پایان نامه با واژه های کلیدی انتظارات دانشجو، دانشگاهها، جذب دانش

دانلود پایان نامه ارشد

ي در ايران تأثير دارد.

H0= شرايط محيطي(عوامل اقتصادي) بر راهبردهاي(سطح خرد و کلان) بازاريابي آموزشعالي در ايران تأثير ندارد.
H1= شرايط محيطي(عوامل اقتصادي) بر راهبردهاي(سطح خرد و کلان) بازاريابي آموزشعالي در ايران تأثير دارد.

xy = 0ρ : H0
xy ≠ 0ρ : H1

جدول41. نتايج حاصل از تحليل معادلات ساختاري

(X)
(Y)

ضريب تأثير
VALUE –T= ضريب معناداري
نظر
نتيجه آزمون

71/0
55/7
اساتيد
تاييد شد

32/0
48/7
دانشجويان
تاييد شد

در آزمون ضريب تأثير( مدل يابي معادلات ساختاري) ميزان ضريب معناداري(T) براي اساتید و دانشجويان برابر با 55/7، 48/7 است که بزرگتر از ميزان 1.96 مي باشد، پس آماره آزمون در ناحيه H1 واقع مي شوند و مي توان نتيجه گيري کرد که x بر Y ، تأثير مستقيم و مثبت وجود دارد، ميزانهاي مذکور 71/0 ، 32/0 و معنادار است.

10ـ شرايط محيطي(عوامل اجتماعي ـ فرهنگي) بر راهبردهاي(سطح خرد و کلان) بازاريابي آموزشعالي در ايران تأثير دارد.
فرضيه 10ـ1ـ از نظر دانشجويان شرايط محيطي(عوامل اجتماعيـفرهنگي) بر راهبردهاي(سطح خرد و کلان) بازاريابي آموزشعالي در ايران تأثير دارد.
فرضيه 10ـ2ـ از نظر اساتيد شرايط محيطي(عوامل اجتماعيـفرهنگي) بر راهبردهاي(سطح خرد و کلان) بازاريابي آموزشعالي در ايران تأثير دارد.

H0= شرايط محيطي(عوامل اجتماعيـفرهنگي) بر راهبردهاي(سطح خرد و کلان) بازاريابي آموزشعالي در ايران تأثير ندارد.
H1= شرايط محيطي(عوامل اجتماعيـفرهنگي) بر راهبردهاي(سطح خرد و کلان) بازاريابي آموزشعالي در ايران تأثير دارد.

xy = 0ρ : H0
xy ≠ 0ρ : H1

جدول42. نتايج حاصل از تحليل معادلات ساختاري

(X)
(Y)

ضريب تأثير
VALUE –T= ضريب معناداري
نظر
نتيجه آزمون

38/0
28/5
اساتيد
تاييد شد

51/0
26/11
دانشجويان
تاييد شد

در آزمون ضريب تأثير( مدل يابي معادلات ساختاري) ميزان ضريب معناداري(T) براي اساتید و دانشجويان برابر با 28/5، 26/11است که بزرگتر از ميزان 1.96 مي باشد، پس آماره آزمون در ناحيه H1 واقع مي شوند و مي توان نتيجه گيري کرد که x بر Y ، تأثير مستقيم و مثبت وجود دارد، ميزانهاي مذکور 38/0 ، 51/0 و معنادار است.

11ـ طراحي الگوي بازاريابي آموزشي بر پيامدهاي فردي، سازماني و اجتماعي مؤثر است.
فرضيه 11ـ1ـ از نظر دانشجويان طراحي الگوي بازاريابي آموزشعالي بر پيامدهاي فردي، سازماني و اجتماعي مؤثر است.
فرضيه 11ـ2ـ از نظر اساتید طراحي الگوي بازاريابي آموزشي بر پيامدهاي فردي، سازماني و اجتماعي مؤثر است.
H0= طراحي الگوي بازاريابي آموزشي بر پيامدهاي فردي، سازماني و اجتماعي مؤثر نيست.
H1= طراحي الگوي بازاريابي آموزشي بر پيامدهاي فردي، سازماني و اجتماعي مؤثر است.
xy = 0ρ : H0
xy ≠ 0ρ : H1

