پایان نامه با واژه های کلیدی بازار سهام، قیمت بازار، محتوای اطلاعاتی، مدیریت سود

دانلود پایان نامه ارشد

داراییها و بدهیها به ارزش منصفانه ارزیابی نمیشوند، بنابراین، افشای سود جامع به طور کامل عملکرد مالی مبتنی بر ارزش منصفانه را ارائه نمیکند. با استفاده از مدل ارزشیابی سود باقیمانده، آنها پیشبینی کردند و یافتند که نوسانات سود مبتنی بر ارزش منصفانه با قیمت سهام رابطهی منفی دارد.
چمبرز109و همکاران (2007) بیان کردند که سایر اجزای سـود جامع عمدتاً شامل سودها و زیانهای تحققنیافتـهی مربوط به سـرمایهگذاریها، تغییـرات نرخ ارز و مصـونسازیهای اوراق مشتقه هستند کـه بهطورکلی به عنوان اقلام موقتی سود طبقهبندی میشوند. بر این اساس آنها در مقالهای به بررسی این موضوع پرداختند که آیا سایر اجزای سود جامع در تعیین قیمتهای بازار سهام تأثیر دارند یا خیر. نتایج تحقیق آنها نشان داد که برخلاف ادبیات قبلی در این خصوص، سایر اجزای سود جامع در تعیین قیمتهای بازار سهام تأثیر دارند. آنها همچنین متوجه شدند که سرمایهگذاران در بررسیهای خود دو قلم تعدیلات تسعیر ارز و سودها و زیانهای تحققنیافته مربوط به سرمایهگذاریها را در نظر میگیرند. نتایج آنها همچنین نشان داد که نحوه ارائه سایر اجزای سود جامع در تعیین قیمت بازار سهام نقش دارد. اما برخلاف تحقیقهای قبلی شواهد آنها نشان داد که سرمایهگذاران به اطلاعات سایر اجزای سود جامع که در صورت تغییرات حقوق صاحبان سهام گزارش میشود نسبت به زمانی که در صورت عملکـرد مالی گزارش میشـود بیشتـر توجه میکنند.
همچنین، شادوالی خان (2012) در تحقیقی به بررسی نظر مخالفان گزارشگری سود جامع در یک صورت عملکرد واحد در یک نمونه متشکل از شرکتهای غیر مالی در طی دوره 2005-2010 پرداخت. وی با استفاده از مدلهای هادر و همکاران (2006) و با طرح سه فرضیه به بررسی این موضوع اقدام کرد که آیا نوسانات سایر اجزای سود جامع با ریسک و قیمت بازار سهام شرکت رابطه معنیداری دارد یا خیر. نتایج تحقیق وی نشان داد که سود جامع بیشتر از سود خالص نوسان دارد. همچنین نتایج نشان داد که نوسانات سایر اجزای سود جامع با ریسک و قیمت بازار سهام شرکت رابطه معنیداری ندارد، بر همین مبنا نتایج تحقیق وی از گزارشگری سود جامع در یک صورت عملکرد واحد حمایت میکند.

2.4 تحقیقهای قبلی درمورد قدرت پیشبینیکنندگی سود جامع
توانایی پیشبینی سود، به عنوان توانایی پیشبینی سودهای گذشته برای پیشبینی سودهای آتی تعریف میشود (لیپ110، 1999). FASB توانایی پیشبینی را به عنوان یک عنصر مربوط به چارچوب مفهومی در نـظر میگیرد و بنابرایـن، یک ویژگی مطلـوب سود از دیـد استانداردگذاران، قابلیت پیشبینی است (SFAC، بخش 3، QC 7-8؛ فرانسیس111و همکاران 2004). قدرت پیشبینی سود یک ویژگی مورد توجه تحلیلگـران است به این دلیل که این ویژگی، ریسک پیشبینی را کاهش میدهد (لی112، 1999؛ فرانسیس و همـکاران، 2004؛ پرونوبیس و زیولچ113، 2010). بررسی قدرت پیشبینی سود، یک رابطهی مستقیم بین اطلاعات حسابداری و عملکرد عملیاتی آتی شرکت ایجاد میکند (پرونوبیس و زیولچ، 2010).
