پایان نامه با واژه های کلیدی بهای تمام شده، سودآوری، منابع مالی، شرکت های فعال

دانلود پایان نامه ارشد

stata استفاده خواهد شد.
1-12 تعریف مفاهیم و متغیر های پژوهش
1-12-1 ساختار رقابت محصول:
محیطی که شرکت ها امروزه در آن فعالیت می کنند، در حال رشد و بسیار رقابتی است و شرکت ها برای ادامه ی حیات، مجبور به رقابت با عوامل متعدد در سطح ملی و بین المللی و بسط فعالیت های خود از طریق سرمایه گذاری جدید هستند و برای ادامه حیات و سرمایه گذاری احتیاج به منابع مالی دارند. اما منابع مالی و استفاده ار آن ها باید به خوبی تعیین شود تا شرکت بتواند سودآور باشد و این وظیفه مدیر مالی است که منابع تامین مالی و نحوه استفاده از آن ها را تعیین کند. در ساختار انحصار چند جانبه بازار محصول و در موقعیت مطلوب سودآوری، شرکت ها به منظور از بین بردن انحصار و همچنین افزایش سودآوری خود، استراتژی حداکثر سازی تولید را پیاده کرده و بدین منظور، بدهیهای خودرا افزایش می‌دهند (برندر و لویس، 1986:962).
این نظریه در موقعیت های نامساعد اقتصادی نیز کاربرد دارد که باعث می َشود شرکت ها تولید خود را متوقف کرده و سودآوری خود را کاهش دهند(پاندی ،80:2004 ). می توان گفت که با توجه به بازار محصول و شرایط موجود در آن، تصمیمات تامین مالی شرکت ها تغییر می کند. با توجه به موارد پیش گفته در این پژوهش به بررسی تحلیلی رابطه بین ساختار رقابتی محصول و نقد شوندگی سهام پرداخته می شود.
1-12-2سیاست تقسیم سود
سياست تقسيم سود، يك جنبه مهم از مديريت مالي است، به دليل اين كه مديران در قالب اين سياست، تصميم مي گيرند كه از نتيجه كلي عمليات شركت يعني سود، چه مبلغي بين سهامداران توزيع و چه مبلغي به صورت سود سنواتي در شركت نگهداري شود. بازده كلي سهامدار نيز از عوامل اين تصميم گيري يعني سود سهم دريافتي وي و عايدي سرمايه اي (افزايش قيمت سهام طي دوره معين) ناشي مي شود.

1-13 تشریح مطالب فصول آتی
در راه انجام هر تحقیق و یا هر فعالیتی، اطلاع داشتن از مسیر فعالیت و هدف از انجام آن ها از اهمیت خاصی جهت انجام صحیح آنها و درک بهتر آنها برخوردار می باشد. بنابراین در این قسمت که به عنوان قسمت پایینی فصل آغازین تحقیق می باشد، به تشریح مطالب آتی این تحقیق پرداخته می شود. فصل دوم تحقیق در دو بخش مجزا تدوین و ارائه می شود؛ بدین ترتیب که در بخش اول به بیان مبانی نظری تحقیق به صورت کامل پرداخته شده و در بخش دوم نیز به بررسی ادبیات تحقیق و بیان تحقیقات معتبر و عمده صورت گرفته در باب موضوع تحقیق در بازارهای خارجی و داخلی پرداخته خواهد شد. در این قسمت همچنین هدف از انجام این تحقیق و بررسی مقایسه ای نتایج حاصل از آنها ارائه می شوند. در فصل سوم تحقیق حاضر نیز که به بررسی و تشریح متدلوژی یا روش شناسی تحقیق پرداخته می شود، به بیان و تشریح کامل روش تحقیق و آزمون فرضیات تحقیق و هدف از طراحی و آزمون آنها، متغیرهای کلیدی تحقیق و تعریف و نحوه محاسبه آنها و همچنین علل انتخاب شیوه های خاص محاسبه آنها، نحوه گردآوری داده های مورد نیاز تحقیق، جامعه آماری و نحوه انتخاب نمونه آماری تحقیق، قلمرو زمانی و روشهای آماری آزمون فرضیات تحقیق به تفضیل بحث و تشریح خواهند شد. فصل چهارم تحقیق به تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیات تحقیق اختصاص دارد. بنابراین در این فصل به تجزیه و تحلیل داده ای گردآوری شده و آزمون فرضیات تحقیق با استفاده از روش های آماری و نرم افزارهای آماری و ارائه نتایج حاصل از آنها پرداخته میشود. و همچنین تفصیل و تحلیل نتایج حاصله نیز به صورت مفصل و کامل در فصل پنجم ارائه می شود. علاوه بر این، در فصل پنجم به بیان نتیجه گیری کلی حاصل از تحقیق و محدودیت ها و پیشنهادهای تحقیق پرداخته می شود. در آخر نیز منابع و ماخذ و مورد استفاده در تحقیق و همچنین ضمائم مربوط به تحقیق ارائه خواهد شد.
