پایان نامه با واژه های کلیدی بازخورد هنجاری مثبت، ورزشکاران، یادگیری حرکتی، انگیزش درونی

دانلود پایان نامه ارشد

داده نمیشود، مثلاً از 5 تا 20؛ بازخورد مربوط به این کوشش‌ها بعداً به روشهای گوناگونی برای فرد خلاصه میشود. ظاهر امر نشان میدهد که بازخورد خلاصه تأثیری بر یادگیری ندارد. محتوای اطلاعاتی بازخورد ضعیف میشود؛ زیرا فراگیرنده تا زمانی که یک رشته از کوشش‌ها پایان نپذیرد، بازخورد نمیگیرد و از این رو مبنایی برای اصلاح کوشش به کوشش و بهبود اجرا وجود ندارد و نهایتاً وقتی که بازخورد داده میشود، فراگیرنده به سختی میتواند آن را به کوشش بخصوص و حرکات مربوط به آن ربط دهد؛ زیرا حرکات دیگری در این بین تداخل یافتهاند. با این حال پژوهش‌ها اولیه‌‌ (لاوری، 1962؛ لاوری و سادون62، 1962) نشان میدهد که در مرحله فراگیری، بازخورد خلاصه نسبت به بازخورد 100 درصد باعث عملکرد ضعیفتری میشود، اما آن گونه که ‌‌آزمون یادداری نشان میدهد به یادگیری بهتری میانجامد. بین یادگیری و تعداد کوشش‌ها رابطهای شبیة به یو وارونه برقرار است و بازخورد خلاصه پس از 5 کوشش بهترین نتیجه را به دنبال دارد. در اینجا باز هم بازخورد پس از هر کوشش، در مرحله ابتدای تمرین برای اجرا بهتر بود و بازخوردی که پس از 5 کوشش داده شد، بهترین نتیجه را برای یادگیری بدنبال داشت (اشمیت و لی، 2011).
2-2-12-1. فواید بازخورد خلاصه برای یادگیری
1. بازخورد خلاصه احتمالاً از آثار وابستگیآور بازخورد متواتر جلوگیری میکند؛ زیرا فراگیرنده در این روش پیش از گرفتن بازخورد، چندین کوشش را به طور مستقل انجام میدهد. او پس از دریافت بازخورد میتواند الگوی کلی حرکتی را که در کوشش‌های پیشین انجام میداد، اصلاح کند‌‌.
2. احتمالاً بازخورد خلاصه باعث حرکات استوارتری میشود؛ زیرا در چندین کوشش متوالی، بازخورد وجود ندارد و فراگیرنده برای تغییر دادن کوشش به کوشش حرکت خود، دلیلی در دست ندارد. از سوی دیگر، بازخورد متواتر باعث میشود که فراگیرنده در هر کوشش حرکت خود را تغییر دهد و در نتیجه حرکت وی استواری لازم را برای اجرای متوالی پیدا نکند.
3. به نظر میرسد که بازخورد خلاصه فراگیرنده را ترغیب میکند تا بازخورد حاصل از پاسخ خود‌‌ (جنبشی، بینایی و مانند آن) را برای شناسایی خطا، تحلیل کند. بازخورد متواتر، خطا را به فراگیرنده میشناساند و انگیزش وی را برای پردازش بازخورد حاصل از پاسخ از بین میبرد، به این ترتیب فراگیرنده با این بازخورد آشنا نمیشود. ممکن است قابلیت او برای شناسایی خطای خود در اجرای آتی از این طریق کاهش یابد.
4. با این حال، بازخورد خلاصه از طریق فراهم آوردن اطلاعات بیشتر به یادگیری کمک نمیکند (مگیل، 2011).
2-2-13. روش بازخورد ميانگين
با استفاده از بازخورد ميانگين63، پس از چند كوشش، ميانگين امتيازات فرد به او ارائه ميشود. اين نوع بازخورد، مربي را قادر ميسازد تا الگوي حركتي فراگيرنده را بهتر دريابد. بازخورد ميانگين، درباره آنچه در كوششهاي بعدي بايد تغيير پذيرد و اندازه تغييردهي آن، اطلاعات قابل اعتمادتري به فراگيرنده ميدهد‌‌ (اشمیت و لی، 2011).
