پایان نامه با واژه های کلیدی انتظارات دانشجو، شهرت سازمان

دانلود پایان نامه ارشد

. بر اساس اين روش آماري ميتوان تعيين نمود سهم هر عامل در تبيين ميزان واريانس سازه عوامل سيستمي به چه ميزان است و سازه عوامل سيستمي را بر اساس ضرايب استاندارد ‏شده فرموله کرد. در جدول 16ـ4 شاخص‌هاي برازش ارائه شده است.

مدل در حالت تخمين استاندارد

شکل7. تحليل عاملي تأييدي مرتبه دوم براي متغير علّي عوامل سيستمي در حالت تخمين استاندارد

مدل در حالت ضرايب معناداري

شکل8. تحليل عاملي تأييدي مرتبه دوم براي متغير علّي عوامل سيستمي در حالت معناداري

جدول21. شاخص هاي برازش مدل:
رديف
شاخص برازش
شاخص
حد مطلوب
تناسب عددي
تناسب معنايي
1
X2/df
کي دو نسبي
X2/df 3
1.28
بسيار خوب
2
GFI
شاخص برازندگي
بيشتر از9/0
0.93
بسيار خوب
3
AGFI
برازندگي تعديل يافته
بيشتر از9/0
0.92
بسيار خوب
4
CFI
شاخص برازش تطبيقي
بيشتر از9/0
0.92
بسيار خوب
5
RMERA
ريشه دوم ميانگين خطالي برآورد
کم تر از 0.08
0.0000
بسيار خوب

شاخصهاي گزارش شده در تحليل عاملي مرتبه دوم نشان دهندة برازش مطلوب دادهها با مدل است. بدين معني که خرده مقياسهاي منابع مالي، فرآيند و محصول آموزشي، رويه و سياستهاي آموزشي، کادر علمي و منابع و امکانات فيزيکي تشکيلدهنده سازهاي مکنون ديگري به نام سازه عوامل سيستمي هستند. در شکل8 بارهاي عاملي هر خرده مقياس ارائه شده است.

4ـ2ـ3ـ3ـ تحليل عاملي تأييدي مرتبه دوم براي متغير زمينه مديريت و سياست گذاري آموزش عالي
به منظور تأييد اينکه آيا خرده مقياسهاي نگرش متولين و سياستگذاران آموزشعالي، مديريت و برنامهريزي دانشگاهي سازندة سازه عامل زمينه اي مديريت و سياستگذاري آموزش عالي هستند، و اينکه هر يک از عوامل مذکور تا چه اندازه عامل زمينه اي مديريت و سياستگذاري آموزش عالي را به عنوان يک سازه تبيين مي‏نمايند، از تحليل عامل تأييدي مرتبه دوم استفاده شد. بر اساس اين روش آماري ميتوان تعيين نمود سهم هر عامل در تبيين ميزان واريانس سازه عامل مديريت و سياستگذاري آموزش عالي به چه ميزان است و سازه عامل مديريت و سياستگذاري آموزش عالي را بر اساس ضرايب استاندارد ‏شده فرموله کرد. در جدول 17ـ4 شاخص‌هاي برازش ارائه شده است.

مدل در حالت تخمين استاندارد

شکل9. تحليل عاملي تأييدي مرتبه دوم براي عوامل زمينهاي در حالت تخمين استاندارد

مدل در حالت ضرايب معناداري

شکل10. تحليل عاملي تأييدي مرتبه دوم براي عوامل زمينهاي در حالت معناداري

جدول22. شاخص هاي برازش مدل:
رديف
شاخص برازش
شاخص
حد مطلوب
تناسب عددي
تناسب معنايي
1
X2/df
کي دو نسبي
X2/df 3
1.37
بسيار خوب
2
GFI
شاخص برازندگي
بيشتر از9/0
0.91
بسيار خوب
3
AGFI
برازندگي تعديل يافته
بيشتر از9/0
0.91
بسيار خوب
4
CFI
شاخص برازش تطبيقي
بيشتر از9/0
0.90
بسيار خوب
5
RMERA
ريشه دوم ميانگين خطالي برآورد
کم تر از 0.08
0.0000
بسيار خوب