1-14 خلاصه فصل
در فصل اول ابتدا به بیان موضوع،کلیات تحقیق و معرفی موضوع پرداخته شده است.در ادامه تحقیق به بیان اهمیت، اهداف تحقیق و به صورت خلاصه به بیان چهارچوب نظری و تعاریف متغیر های تحقیق پرداخته شد.

فصل دوم:
مبانی نظری
و پیشینه تحقیق

2-1 مقدمه
چارچوب نظری4 مبنایی است که فرد پژوهشگر بر اساس آن درباره روابط بین عواملی که در ایجاد مساله مهم تشخیص داده شده اند نظریه پردازی می کنند. این نظریه می تواند ضرورتاً سخن پژوهشگر نباشد و گاهی به طور منطقی از نتایج پژوهش های قبلی پیرامون مساله نشات گیرد. ترکیب باور های منطقی فرد پژوهشگر و تحقیقات مرتبط منتشر شده با مساله پژوهش در ایجاد مبنایی برای بررسی موضوع پژوهش نقش محوری دارد. به طور کلی چارچوب نظری پایهای است که تمام پژوهش بر روی آن تکیه می کند.
در این فصل ابتدا به بحث و بررسی در مورد مبانی نظری پژوهش پرداخته می شود و سپس پیشینه پژوهش ارائه گردیده و رابطه بین متغیرها نیز ارائه می شود.
2-2 ساختار رقابتی بازار محصول
2-2-1 تعریف ساختار رقابتی بازار محصول
محیطی که شرکت ها امروزه در آن فعالیت می کنند، در حال رشد و بسیار رقابتی است و شرکت ها برای ادامه حیات، مجبور به رقابت با عوامل متعدد در سطح ملی و بین المللی و بسط فعالیت های خود ازطریق سرمایه گذاری جدید هستند و برای ادامه حیات و سرمایه گذاری احتیاج به منابع مالی دارند. اما منابع مالی و استفاده از آن ها باید به خوبی تعیین شود تا شرکت بتواند سودآور باشد و این وظیفه مدیر مالی است که منابع تامین مالی و نحوه استفاده از آن ها را تعیین کند.
در ساختار انحصار چند جانبه بازار محصول و در موقعیت مطلوب سودآوری، شرکت ها به منظور از بین بردن انحصار و همچنین افزایش سودآوری خود، استراتژی حداکثر سازی تولید را پیاده کرده و بدین منظور، بدهی های خود را افزایش می دهند (برندر و لویس، 1986) . این نظریه در موقعیت های نامساعد اقتصادی نیز کاربرد دارد که باعث می شود شرکت ها تولید خود را متوقف کرده و سودآوری خود را کاهش دهند (پاندی،2004 ).
