پایان نامه با واژه های کلیدی بانکداری همراه، تلفن همراه، پذیرش فناوری، بانکداری اینترنتی

دانلود پایان نامه ارشد

است
Margherita Pagani, Mobile and Wireless Systems Beyond 3G: ManagingNew Business Opportunities, IRM
عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی در تونس :یکپارچگی تئوری مدل پذیرش و تئوری رفتاری برنامه ریزی شده
2012
امنیت و شخصی سازی ، خود کارآمدی ، حمایت دولت ، حمایت فناوری
Wadie Nasri, Lanouar Charfeddine
گسترش مفهوم پذیرش بانکداری همراه
2014
شرایط تسهیل کننده ومقاصد رفتاری (اعتماد اولیه ، انتظارات عملکرد ، ویژگی های فناوری )
Tiago Oliveira, Miguel Faria, Manoj Abraham Thomas, Aleš Popovič
طراحی کیفیت وب سایت و رفتار مصرف کننده: مرتبط با تئوری پذیرش و استفاده از فناوری
2014
محتوای عمومی و فنی و ابعاد ظاهری وب سایت
Kholoud Al-Qeisi, CharlesDennis,Eleftherios Alamanos, Chanaka Jayawardhena
پیش بینی پذیرش کانال بر خط ( آنلاین ) با داده های شبکه اجتماعی
2014
(1) دانش در مورد تنها تعداد کمی از اتصالات از مشتریان بالقوه مورد نیاز است، (2) شناخت شدت رابطه لازم نیست، و (3) اطلاعات مربوط به متغیرهای سن، جنس و اینکه آیا یک شخص دوست دارد با کامپیوتر کار کند ، مورد نیازنیست
Thomas Verbraken, Frank Goethals, Wouter Verbeke, Bart Baesens
ارزیابی اثر تعدیل تفاوت های جنسیتی و فردگرایی بر پذیرش فناوری تجارت تلفن همراه در سطح فردی
2015
مفید بودن و سهولت استفاده
Khaled M.S. Faqih, Mohammed-Issa Riad Mousa Jaradat

تئوري هاي پذيرش فناوري:
به منظور شناخت عوامل اثرگذار بر پذيرش خدمات همراه از سوي کاربران ، بايد تئوري هاي مطرح در اين زمينه بررسي شوند . از اين رو، مطالعاتي در زمينه عوامل مؤثر بر تمايل افراد براي به کارگيري خدمات همراه انجام شده است .نايسوين و همکارانش در سال2005، ادراک مفيد بودن ، سهولت کاربرد، لذت بخش بودن ، صراحت درک شده و همچنين هنجارهاي ذهني و کنترل رفتاري را به عنوان عوامل مؤثر در به کارگيري خدمات همراه شناسايي کردند. نتايج مطالعه ديگري که توسط همين گروه در سال 2005 انجام شد، نشان داد که هنجارهاي اجتماعي و انگيزه هاي دروني مانند لذت بخش بودن در تصميم گيري بيشترين تأثير را بر کاربران زن جهت استفاده از خدمات همراه دارد، درحالي که انگيزه هاي بيروني از قبيل مفيد بودن و صراحت درک شده ، بيشترين نقش را در تصميم گيري کاربران مرد ايفا مي کند.اثر سهولت کاربرد و نگرش ها بر روي هر دو گروه زن و مرد يکسان است .مطالعه اي نيز به وسيله هم و همکارانش در سال 2005، انجام شده که بر آن اساس نگرش مثبت نسبت به کاربرد فناوري و مفيد بودن آن ، مهمترين عامل مؤثردر به کارگيري خدمات همراه توسط کاربران است .در مطالعه هونگ و همکارانش در سال2003، سرعت ارتباط ، رضايت کاربر ، قدرت آفرينندگي شخصي ، سهولت کاربرد و مفيد بودن مهم ترين عوامل تعيين کننده تمايل اشخاص نسبت به خدمات همراه هستند. در ادامه برخي تئوري هاي مطرح در اين زمينه مطرح مي شود..