دالیوال114و همکاران (1999)، با اشاره به این موضوع که اخیراً به موجب انتشار بیانیهی شماره 130 هیئت استانداردهای حسابداری مالی (FASB)، ارائهی صورت مالی جدیدی به نام سود (زیان) جامع الزامی گردیده است و اقلامی که به طور مستقیم در بخش حقوق صاحبان سهام ترازنـامه تعدیـل میشد بایستی در این صورت سـود (زیان) جامع انعکاس یابد، بیان میکنند که از این اقلام برای محاسبهی سـود جامع استفاده میکنند و سپس در مطالعهای توانایی سود جامع را نسبت به سود خالص برای انعکاس عملکرد شرکت ارزیابی میکنند.
آنها در تحقیق خود دو هدف را دنبال کردند. هدف اصلی آنهای بررسی این موضوع بود که آیا سود جامع برای ارزیابی عملکرد، مقیاسی بهتر از سود خالص است یا خیر. هدف دیگر بررسی این موضوع بود که کدام یک از اجزای سود جامع (طبق بیانیهی شماره 130) توانایی سـود را برای انعکاس عملکـرد شرکت بهبود میبخشد. نتایج تحقیق دالیوال و همکاران (1999) شواهدی مبنی بر اینکه رابطه بین سود جامع با بازده و قیمت بازار سهام قویتر از رابطه بین سود خالص با بازده و قیمت بازار است، ارائه نکرد. همچنین، مشاهده نکردند که سود جامع بهتر از سود خالص جریانات نقدی آتی و سـود را پیشبینی میکند. علاوهبرایـن، آنها دریافتنـد که فقط تعـدیل مـربوط به سـود و زیان تحققنیافته اوراق بهادار خرید و فروش، رابطه بین سـود و بازده را بهبـود میبخشد و تجزیه و تحلیلهای بیشتر نشان داد که یافته اخیرالذکر مربوط به شرکتهای فعال در بخش مالی است. آنها نهایتاً با استفاده از یک نمونهی متشکل از شرکتهای آمریکایی به این نتیجه رسیدند که سود خالص بهتر از سود جامع جریان وجهنقد عملیاتی آتی و سود آتی را پیشبینی میکند.
بیدل و چوی115 (2000)، در تحقیقی با عنوان “سودمندی سود و زیان جامع” مربوط بودن سود جامع را برای تصمیمگیری مورد مطالعه قرار دادند. آنها در این تحقیق یک تعریف بنیادی در حسابداری یعنی جامعیت سود را مورد بررسی قرار دادند و تعاریف گوناگون سود را برای ارزیابی و کاربرد آن در قراردادها بررسی کردند. تحلیل آنها در سه مرحله انجام شد. اول، مربوط بودن سود جامع برای بازدهی سهام را مورد بررسی قرار دادند. سپس، آزمون کردند که کدام تعریف از سود، پاداش مدیران را بهتر توضیح میدهد و در پایان یافتههای دو مرحله قبل را با یکدیگر مورد مقایسه قرار دادند تا مشخص شود کدام تعریف از سود به تصمیمات ارزشیابی قراردادهای پاداش مربوطتر است و کدام جز از اجزای سود جامع مفیدتر است. بیدل و چوی در تحقیق خود سودمندی تعاریف گوناگون از سود را در تصمیمگیری در مورد چند سال مشخص از یک شرکت مقایسه کردند. این مقایسه در سه کاربرد محتوای اطلاعاتی، پاداش مدیران و پیشبینی انجام شد. آنها هم عملکرد تعاریف گوناگون از سود و هم اجزای سود را مورد بررسی قرار دادند.