2-2-14. بازخورد تجویزی64
مواردی که تاکنون ذکر شد، نشان میدهد مربی یا معلم باید برای اصلاح مؤثر حرکات، بازخوردی تجویزی را فراهم کند‌‌ (نیوول و مک گینس65، 1985). تجویز مربی باید راه حلی برای خطای حرکت تجویز کند.
2-2-15. بازخورد هنجاری
این بازخورد شامل اطلاعاتی در خصوص مقایسة فرد با دیگران یا مقایسة اجتماعی است که می‌تواند انگیزه، اجرا و یادگیری یادگیرنده را تحت تأثیر قرار دهد. در این نوع بازخورد یادگیرنده از امتیاز خود و همچنین اجرای گروه همسالان‌‌ (به طور اشتباه) آگاه میشود‌‌ (هاچینسون، شرمن، مارتینویس، 2008). هاچینسون و همکاران‌‌ (2008) نشان دادند بازخوردی که اجرا را بالاتر از حد متوسط نشان میدهد، خودکارآمدی و لذت از تکلیف را در تکلیف تولید نیروی ایستای گرفتن با دست افزایش میدهد. ارائة اطلاعات هنجاری به افراد مثل میانگین امتیازات یادگیرندهها در یک تکلیف میتواند یک اصل قوی برای ارزیابی اجرای فرد باشد. اگر چنین مقایسة هنجاری برای فرد مطلوب باشد، باعث افزایش خودکارآمدی، خود واکنشی66 مثبت و علاقه به تکلیف میشود‌‌ (هاچینسون و همکاران، 2008؛ جوردن و باندورا، 1991). در مقابل نتایج منفی از مقایسه با هنجارها باعث عزت نفس پایینتر، تولید خود واکنشی منفی بیشتر و کاهش انگیزه برای تمرین مهارت میشود. همچنین لثويت و ولف‌‌ (2010) اثرات بازخورد اجتماعی-مقایسهای را روی یادگیری تکلیف تعادلی مهارت حرکتی در 36 دانشجوی کارشناسی بررسی کردند به این نتیجه رسیدند که افراد هر 2 گروه بازخورد هنجاری منفی و مثبت یادگیری بهتری نسبت به گروه کنترل داشتند اما در گروه بازخورد هنجاری مثبت این اثر بیشتر بود، در کل بازخورد هنجاری مثبت اثری تسهیلکننده بر یادگیری حرکتی دارد. همچنین ولف، چيوياکوسکی و لثویت‌‌ (2010) اثر بازخورد هنجاری بر یادگیری یک تکلیف زمانبندی را روی دانشجویان جوان را بررسی کردند و در ‌‌آزمون انتقال مشاهده کردند که افراد گروه بازخورد هنجاری مثبت یادگیری بهتری نسبت به گروه بازخورد هنجاری منفی داشتهاند. این یافتهها نشان میدهند که عوامل انگیزشی اجرا و یادگیری حرکتی را تحت تأثیر قرار میدهد. لوسیانا67، چيوياکفسکی، ولف و لثویت‌‌ (2012) در پژوهش‌ خود که بر روی کودکان انجام دادند به این نتیجه رسیدند که بازخورد هنجاری مثبت باعث یادداری بهتر در دقت پرتاب می‌شود. ولف و چيوياکفسکی‌‌ (2012) نشان دادند که با بالا بردن ادراک توانایی افراد کهنسال میتوان تعادل آنها را بهبود بخشید. استوت، ولف و لثویت‌‌ (2012) با پژوهشی که روی دوندگان ماهر انجام دادند به این نتیجه رسیدند که بهبود و افزایش امید باعث کاهش اکسیژن مصرفی و بهبود کارایی دویدن میشود.
2-3. تعریف انگیزش
روان‌شناسان انگیزش را از دو جنبه بررسی میکنند: شدت و جهت. شدت انگیزش راجع به این است که شخص چگونه برانگیخته میشود و نیرو میگیرد و یا برای رسیدن به یک هدف مشخص چقدر سعی و کوشش میکند. جهت انگیزش به انتخاب هدف مربوط میشود. درک احتیاجات یک فرد، که پایههای اهداف یک شخص هستند، جزء مهمترین جنبههای انگیزشاند.
