پایان نامه با واژه های کلیدی انتظارات مردم

دانلود پایان نامه ارشد

مي‌شود.
5. خريد مواد اوليه با مقدار مصرف تناسب پيدا مي‌کند.
6. مقدار توليد و فروش با يکديگر تناسب مي‌يابد.
7. مؤسسه داراي اندازه‌هاي متناسب يعني نه زياد بزرگ و نه زياد کوچک مي‌ گردد.
8. ابزار و وسايل توليدي در جاي خود مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
9.وسايل حمل و نقل داراي راه مخصوص است و براي مخاطرات احتمالي، ابزتر و وسايل تأميني در نظر گرفته مي‌شود.
10. متفرعات تابع اصول است و ابزار کار با هدف تناسب مي‌ يابد6.
13-2.نظام سلامت
امروزه و هر روز زندگي افراد بسياري در دستان نظام سلامت قرار دارد.از زايمان بي خطر يک نوزاد سالم گرفته تا مراقبت همراه با احترام از يک فرد سالمند ? نظامهاي سلامت مسئوليتي حياتي و مداوم نسبت به افراد در کل دوره زندگيشان دارند.نظامهاي سلامت ? براي رشد سالم افراد ? خانواده ها و جوامع در همه جاي دنيا ?ضروري و حياتي اند(گزارش سلامت 2000?who)
1-13-2.تعريف و تبيين نظام سلامت
نظامهاي سلامت عبارتند از: تمام سازمانها ? موسسات و منابعي که به ارائه ( يا توليد ) اقدامات سلامت اختصاص دارند.يک اقدام سلامت عبارت است از : هر گونه تلاشي که خواه در مراقبت سلامت فردي ? خدمات بهداشت عمومي و يا از طريق برنامه هاي بين بخش انجام مي گيرد و اهداف آن ارتقاء سلامت است.

2-13-2.سير تحول تاريخي نظام سلامت
طي 100 سال گذشته ? نظامهاي سلامت دستخوش دوره هايي از اصلاحات با درجات مختلف شده اند.که از آن جمله مي توان به پايه ريزي نظامهاي ملي مراقبت و گسترش برنامه هاي بيمه اجتماعي اشاره کرد.سپس ارتقاء مراقبت اوليه سلامت به عنوان مسيري جهت دستيابي به پوشش عمومي خدمات قابل خريد مطرح گرديد که هدف بهداشت براي همه را تشکيل مي داد .علي رغم بسياري از مزايا و محاسن يکي از انتقادات صورت گرفته به اين روش ? توجه اندک به تقاضاي افراد براي مراقبت سلامت و در عوض تمرکز تقريبا انحصاري آن بر نيازهاي مطرح شده از سوي آنان است.نظامهاي سلامت در جايي که اين دو مفهوم با يکديگر مطابقت نداشتند ? با مشکل مواجهند ? چرا که در اين صورت عرضه خدمات ارائه شده در راستاي هر دوي آنها نخواهد بود.تغيير تدريجي ديدگاهها در دهه گذشته به سمت آنچه سازمان جهاني بهداشت از آن به عنوان جامعيت نوين ياد مي کند ? صورت گرفته است.به عوض ارائه همه مراقبت ممکن به هر نفر يا فقط ارائه ساده ترين يا ابتدايي ترين مراقبت به افراد فقير? اين جامعيت به معني ارائه مراقبتهاي ضروري با کيفيت بالا به کل افراد است که در آن عمدتا مراقبتها با معيارهاي اثر بخشي ? هزينه و مقبوليت اجتماعي مشخص مي شوند.