پایان نامه با واژه های کلیدی انحراف معیار، آزمون فرضیه، اثرات ثابت، رگرسیون

دانلود پایان نامه ارشد

زمان و هم با توجه به نوع شرکت تغییر میکنند. چنین دادههایی را دادههای ترکیبی مینامند، زیرا ترکیبی از دادههای سری زمانی و مقطعی هستند. نحوه برآورد مدلها با استفاده از دادههای ترکیبی نکات خاصی دارد که همواره باید به آنها توجه نمود. به همین علت، جهت تحلیل این نوع دادهها میبایست مراحلی خاصی را رعایت نمود تا از صحت نتایج آماری بدست آمده اطمینان حاصل شود. این گامها به ترتیب عبارتند از:
ارائه آمار توصیفی از دادهها.
آزمون نرمال بودن دادهها و در صورت لزوم تبدیل آنها به دادههای نرمال.
در این تحقیق، برای آزمون نرمال بودن دادهها از آزمون آماری جارک- برا استفاده خواهد شد. در صورتی که P-value این آزمون کمتر از 5% باشد، فرض صفر این آزمون (مبنی بر نرمال بودن دادهها) رد و فرض مقابل آن (مبنی بر نرمال نبودن دادهها) پذیرفته خواهد شد. در این حالت میبایست اقدام به نرمال کردن دادهها نمود. برای تبدیل دادهها به نرمال تبدیلات زیادی وجود دارد که از قدرتمندترین آنها تبدیلات باکس- کاکس و جانسون میباشد.

آزمون مانایی دادهها و در صورت لزوم تبدیل دادهها به مانا.
به طور کلی، یک فرآیند تصادفی هنگامی مانا میشود که میانگین و واریانس آن در طول زمان ثابت باشد و مقدار کوواریانس بین دو دوره زمانی تنها به فاصله یا وقفه بین دو دوره بستگی داشته و ارتباطی به زمان واقعی محاسبه نداشته باشد. برای تعیین مانایی دادهها عموماً از آزمونهای ریشه واحد استفاده میشود. پس از بررسی مانایی دادهها، درصورتی که دادهها مانا نباشند باید از وقفه اول آنها در مدل رگرسیون استفاده کرد.
انتخاب نوع الگوی برآورد
در برآورد یک مدل که دادههای آن از نوع ترکیبی است، ابتدا باید نوع الگوی برآورد مشخص شود. به منظور تعیین نوع الگوی برآورد، میبایست آزمونهای زیر صورت گیرد و سپس با توجه به نتایج بدست آمده در نهایت نوع الگو صحیح، انتخاب گردد. مراحل تعیین نوع الگوی برآورد به طور خلاصه در شکل 3.2 نمایش داده شده است.
الف) ابتدا میبایست، بررسی شود که مدل مورد بررسی در کدام طبقه پول یا پنل قرار میگیرد. برای تعیین این موضوع، میتوان، به دلخواه یکی از دو آزمون F لیمر و آزمون ضرایب لاگرانژ را انتخاب و سپس نسبت به تعیین استفاده از روش پولینگ دیتا یا پنل دیتا اقدام نمود. با توجه به اینکه در این تحقیق از آزمون لیمر برای تصمیمگیری نسبت به این موضوع استفاده شده است، در این قسمت تنها به توضیح این آزمون اکتفا میشود.
برای انجام آزمون F لیمر، ابتدا میبایست، مدل با در نظر گرفتن اثرات ثابت برازش داده شده و سپس آزمون لیمر به منظـور تعیین اسـتفاده از پولینگ دیتا یا پنـل دیتا انجام شود. در صورتی که p-value این آزمون کمتر از 5% باشد، فرض صفر این آزمون (مبنی بر استفاده از روش پولینگ دیتا) رد و فرض مقابل آن (مبنی بر استفاده از روش پنل دیتا) پذیرفته میشود.
ب) اگر مدل بر مبنای پانل دیتا تأیید شد، مدل با در نظر گرفتن اثرات تصادفی برازش داده شده و سپس آزمون هاسمن، به منظور انتخاب از بین دو الگوی اثرات ثابت و اثرات تصادفی، انجام میشود. در صورتی که p-value این آزمون کمتر از 10% باشد، فرض صفر این آزمون (مبنی بر استفاده از روش اثرات تصادفی) رد و فرض مقابل آن (مبنی بر استفاده از روش اثرات ثابت) پذیرفته میشود.

شکل (3.2): انواع الگوهای برآورد و آزمونهای انتخاب الگو

تخمین مدل نهایی با استفاده از مراحل بالا و برازش مدل نهایی.
آزمون مفروضات رگرسیون مانند، آزمون نرمال بودن باقیماندهها، آزمون خودهمبستگی باقیماندهها و واریانس ناهمسانی از مدل نهایی و در صورت لازم ایجاد تغییرات لازم در آن (افلاطونی، 1392).

