پایان نامه با واژه های کلیدی بانک کشاورزی، خدمات الکترونیک، وفاداری مشتری

دانلود پایان نامه ارشد

نیز دائماً در حال افزایش است، بانکها ملزم هستند تا فراتر از نیاز اولیه ارضای مشتریان رفته، انتظارات آنها را نیز تامین کرده، کانون توجه خود را از ارضای صرف مشتری به ایجاد وفاداری و اعتماد از طریق ایجاد ارتباطی بلندمدت، دوجانبه و سودآور برای هر دو طرف معطوف نمایند (Disk & Basu, 1994).
با توجه به اهمیت حفظ مشتریان برای بانکها، در این تحقیق تلاش شده است ضمن سنجش میزان وفاداری، عوامل موثر در ایجاد وفاداری در مشتریان خدمات الکترونیک بانک کشاورزی در شعب روستایی استان گیلان مورد شناخت، بررسی و اولویتبندی قرار گیرد.
1-2- بیان مساله
ظهور و پيشرفت انقلاب ديجيتال و فناوري اطلاعات، سرعت تغييرات را متحول كرد، به شكلي كه انسان بهعنوان پديد آورندهي آن نيز، هنوز نتوانسته خود را با آن وفق دهد. در اين ميان بانكها توانستند با حذف دو قيد مكان و زمان از خدمات بانكي و به كمك بستر اينترنت، نسبت به افزايش سرعت رويكرد مبادلات از آفلاين به آنلاين، با ايجاد بانكداري الكترونيكي نسل جديدي از مشتريان را به نام مشتريان الكترونيكي تجربه كنند. از اين رو، سودآوري بانكها، در جذب سهم بيشتري از اين مشتريان و بهخصوص وفاداري آنها نسبت به بانك است (جوینده آبکنار و همکاران، 1392).
در دنیای رقابتی امروز، بانکها برای حفظ مشتریان خود بایستی بیشترین توجه را به نیازها، نظرات و اعتراضات آنان در ارتباط با خدمات بانکی داشته باشند و باید بدانند که در امر بانکداری، صدای مشتری، صدایی است که سیاستهای بانک میبایست بر پایه آن شکل گیرد. در این خصوص، مواردی مانند تکریم مشتریان، تعامل مناسب با مشتریان، نظرسنجی از مشتریان، داشتن رابطه مناسب دوطرفه با مشتریان، بررسی مشکلات مشتریان و رسیدگی بهموقع به شکایات آنان، آگاهی از رضایتمندی مشتریان، بالا بردن کیفیت و سرعت ارائه خدمات، تطبیق سیاستهای بانک با نیازهای مشتریان، بررسی صحت خدمات ارایه شده به مشتریان و غیره میتواند کمک بسیار زیادی به بانکها در امر حفظ مشتریان نماید و این امر امکانپذیر نمیشود مگر اینکه بانکها بپذیرند که توجه به مشتریان، رمز ماندگاری آنها است (سلطانی، 1386).
از آنجا که تاکنون مطالعهای در زمینه شناخت عوامل موثر در ایجاد وفاداری مشتریان شعب روستایی بانک کشاورزی استان گیلان در زمینه خدمات الکترونیک صورت نگرفته است و بانک کشاورزی مانند سایر بانکها و موسسات مالی دیگر علاقمند است با ایجاد خدمات مطلوبتر و ایجاد وفاداری در مشتریان خود، ضمن ارتقای کیفیت خدمات، سوددهی خود را نیز افزایش دهد، در این مطالعه سعی میشود به بررسی میزان وفاداری، و نیز عوامل موثر بر وفاداری مشتریان الکترونیک در شعب روستایی بانک کشاورزی استان گیلان و رتبهبندی آنها پرداخته و سپس به چگونگی وفادارسازی مشتریان در بانک و ارائه برنامههایی در این راستا پرداخته شود.
