پایان نامه با واژه های کلیدی انتظارات دانشجو، شهرت سازمان، توسعه دانش، روش پژوهش

دانلود پایان نامه ارشد

پژوهشگر از تحليل مصاحبهها بدست آمدهاند عبارتنداز: منابع مالي، فرآيند و محصول آموزشي، رويه و سياستهاي آموزشي، منابع و امکانات فيزيکي و کادر علمي.
• فرضيه چهارم: شرايط زمينهاي مديريت و سياست گذاري آموزشعالي بر بازاريابي آموزشعالي در ايران تأثير دارد. با توجه به نتايج بدست آمده، تأثير شرايط زمينهاي مديريت و سياستگذاري آموزشعالي بر بازاريابي آموزشعالي در ايران مثبت و معنادار بود. ابعاد تشکيل دهندهي اين متغير عبارتنداز: نگرش متوليان و سياستگذاران آموزشعالي و مديريت و برنامهريزي دانشگاهي.
• فرضيه پنجم: شرايط زمينهاي خصوصيسازي مؤسسات آموزشعالي بر ا بازاريابي آموزشعالي در ايران تأثير دارد. با توجه به نتايج بدست آمده، تأثير شرايط زمينهاي خصوصي سازي مؤسسات آموزشعالي بر بازاريابي آموزشعالي در ايران مثبت و معنادار بود. ابعاد تشکيل دهندهي اين متغير عبارتنداز: پيادهسازي استراتژيهاي خصوصيسازي، ايجاد بازار آموزشي در کشور.
• فرضيه ششم: راهبردهاي سطح خرد بر بازاريابي آموزشعالي در ايران تأثير دارد. اين راهبردها شامل دانشجو محوري و توجه به انتظارات دانشجويان، گسترش فرهنگ مشتري محور بين پرسنل مؤسسه، سوق معيار جذب به سمت علاقه و کاهش محدوديتها براي جذب، افزايش کيفيت آموزش از طريق کادر علمي مؤسسه و ارائهي تسهيلات رفاهي است که همگي داراي تأثير مثيت و معنادار بر بازاريابي آموزشعالي در ايران هستند.
• فرضيه هفتم: راهبردهاي سطح کلان بر بازاريابي آموزشعالي در ايران تأثير دارد.
با توجه به نتايج بدست آمده، راهبردهاي سطح کلان شامل تسهيم تجارب مديران مؤسسات، استقلال مؤسسات، بازنگري و پالايش در شيوهي جذب و بازاريابي و ايجاد جو رقابتي بين مؤسسات داراي تأثير مثبت و معنادار بر الگوي بازاريابي آموزشعالي در ايران هستند.
• فرضيه هشتم: مداخلات محيطي ناشي از نقش دولت داراي تأثير مثبت و معنادار بر راهبردهاي سطح خرد و کلان بازاريابي آموزشعالي در ايران دارد.
• فرضيه نهم: مداخلات محيطي ناشي از عوامل اقتصادي داراي تأثير مثبت و معنادار بر راهبردهاي سطح خرد و کلان بازاريابي آموزشعالي در ايران دارد.
• فرضيه دهم: مداخلات محيطي ناشي از عوامل اجتماعيـفرهنگي داراي تأثير مثبت و معنادار بر راهبردهاي سطح خرد و کلان بازاريابي آموزشعالي در ايران دارد.
