،1385،ص95). برای محاسبه ضریب کشیدگی روشهایی وجود دارد. چنانچه دادهها دارای طبقهبندی مشخص و کمّی باشند، بهترین روش برای محاسبه ضریب کشیدگی استفاده از گشتاورها است.
ضریب کشیدگی گشتاوری به کمک روابط (3-1) و (3-2)به دست میآیند:
(3-1)
(3-2)
در این رابطه، همان گشتاور مرتبه چهارم به مبداء و مقدار ثابت 3 نشان دهنده کشیدگی گشتاوری توزیع نرمال است. بنابراین کسر نشان دهنده کشیدگی هر توزیع دلخواه است (عادل آذر، مؤمنی، 1380،ص 129).

3-7-2- شاخص چولگی86
در یک توزیع قرینه یک نمائی شاخصهای میانه، میانگین و نما با یکدیگر مساوی هستند. توزیعی چوله نامیده میشود که، در اطراف میانگین قرینه نباشد. در این صورت کمیتهای میانگین، میانه و نما با یکدیگر مساوی نیستند. شاخص اندازهگیری پارامترهای تعیین انحراف از قرینگی، ضریب چولگی نامیده میشود. ضریب چولگی عمدهترین شاخصی است که، برای تعیین میزان چولگی به کار میرود. ضریب چولگی را با SK نمایش میدهند. در صورتی که جامعه دارای چوله به چپ باشد، ضریب چولگی منفی و در صورتی که دارای چوله به راست باشد، ضریب چولگی مثبت و اگر جامعه از توزیع متقارن برخوردار باشد، ضریب چولگی مساوی صفر خواهد بود. در توزیعهای متقارن است. در توزیعهایی که چولگی مثبت است است. در حالی که اگر باشد، جامعه دارای ضریب چولگی منفی خواهد بود. قدر مطلق ضریب چولگی، نشان دهنده میزان اختلاف جامعه آماری با توزیع نرمال از نظر قرینگی است. بدیهی است هر چه بزرگتر باشد، تفاوت جامعه از نظر قرینگی با توزیع نرمال بیشتر خواهد بود. برای محاسبه ضریب چولگی فرمولهای فراوانی ارائه شده است. روابط (3-3) و (3-4) مهمترین فرمولی هایی هستند که برای محاسبه ضریب چولگی مورد استفاده قرار میگیرند:
(3-3)
(3-4)
که همان انحراف معیار است. از آنجا که در رابطه (3-11) از گشتاور مرتبه سوم به مبداء میانگین حسابی () و از گشتاور مرتبه دوم به مبداء میانگین حسابی استفاده شده است، آنرا ضریب چولگی به طریق گشتاورها نیز میخوانند(عادل آذر- مؤمنی، 1380،ص 125). یکی دیگر ازشاخصهای چولگی، ضریب چولگی پیرسون( ) است که با توجه به اختلاف بین میانگین ( ) و میانه (Med) به صورت رابطه (3-5) تعریف میشود:
(3-5)
در توزیعهای قرینه، ضریب چولگی پیرسون برابر صفر است. کمیتهای مثبت و منفی ضریب چولگی پیرسون به ترتیب مبین چولگی مثبت یا منفی توزیع است.
3-7-3- آماره آزمون نرمال بودن جاركو-برا87
یکی از مهم ترین و جالب توجه ترین توزیع های آماری توزیع نرمال است . مبنا و پایه اساسی و اصلی اکثر آزمونهای آماری را فرض نرمال بودن تشکیل میدهد. جهت آزمون نرمال بودن داده ها معمولا”

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی قلام تعهدی، اقلام تعهدی، کیفیت اقلام تعهدی، کیفیت سود Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی ضریب تعیین، قلام تعهدی، اقلام تعهدی، ضریب همبستگی