جدول43. نتايج حاصل از تحليل معادلات ساختاري

(X)
(Y)

ضريب تأثير
VALUE –T= ضريب معناداري
نظر
نتيجه آزمون

73/0
38/7
اساتید
تاييد شد

85/0
82/7
دانشجويان
تاييد شد

در آزمون ضريب تأثير( مدل يابي معادلات ساختاري) ميزان ضريب معناداري(T) براي اساتید و دانشجويان برابر با 38/7، 82/7 است که بزرگتر از ميزان 1.96 مي باشد، پس آماره آزمون در ناحيه H1 واقع مي شوند و مي توان نتيجه گيري کرد که x بر Y ، تأثير مستقيم و مثبت وجود دارد، ميزانهاي مذکور73/0 ، 85/0 و معنادار است.

12ـ راهبردهاي خرد بر پيامدهاي فردي، سازماني و اجتماعي مؤثر است.
فرضيه 12ـ1ـ از نظر دانشجويان راهبردهاي خرد بر پيامدهاي فردي، سازماني و اجتماعي مؤثر است.
فرضيه 12ـ2ـ از نظر اساتید راهبردهاي خرد بر پيامدهاي فردي، سازماني و اجتماعي مؤثر است.
H0= راهبردهاي خرد بر پيامدهاي فردي، سازماني و اجتماعي مؤثر نيست.
H1= راهبردهاي خرد بر پيامدهاي فردي، سازماني و اجتماعي مؤثر است.
xy = 0ρ : H0
xy ≠ 0ρ : H1

جدول44. نتايج حاصل از تحليل معادلات ساختاري

(X)
(Y)

ضريب تأثير
VALUE –T= ضريب معناداري
نظر
نتيجه آزمون

88/0
66/4
اساتید
تاييد شد

97/0
38/11
دانشجويان
تاييد شد

در آزمون ضريب تأثير( مدل يابي معادلات ساختاري) ميزان ضريب معناداري(T) براي اساتید و دانشجويان برابر با 66/4، 38/11 است که بزرگتر از ميزان 1.96 مي باشد، پس آماره آزمون در ناحيه H1 واقع مي شوند و مي توان نتيجه گيري کرد که x بر Y ، تأثير مستقيم و مثبت وجود دارد، ميزانهاي مذکور 88/0 ، 97/0 و معنادار است.

13ـ راهبردهاي خرد بر پيامدهاي فردي، سازماني و اجتماعي مؤثر است.
فرضيه 13ـ1ـ از نظر دانشجويان راهبردهاي کلان بر پيامدهاي فردي، سازماني و اجتماعي مؤثر است.
فرضيه 13ـ1ـ از نظر اساتید راهبردهاي کلان بر پيامدهاي فردي، سازماني و اجتماعي مؤثر است.
H0= راهبردهاي کلان بر پيامدهاي فردي، سازماني و اجتماعي مؤثر نيست.
H1= راهبردهاي خرد بر پيامدهاي فردي، سازماني و اجتماعي مؤثر است.
xy = 0ρ : H0
xy ≠ 0ρ : H1

جدول45. نتايج حاصل از تحليل معادلات ساختاري

(X)
(Y)

ضريب تأثير
VALUE –T= ضريب معناداري
نظر
نتيجه آزمون

88/0
66/4
اساتید
تاييد شد

97/0
38/11
دانشجويان
تاييد شد

در آزمون ضريب تأثير( مدل يابي معادلات ساختاري) ميزان ضريب معناداري(T) براي اساتید و دانشجويان برابر با 66/4، 38/11 است که بزرگتر از ميزان 1.96 مي باشد، پس آماره آزمون در ناحيه H1 واقع مي شوند و مي توان نتيجه گيري کرد که x بر Y ، تأثير مستقيم و مثبت وجود دارد، ميزانهاي مذکور 88/0 ، 97/0 و معنادار است.