• فرضيه يازدهم: راهبردهاي سطح خرد بازاريابي آموزشعالي در ايران روي پيامدهاي فردي، سازماني و اجتماعي تأثير دارند.با توجه به نتايج بدست آمده، راهبردهاي سطح خرد اثر مستقيم معناداري بر تحقق پيامدهاي فردي داشت. اين راهبردها اثر مستقيم معناداري نيز بر تحقق پيامدهاي سازماني داشت. همچنين بر روي پيامدهاي اجتماعي اثر مستقيم و معناداري بودند.لازم به ذکر است که تأثير راهبردها بر پيامدهاي سازماني بيشتر از پيامدهاي فردي و اجتماعي بود.
• فرضيه دوازدهم: راهبردهاي سطح کلان بازاريابي آموزشعالي در ايران روي پيامدهاي فردي، سازماني و اجتماعي تأثير دارند.با توجه به نتايج بدست آمده، راهبردهاي سطح کلان اثر مستقيم معناداري بر تحقق پيامدهاي فردي داشت. اين راهبردها اثر مستقيم معناداري نيز بر تحقق پيامدهاي سازماني داشت. همچنين بر روي پيامدهاي اجتماعي اثر مستقيم () و معناداري بودند.لازم به ذکر است که تأثير راهبردها بر پيامدهاي سازماني بيشتر از پيامدهاي فردي و اجتماعي بود.
• فرضيه سيزدهم: بازاريابي آموزشعالي بر پيامدهاي فردي، سازماني و اجتماعي تأثير دارد. با توجه به نتايج بدست آمده، بکارگيري تکنيکهاي بازاريابي خدمات و بازاريابي رابطهاي اثر مستقيم و معناداري بر پيامدهاي فردي، سازماني و اجتماعي دارند.
5ـ4ـ بحث در مورد يافته‏هاي پژوهش
در اين قسمت از پژوهش به بحث و نتيجه‏گيري نتايج تلفيقي کيفي و کمّي پژوهش اشاره مي شود. پژوهش بر اساس شيوه‏هاي ترکيبي و يا آميخته، نوعي استراتژي پژوهشي يا روش‏شناسي براي گردآوري، تحليل و ترکيب داده‏هاي کمّي و کيفي است که براي فهم مسائل پژوهشي در زمان انجام يک پژوهش مورد استفاده قرار مي‏گيرد(بازرگان، 1387). بر اين اساس در بخش بحث و نتيجهگيري، يافته‏هاي پژوهش در قالب سوال‏هاي پژوهش و با تاکيد بر سئوال‏هاي ويژهي مرحله كيفي ارائه شده است و در هر بخش نتايج يافته‏هاي كمي نيز ارائه و با پيشينة تجربي و نظري مقايسه شدهاند. در واقع اين پژوهش داراي دو سئوال عمده اکتشاف الگوي بازاريابي آموزشعالي در ايران و آزمون تعميم پذيري آن ميباشد.
5ـ4ـ1ـ پرسش‏هاي پژوهش
1- مؤلفه هاي مؤثر بر بازاريابي آموزشعالي ايران کدامند؟
الف) شناسايي عوامل علّي تأثير گذار بر بازاريابي آموزشعالي
ب) شناسايي شرايط زمينهاي موثر بر بازاريابي آموزشعالي
ج) شناسايي راهبردهاي بهبود بازاريابي آموزشي
د) شناخت شرايط مداخلهگر در بازاريابي آموزشعالي
2- الزامات کلان در راستاي تحقق فرآيند بازاريابي آموزشعالي ايران کدامند؟
3- الزامات خرد(دانشگاهي) در راستاي تحقق فرآيند بازاريابي آموزشعالي ايران کدامند؟
4- الگوي مناسب به منظور بهبود و توسعهي بازاريابي آموزشعالي ايران چگونه است؟