اين موضوع بيانگر انتخاب اولويتها از ميان مداخلات با در نظر گرفتن اصول اخلاقي است که ممکن است در سهميه بندي خدمات لازم ويا کاآمد باشند اما اجازه منع گروههاي جمعيت را براي عدم دريافت اين خدمات نمي دهند.اين تغيير تدريجي ديدگاه ? تا حدي ناشي از تغييرات سياسي و اقتصادي عميق حدود حدود 20 سال گذشته است. از جمله اين تغييرات مي توان به مسائلي مانند تبديل اقتصادهايي با برنامه ريزي مرکزي به اقتصادهاي مبتني بر بازار ? کاهش مداخله دولتها در اقتصادهاي ملي ? کنترل کمتر از سوي حکومتها و همچنين تمرکز زدايي بيشتر اشاره کرد. از نظر ايدئولوژي ? اين تغييرات به معني تاکيد بيشتر بر حق انتخاب و مسئوليت پذيري فردي است.از نظر سياسي ? اين امر به معني محدود شدن وعده ها و انتظارات در باره آن چيزي است که حکومتها بايد انجام دهند.اما در همين زمان انتظارات مردم از نظامهاي سلامت ? بيش از گذشته شده است.تقريبا هر روز پيشرفت جديدي در پزشکي و فناوري سلامت و يا دارو و درماني نوين ? به اطلاع عموم رسانده مي شود.اين سرعت پيشرفت فقط با سرعتي که مردم سهم خود را از اين فوايد و مزاياي جديد جويا هستند تطابق دارد.نتيجه امر اين که افزايش تقاضا و فشار بر روي نظامهاي سلامت از جمله بخش خصوصي و دولتي در تمام کشورها ( چه فقير و چه غني ) است.بديهي است محدوديتهايي در آنچه دولتها مي توانند از نظر مالي تامين نمايند و خدماتي که مي توانند ارائه کنند وجود دارد.
3-12-2.اهداف نظامهاي سلامت
نظامهاي سلامت سه هدف بنيادين دارن :
1) ارتقاي سلامت جمعيت تحت پوشش
2) پاسخ دادن به انتظارات مردم
3) محافظت مالي در برابر هزينه هاي سلامت نا مطلوب
هر چند که ارتقاء سلامت هدف اصلي نظام سلامت است ? اما تنها هدف آن نيست.سلامت خوب ? به خودي خود در واقع شامل دو جنبه است :بهترين سطح ميانگين قابل دستيابي ( خوبي ) و کمترين تفاوت ممکن ميان افراد و گروهها در اين دستيابي ( عادلانه بودن ).خوبي به اين معني است که يک نظام سلامت به درستي به آنچه مردم از آن انتظار دارند ? پاسخ دهد ? عادلانه بودن به معني آن است که اين نظام به گونه اي در برابر هر فرد و بدون قائل شدن تمايز به اين نياز ها پاسخ دهد.
واضح است که هدف معني بخش نظامهاي سلامت همانا حفظ و ارتقاء سلامت است اما اهداف دروني ديگري نيز براي آن مطرح است.اين اهداف به مسايلي مانند عادلانه بودن شيوه پرداخت افراد براي مراقبت سلامت و نحوه پاسخ نظامها به انتظارات و توقعات مردم در ارتباط با نحوه درمان آنها بر مي گردد.وقتي صحبت از سلامت و پاسخدهي مي شود ? تنها دستيابي به سطوح ميانگين بالا تر هم کافي نيست.هدف نظام سلامت بايد همچنين دربرگيرنده کاهش نابرابري ها نيز باشد? به گونه اي که وضعيت گروه مستمندتر جامعه هم ارتقاء يابد.