شاخصهاي گزارش شده در تحليل عاملي مرتبه دوم نشان دهندة برازش مطلوب دادهها با مدل است. بدين معني که خرده مقياسهاي نگرش متوليان و سياستگذاران، مديريت و برنامه ريزي دانشگاهي تشکيل دهنده سازهاي مکنون ديگري به نام سازه مديريت و سياستگذاري آموزش عالي هستند. در شکل 7ـ 4 بارهاي عاملي هر خرده مقياس ارائه شده است.

4ـ2ـ3ـ4ـ تحليل عاملي تأييدي مرتبه دوم براي متغير زمينه خصوصي سازي مؤسسات آموزش عالي
به منظور بررسي اينکه آيا خرده مقياسهاي پيادهسازي استراتژيهاي خصوصيسازي و ايجاد بازار آموزشي در ايران سازندة سازه خصوصيسازي مؤسسات آموزشعالي هستند، و اينکه هر يک از عوامل مذکور تا چه اندازه عامل زمينه اي کنش گري اعضاي هيات علمي را به عنوان يک سازه تبيين مي‏نمايند، از تحليل عامل تأييدي مرتبه دوم استفاده شد. بر اساس اين روش آماري ميتوان تعيين نمود سهم هر عامل در تبيين ميزان واريانس سازه عامل کنش گري اعضاي هيات علمي به چه ميزان است و سازه کنش گري اعضاي هيات علمي را بر اساس ضرايب استاندارد ‏شده فرموله کرد. در جدول 18ـ4 شاخص‌هاي برازش ارائه شده است.

مدل در حالت تخمين استاندارد

شکل11. تحليل عاملي تأييدي مرتبه دوم براي متغير زمينهاي خصوصي سازي مؤسسات آموزشعالي در حالت تخمين استاندارد

مدل در حالت ضرايب معناداري

شکل12. تحليل عاملي تأييدي مرتبه دوم براي متغير زمينهاي خصوصي سازي مؤسسات آموزشعالي در حالت معناداري

جدول23. شاخص هاي برازش مدل:
رديف
شاخص برازش
شاخص
حد مطلوب
تناسب عددي
تناسب معنايي
1
X2/df
کي دو نسبي
X2/df 3
1.47
بسيار خوب
2
GFI
شاخص برازندگي
بيشتر از9/0
0.92
بسيار خوب
3
AGFI
برازندگي تعديل يافته
بيشتر از9/0
0.88
خوب
4
CFI
شاخص برازش تطبيقي
بيشتر از9/0
0.89
خوب
5
RMERA
ريشه دوم ميانگين خطالي برآورد
کم تر از 0.08
0.0294
بسيار خوب

شاخصهاي گزارش شده در تحليل عاملي مرتبه دوم نشان دهندة برازش کاملاً مطلوب دادهها با مدل است. بدين معني که خرده مقياسهاي پيادهسازي استراتژيهاي خصوصيسازي و ايجاد بازار آموزشي در ايران تشکيل دهندهي سازه مکنون ديگري به نام سازه خصوصي سازي مؤسسات آموزشعالي هستند. در شکل 12 بارهاي عاملي هر خرده مقياس ارائه شده است.
4ـ2ـ3ـ5ـ تحليل عاملي تأييدي مرتبه دوم براي متغير راهبردهاي سطح خرد
به منظور بررسي اينکه آيا خرده مقياسهاي دانشجو محوري و توجه به انتظارات دانشجويان، گسترش فرهنگ مشتري محور بين پرسنل مؤسسه، سوق معيار جذب به سمت علاقه و کاهش محدوديتها براي جذب، افزايش کيفيت آموزش از طريق تقويت کادر علمي مؤسسه، و ارائه تسهيلات رفاهي سازندة راهبردهاي سطح خرد هستند، و اينکه هر يک از عوامل مذکور تا چه اندازه عامل راهبرد سطح خرد را به عنوان يک سازه تبيين مي‏نمايند، از تحليل عامل تأييدي مرتبه دوم استفاده شد. بر اساس اين روش آماري ميتوان تعيين نمود سهم هر عامل در تبيين ميزان واريانس سازه راهبرد سطح خرد به چه ميزان است و سازه راهبرد سطح خرد را بر اساس ضرايب استاندارد ‏شده فرموله کرد. در جدول 24 شاخص‌هاي برازش ارائه شده است.