براي پاسخ به سئوال فوق پرسش‏هاي فرعي پژوهش حاضر بر اساس روش داده بنياد، به شرح زير ارائه شدند:
5ـ4ـ1ـ1ـ مقولة اصلي290 بازاريابي مؤسسات آموزشعالي در ايران، چيست؟
نتايج تحليل‏هاي کيفي با استفاده از روش پژوهش نظريه داده بنياد نشان داد که پديده اصلي پژوهش حاضر در واقع طراحي الگوي بازاريابي آموزشعالي مي باشد که بر اساس نظرات مشارکت کنندگان در پژوهش شامل دو مؤلفه ميباشد. اين دو مؤلفه عبارتند از : بازاريابي خدمات و بازاريابي رابطهاي. در واقع با توجه به ماهيت خدمات نظر مشارکتکنندگان در مصاحبه استفاده از تکنيکهاي بازاريابي خدمات(رويکرد 7پي در بازاريابي خدمات آموزشي، توسعهي خدمات، خدمات پايه) و بازاريابي رابطهاي(پاداشهاي اجتماعي، آموزش بعنوان خدمات و دانشجو بعنوان مشتري، بازاريابي داخلي، رابطه با مشتري) ميباشد.
5ـ4ـ1ـ2ـ موجبات علّي تدوين الگوي بازاريابي آموزشعالي در ايران کدامند؟
موجبات علّي در واقع شامل عواملي هستند که مستقيماً به پديده اصلي بازاريابي آموزشعالي منجر مي‌شوند و منشأ رويکردهاي مختلف بازاريابي در بخش آموزشعالي ميگردد. موجبات علّي خود از دو مقوله اصلي: 1ـ عوامل برون سيستمي؛ 2ـ عوامل درون سيستمي تشکيل شده است.
با توجه به يافته هاي بدست آمده عوامل برون سيستمي خود دو مقولهي فرعي عوامل فردي و عوامل سازماني شامل مي شود. عوامل برون سيستمي مرتبط با فرد شامل نگرش دانشجويان نسبت به مؤسسه و تحصيلات آکادميک، شناخت دانشجويان از مؤسسه، وابستگي و علايق دانشجويان، رضايت دانشجو، ديدگاه دانشجو، دوستان و اطرافيان، خانوادهي دانشجو و افراد تأثيرگذار روي فرد ميشود. عوامل برون سيستمي مرتبط با سازمان نيز با توجه به يافته هاي بدست آمده، به عنوان يکي از عوامل برون سيستمي است که تأثير مستقيم بر رويکرد بازاريابي آموزشعالي دارد. که فرصتها شغلي ناشي از تحصيل در مؤسسه، موقعيت جغرافيايي، قوانين و مقررات آموزشي، شهرت مؤسسه، رتبهي دانشگاه در بين مؤسسات آموزشي ديگر، هزينهي آموزش و نقش دولت در رويههاي آموزشي تشکيل مي دهد. که اين يافتههاي کيفي به صورت کمّي نيز مورد تأييد واقع شدهاند.
عوامل درون سيستمي از ديگر شرايط علّي مؤثر بر بازاريابي آموزشعالي در ايران است. که مؤلفههاي فرعي تشکيل دهندهي آن عبارتنداز: منابع مالي(تسهيلات، بودجه و منابع مالي و داراييهاي نقدي و غير نقدي)، فرآيند و محصول آموزشي( اعتبار مدرک تحصيلي، همخواني مطالب درسي با علم روز دنيا، کيفيت تدريس، سطح علمي کادر مؤسسه و شيوهـي تدريس)، رويه و سياستهاي آموزشي( نحوهي زمانبندي و ارائهي دروس، ترمها و دفعات ارائهي دروس، کلاسهاي فوق برنامه، فرآيند ثبتنام و محدوديتهاي آموزشي)، کادر علمي( حسن شهرت و سوابق مدرسين، ميزان توجه و ارزش و اهميت دادن مدرسين به تدريس، رابطهي مدرسين با مراکز و افراد مهم)، منابع و امکانات( امکانات کتابخانهاي، آزمايشگاهي، ورزشي، فرهنگي و اجتماعي) اين نتايج کيفي نيز به صورت کمّي مورد تأييد واقع شد. بدين معني که اين عوامل بر تدين الگوي بازارايابي آموزشعالي در ايران تأثير دارد.
5ـ4ـ1ـ3ـ راهبردهاي سطح خرد و کلان طراحي الگوي بازاريابي آموزشعالي کدامند؟