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق
در دنیای کنونی، بانکداری از عوامل حیاتی توسعه کشورهاست. به این ترتیب مشتریان بهعنوان علت وجودی در ادامه حیات بانکداری از اولویت خاصی برخوردار میباشند. باتوجه به اینکه بانک بهعنوان یک موسسه مالی و اعتباری که سرمایه اصلی و منابع مالی آن از طریق سپردهگذاری و ارائه خدمات به مشتریان تامین میگردد، وفاداری مشتری بهعنوان یک عامل کلیدی در موفقیت و سودآوری بانکها مورد توجه قرار گرفته است. این ویژگی زمانی که در سطح بالایی در مشتریان بروز مینماید، باعث تمایل مشتریان به ادامه و توسعه روابط خود با موسسه میشود. مسالهای که امروز باید مورد توجه قرار گیرد این است که موسسات باید باور داشته باشند که هرگونه اقدامی برای حفظ مشتریان کاری مفید و سودمند است چرا که بیشتر تحقیقات نشان میدهند که هزینه جذب مشتری جدید در عمل بارها از هزینه حفظ مشتری فعلی بیشتر است و نیز سودآوری مشتریان فعلی بر این فرض استوار است که «ارزش چرخه حیات» (Lifetime Value Circl) آنها مثبت باشد (برادران و همکاران، 1390).
امروزه دیگر رضایتمندی مشتریان کافی نبوده و سازمانها از جمله بانکها نباید به رضایتمندی مشتریان خویش دل خوش کنند. آنها باید مطمئن شوند که مشتریان رضایتمندشان، وفادار هم هستند. هدف از این امر برقراری روابط بلندمدت با مشتری بهمنظور کسب منافع بلندمدت برای بانک است. بنابراین امروزه باید بانکداران خود را در آینه وجود مشتری ببیند و سعی نمایند در شرایطی که با گذشت زمان برای بانکها رقابت سختتر و پیچیدهتر میشود، مشتریان خود را درک کرده و کاری نمایند که مشتریان آنها وفاداری کامل داشته باشند. در این راستا اتخاذ تصمیمات صحیح بر اساس درک صحیح از شرایط و موقعیت بانک صورت میگیرد، و تاکنون راهکارها و استراتژیهای تعریف شدهای بهطور کامل در این ارتباط با بانک تعریف نشده است (سلطانی، 1386).
از آنجا که تاکنون تحقیقی در زمینه عوامل موثر در وفاداری مشتریان شعب روستایی بانک کشاورزی استان گیلان صورت نگرفته است، نتایج این تحقیق میتواند راهنمایی برای مدیران بانک باشد تا به نیازها و اولویتهای مشتریان خود دست یافته و شرایط را برای ایجاد وفاداری در مشتریان فراهم آورند.
1-4- اهداف و سوالات
1-4-1- اهداف
1-4-1-1- هدف کلی
هدف کلی این پژوهش بررسی عوامل موثر بر وفاداری مشتریان خدمات الکترونیکی در شعب روستایی بانک کشاورزی استان گیلان.
1-4-1-2- اهداف اختصاصی
– بررسی ویژگیهای فردی، اقتصادی و اجتماعی پاسخگویان.
– سنجش سطح وفاداری مشتریان بانک.
– تعیین عوامل موثر در ایجاد وفاداری در مشتریان بانک.
– تعیین سهم هر یک از عوامل موثر در ایجاد وفاداری در مشتریان بانک.