از آن جا که نویسندگان و دانشمندان انگیزش را به شیوههای متفاوتی تعریف کردهاند، استفاده از این مفهوم در ورزش نیازمند توضیح بیشتری است. اصطلاح انگیزش از کلمه لاتین‌‌ (Mover) به معنای حرکت کردن آمده است. آلدرمن68‌‌ (1974) انگیزش را بهتر از نویسندگان دیگر تعریف کرده است. برحسب تعریف او، انگیزش آمادگی برای انتخاب کردن و جهت دادن رفتاری است که توسط ارتباطهایش با نتایج آن رفتار کنترل میشود و پایداری در رفتار را تا سرانجام رسیدن به هدف ادامه میدهد. شاید یکی از چالشیترین تکالیف انگیزش این باشد که مربیان، هر عضو تیم را بیانگیزانند و ورزشکاران نیز خودشان را بیانگیزانند. با این احساس که تلاشهای آنها به هدفهای مطلوب‌‌ (مورد انتظار) منتهی خواهد شد. ورزشکارانی که هر هفته در طول تمرین بسیار زحمت میکشند و با این وجود به ‌آنها اجازه داده نمیشود که در هیچ یک از مسابقات شرکت جویند و یا هدفهای آنان بسیار فراتر از تواناییهای آنان میروند، به احتمال انگیزش کافی برای پایداری در ورزش نخواهند داشت. در هر دو مثال احتمال اندکی وجود دارد که ورزشکاران نهایت تلاش خود را به نمایش گذارند. انتظار فرد از مطلوب بودن رسیدن به هدفی را انگیزه مینامند. این انگیزه تابعی است از این که ورزشکار تا چه اندازه نتایج اعمال معینی را مهم بشمارد و با چه شدتی خواهان آنها باشد‌‌ (انگیزه گرایش) و یا در برار آنها مقاومت کند‌‌ (انگیزه پرهیز). برای نمونه انتظار پاسخهای معینی از تماشاگران، هم تیمیها یا مربی در برابر عملکرد شخص، همچون انگیزهای برای موفقیت یا پرهیز از شکست عمل میکند ‌‌(اچ انشل69، 1948)
تعریف انگیزش بستگی به مفاهیم نظری روانشناسی دارد. در واقع تعریف یک روانشناس از انگیزش به دیدگاه او بستگی دارد. فروید، کتل، مورفی، هب و… تعارفی را در مورد انگیزش ارائه کرده‌اند، اما در یک جمع‌بندی کلی می‌توان انگیزش را به صورت «مجموع متغیرها‌ی پیچیده ارگانیزمی و محیطی که کنش آنها به فعالیت عمومی و جهت‌دار احساس و رفتار منجر می‌شود» تعریف کرد‌‌ (دانشنامة رشد، 1387).
افراد به دلایل متعددی در فعالیتهای ورزشی شرکت میکنند. دلایل درونی شرکت در فعالیتهای ورزشی از اهمیت بیشتری برخوردار است، زیرا در صورت نبود جایزه و پاداش باز هم فرد سخت تلاش می‌کند، اضطراب کمی را تجربه می‌کند و به سطح بالایی از یادگیری دست می‌یابد. تعدادی از پژوهش‌ها نشان داده که رفتار مربی بر انگیزش درونی اثرگذار است؛ بنابراین مطالعۀ اثر رفتار مربی بر انگیزش درونی حایز اهمیت پژوهشی زیادی است‌‌ (والرند70، 1999؛ وایس71، 2002).
2-4. انگیزش در روان‌شناسی تربیتی
در روان‌شناسی تربیتی اصطلاح انگیزش در مورد عاملی به کار می‌رود که شاگرد یا به طور کلی یادگیرنده را برای آموختن درس یا مهارت به تلاش و کوشش وا میدارد و به فعالیت او شکل و جهت می‌دهد (قاسمی، 1381).