4-12-2.کارکردهاي اصلي نظام سلامت
تمام نظامهاي سلامت کارکردهاي 4گانه زير را انجان مي دهند:
1) ارائه توزيع خدمات سلامت فردي و غير فردي (ارئه خدمات )
2) تهيه و تامين منابع انساني و فيزيکي ضروري جهت امکان بخشيدن به اين امر ( توليد منابع )
3) افزايش ? انباشت و مديريت درآمدهاي کسب شده جهت جهت خريد اين خدمات ( تامين مالي )
4) عمل به صورت متوليان کلي اين منابع ? نيروها و انتظاراتي که به آنها مربوط مي شود ( توليت)
5-12-2.تفاوت بنيادين سلامت با ديگر نيازهاي انساني
سلامت تفاوت بنيادي با ساير نيازهاي افراد جامعه داردو اين تفاوت ريشه در بيولوژي ( زيست شناسي ) دارد.همانگونه که جاناتان ميلر به زيبايي به اين امر اشاره مي کند:از تمام چيزهاي موجود در اين جهان ? بدن انسان وضعيتي خاص و منحصر به فرد دارد ? نه تنها اين بدن در مالکيت فرد است بلکه فرد نيز تحت مالکيت بدن خود است و بدن در شکل گيري فرد نقش دارد.بدن ما کاملا” با تمام چيزهاي ديگري که ادعاي مالکيت شان را داريم متفاوت است.ممکن است پول ? کتاب يا حتي خانه خود را از دست بدهيم ولي کماکان خودمان باشيم اما تصور معني دار بودن يک فرد بدون بدن خودش ? امري محال و غير عقلاني است.هر چند که ما از بدنمان به عنوان ملکي که درون آن زندگي مي کنيم ياد مي کنيم اما بدنمان در واقع يک شکل خاص از اجاره است. بدن ما جائي است که هميشه امکان برقراري ارتباط با ديگران را براي ما فراهم ميکند.شخصي که بدنبال درمان و مراقبت از سلامت خويش است نيز يک مشتري محسوب مي شود مانند همه کالاها و خدمات ديگر و ممکن است خود او در سلامت خويش مشارکت داشته باشد .مثلا” با تبعيت از عادات خوب غذايي ? بهداشت فردي و ورزش و همچنين پيروي از مصرف داروها و ساير توصيه هاي بهداشتي درماني. اما همين شخص ? جسم فيزيکي نيز هست که تمام اين مراقبت به سوي وي هدايت مي شود.بنابراين سلامت شخصا” يک سرمايه غير منقول است که از اين منظر تا حدي به ساير سرمايه هاي انساني مانند آموزش? دانش حرفه اي يا مهارت هاي ورزشي شباهت دارد.اما هنوز هم از جهات مهمي با آنها تفاوت دارد.سلامت ? در معرض خطرات عمده و غير قابل پيشبيني قرار مي گيرد که عمدتا” مستقل از يکديگر هستند.تفاوت ديگر آن است که نمي توانمانند دانش و مهارتها بر آن افزود.ذکر اين خصوصيات کافي است که متوجه شويم که سلامت ? تفاوت ذاتي و ريشه اي با ساير سرمايه هايي دارد که افراد ? خود را بر عليه از دست دادن يا آسيب بيمه مي کنند.
6-12-2.شاخصهاي سلامت
فهرست شامل شاخصهاي سلامت که در سال 2000 اعلام گرديد عبارتند از: حرمت انساني- اشتغال ، استقلال ، امنيت ، مسئوليت فردي ، پاسخگو بودن مسئولين ، سطح سواد ، خدمات بهداشتي درماني.
شايان ذکر است که بر مبناي اين شاخصها در بين 194 کشور جهان رتبه ايرا 96 مي باشد.شاخصهاي تعيين شده از سوي سازمان بهداشت جهاني در خصوص سلامت انسان نشان دهنده آن است که موضوع سلامت بسيار پيچيده و وسيع مي باشد و براي دستيابي به سلامت انسان بايستي گستره وسيعي از عوامل فرهنگي ? اقتصادي ? اجتماعي و سياسي يک جامعه را با ديد سيستماتيک اصلاح نمود.

