پایان نامه با واژه های کلیدی ایالات متحده آمریکا، هزینه سرمایه، ایالات متحده

دانلود پایان نامه ارشد

تقطیر……………………………………………………………………………..83
4-7-7 توضیح فرایند تقطیر در خلا………………………………………………………………………85
4-7-8 جمعبندی……………………………………………………………………………………………….85
فصل پنجم ……………………………………………………………………………………………………………………….86
5-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………87
5-2 شبیهسازی واحد…………………………………………………………………………………………………..87
5-3 استخراج داده‌ها از شبیه‌سازي و هدف‌گذاري…………………………………………………………….87
5 -3-1 شبیه‌سازی منابع سرد و گرم خارجی در محیط Aspen HX-NET…………………89
5-4 ترسیم شبکه‌مبدل‌های حرارتی……………………………………………………………………………….89
5-5 هدف‌گذاری………………………………………………………………………………………………………92
5-5-1 تعیین ΔTMIN بهینه………………………………………………………………………………..92
5-5-2 برآورد هزینه سرمایه‌گذاری……………………………………………………………………..92
5-5-3 فرضیات هدف‌گذاری…………………………………………………………………………….93
5-6 بررسی نتایج هدف‌گذاری شده……………………………………………………………………………..94
5-7 اصلاح و بازبینی شبکه…………………………………………………………………………………………96
5-8 راهکار اقتصادی برای شبکه‌مبدل‌های حرارتی واحد 80………………………………………….100
5-9 نتیجه‌گیری…………………………………………………………………………………………………….101
5-10 پیشنهاد‌ها………………………………………………………………………………………………………..103
مراجع…………………………………………………………………………………………………………………….104
پیوستها………………………………………………………………………………………………………………..107

فهرست جدولها
عنوان جدول صفحه
جدول ‏21 مقادیر شاخص ΔTmin برای فرآیندهای مختلف…………………………………………………14
جدول ‏22 مقادیر شاخص ΔTmin برای واحد پشتیبانی………………………………………………………..14
جدول ‏41 ترکیبات گوگردی نفت خام……………………………………………………………………………..66
جدول ‏42 ترکیبات اکسیژن‌دار و نیتروژن‌دار……………………………………………………………………….66
جدول ‏43 مشخصات نفت خام ورودی به پالایشگاه(دارخوین)…………………………………………….79
جدول ‏44 مشخصات جز سبک نفت خام ورودی به پالایشگاه……………………………………………..79
جدول ‏45 مشخصات TBP نفت خام ورودی به پالایشگاه…………………………………………………..80
جدول ‏51 جریان‌های فرایندی گرم و سرد…………………………………………………………………………88
جدول ‏52 منابع خارجی انرژی موجود در شبکه…………………………………………………………………..89
جدول ‏53 قیمت حامل‌های انرژی در پالایشگاه آبادان…………………………………………………………..93
جدول ‏54 مقایسه بار حرارتی گرم و سرد خارجی شبکه‌موجود با مقدار هدف………………………..98
جدول ‏55 مقایسه سطح انتقال حرارت واقعی و مورد نیاز مبدلها………………………………………..101
جدول ‏56 میزان پوسته کسر شده هر مبدل………………………………………………………………………101