انگیزش یک رفتار، یک چیز و یا یک حادثه خاص نیست که بتوان آن را بطور مستقیم مشاهده کرد. بلکه ترکیب ساختهای است که جنبه‌های خاص رفتار را توصیف می‌کند. دو جنبه از رفتار را با مفهوم انگیزش توصیف می‌کنند که عبارتند از: توجیه رفتار یا هدفی که یک رفتار با آن متوجه است و انرژی متناسبی که در آن صرف می‌شود. به عبارت دیگر می‌توان دریافت که رفتار برانگیخته شده است که هدف معینی را دنبال می‌کند یا موقعی که شدت و بروز انرژی در سطحی از که با وضع قبلی تفاوت دارد. بنابراین اصطلاح انگیزش به دو مسئلة متفاوت اطلاق می‌شود، یکی اینکه چه چیزی انسان را فعال می‌کند و دیگر اینکه چه چیزی یک شکل از فعالیت را بر سایر فعالیتها مسلط می‌کند. به عبارت دیگر، می‌توان انگیزش را یک فرآیند درونی نام برد که رفتاری را برمی‌انگیزد، راهنمایی می‌کند و حالت برانگیخته را تا رسیدن به هدف نگهداری می‌کند. بنابراین فرد برای رسیدن به هدف باید به قدر کافی برانگیخته و پرتوان باشد و آنچه گرایش به سمت آن است باید روشن و معلوم باشد. همچنین فرد باید بتواند انرژی خود را مدت زمانی برای رسیدن به هدف به کار گیرد‌‌ (شعارینژاد، 1354). هر عاملی که یک ارگانیسم را به عمل وادار نماید انگیزش محسوب می‌شود و عمل در انتخاب شدت و تداوم رفتار نمود پیدا می‌کند‌‌ (برد72، 1991).
2-5. انواع انگیزش
دستهبندی انگیزه‌ها به دو دسته انگیزه‌های درونی و بیرونی از مهمترین دستهبندیهای انگیزشی به شمار می‌رود. در این طبقهبندی انگیزه‌های بیرونی نقطه مقابل انگیزه‌های درونی قرار می‌گیرد. منبع و کانون تقویت کننده و تحریککننده این انگیزه‌ها تفاوت اساسی آنها را با یکدیگر سبب می‌شود. به طوری که در تعریف انگیزه‌های درونی گفته می‌شود که منبعی از درون به صورت یک ویژگی فرد را به انجام فعالیت و رسیدن به هدفی ترغیب می‌کند. منبع و کانون انرژی بخش در کلیه مباحث مربوط به روانشناسی انگیزش و انواع انگیزه مطرح است. زمانی که این منبع یک عامل درونی است مثل تمایل به پیشرفت، رسیدن به قدرت، دوست داشته شدن و غیره صحبت از انگیزه‌های درونی است، ولی زمانی که یک عامل بیرونی مطرح است که به عنوان محرکی فرد را وادار به فعالیتی خاص می‌کنند، صحبت از انگیزه‌های بیرونی است (دانشنامة رشد، 1387).
2-5-1. انگیزه‌های درونی و انواع آن
انگیزه‌های درونی به عنوان دسته مهمی از انواع انگیزش، به آن دسته از انگیزه‌ها گفته می‌شود که منبع و کانون آنها در درون فرد و نه محیط خارج وجود دارند. پاداشهایی که فرد در قبال نیروزایی این انگیزه‌ها دریافت می‌کند پاداشهایی درونی هستند، که لزوماً پاداشهایی ملموس نخواهد بود. فرد براساس یک خواست درونی، یک میل باطنی دست به عمل می‌زند و فعالیت خود را جهت می‌دهد. آن چه باعث می‌شود فرد به تداوم عمل بپردازد موتورهایی درونی هستند که تا رسیدن فرد به مصرف او را یاری می‌دهند. انگیزه پیشرفت، پیوندجوئی و استقلالطلبی از انواع انگیزه‌های درونی هستند‌‌ (همان منبع).
دسی‌‌ (1975) با وجود اینکه انواع

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی پیشرفت در یادگیری، پردازش اطلاعات، بهبود کیفیت، آموزش مهارت Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی ورزشکاران، انگیزش بیرونی، دانشجویان دختر، دانشگاه شهید بهشتی