می توان گفت که با توجه به بازار محصول و شرایط موجود در آن، تصمیمات تامین مالی شرکت ها تغییر می کند. با توجه به موارد پیش گفته در این پژوهش به بررسی تحلیلی رابطه بیین ساختار رقابتی بازار محصول و نقد شوندگی سهام پرداخته می شود.
2-2-2 انواع رقابت:
داروغ و استاغتوم (1990)، داروغ (1993) کلینچ و وریکچیلیا (1997) بیان می کنند که رقابت از دو قسمت تشکیل شده است. بخش اول شامل همکاران رقبای موجود، در جلوگیری از ورود رقبای بالقوه می باشد. اما بخش دیگر رقابت شامل رقابت بازیگران یک صنعت با دیگر شرکای حاضر در آن صنعت خواهد بود.
الف) رقبای جدید (بالقوه)
رقبا به صورت عادی به 2 شکل بیان شده است که شامل رقابت برای ورود رقبای جدید به بازار و رقابت بین شرکت های فعال در بازار.
در حالت اول منافع شرکت های فعال در یک صنعت برای جلوگیری از ورود رقیب جدید به بازار در یک راستا قرار دارد.
داروغ و استاغتون (1990) فلسام واکسی (1992) و ایوانسو اسریدهار (2002) مدلی را توسعه دادند و بیانگر این بود که شرکت ها در مواجه با فشار های اقتصادی در جهت منصرف کردن رقبا برای ورود به صنعت تلاش می کنند. آنها بیان کردند که اطلاعات افشا شده در گزارش های مالی در اختیار همه گروه‌های استفاده کننده از جمله رقبا قرار می گیرد و این اطلاعات توسط بازار ارزیابی شده و قیمت های اوراق بهادار شرکت، انتظارات از عملکرد آتی شرکت، قیمت های فروش محصولات شرکت و حجم فروش شرکت را تحت تاثیر قرار می دهد. با فرض ثابت بودن سایر شرایط در صورتی که شرکت ها اخبار خوب را بر جسته کرده و در جهت خنثی کردن اخبار بد و نامساعد تلاش کنند (اتخاذ سیاستی متهورانه). انتظارات از عملکرد آتی شرکت بیشتر شده و بنابراین قیمت بازار اوراق بهادار شرکت افزایش خواهد یافت و ذینفعان از این بابت خرسند خواهندشد. اما این با تهدیدات ناشی از ورود رقبای جدید به صنعت همراه است و بر عکس در صورتی که در جهت خنثی کردن اخبار خوب تلاش کرده و اخبار بد را برجسته کنند، ارزش بازار اوراق بهادار شرکت کاهش یافته و تهدیدات ناشی از ورود رقبای جدید نیز کمتر خواهد شد. در صورت ورود رقبای جدید صنعت باید بخشی از فروش خود را به رقیب جدید اختصاص دهد. بنابراین، شرکت ها باید در بین این مزایا و تهدیدات تعادل لازم را برقرار کنند.
ب)رقابت با شرکای (رقبای) حاضر در صنعت (بالفعل)
داروغ (1993) در پژوهشی اثر رقابت در بازار بر روی رفتار تهیه کنندگان اطلاعات در خصوص گزارش بهای تمام شده تولیدات را مورد بررسی قرار داد. او نشان داد که شرکت ها در شرایط رقابتی و درصورتی که قابلیت جانشینی تولیدات بیشتر باشد، علائم و نشانه ها و اخبار بد در خصوص بهای تمام شده را بیشتر و بر جسته تر گزارش می کنند. در رقابت شدید قیمت ها و حجم تولید و فروش توسط بازار تعیین می شود در صورتی که شرکت ها بهای تمام شده را بیشتر گزارش کنند این کار از یک طرف شرکتهای فعال در یک صنعت را به افزایش قیمت ها ترغیب می کند و از طرف دیگر مصرف کننده را به افزایش قیمت ها متقاعد می کند که نهایتا منجر به افزایش قیمت ها و خرسندی سهامداران شرکت خواهد شد.