فهرست شکلها
عنوان شکل صفحه
شکل ‏21 منحنی ترکیبی یک فرایندCoposite curve) )………………………………………………………….11
شکل ‏22 اثر متقابل هزینه‌های انرژی و اصلی……………………………………………………………………….12
شکل ‏23 نمودار ترکیبی جامع ( Grand Composite curve)…………………………………………………13
شکل ‏24 نمودار پیازی………………………………………………………………………………………………………13
شکل ‏25 نقطه پینچ…………………………………………………………………………………………………………..15
شکل ‏26 حداقل یوتیلیتی گرم وسرد……………………………………………………………………………………15
شکل ‏27 منحنی ترکیبی…………………………………………………………………………………………………….16
شکل ‏28 نمودار مسائل آستانه…………………………………………………………………………………………….16
شکل ‏29 نمودار روند تغییرات انرژی در مسائل آستانه………………………………………………………….17
شکل ‏210 بررسی اثر متقابل هزینه‌های اصلی و متغیر برای مسائل آستانه…………………………………17
شکل ‏211 منحنی ترکیبی جامع (G.C.C)…………………………………………………………………………….18
شکل ‏212 استفاده از گاز خروجی کوره بجای واحد پشتیبانی گرم………………………………………….19
شکل ‏213 دو ساختار مرتبط با ارتباط جریان‌ها…………………………………………………………………….21
شکل ‏214 مبدل حرارتی پوسته و لوله 1-1 با جریانی کاملا متقابل و مبدل حرارتی پوسته ولوله 1-2 همراه با جریان جزئی متقابل و جزئ همسو……………………………………………………………………….26
شکل ‏215 روند محاسبه هزینه اصلی شبکه………………………………………………………………………….29
شکل ‏216 منحنی سطح بر حسب انرژی……………………………………………………………………………..30
شکل ‏217 مسیر عملی برای پروژه‌های بهینه‌سازی………………………………………………………………..31
شکل ‏218 مسیر‌های متفاوت جهت بهینه‌سازی شبکه و بهترین مسیر اصلاح…………………………….32
شکل ‏219 افزایش زمان بازگشت سرمایه با افزایش میزان سرمایه……………………………………………32
شکل ‏220 منحنی ذخیره سازی انرژی بر حسب سرمایه‌گذاری……………………………………………….33
شکل ‏221 چهار منطقه مشخص شده در منحنی سطح بر اساس انرژی…………………………………….34
شکل ‏31 نمای یک حلقه…………………………………………………………………………………………………..38
شکل ‏32 یک مسیر در نمودار پنجرهایی……………………………………………………………………………….39
شکل ‏33 معادلات حاکم بر یک تقسیم کننده………………………………………………………………………..40
شکل ‏34 معادلات حاکم بر یک مخلوط کننده……………………………………………………………………..40
شکل ‏35 تفکیک جریان های گرم و سرد فرایندی………………………………………………………………..44
شکل ‏36 سطوح مختلف جریان خارجی در منحنی ترکیبی جامع……………………………………………45
شکل ‏37 جريان خارجي غيرنقطه اي با دماي خروجي كمتر از نقطه پينچ………………………………….45
شکل ‏38 جريان خارجي غيرنقطه اي با دماي خروجي بيشتر از نقطه پينچ…………………………………46
شکل ‏39 جريان خارجي غيرنقطه اي با محدوديت پاكت بزرگ……………………………………………….46
شکل ‏310 نحوه تعیین دمای انتهایی جریان در مخلوط‌کننده…………………………………………………..49
شکل ‏311 توزیع بار بهینه جریان‌های خارجی به روی یک جریان فرایندی………………………………50
شکل ‏312 وظايف موجود در رخداد تعمير و نگهداري………………………………………………………….54
شکل ‏313 وظايف موجود در رخداد عملياتي……………………………………………………………………….54
شکل ‏314 وظايف موجود در رخداد رسوب…………………………………………………………………………55
شکل ‏315 مراحل طراحی بهینه شبکه حرارتی توسط روش Yee……………………………………………56
شکل ‏316 الگوریتم طراحی بهینه شبکه حرارتی به روش Yee……………………………………………….56
شکل ‏317 الگوریتم اصلاح شبکه مبدل های حرارتی به روش ریاضی…………………………………….57
شکل ‏41 نمودار پالایشگاه………………………………………………………………………………………………….63
شکل ‏42 نمودار پالایشگاه ایالات متحده آمریکا……………………………………………………………………64
شکل ‏43 گردش سیال‌ها در ستون تقطیر……………………………………………………………………………..70
شکل ‏44 ستون تقطیر اتمسفری[31]……………………………………………………………………………………71
شکل ‏45 برج تقطیر خلا [31]……………………………………………………………………………………………73
شکل ‏46 نمای زیر‌صفحه Oil Manager……………………………………………………………………………..81
شکل ‏47 نمای زیر‌صفحه Assay……………………………………………………………………………………….81
شکل ‏48 نحوه وارد کردن داده‌های تقطیر نفت خام دارخوین و امییدیه. (الف) مشخصات تقطیر نفت خام دارخوین (ب) مشخصات تقطیر نفت خا

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درباره ساختار داده Next Entries تحقیق رایگان درباره هيبريد، پلاسميد، پروتئين