بر اساس نتايج تحليل‏هاي کيفي دو نوع راهبرد عمده در سطح خرد و سطح کلان به منظور طراحي الگوي بازاريابي آموزشعالي در ايران در اين پژوهش شناسايي شد. از ديدگاه مشارکتکنندگان در بخش کيفي پژوهش در سطح دانشگاه اقداماتي نظير: دانشجو محوري و توجه به انتظارات دانشجويان، گسترش فرهنگ مشتري بين پرسنل مؤسسه، سوق معيار جذب به سمت علاقه و کاهش محدوديتها براي جذب، افزايش کيفيت آموزش از طريق تقويت کادر علمي مؤسسه و ارائه تسهيلات رفاهي ميباشد. در سطح کلان نيز به راهبردهاي تسهيم تجارب مديران مؤسسات، استقلال مؤسسات، بازنگري و پالايش قوانين و مقررات و ايجاد جو رقابتي بين مؤسسات به منظور تحقق پيامدهاي مورد انتظار از طراحي الگوي بازاريابي آموزشعالي اشاره شده است. يافتههاي کيفي اين بخش نيز بصورت کمّي تأييد شده است.
5ـ4ـ1ـ4ـ زمينههاي تأثيرگذار بر طراحي الگوي بازاريابي آموزشعالي کدامند؟
ويژگي‌هاي زمينه‌اي به عوامل بي‌واسطه اشاره دارد که بر الگوي بازاريابي آموزشعالي در ايران تأثير گذار است. در واقع ايجاد هر نوع تغيير در عوامل زمينه‌اي تأثير مستقيم خود را در پديده‌ اصلي، راهبردها و پيامدها نشان خواهد داد. در پژوهش حاضر با توجه به تحليل يافته هاي کيفي ويژگي‌هاي زمينه‌اي در قالب دو مقوله اصلي مديريت و سياست گذاري کلان آموزش عالي و خصوصيسازي مؤسسات آموزشعالي شناسايي شدند.
مديريت و سياست گذاري کلان آموزش عالي به عنوان يکي از عوامل زمينهاي مقوله هاي فرعي ديگري چون نگرش متوليان و سياستگذران آموزشعالي و مديريت و برنامهريزي دانشگاهي را شامل ميشود که اين عوامل در تدوين الگوي بازاريابي آموزشعالي در ايران ميتواند تأثيرگذار باشد. خصوصي سازي مؤسسات آموزشعالي به عنوان عامل زمينهاي ديگر دو مقوله فرعي ديگر نظير پيادهسازي استراتژيهاي خصوصيسازي و ايجاد بازار آموزشي را شامل ميشود.
5ـ4ـ1ـ5ـ پيامدهاي بازاريابي آموزشعالي در ايران کدامند؟
پيامدهاي تدوين بازاريابي آموزشعالي در کشور ايران در پژوهش حاضر سه بخش کلي را در برمي گيرد.
پيامدهاي فردي در واقع نتايجي هستند که بازاريابي در بخش آموزشعالي در ايران به همراه دارد. اين پيامدها در پژوهش حاضر مواردي از قبيل رضايتمندي و بالا رفتن انگيزش دانشجويان را شامل مي شود.
پيامدهاي سازماني نيز شامل مقوله هاي فرعي بهبود کارايي و اثربخشي (بالا رفتن کيفيت آموزش، پژوهش و خدمات، افزايش پويايي علمي)، پاسخگويي(توانايي پاسخگويي به نيازهاي مشتريان آموزشعالي و تربيت نيروي انساني متخصص) و اعتبار و شهرت سازماني(بالا رفتن اعتبار و وجه علمي دانشگاه در سطح ملي و بين المللي، نقش مؤثر در توليد و توسعه دانش رقابت آفرين در سطح ملي و بين المللي)مي باشد.
پيامدهاي اجتماعي حاصل از بازاريابي آموزشعالي در ايران عبارتنداز: درآمدزايي، اشتغال زايي، افزايش سطح علمي کشور و زمينهسازي براي جذب دانشجوي بينالمللي.

يافتههاي بخشي از قسمتهاي اين پژوهش با يافتههاي محققان مذکور در جدول 46 مطابقت و همخواني دارد.

جدول46. عوامل مؤثر بر انتخاب دانشگاه طبق پژوهشهاي قبلي
عوامل موثر بر انتخاب دانشگاه

مولفه هاي
تأثير گذار بر انتخاب

پژوهشگران
فعاليت هاي ورزشي
نفوذ والدين
محوطه ي دانشگاه
فعاليت هاي اجتماعي
امکانات ورزشي
اندازه موسسه
مکان
مدرک
نفوذ همسالان
تسهيلات مالي
شهرت
هزينه
کيفيت
برنامه اي فوق برنامه
استاندارد دانشگاهي
استاد خوب

*

*
*

*
*

*
*

بيرد (1967)

*

*
*

*

*

*

*
*
*
*

باورس و پاق (1972)

*

*

*
*

*

*
*
*
چاپمن

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی تاييد، بازاريابي، آموزشعالي، ضريب Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی دانشگاهها، دانشگاه تهران، جذب دانش، انتظارات دانشجو