3.10 خلاصه فصل
گزارشگری سود جامع در یک صورت عملکرد واحد مسئلهای بحثبرانگیز است. موافقان گزارشگری سود جامع بر این باورند که سود جامع عملکرد شرکت را بهتر از سایر اندازهگیریهای سـود نشان میدهد. درحالیکه مخالفان این رویکرد گزارشگری، معتقد هستند که گزارش سایر اجزای سود جامع در انتهای صورت سود (زیان) دوره منجر به سوءتعبیر از عملکرد اصلی شرکت شده و لذا موجب افزایش ریسک شرکت و کاهش قیمت سهام آن میشود. از این رو، با علم به این موضوع که نوسانات سود عنصری از ریسک شرکت است که سبب کاهش قیمت سهام آن میشود و با انگیزه ارزیابی اظهارنظرهای مخالف با گزارشگری سود جامع در یک صورت عملکرد واحد، به بررسی ارتباط ریسک شرکت و نوسانات سود جامع پرداخته میشود.
از طرفی با توجه به این موضوع که نتایج این تحقیق میتواند دربرگیرندهی اطلاعات و راهکارهایی برای اهالی بازار سرمایه باشد، از بابت هدفکاربردی و از آنجا که در این تحقیق، به دنبال ارزیابی ارتباط بین دو یا چند متغیر هستیم، این تحقیق از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی ـ همبستگی است. همچنین لازم به ذکر است، جامعه آماری در این تحقیق شامل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به جز بانکها، مؤسسات مالی، شرکتهای سرمایهگذاری، مؤسسات واسطهگری، خدماتی، لیزینگ و بیمه میباشد. دورهی زمانی تحقیق نیز از ابتدای سال 1382 تا پایان سال 1391 در نظر گرفته شده است.

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل دادهها

4.1 مقدمه
بدون شک اساسیترین مرحله هر تحقیقی، مرحله آزمون فرضیهها بر مبنای اطلاعات جمعآوری شده و سپس تجزیه و تحلیل آنها است. برای آزمون هر فرضیهی آماری، محققان از روشهای گوناگونـی استفاده میکنند. انتخاب روشهای آماری، اغلب، با توجه به نوع دادهها و اهداف تحقیق صورت میگیرد. بر همین اساس، محققان باید نوع دادهها و شیوههای طبقهبندی آنها را بشناسند و بر مبنای این شناخت آزمونهای مناسب برای هر فرضیه را انتخاب و به تجزیه و تحلیل و تفسیر نتایج آزمونها بپردازند.
همانطور که در مباحث آماری فصل سوم بیان شد، دادهها را میتوان به شیوههای گوناگون طبقهبندی نمود. یکی دیگر از این روشهای طبقهبندی، دستهبندی آنها به دادههای پیوسته و گسسته است. در این تحقیق، مشاهدات به لحاظ مقیاس اندازهگیری، همگی از نوع دادههای کمی پیوسته هستند. بنابراین، در این تحقیق میبایست از هر دو روش آمار توصیفی و آمار استنباطی برای تجزیه و تحلیل دادهها استفاده نمود.
اما در طبقهبندی دیگر، دادههای مالی در مجموع به سه دستهی دادههای سری زمانی، دادههای مقطعی و دادههای ترکیبی طبقهبندی میشوند (افلاطونی، 1392) که هر کدام شیوهی آماری و آزمونهای مخصوص به خود را میطلبد. در این تحقیق، دادهها از نوع دادههای ترکیبی میباشند. لذا، در همهی مراحل از روشهای آماری مختص به این نوع دادهها، که به طور کامل در مباحث آماری فصل سوم شرح داده شد، استفاده شده است. در ادامه، به طور مفصل به بیان جامعه و نمونه آماری، آزمون فرضیههای آماری و تجزیه و تحلیل آنها پرداخته میشود.

4.2 جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری در این تحقیق، مجموعه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهـران به جـز بانکها، مؤسسات مالی، سرمایهگذاری، مؤسسات واسطهگری، خدماتی، بیمه و لیزینگ میباشد. دوره زمانی تحقیق از ابتدای سال 1382 تا پایان سال 1391 در نظر گرفته شده است اما از آنجاییکه انحراف معیار سود خالص و سود جامع به صورت انعطافپذیر برای سه سال (سال t و 2 سال قبل از آن) محاسبه میشود، بنابراین در این تحقیق به اطلاعات سالهای 1380 و 1381 نیز نیاز است. با توجه به این موارد و شیوهی تعیین نمونه که به طور مفصل در فصل سوم به توضیح داده شد، نمونه متشکل از 35 شرکت در هـر سال میباشد که پس از احتساب دوره زمانی 10 ساله و حذف دادههای گمشده در مجموع نمونه نهایی شامل 330 سال- شرکت شد.