1-4-2- سوالات تحقیق
1- آیا مشتریان کارآیی خدمات الکترونیکی بانک کشاورزی را مناسب میدانند؟
2- آیا مشتریان خدمات الکترونیکی بانک کشاورزی را کامل میدانند؟
3- آیا مشتریان خدمات الکترونیکی بانک کشاورزی را در دسترس بودن میدانند؟
4- آیا مشتریان به خدمات الکترونیکی بانک کشاورزی اعتماد دارند؟
5- آیا مشتریان پاسخگویی خدمات الکترونیکی بانک کشاورزی را مناسب میدانند؟
6- آیا مشتریان از خدمات الکترونیکی بانک کشاورزی رضایت دارند؟
7- آیا مشتریان نسبت به خدمات الکترونیکی بانک کشاورزی وفاداری دارند؟
8- چه تفاوتی بین مشتریهای وفادار بانک از نظر ویژگیهای فردی، اقتصادی و اجتماعی وجود دارد؟
9- چه عواملي بر وفاداري مشتريان بانك کشاورزی در محيط الكترونيكي مؤثر است؟
10- ميزان تأثير هر يك از عوامل مؤثر بر وفاداري الكترونيكي چگونه است؟
1-5- محدوده تحقیق
محدوده تحقیق، مشتریان خدمات الکترونیک شعب روستایی بانک کشاورزی استان گیلان در سال 1392 میباشد.
1-6- محدودیت تحقیق
از مهمترین محدودیتهای تحقیق میتوان به سطح سواد پایین برخی از مشتریان شعب روستایی و عدم آشنایی آنان با پاسخگویی به پرسشنامهها اشاره نمود. اعلام نکردن و یا ندانستن درآمد واقعی نیز از محدودیتها بوده است.
واژههای کلیدی
وفاداری مشتری، وفاداری الکترونیکی، رضایت مشتری، کیفیت خدمات.
• وفاداری مشتری: وفاداري مشتري در اصطلاح به حالتي گفته ميشود كه مشتري در مرحلهي بالاتر از رضايت قرار گرفته، خريد دائمي داشته، به رقبا توجه نكرده و از سازمان نزد ديگران تعريف و تمجيد ميكند. وفاداري با سه رويكرد رفتاري، نگرشي و در دسترس بودن همراه است. اليور چهار مرحله براي رويكرد نگرشي قائل شده است (جوینده آبکنار و همکاران، 1392 به نقل از Oliver, 1999):
1- وفاداري شناختي: به باور مشتري مربوط بوده و به رفتار او منجر مي شود.
2- وفاداري احساسي: به احساس مربوط است و به تعهد و اعتماد مشتري منجر مي شود.
3- وفاداري كنشي: به قصد مشتري براي خريد در آينده مربوط مي شود.
4- وفاداري در عمل: قصد خريد، به آمادگي براي عمل تغيير مي يابد.
• وفاداری الکترونیکی: اندرسون و سرينيواسان1، نگرش مثبت و مطلوب يك مشتري به يك كسب و كار الكترونيك كه منتج به رفتار خريد مجدد شود را، وفاداري الكترونيكي تعريف كردهاند (جوینده آبکنار و همکاران، 1392).
• رضایت مشتری: رضایت مشتری به دو صورت تعریف شده است: به عنوان خروجی، و بهعنوان فرآیند. دسته اول رضایت مشتری را بهعنوان نتیجه نهایی حاصل از مصرف یک کالا یا خدمت برای مشتری تعریف میکند. دسته دوم نتیجه مقایسه خدمات و هزینههای خرید با آنچه توسط مشتری پیشبینی شده بود حاصل میشود (برادران و همکاران، 1390).
• کیفیت خدمات: بهطورکلی تعاریف متعدد و گوناگون در مورد کیفیت ارائه شده است. کیفیت بهعنوان درجهای که یک محصول با انتظارات مشتری و مشخصات ارائه شده تطبیق دارد تعریف شده است (روستا و دیگران، 1384). کیفیت توسط مشتری تعیین میگردد، نه توسط تولید کننده. به عبارت دقیقتر، کیفیت مجموعهای از خصوصیات و مشخصات یک کالا یا خدمت است که احتیاجات و رضایت مصرف کننده را تامین میکند. جامعهی کنترل کیفیت آمریکا واژه کیفیت را بهصورت زیر تعریف کرده است: مجموعه ویژگیها و خصوصیات یک قلم کالا یا یک نوع خدمت که بتواند نیازهای آشکار و پنهان خریدار را تامین نماید (کاتلر و آرمسترانگ، 1386). کاملترین تعریف از کیفیت خدمات از سوی پاراسورامن و همکارانش ارائه شده است: «کیفیت خدمات شکلی از نگرش مرتبط با رضایت اما نه معادل با آن است که از مقایسه میان انتظارات مشتری از خدمات و عملکرد خدمات به دست میآید» (عطافر و شفیعی، 1385).