نتایج تحقیق آنها در زمینه تعاریف گوناگون سود نشان داده که برای محتوای اطلاعاتی، تعریف سود جامع طبق بیانیهی شماره 130 هیئت استانداردهای حسابداری مالی بر سود خالص برتری دارد. بنابراین، برحسب محتوای اطلاعاتی، به نظر میرسد که انتخاب هیئت استانداردهای حسابداری خردمندانه بوده است. در زمینه قابلیت پیشبینی هیچ یک از تعاریف سود به روشنی برتری ندارد. مطابق با دیدگاه مدیران و تحقیق قبلی در زمینهی قراردادها (هولتاسن و واتس116، 2001)، در زمینهی پاداش مدیران سود خالص در تصمیمگیری بیشتر از سود جامع مربوط است. بنابراین، این نتایج برای تعاریف گوناگون از سود الگویی را نشان میدهد که به طور قابل ملاحظهای مطابق با دیدگاه سرمایهگذاران و مدیران است که در آن سود جامع برای محتوای اطلاعاتی و سود خالص برای قراردادهای پاداش مدیران برتری دارد.
چوی و داس117(2003) در تحقیقی “قابلیت پیشبینیکنندگی سود جامع” را مورد بررسی قرار دادند. در این تحقیق محتوای پیشبینیکنندگی سود جامع (طبق بیانیهی شمارهی 130) برای عایدات دوره آتی و به ویژه، رابطهی بین سـود جامع با سود خالص دوره بعد را بررسی کردند. آنها فـرض کردند که مدیران در زمانبندی و شناسایی سود و زیانهای شناسایی نشده دارای اختیار هستند و احتمـالاً از این اختیار برای زمانبنـدی جهت مدیریـت سـود در دورهی جاری استفـاده میکنند. بنابراین، شرکتی که عملکرد خوبی دارد احتمال بیشتری دارد که سودهای شناسایی نشده را به دورههای آتی منتقل کند چون در سال جاری برای تقویت سود به آنها نیازی ندارد. از طرف دیگر شرکتی که عملکرد ضعیفی دارد نیز ممکن است زیانهای شناسایی نشده را به دوره های آتی منتقل کند چون مایل نیست که وضعیت عملکرد ضعیف شرکت را ضعیفتر نشان دهـد. اگر عملکـرد شرکت بهتر (بدتر) از انتظار باشد دیگر لازم نیست مدیـر، سود را به وسیلهی شناسـایی سودها (زیانها) شناسایی نشده قبلی زیاد (کم) کند. چوی و داس رابطه بین سود جامع دوره جاری و سود دورهی بعد را بررسی کردند. آنها همچنین بررسی کردند که آیا تحلیلگران مالی، اطلاعاتی که طبق بیانیهی شماره 130 هیئت استانداردهای حسابـداری مالـی افشا میشـود را مـورد استفاده قـرار میدهند یا خیر. آنها برای انجام تحقیق خود از اطلاعات موجود برای سالهای 1994-1998 استفاده کردند، نتایج تحقیق آنها نشان داد که سود جامع برای پیشبینی سود خالص دوره بعد بیشتر از سود خالص دوره جاری مفید است. نتایج این تحقیق همچنین نشان داد هنگامی که سود جامع کمتر از سود خالص است تحلیلگران مالی پیشبینی خود را از سود سـال آینده را رو به پایین تجدیدنظر میکنند ولی هنگامی که سود جامع بیشتر از سود خالص است آنها پیشبینی خود از سود سال آینده را رو به بالا تجدیدنظر نمیکنند و علاوهبراین، آنها یافتند که برخی از اجزای سود جامع با تجدیدنظر در پیشبینی سود دورهی بعد و اشتباه پیشبینی رابطهی معنی دارد. در کل نتایج این تحقیق از توانایی اجزای سود جامع برای پیشبینی سود دورههای آتی حمایت میکند.