مدل پيشنهادي خريد مجدد مشتري برپايه مدل شاخص رضايتمندي مشتري اروپايي: ( مطالعه موردي : شرکت خدمات اينترنت)
تجارب همراه با موفقيت کشورهاي آمريکا در طراحي مدل شاخص رضايت مشتري سبب شد تا سازمان هاي اروپايي همچون مؤسسه کيفيت اروپا و سازمان مديريت کيفيت اروپا ، اقدام به ايجاد شاخص رضايت مشتري در اروپا کنند.اين مدل ، رضايت مشتري را همراه با وفاداري مورد بررسي قرار داد شاخص رضايت مندي مشتري اروپاييECSI، اقتباسي از شاخص رضايت مندي مشتري سوئدي و سازگاربا شاخص رضايتمندي مشتري آمريکا مي باشد. در اين مدل 7 متغير مکنون که به صورت دروني با هم مرتبط هستند معرفي شدند ، اين مدل مبني بر تئوري ها و روش هاي شناخته شده رفتار مشتري و قابل استفاده در صنعت هاي مختلف است .
مدل ECSI شامل: 1- مدل هسته اي ، مانند متغير هاي مکنون سنتي : کيفيت درک شده ، انتظارات ، ارزش درک شده ، شاخص رضايتمندي و وفاداري است. 2- دو متغير مکنون انتخابي که مي توانند توسط کميته ملي به مدل افزوده شوند: تصوير و شکايات. اين مدل به طور کامل براي تعيين متغير هدف اصلييعنيCSI داراي اهميت است .کيفيت درک شده : اين مفهوم شامل دو قسمت است ( سخت افزار ، نرم افزار ). مؤلفه سخت افزار به معناي کيفيت محصول است ، درحاليکه ” نرم افزار” به خدمات مربوطه مانند گارانتي، خدمات پس از فروش ، شرايط ارائه و دسته بندي محصول ، مستندسازي و توصيفات آن مربوط است .
انتظارات مشتري: اين مفهوم بازگو کننده پيش بيني هاي قبلي از محصول مورد نظر از نگاه مشتري است.
تصوير: يک متغير انتخابي است که به نام تجاريو تداعي مشتري از محصول/نام تجاري/شرکت، بر مي گردد. رابطه بين اين متغير با شاخص رضايتمندي و متغير وفاداري مي تواند دوسويه باشد.
ارزش درک شده : اين مفهوم به جنبه ” ارزش قيمت ” همزمان با تجربه محصول يا خدمت از سوي مشتري توجه مي کند. اين متغير در اينجا متأثراز کيفيت درک شده وهمچنين انتظارات است .
شکايات: متغير انتخابي ديگري است و به حجم شکاياتي که توسط مشتريان صورت مي گيرد و نوع بررسي و پاسخ به آنها ، توسط شرکت ارتباط دارد. اين متغير( احتمالاً با فلش دو طرفه) به شاخص رضايتمندي مشتري و وفاداري مرتبط است .در اين پژوهش ابتدا مدلي تئوريک براي توصيف عوامل مؤثر بر رفتار خريد مشتري ارائه شد . اين مدل توسعه يافته ، مدل رضايتمندي مشتري اروپايي است که با توجه به ديدگاه و هدف ارزيابي قصد خريد مجدد مشتري مورد اصلاح و تکميل قرار گرفت . مدل با افزودن دو متغير جديد يعني تبليغات به عنوان يک متغير مستقل و قصد خريد مجدد به عنوان متغير وابسته توسعه مييابد. داده هاي مورد نياز براي ارزيابي مدل با نظرسنجي از 150 نفر از مشتريان شرکت اينترنت گردآوري شدند. در اين پژوهش نشان داده مي شود که تحليل مسير به روش حداقل مربعات جزئي ، ابزار ارزشمندي در اندازه گيري شاخص خريد مجدد در بخش خدمات است . محاسبه اين شاخص نشان مي دهد که 79% از مشتريان اقدام به خريد مجدد از شرکت خواهند کرد ولي 21% از آنها شرکت را ترک خواهند کرد (خالد ، 2015).
عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی در تونس ، یکپارچگی تئوری مدل پذیرش و تئوری رفتاری برنامه ریزی شده: این مقاله به بررسی عوامل موثر برپذیرش بانکداری الکترونیکی توسط مشتریان بانک تونس پرداخته است . به عنوان مدل پایه، از مدل پذیرش فناوری (TAM) و تئوری رفتار برنامه ریزی شده (TPB) استفاده شده است .در این مدل ، امنیت و حریم خصوصی، خودکارآمدی، حمایت دولت، و پشتیبانی فن آوری در نظر گرفته شده است . علاوه بر آنها ،عوامل سودمندی ادراک شده، سهولت درک شده ، نگرش، هنجار اجتماعی، کنترل رفتار درک شده و قصد استفاده از بانکداری اینترنتی در نظر گرفته شده است . مدلسازی معادلات ساختاری به بررسی همبستگی درونی میان سازه ارائه شده است.این بررسی شامل 284 پاسخ دهندگان است و برای تعیین کارایی ، اندازه گیری و تجزیه و تحلیل عاملی تأییدی مورد استفاده قرار گرفت. از لحاظ تئوری، این مطالعه با استفاده از مدل TAM و TPB پیش بینی پذیرش بانکداری اینترنتی توسط مشتریان بانک تونس را تایید می کند. نتایج نشان می دهد که تصمیم گیرندگان بانک برای توسعه استراتژی می توانند پذیرش بانکداری اینترنتی را تشویق کنند. بانک باید امنیت و حریم خصوصی برای محافظت از اطلاعات شخصی و مالی مصرف کنندگان را فراهم کند که اعتماد کاربران را بهبود بخشد. دولت نیز نقش حمایت از صنعت بانک با استفاده از یک قانون روشن ایفا می کند که این اطمینان را خواهد داد که مشتریان با اعتماد به نفس بیشتری از بانکداری اینترنتی استفاده نمایند. در نهایت، بانک تونس باید روی آن دسته از مشتریانی که در حال حاضر دارای یک کامپیوتر خانگی، دسترسی به اینترنت و تحصیل کرده هستند تمرکز نماید. ( وادیه نسری ،2014)
پذیرش خرید الکترونیکی توسط مشتریان : این تحقیق ، پذیرش مصرف کنندگان خرید الکترونیکی را نشان می دهد که اعتماد، ریسک درک شده، لذت بردن، و نفوذ اجتماعی ، اغلب مفاهیم پرمصرف برای تطبیق مدل پذیرش فناوری با خرید الکترونیکی می باشد . در این تحقیق به اندازه گیری این عوامل با یکدیگر و مدل پذیرش فناوری پرداخته است .مدل یکپارچه پذیرش خرید الکترونیکی شامل مفاهیم ذکر شده و با استفاده از تجزیه تحلیل متا ، تحلیل گردیده است .که در نهایت توجه به اجزای بازاریابی نموده است . ( جین کدیوکس ، 2015 )
گسترش مفهوم پذیرش بانکداری همراه : بانکداری همراه ، مشتریان را قادر می سازد که وظایف بانکی خود را از طریق دستگاه های تلفن همراه انجام دهند. دانش در مورد پذیرش بانکداری همراه توسط مدل مفهومی مهم و ارتباط بین ادراک کاربر از بانکداری همراه ، اعتماد اولیه در مورد خدمات بانکداری همراه و تناسب بین فناوری و ویژگی های کار با بانکداری همراه ، ترقی یافته است . با ترکیب نقاط قوت سه نظریه ( فناوری تناسب وظیفه ، مدل اعتماد اولیه ،پذیرش و استفاده از فناوری ) ، مدل پیشنهادی در پرتغال ، و در یکی از کشورهای اتحادیه اروپا ، با بیشترین پذیرش تلفن همراه ، تست شده است . نتایج این تحقیق نشان می دهد، که شرایط تسهیل کننده ومقاصد رفتاری ، مستقیما بر پذیرش بانکداری همراه اثر گذار است .اعتماد اولیه ، انتظارات عملکرد ، ویژگی های فناوری و فناوری مناسب کار ، اثر کلی بر قصد رفتاری دارند.( تیاگ51و ، 2014 )