4.3 نتایج
4.3.1 آزمون فرضیهی اول: مقایسه نوسان سود جامع نسبت به سود خالص
فرضیهی اول تحقیق بدین صورت است: “سود جامع نسبت به سود خالص نوسان بیشتری دارد.” هدف ازبررسی فرضیهی حاضر آن است تا تعیین شود که کدام یک از معیارهای سود (سود خالص یا سود جامع) دارای نوسان بیشتری میباشند. همانطور که در فصل سوم بیان شد، مخالفان گزارشگری سود جامع در یک صورت عملکرد واحد بر این باور بودند که سود جامع متشکل از اقلامی است که به دلیل ماهیت موقتی و غیرعادی خود از دورهای به دورهی دیگر نوسان دارند. لذا، ارائهی سایر اجزای سود جامع در یک صورت عملکرد واحد منجر به افزایش نوسانات سود و افزایش ریسک شرکت شده و بر قیمت بازار سهام شرکت تأثیر میگذارد. به همین منظور، ابتدا میبایست معین شود که کدام یک از معیارهای سود نوسان بیشتری دارد و سپس باید به این سوال پاسخ داد که آیا این نوسان بیشتر، از لحاظ آماری معنیدار است یا خیر.
جدول 4.1 آمارهای توصیفی معیارهای نوسانات سود را نشان میدهد که با ارزش بازار ابتدای دورهی حقوق صاحبان سرمایه همگن شدهاند. میانگین انحراف معیار سود خالص 0.147 و میانگین انحراف معیار سود جامع 0.159 است. این موضوع به طور گرافیکی در شکل 4.1 نیز به تصویر کشیده شده است.شکل 4.1 نوسانات معیارهای مختلف سود (سود خالص و سود جامع) را در طی زمان نشان میدهد. همانطورکه کاملاً مشهود است، در طی سالهای 1382-1384 نوسانات سود خالص بیشتر از سود جامع و در طی سالهای 1386-1391 نوسانات سود جامع بیشتر از سود خالص بوده است. در سال 1385 نیز نوسانات هر دو معیار سود تقریباً با هم برابر است.
جدول 4.1 آمارهای توصیفی معیارهای نوسانات سود

میانگین
انحراف معیار
حداقل
چارک اول
میانه(چارک دوم)
چارک سوم
حداکثر

NI
0.147
0.146
0.045
0.077
0.110
0.154
0.839

CI
0.159
0.149
0.044
0.079
0.110
0.169
0.837

شکل 4.1 مقایسه معیارهای نوسانات سود در سالهای مختلف

به منظور ارزیابی نوسانات نسبی سود جامع نسبت به سود خالص، از نسبت انحراف معیار سود جامع به انحراف معیار سود خالص (ب_CI//_NI ) استفاده شد. جدول 4.2 آمارهای توصیفی نسبت _CI//_NI را نشان میدهد. میانگین نسبت د_CI//_NI که برابر با 1.10 است، نشان میدهد، سود جامع در حدود 10% بیشتر از سود خالص نوسان دارد. اما میانهی این نسبت برابر با 1.016 است که بیانگر آن است که سود جامع تنها در حدود 1.6% بیشتر از سود خالص نوسان دارد. با توجه به تفاوت نتایج حاصل از میانگین و میانه نسبت ی_CI//_NI ناچار به انجام آزمونهای اضافی استفاده از سایر آزمونهای آماری برای مقایسه میانگین دو معیار نوسان سود هستیم.
با توجه به نرمال نبودن نمونه مورد بررسی، میبایست از آزمونهای آماری ناپارامتریک برای مقایسه میانگینهای دو معیار نوسان سود استفاده کرد. در این قسمت از آزمون آماری ویلکاکسون برای این منظور استفاده شده است. نتایج این آزمون در جدول 4.3 نشان داده شده است. با توجه به P-Value بزرگتر از 5% این آزمون، اثبات میشود که نوسان سود جامع به طور معنیداری بزرگتر از سود خالص نیست. بر این اساس میتوان گفت که سود جامع نسبت به سود خالص دارای نوسان بیشتری است ولی این برتری به لحاظ آماری معنیدار نیست.
جدول 4.2 آمارهای توصیفی نوسانات نسبی سود

میانگین
انحراف معیار
حداقل
چارک اول
میانه(چارک دوم)
چارک سوم
حداکثر

_CI//_NI
1.10
0.270
0.676
0.96
1.016
1.17
1.831
جدول 4.3 آزمون رتبهبندی ویلکاکسون
آزمون رتبه بندی ویلکاکسون:
مقدار Z
1.515-
P-Value
0.130

4.3.2 آزمون فرضیه دوم: بررسی ارتباط معیارهای نوسانات سود و ریسک شرکت
فرضیه دوم این تحقیق بدین صورت است: “نوسانات سایر اجزای سود جامع با ریسک بازار شرکت رابطه معنیداری دارد.”هدف از آزمون فرضیهی حاضر، بررسی رابطهی نوسانات سایر اجزای سود جامع با ریسک بازار شرکت است که از طریق مدلهای 3-1، 3-2 و 3-3 آزمون میشود.
برای بررسی این فرضیه از متغیرهای بتای هر سهم، نسبت بدهی به حقوق صاحبان سرمایه، نسبت جریان وجه نقد عملیاتی به بدهی جاری، انحراف معیار سود خالص، انحراف معیار سود جامع و مابهالتفاوت انحراف معیار سود خالص از سود جامع، به عنوان معیار نوسانات سایر اجزای سود جامع، استفاده شده است.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی رگرسیون، مدل رگرسیون، رگرسیون خطی، بازار سهام Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی ریسک بازار، بازار سهام، قیمت بازار، اثرات ثابت