پایان نامه با واژه های کلیدی بانک کشاورزی، خدمات الکترونیک، بانکداری الکترونیک

دانلود پایان نامه ارشد

ز 224 مشتری بانک مورد مطالعه بر حسب شغل، بیشتر افراد (8/34 درصد، 78n=) دارای شغل آزاد بودهاند (جدول 4-4).
جدول 4-4- توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه برحسب شغل
شغل
فراوانی
درصد
درصد معتبر
کشاورز
61
2/27
29
کارمند
41
3/18
5/19
فرهنگی
30
4/13
3/14
شغل آزاد
78
8/34
1/37
بدون پاسخ
14
3/6

جمع
224
0/100
100

4-2-5- سابقه استفاده از خدمات الکترونیک
یافتههای تحقیق نشان میدهد از 224 فرد مورد مطالعه بر حسب سابقه استفاده از خدمات الکترونیک، بیشتر افراد (6/32 درصد، 73n=) در گروه زیر 3 سال قرار داشتهاند. کمینه و بیشینه سابقه استفاده از این خدمات پاسخگویان به ترتیب 1 و 15 سال بوده است (جدول 4-5).
جدول 4-5- توزیع فراوانی افراد برحسب سابقه استفاده از خدمات الکترونیک
سابقه استفاده
فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعی
زیر 3 سال
73
6/32
3/40
3/40
3 تا 5 سال
58
9/25
32
4/72
5 تا10 سال
43
2/19
8/23
1/96
بالاتر از 10 سال
7
1/3
9/3
0/100
بی پاسخ
43
2/19

جمع
224
0/100
0/100

نما: 3
میانگین: 59/4

میانه: 4
بیشینه: 15
کمینه: 1

انحراف معیار: 650/2

4-2-6- روش استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک بانک کشاورزی
یافتههای تحقیق نشان میدهد از 224 فرد مورد مطالعه بر حسب استفاده از روشهای خدمات بانکداری الکترونیک بانک کشاورزی، عابر بانک با 4/96 درصد بیشترین درصد و اینترنت بانک با 5/13 درصد کمترین درصدرا به خود اختصاص دادهاند. (جدول 4-6).
جدول 4-6- توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه برحسب استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک بانک کشاورزی
روش خدمات بانکداری الکترونیک
فراوانی
درصد
عابر بانک
214
4/96
تلفن بانک
122
55
همراه بانک
98
1/44
اینترنت بانک
30
5/13
جمع
224
0/100

4-2-7- بیشترین روش استفاده از خدمات الکترونیک بانک کشاورزی
یافتههای تحقیق نشان میدهد که بیشتر افراد مورد مطالعه (1/93 درصد) از خدمت الکترونیک دریافت وجه استفاده میکنند ولی فقط 4/12 درصد از پاسخگویان خرید اینترنتی انجام میدهند (جدول 4-7).
جدول 4-7- توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه برحسب روشهای استفاده از خدمات الکترونیک بانک کشاورزی
خدمات الکترونیک بانک کشاورزی
فراوانی
درصد
دریافت وجه
203
1/93
انتقال وجه کارت به کارت
187
8/85
پایانه فروش (خرید در فروشگاه با کارت)
170
0/78
پرداخت قبوض
154
6/70
خرید شارژ
148
9/67
دریافت صورتحساب
117
7/53
پرداخت قسط
48
0/22
خدمات ویژه
42
3/19
خرید اینترنتی
27
4/12

4-2-8- دفعات استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی بانکداری الکترونیک، خدمات بانکداری الکترونیک، بانک کشاورزی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد مشهد مقدس، خدمات درمانی، زیرساختها