ارزیابی اثر تعدیل تفاوت های جنسیتی و فردگرایی بر پذیرش فناوری تجارت تلفن همراه در سطح فردی:
این مطالعه به بررسی پذیرش تجارت تلفن همراه در اردن پرداخته است . بر اساس نظریه TAM3، این تحقیق یک تئوری استاندارد را پیشنهاد می دهد و سپس مفید بودن و سهولت استفاده را به منظور تطبیق مقاصد فردی به سمت تجارت همراه را بررسی می نماید این مطالعه همچنین به بررسی نقش اعتدال از تفاوت جنسیتی و فردگرایی-جمع در سطح فردی در تطبیق با تجارت تلفن همراه را اندازه گیری کرد. داده ها از 14 دانشگاه خصوصی اردن با استفاده از پرسشنامه های مبتنی بر کاغذ جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل شامل 425 مجموعه داده های معتبراست . می توان از یافته های تجربی نتیجه گرفت که سودمندی درک شده و سهولت استفاده از عوامل مهم در نشان دادن قصد فرد به پذیرش تجارت تلفن همراه می باشد. این یافته ها همچنین تاثیر خودکارآمدی و درک کنترل خارجی را بر سهولت استفاده نشان می دهد و تاثیر تصویر و کیفیت خروجی عوامل ، سودمندی را تعیین می کند . نتایج نشان می دهد که نقش تعدیلی فردگرایی-جمع در سطح فردی در پذیرش تجارت تلفن همراه قابل توجه است. اما جنسیت هیچ اثر تعدیلی در روند پذیرش ندارد .این مدل 41 درصد از واریانس را به قصد پذیرش تجارت همراه نشان می دهد. ( خالد ، 2015 )
طراحی کیفیت وب سایت و رفتار مصرف کننده ، مرتبط با تئوری پذیرش و استفاده از فناوری: شرکت ها مزایای بسیار از طراحی خوب وب سایت به دست می آورند. ابعاد ظاهری ، محتوای عمومی و فنی از عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری توسط مشتریان است .(کلود52 ، 2014)
مدل یکپارچه مصرف کننده از قصد خرید سفر برخط: طبق نظریه ی منطقی فعالیت ، تئوری رفتار برنامه ریزی شده ، مدل پذیرش فناوری ، تئوری انتشار نوآوری ، این تحقیق آزمون مدل یکپارچه به منظور شناسایی عوامل تأثیرگذار در قصد خرید سفر بر خط را پیشنهاد می دهد . حداقل مربعات جزئی معادلات ساختاری مدلسازی به منظور بررسی فرضیه انجام شد. نتایج تجربی به دست آمده، در یک نمونه 1732 کاربران اینترنت، نشان می دهد که نیت به خرید مسافرت آنلاین عمدتا توسط نگرش، سازگاری و خطر درک شده تعیین می شود.( سوزان آمرو53 ، 2015)
پیش بینی پذیرش کانال بر خط ( آنلاین ) با داده های شبکه اجتماعی: هدف از این مقاله این است که شناسایی یک راه جدید برای پیش بینی اینکه آیا یک فرد خاص معتقد به خرید آنلاین برای یک محصول خاص است. با تجزیه و تحلیل داده هایی که از طریق یک نظرسنجی جمع آوری شد به ما نشان می دهد که دانش شبکه اجتماعی یک شخص می تواند برای پیش بینی پذیرش تجارت الکترونیک آن شخص برای محصولات

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی تلفن همراه، کسب و کار، مصرف کننده، تبلیغات محیطی Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی کسب و کار، بازاریابی، تلفن همراه، مصرف کنندگان