فصل دوم
مبانی نظری تحقیق

2-1- مقدمه
سازمانها در گذشته تنها در اندیشه یافتن مشتریان جدید بودند و رشد دادن مشتریان معنا و مفهومی نداشت. دستیابی به هر مشتری تازه به عنوان یک پیروزی تلقی می شد و توجه خاصی نیز به مشتریان موجود معطوف نمی شد. اما اکنون این وضعیت دگرگون شده و نگهداری و رشد دادن مشتریان سودآور نخستین هدف سازمان هاست؛ به گونه ای که کاتلر (2000) بازاریابی را دانش و هنر یافتن، نگهداری، و رشد دادن مشتریان سودآور تعریف کرده است (اعرابی و ورزشکار، 1384).
رضایت مشتری، کلیدی برای حفظ وفاداری مشتری و عملکرد مالی برتر شرکت است. از سوی دیگر در دنیای رقابتی امروز، کیفیت خدمات یکی از زمینه هایی است که سازمان ها می توانند از طریق آن به مزیت رقابتی دست یابند. کیفیت خدمات به عنوان نگرش یا قضاوتی جهان شمول درباره برتری و رجحان یک خدمت تعریف شده است که از مقایسه میان انتظارات مشتری و ادراک آنان از عملکرد واقعی خدمات ناشی می شود. بیشتر تحقیقات انجام شده به خوبی اهمیت این دو مفهوم را نشان داده اند (عطافر و شفیعی، 1385).
از آغاز دهه 1990 اتفاق نظر جهانی بین صاحب نظران پدبدار شده که سازمان های مشتری گرا در بازارهای رقابتی جهانی موفق ترند. سودمندترین و مناسب ترین استراتژی برای بانک ها مشتری مداری است. در حقیقت این جمله را قدری قوی تر می توان بیان کرد و گفت که بنیان و اساس نظام بانکی مشتری است. در بازاریابی امروز هزینه از دست دادن یک مشتری برابر است با از دست دادن منافع مربوط به خدماتی که آن مشتری در طول عمر خود با آن نیاز دارد (ونوس و صفائیان، 1383).
برای تحقق مشتری مداری، باید به چند نکته توجه شود که مهمترین آنها پاسخگویی روشن و صریح به نیازهای روز مشتری یعنی تنوع خدمات و خدمات تازه، جدید و ابتکاری است. اگر امروز بحث دنیای الکترونیک مطرح می شود، بانک هایی موفق هستند که ابزارها و زمینه های لازم برای پاسخ دادن در زمینه ی بانکداری الکترونیکی را فراهم آورند. اگر امروز کارت اعتباری مورد نیاز است، بانکی موفق است که زمینه ی استفاده از آن را بهتر از رقبا فراهم کند. برای بانک ها حفظ مشتری و ارتباط دائم با مشتری به شکل های مختلف ضروری است. این ارتباط می تواند از طریق رییس شعبه و با هر یک از کارکنان شعبه صورت گیرد. نظرسنجی از مشتریان دایمی و انتخاب مشتریان نمونه یا فعال و حل مشکلات مشتریان از طریق مشاوره های مطلوب و حرفه ای از جمله مواردی هستند که در مشتری مداری مطرح می شوند. وقتی مشتری در یک شعبه با مانع روبرو می شود، سعی می کند خواسته خود را در بانک دیگری تامین نماید و با توجه به رقاب

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درمورد عقد اجاره، حقوق فرانسه، اجاره خدمات Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی عملیات بانکی، قبول سپرده، بانک کشاورزی