14-2. پيشينه تحقيق
1-14-2.پيشينه تحقيق در ايران
1) تحقيقي با عنوان اولويت بندي عوامل مؤثر بر بهره وري منابع انساني از ديدگاه مديران مياني دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در سال 1388 توسط مصطفي ا? وردي، سيدمحمداحسان فرح آبادي، حانيه السادات سجادي انجام شده. اين پژوهش با هـدف اولويـت بندي عوامل موثر بر بهره وري نيروي انساني از ديدگاه مديران ميـاني اجراگرديـد،تا ضـمن فـراهم نمـودن مبنايي براي تصميمات مديران منابع انساني در زمينه برنامه ريزي و نگهداري نيروي انساني، موجب كاهش هزينه هاي ناشي از ترك خدمت كاركنان گردد.مـديران مياني دانشگاه علوم پزشكي اصفهان جامعه آماري پژوهش را تشكيل دادند كه با توجه به محـدود بـودن ازنمونه گيري استفاده نشد. ابزار گردآوري داده ها، پرسشنامه اي محقق ساخته اي بود كه روايي آن به صـورت محتوايي تأييد و پايايي نيز با محاسبه آلفاي كرونباخ 0/935 محاسبه شـد؛در تحليل داده ها بيشترين و كمترين امتياز به ترتيب 5 و 1بود.
يافته ها:رعايت عوامل مربوط به شيوه و سبك مديريتي سازمان با ميانگين امتياز41/4 مهمتـرين دسـته ازعوامل مؤثر بر بهره وري نيروي انساني شناخته شد. عوامل مرتبط با فرد بـا ميـانگين امتيـاز 3/4،فرهنـگ بـاميانگين امتياز 1/4، ساختار سازماني با ميانگين امتياز 06/4، سيستم هاي پاداش با ميانگين امتياز 4، دوره هـاي آموزشي با ميانگين امتياز85/3و عوامل مربوط به فضاي فيزيكي سازمان با ميانگين امتياز8/3 در رده هاي بعدي اهميت قرار داشتند.
2) دومين تحقيق با عنوان شناسايي و اولويت بندي عوامل مؤثر بر بهره وري نيروي انساني با استفاده از تكنيك هاي MADM (مطالعه موردي:يكي از شركت هاي توليدي پوشاك جين در استان يزد) که توسط مجتبي طواري ، محمدعلي سوخكيان ، سيدعلي ميرنژاد (1387) انجام گرديده.در اين تحقيق سعي شده مهمترين عوامل مؤثر بر بهره وري نيروي انساني را شناسايي كرده و در گام بعد به اولويت بندي اين عوامل بپردازند. پس از مطالعه متون و تحقيقات موجود در زمينه بهره وري و تكنيك هاي تصميم گيري و هم چنين مصاحبه با متخصصين و اساتيد، پرسشنامه اي تهيه گرديد كه شامل عواملي چون مديريتي، اجتماعي- رواني، فرهنگي، محيطي، فردي و اقتصادي بود. پس از تجزيه و تحليل پرسشنامه اول، معيارهاي نهايي شناسايي شد و پرسشنامه دوم تهيه گرديد كه شامل جداول مقايسات زوجي معيارها بود و داده هاي حاصل از آن به منظور رتبه بندي معيارها در روش هاي AHP، SAW، TOPSIS و ELECTRE استفاده شد. با توجه به اين كه نتايج حاصل از اجراي روش هاي فوق در مواردي با يك د يگر هم خواني نداشت، براي رسيدن به يك اجماع كلي از رتبه بندي معيارها از تكنيك هاي ادغامي (Poset) كه شامل روش هاي ميانگين، بردا و كپ لند است، استفاده شد. در نهايت عوامل مديريتي مهمترين عامل شناخته شد و سپس به ترتيب عوامل فردي، فرهنگي، اجتماعي- رواني و در انتها عوامل محيطي قرار گرفت.
3) سومين تحقيق مربوط به آقاي محمدرضا خليلي (1386 ) با عنوان بررسي عوامل موثر بر بهره وري کارکنان سازمان تامين اجتماعي شهر تهران است.سوال اصلي اين پژوهش شناسايي عوامل موثر بر بهره وري نيروي انساني در سازمان تامين اجتماعي است.جامعه پژوهش حاضر عبارت است از تمامي کارکنان سازمان تامين اجتماعي شهر تهران که حدود 2950 نفر بود که از اين تعداد 346 نفر به عنوان حجم نمون

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی سنجش عملکرد، سلسله مراتب Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی کارکنان دانشگاه، آموزش کارکنان