علاوه بر اینکه همه شرکت های فعال در یک بازار در جهت بیشتر از واقع نشان دادن بهای تمام شده تولیدات تلاش می کنند و با این کار منافع ذی نفعان خود را حداکثر می کنند. بدین ترتیب تلاش ها در جهت بیشتر نشان دادن بهای تمام شده و کاهش قیمت فروش خواهد بود و این نیز به نوبه خود نسبت فروش به بهای تمام شده و یا سود ناویژه را کاهش خواهد داد. بنابر این انتظار داریم در بازار های رقابتی و یا بازارهایی با قابلیت جانشینی بیشتر تولیدات، نسبت فروش به بهای تمام شده (سود ناویژه) کمتر از سایر بازارها باشد.
کلینچ و ویکچیلیا (1997) در تحقیقی ارتباط بین رقابت در بازار و ارائه اطلاعات در رابطه با حجم تقاضای بازار را مورد بررسی قرار دادند. آنها دریافتند که شرکت ها در جهت خنثی کردن اخبار و علائم مساعد و برجسته کردن اخبار و علائم نامساعد تقاضای بازار، تلاش می کنند و گستره این تلاش ها با شدت رقابت ارتباط مستقیم دارد. زیرا این کار باعث کاهش حجم تولید رقبا شده و از این طریق قیمت ها افزایش پیدا خواهد کرد(ارتباط معکوس عرضه و تقاضا). علاوه بر اینکه برجسته کردن اخبار بد در خصوص تقاضا باعث افزایش قیمت فروش می شود، مانعی برای ورود رقبای جدید با بازار نیز به شمار می رود، زیرا در حال حاضر و در علم بازاریابی تولید محصول کار سختی محسوب نمی شود و توزیع و فروش محصول مهمتر از تولید آن است. در صورتی که رقبای بالقوه حجم تقاضا را بهتر احساس کنند در راستای ورود به بازار تلاش خواهند کرد و با این حساب انتظار داریم افزایش حجم تقاضا باعث افزایش تهدیدات ناشی از ورود رقبای جدید به بازار نیز همراه باشد.
2-2-3 اندازه گیری رقابت:
رقابت بازار محصولات به روش های گوناگونی قابل اندازه گیری است. نسبت تمرکز صنعت به عنوان یکی از فاکتورهای رقابت می باشد. علی و همکاران (2008) متغییر هرفیندال – هریشمن را به عنوان بهترین شاخص سنجش رقابت در بازار بیان کردند. این شاخص حاصل جمع مجذورات سهم از بازار فروش شرکتهای حاضر در یک صنعت می باشد. در صورتی که نسبت تمرکز در صنعتی بیشتر باشد (تعداد شرکت های فعال در صنعت کمتر و یا حجم عمده ی فروش صنعت دست یک، یا چند شرکت خاص باشد) در این صورت عدد به دست آمده برای متغییر هرفیندال_ هریشمن، بزرگتر خواهد بود و برعکس. در حالت کلی بر این است که صنایعی با نسبت تمرکز کمتر، رقابتی تر از سایر صنایع باشند.
تحقیقات اخیر در علم اقتصاد بیانگر این است که رقابت بازار های تولیدی حالت چند بعدی داشته باشد و به تنهایی توسط نسبت تمرکز قابل بیان نیست. رایتس (2003) و کارونا (2007) رایتس در سال 2003 بیان می کند که قابلیت جانشینی کالاها، اندازه بازار و هزینه های ورودی ابعاد دیگری از رقابت بازار محصولات هستند. در صورت بالا بودن قابلیت جانشینی تولیدات، اندازه بزرگتر بازار هزینه های ورودی کمتر (شدت سرمایه گذاری در دارایی های ) رقابت در بازار محصولات شدیدتر خواهد بود.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی تقسیم سود، سیاست تقسیم، سیاست تقسیم سود، بورس اوراق بهادار Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی مزیت رقابتی، مزیت نسبی، کسب و کار، نیروی کار