مدل در حالت تخمين استاندارد

شکل13. تحليل عاملي تأييدي مرتبه دوم براي متغير راهبردهاي سطح خرد در حالت تخمين استاندارد

مدل در حالت ضرايب معناداري

شکل14. تحليل عاملي تأييدي مرتبه دوم براي متغير راهبردهاي سطح خرد در حالت معناداري

جدول24. شاخص هاي برازش مدل:
رديف
شاخص برازش
شاخص
حد مطلوب
تناسب عددي
تناسب معنايي
1
X2/df
کي دو نسبي
X2/df 3
1.33
بسيار خوب
2
GFI
شاخص برازندگي
بيشتر از9/0
0.89
خوب
3
AGFI
برازندگي تعديل يافته
بيشتر از9/0
0.91
بسيار خوب
4
CFI
شاخص برازش تطبيقي
بيشتر از9/0
0.91
بسيار خوب
5
RMERA
ريشه دوم ميانگين خطالي برآورد
کم تر از 0.08
0.0021
بسيار خوب

شاخصهاي گزارش شده در تحليل عاملي مرتبه دوم نشان دهندة برازش مطلوب دادهها با مدل است. بدين معني که خرده مقياسهاي مقياسهاي دانشجو محوري و توجه به انتظارات دانشجويان، گسترش فرهنگ مشتري محور بين پرسنل مؤسسه، سوق معيار جذب به سمت علاقه و کاهش محدوديتها براي جذب، افزايش کيفيت آموزش از طريق تقويت کادر علمي مؤسسه، و ارائه تسهيلات رفاهي تشکيل دهنده سازهي مکنون ديگري به نام سازه راهبرد سطح خرد هستند. در شکل 14 بارهاي عاملي هر خرده مقياس ارائه شده است.
4ـ2ـ3ـ6ـ تحليل عاملي تأييدي مرتبه دوم براي متغير راهبرد سطح کلان
به منظور تأييد اينکه آيا خرده مقياسهاي توجه به تسهيم تجارب مديران مؤسسات، استقلال مؤسسات، بازنگري در شيوه ي جذب و بازاريابي، ايجاد جو رقابتي بين مؤسسات سازندة راهبردهاي سطح کلان هستند، و اينکه هر يک از عوامل مذکور تا چه اندازه عامل راهبرد سطح کلان را به عنوان يک سازه تبيين مي‏نمايند، از تحليل عامل تأييدي مرتبه دوم استفاده شد. بر اساس اين روش آماري ميتوان تعيين نمود سهم هر عامل در تبيين ميزان واريانس سازه راهبرد سطح کلان به چه ميزان است و سازه راهبرد سطح کلان را بر اساس ضرايب استاندارد ‏شده فرموله کرد. در جدول 20ـ4 شاخص‌هاي برازش ارائه شده است.

مدل در حالت تخمين استاندارد

شکل15. تحليل عاملي تأييدي مرتبه دوم براي متغير راهبردهاي سطح کلان در حالت تخمين استاندارد

مدل در حالت ضرايب معناداري

شکل16. تحليل عاملي تأييدي مرتبه دوم براي متغير راهبردهاي سطح کلان در حالت معناداري

جدول25. شاخص هاي برازش مدل:
رديف
شاخص برازش
شاخص
حد مطلوب
تناسب عددي
تناسب معنايي
1
X2/df
کي دو نسبي
X2/df 3
1.28
بسيار خوب
2
GFI
شاخص برازندگي
بيشتر از9/0
0.92
بسيار خوب
3
AGFI
برازندگي تعديل يافته
بيشتر از9/0
0.91
بسيار خوب
4
CFI
شاخص برازش تطبيقي
بيشتر از9/0
0.91
بسيار خوب
5
RMERA
ريشه دوم ميانگين خطالي برآورد
کم تر از 0.08
0.0014
بسيار خوب