فصل پنجم
خلاصه، نتيجه گيري و ارائهي پيشنهادات

5ـ1ـ مقدمه
همانطور که در فصلهاي قبلي پژوهش اشاره شد، هدف کلي اين پژوهش طراحي الگوي بازاريابي آموزشعالي در ايران بوده است. در اين فصل، پس از تحليل آماري نتايج و آزمون فرضيه هاي پژوهش در فصل قبلي پژوهش، به خلاصهاي از نتايج پژوهش اشاره شده است و در ادامه با تبيين پديده مورد بررسي، هر يک از سئوالات و فرضيات پژوهش مورد بحث و بررسي قرار گرفتهاند. در نهايت نيز محدوديت‏هاي پژوهش، پيشنهادات براي پژوهش‌هاي آتي و پيشنهادات کاربردي در خصوص موضوع پژوهش ارائه شده است.
5ـ2ـ خلاصه اي از نتايج پژوهش
5ـ2ـ1ـ خلاصه نتايج کيفي
به گونه اي که در ابتداي فصل اشاره شد، هدف اين پژوهش طراحي الگوي بازاريابي آموزشعالي در ايران بوده و براي اين منظور از روش‌هاي آميخته استفاده شده است. در مرحلهي كيفي پژوهش از نظريه داده بنياد استفاده شد و از ميان طرح‏هاي مختلفي که براي نظرية داده بنياد از سوي صاحبنظران ارائه گرديده، از طرح نظاممند (اشتراس و کوربين 1998) استفاده شده است تا بازاريابي آموزشعالي در ايران به عنوان يک پديده مورد بررسي قرار گيرد.
بر اين اساس با 19 نفر از آگاهان کليدي شامل مديران دانشگاهي، سياستگذاران آموزش عالي و متخصصين در زمينهي بازاريابي در خصوص موضوع پژوهش مصاحبه شد؛ طي سه مرحله تحليل داده‌هاي كيفي، كدگذاري باز، محوري و انتخابي، پديده مورد مطالعه به شرح زير تبيين گرديد.
با توجه به فرآيند تحليل دادههاي کيفي در سه مرحله کد گذاري باز، محوري و انتخابي لازم به ذکر است که در مرحله کد گذاري باز 97 مقوله بدست آمد که در گام بعدي اين مقولات در قالب 38 مقوله کلي تر طبقه بندي شد و در نهايت در مرحله مرحله کدگذاري انتخابي 32 مقوله فرعي در قالب 11 مقوله اصلي بيان شد که در ادامه به آنها اشاره مي شود:
1. عوامل برون سيستمي (عوامل برون سيستمي مرتبط با فرد، عوامل برون سيستمي مرتبط با سازمان).
2. عوامل درون سيستمي(منابع مالي، فرآيند و محصول آموزشي، رويه و سياستهاي آموزشي، کارکنان، کادر علمي و منابع و امکانات فيزيکي).
3. عوامل زمينهاي مربوط به مديريت و سياستگذاري کلان آموزشعالي
4. عوامل زمينهاي مرتبط با خصوصيسازي مؤسسات آموزشعالي
5. راهبردهاي سطح خرد(دانشجو محوري و توجه به انتظارات دانشجويان، گسترش فرهنگ مشتري محوري در بين پرسنل، سوق معيار جذب به سمت علاقه و کاهش محدوديتها براي جذب، افزايش کيفيت آموزش از طريق تقويت کادر علمي مؤسسه، ارائه تسهيلات رفاهي).
6. راهبردهاي سطح کلان(تسهيم تجارب مديران مؤسسات، استقلال مؤسسات، بازنگري و پالايش قوانين و مقررات، ايجاد جو رقابتي بين مؤسسات).
7. مداخلات محيطي( نقش دولت، عوامل اقتصادي و عوامل اجتماعيـفرهنگي).
8. پيامدهاي فردي(رضايت مندي دانشجويان و بالا رفتن انگيزش دانشجويان).
9. پيامدهاي سازماني(بهبود کارائي و اثربخشي، پاسخگويي و اعتبار و شهرت دانشگاهي، رضايت اعضاي هئيت علمي).
10. پيامدهاي اجتماعي(درآمدزايي، اشتغال زايي، ارتقاء سطح علمي کشور، زمينهسازي جذب دانشجوي بينالمللي).
11. بازاريابي آموزشعالي در ايران(بازاريابي خدمات، بازاريابي رابطهاي).
آنچه در اين پژوهش بسيار حائز اهميت است دستيابي به الگوي بازاريابي براي مؤسسات آموزشعالي در ايران ميباشد. با بررسي و تحليل مصاحبههاي انجام شده پژوهشگر عوامل برون سيستمي و عوامل درون سيستمي را بعنوان شرايط علّي پديده مورد بررسي شناسايي کرده است که بطور مستقيم در بازاريابي آموزشعالي در ايران تأثير دارند. لازم به ذکر است که بر اساس نظر مشارکت کنندگان در پژوهش اين رويکردها همچنين تحت تأثير عوامل زمينهاي نيز مي باشند که از طريق استراتژي هاي ارائه شده در سطح خرد و کلان بر رويکرد مديران تأثير مي گذارد. مداخلات محيطي نيز با تأثير روي راهبردهاي سطح خرد و کلان در بازاريابي آموزشعالي در ايران نقش دارند. در نهايت نتايج حاصل از روابط متقابل موجبات علّي، زمينه، استراتژي‌هاي سطح خرد و کلان و مداخلات محيطي است که پيامدهاي فردي، سازماني و اجتماعي را در دانشگاهها به دنبال دارد.