کاناگارتنام و همکاران (2004) در تحقیقی “سودمندی گزارشگری سود و زیان جامع را در کانادا” مورد بررسی قرار دادند. هدف آنان از این بررسی ارزشگذاری بازار اقلام سایر اجزای سود جامع بود تا شواهدی مبنی بر مربوط بودن پیشنویش استاندارد سود (زیان) جامع را فراهم کنند. آنان رابطه بین ارزش بازار سرمایه یا بازده را با اقلام سایر اجزای سود جامع بررسی کردند تا محتوای اطلاعاتی افشاهای جدید را ارزیابی کنند. آنان همچنین توان پیشبینی سود جامع را نسبت به سود خالص مورد بررسی قرار دادند . نتایج بررسی آنان شواهدی را ارائه کرد که هر یک از چهار قلمسایر اجزای سود جامع برای توضیح ارزش بازار یا بازده سهام و یا هر دو آنها مربوط است. آنان دریافتند که سود خالص برای پیشبینی عملکرد آتی شرکت بهتر از سود جامع است.
بیدل و چوی (2006) در تحقیقی با عنوان “سودمندی سود (زیان) جامع” مربوط بودن سود جامع را برای تصمیمگیری با استفاده از تحلیل رگرسیون مورد مطالعه قرار دادند. آنها مشاهده کردند که هیچ تعریفی از سود به روشنی برای پیشبینی سود عملیاتی آتی برتری ندارد. اما، چوی و زانگ118(2006) و چوی و همکاران (2007) یافتند که سود جامع به صورت فزایندهای در پیشبینی تغییرات دورهی بعد در سود خالص، مفید است. به طور مشابه، کاناگارتنام و همکاران (2009) یافتند که سود جامع نسبت به سود خالص بهتر جریان وجهنقد عملیاتی آتی را پیشبینی میکند. آنها نتیجه گرفتند توانایی پیشبینی بهتر سود جامع نسبت به سود خالص ناشی از ارائهی سود و زیانهای نگهداری اوراق بهادار آماده برای فروش در سود جامع است. در پایان آنها همچنین یافتند که سود خالص نسبت به سود جامع بهتر میتواند سود خالص دوره بعد را پیشبینی کند.

2.5 سایر تحقیقات در مورد سود جامع
هرست و هاپکینز119(1998) تأثیر نحـوه گزارشگری سـود و زیان جامع را بر تصمیمگیـری و قضاوت تحلیلگران درباره قیمت سهام بررسی کردند. آنها این نکته را مطرح کردند که افشای واضح سود (زیان) جامع به طور مجزا (ارائهی دو صورت عملکرد مالی جداگانه) یا همراه با صورت سود (زیان) (ارائهی صورت عملکرد واحد) در افزایش شفافیت فعالیتهای مربوط به مدیریت سود شرکت مؤثر است. هرست و هاپکینز فرضیاتی را مبنی بر تأثیر شفافیت گزارشگری سود (زیان) جامع روی قضاوت تصمیمگیرندگان ارائه کردند. آنها فرض کردند هر چه شفافیت افشای سود (زیان) جامع و اجزای آن بیشتر باشد تفاوت بین تحلیلگران روی قیمت سهام در شرکتهای دارای مدیریت سود و فاقد مدیریت سـود کاهش مییابد. نتایج تحقیق آنها نشان داد که ارائه شفاف و واضح سـود (زیان) جامع و اجـزای آن باعث میشود که قیمتهای تحلیلشـده سهام در شرکتهایی که به مدیریت سود اقدام کرده و شرکتهایی که به مدیریت سود اقدام نمیکنند، همگرایی بیشتری پیدا کرده و به هم نزدیکتر شوند.
اشمیت120 (1999) اثر گزارشگری سود جامع را بر شرکتهای بزرگ آمریکایی مورد بررسی قرار داد. وی بیان کرد که گزارشگری سود جامع باعث افزایش شفافیت فعالیتهای مؤثر بر خالص داراییها میشود. عـلاوهبرایـن، یکنواختی گزارشگـری مالی را در سطح بینالمللی فراهم

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی ریسک سیستماتیک، معیارهای ریسک، ضریب واکنش سود، بازده مورد انتظار Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی صورتهای مالی، صاحبان سهام، محتوای اطلاعاتی، حقوق صاحبان سهام