شاخصهاي گزارش شده در تحليل عاملي مرتبه دوم نشان دهندة برازش مطلوب دادهها با مدل است. بدين معني که خرده مقياسهاي تسهيم تجارب مديران مؤسسات، استقلال مؤسسات، بازنگري در شيوه ي جذب و بازاريابي، ايجاد جو رقابتي بين مؤسسات تشکيل دهندهي سازه مکنون ديگري به نام سازه راهبرد سطح کلان هستند. در شکل 16بارهاي عاملي هر خرده مقياس ارائه شده است.

4ـ2ـ3ـ7ـ تحليل عاملي تأييدي مرتبه دوم براي متغير پيامدهاي فردي
به منظور بررسي اينکه آيا خرده مقياسهاي رضايت مندي دانشجويان و بالا رفتن انگيزش دانشجويان سازندة پيامدهاي فردي هستند، و اينکه هر يک از عوامل مذکور تا چه اندازه عامل پيامدهاي فردي را به عنوان يک سازه تبيين مي‏نمايند، از تحليل عامل تأييدي مرتبه دوم استفاده شد. بر اساس اين روش آماري ميتوان تعيين نمود سهم هر عامل در تبيين ميزان واريانس سازه پيامدهاي فردي به چه ميزان است و سازه پيامدهاي فردي را بر اساس ضرايب استاندارد ‏شده فرموله کرد. در جدول 26 شاخص‌هاي برازش ارائه شده است.

مدل در حالت تخمين استاندارد

شکل17. تحليل عاملي تأييدي مرتبه دوم براي متغير پيامدهاي فردي در حالت تخمين استاندارد

مدل در حالت ضرايب معناداري

شکل18. تحليل عاملي تأييدي مرتبه دوم براي متغير پيامدهاي فردي در حالت ضرايب معناداري

جدول26. شاخص هاي برازش مدل:
رديف
شاخص برازش
شاخص
حد مطلوب
تناسب عددي
تناسب معنايي
1
X2/df
کي دو نسبي
X2/df 3
1.56
بسيار خوب
2
GFI
شاخص برازندگي
بيشتر از9/0
0.91
بسيار خوب
3
AGFI
برازندگي تعديل يافته
بيشتر از9/0
0.92
بسيار خوب
4
CFI
شاخص برازش تطبيقي
بيشتر از9/0
0.92
بسيار خوب
5
RMERA
ريشه دوم ميانگين خطالي برآورد
کم تر از 0.08
0.0162
بسيار خوب

4ـ2ـ3ـ8ـ تحليل عاملي تأييدي مرتبه دوم براي متغير پيامدهاي سازماني
به منظور بررسي اينکه آيا خرده مقياسهاي بهبود کارايي و اثربخشي، شهرت سازماني و پاسخگويي، اعتبار و شهرت دانشگاهي، رضايت اعضاي هئيت علمي سازندة پيامدهاي سازماني هستند، و اينکه هر يک از عوامل مذکور تا چه اندازه عامل پيامدهاي سازماني را به عنوان يک سازه تبيين مي‏نمايند، از تحليل عامل تأييدي مرتبه دوم استفاده شد. بر اساس اين روش آماري ميتوان تعيين نمود سهم هر عامل در تبيين ميزان واريانس سازه پيامدهاي سازماني به چه ميزان است و سازه پيامدهاي سازماني را بر اساس ضرايب استاندارد ‏شده فرموله کرد. در جدول 22ـ4 شاخص‌هاي برازش ارائه شده است.

مدل در حالت تخمين استاندارد

شکل19. تحليل عاملي تأييدي مرتبه دوم براي متغير پيامدهاي سازماني در حالت تخمين استاندارد

مدل در حالت ضراي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی جذب دانش، انتظارات دانشجو Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی تاييد، بازاريابي، آموزشعالي، ضريب