5ـ2ـ2ـ خلاصه نتايج کمّي
بر مبناي يافته‌هاي حاصل از تجزيه و تحليل داده‌هاي مرحلة كيفي، پرسشنامه و الگوي اوليه طراحي شد و در نهايت با مشاركت 300 نفر دانشجو و 200نفر از اعضاي هيئت علمي پرسشنامه اجرا و تحليل شد. تجزيه و تحليل داده‌هاي كمّي در قالب تحليل توصيفي داده‌ها، تحليل عاملي تأييدي و الگوي معادلات ساختاري براي بررسي روايي پرسشنامه، شناخت روابط بين متغيرهاي درونزا و برونزا، تعميم يافته‌هاي مرحلة نخست انجام شد.
5ـ3ـ يافتههاي کمّي مربوط به مدل کلان پژوهش
5ـ3ـ1ـ نتايج مدل معادله ساختاري(مدل کلان پژوهش)
شاخصهاي برازندگي الگو (0218/0=RMSEA، 93/0=NFI، 91/0=CFI و 92/0=GFI) حاکي از برازش مطلوب دادهها با الگو مفهومي است که پژوهشگر بر اساس يافته‌هاي مرحلة نخست پژوهش( مرحلة كيفي)مفروض دانسته بود. بنابراين به‌صراحت ميتوان گفت: دادههاي كمّي با الگوي مفروض برازش داشته است.
بايد خاطرنشان ساخت در اين پژوهش، همان گونه كه در فصل 3 آمده است، اولويت به پژوهش كيفي و يافته‌هاي تحليل‌هاي كيفي داده شده است. نقش داده‌هاي كمّي، تنها آزمون الگوي فرضي طراحي شده بر مبناي يافته‌هاي بخش پژوهش كيفي و بررسي تعميم‌پذيري يافته‌ها بوده است. فرضيه‌هاي باز توليد شده در پايان تحليل يافته‌هاي پژوهش كيفي، مبنايي براي ترسيم مدل فرضي و آزمون روابط بين متغيرها در قالب فرضيه‌هاي ارائه شده، در مرحله كمّي پژوهش بود؛ در ادامه به يافته‌هاي مدل معادلات ساختاري بر اساس فرضيه‌هاي پژوهش اشاره ميشود.
• فرضية اول: عوامل برون سيستمي مرتبط با فرد بر بازاريابي آموزشعالي در ايران تأثير دارند. با توجه به نتايج بدست آمده، عوامل برون سيستمي مرتبط با فرد در تدوين الگوي بازاريابي آموزشعالي در ايران اثر مستقيم و مثبت معناداري داشت.
• فرضيه دوم: عوامل برون سيستمي مرتبط با سازمان بر بازاريابي آموزشعالي در ايران تأثير دارند. تأثير عوامل برون سيستمي مرتبط با سازمان بر تدوين الگوي بازاريابي آموزشعالي در ايران مثبت و معنا‌دار بود. بنابراين فرضيه تاييد شد.
• فرضيه سوم: عوامل درون سيستمي بر بازاريابي آموزشعالي در ايران تأثير دارند. عوامل درون سيستمي که توسط

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی تاييد، بازاريابي، آموزشعالي، ضريب Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی دانشگاهها، دانشگاه تهران، جذب دانش، انتظارات دانشجو