پایان نامه با واژه های کلیدی انتظارات دانشجو، دانشگاهها، جذب دانش، روش پژوهش

دانلود پایان نامه ارشد

گزينشي272 انجام ميشود و به عرضه پارادايم منطقي يا تصوير تجسمي از نظريه در حال تکوين پايان مي‌يابد(بازرگان، 1387).
در مرحله کدگذاري باز، با فرآيندي تحليلي، مفاهيم شناسايي شده و ويژگيها و ابعاد آنها در داده‏ها کشف مي شوند”(دانايي فرد و امامي، 1386). هدف از كدگذاري محوري «شروع فرآيند پيونددهي داده‌هايي است كه در طي فرايند كدگذاري باز شكسته ‌شده‌اند» (اشتراوس و كوربين، 1385). در كدگذاري محوري، مقوله‌ها با مقوله‌هاي فرعي مرتبط مي‌شوند. در مرحله کدگذاري محوري پژوهشگر يک مقولۀ کدگذاري باز را انتخاب ميکند(به عنوان مقوله يا پديده اصلي) و در مرکز فرآيند مورد بررسي قرار ميدهد، سپس ساير مقولهها را به آن مرتبط ميکند. اين کدگذاري، به اين دليل محوري ناميده مي‏شود که کدگذاري حول “محور” يک مقوله تحقق مييابد(دانايي فرد و امامي، 1386). ساير مقولهها متشکل از شرايط علّي (عواملي که مقوله اصلي را تحت تأثير قرار ميدهند)، راهبردها (اقداماتي که در رابطه با مقولهی اصلي انجام ميشود)، شرايط زمينهاي و واسطهاي (عوامل محيطي و زمينهاي ويژهاي که راهبرد را تحت تأثير قرار ميدهند) و عواقب(پيامدهاي حاصل از راهبردها) هستند. انجام اين مرحله مستلزم ترسيم شکلي است که نمودار کدگذاري ناميده ميشود که در قالب شكل 2 آمده است. اين نمودار رابطۀ ميان شرايط علّي، راهبردها، شرايط محيطي، زمينهي ويژه و پيامدهاي حاصل را نشان ميدهد(بازرگان، 1387). براي نشان دادن اين فرآيند، در شکل 2 مقولههاي کدگذاري باز و کدگذاري محوري در سمت راست نمايش داده شده است.

شکل2. مدل پارادايمي اشتراوس

نمايش کدگذاري در نظريه برخاسته از دادهها: کدگذاري باز و محوري (بازرگان،1387) و در نهايت در كدگذاري انتخابي، فرآيند يکپارچه‏سازي و بهبود مقولهها انجام شد(دانايي فرد و امامي، 1386). در اين پژوهش از نمودار به عنوان روشي براي يكپارچه‌سازي استفاده شد. مقوله‌ها چندين بار مورد تجديد نظر قرار گرفت، برخي از مفاهيم نادر حذف شد و سازگاري بين نظريه و داده‌ها بررسي شد.
در اين بخش از پژوهش در خصوص تحليل داده‏هاي حاصل از مصاحبه، نخست با تفکيک متن مصاحبه به عناصر داراي پيام کدهاي باز(مفاهيم) استخراج شدند و درگام بعدي مفاهيم در قالب مقوله‌هاي بزرگتري قرار گرفتند در مرحله دوم که کدگذاري محوري است ابتدا مقولهي اصلي تعيين شد و سپس ساير مقوله‌ها در قالب موجبات علّي، راهبردها، عوامل زمينه‌اي، شرايط محيطي و پيامدها دسته‌بندي شدند. در نهايت در مرحله کدگذاري انتخابي روابط بين مقولات آشکار و مدل پارادايمي نظريه برخاسته از داده‌ها فراهم آمد. در فصل چهارم پژوهش نتايج حاصل از تحليل دادههاي مربوط به بخش کيفي پژوهش به تفصيل ارائه شده است.

3ـ4ـ4ـ روش برازش روايي کيفي
در پايان با توجه به معيارهاي ارائه شده توسط كرسول براي حصول اطمينان از روايي پژوهش‌هاي آميخته و به منظور اطمينان خاطر از دقيق بودن يافته‌ها از ديدگاه پژوهشگر، مشارکتکنندگان يا خوانندگان گزارش پژوهش، اقدامات زير انجام شد(کرسول و ميلر، 2000):
3ـ4ـ4ـ1ـ بازبيني توسط اعضاء273: سه نفراز مصاحبه شوندگان(به ازاء هر طبقه از مصاحبه‌هاي کيفي يک نفر) گزارش نهايي مرحلة نخست، فرآيند تحليل يا مقوله‌هاي به دست آمده را بازبيني نمودند که نظرات و پيشنهادهاي آنها در مرحله کدگذاري محوري اعمال شد.
3ـ4ـ4ـ2ـ بررسي همكار274: سه نفر از اساتيد به بررسي پارادايم کدگذاري محوري پرداختند و ديدگاهها و نظرات آنها در تدوين الگو مد نظر قرار گرفت.
3ـ4ـ4ـ3ـ مشارکتي بودن پژوهش: به طور همزمان از مشارکتکنندگان نيز در تحليل و تفسير داده‏ها کمک گرفته شد(کرسول و ميلر275، 2000).
3ـ5ـ گامهاي انجام پژوهش در مرحله کمّي
هدف از اين مرحلهي پژوهش تعيين الگوهاي روابط، آزمون ميزان روابط بين مقوله‌ها و دستيابي به سطوحي از توانايي تعميم‌پذيري مدل تدوين شده در بخش کيفي در کل کشور است.
3ـ5ـ1ـ جامعه آماري، نمونه و روش نمونهگيري
جامعه آماري اين پژوهش در بخش‏ کمّي، شامل دانش آموزان مقطع پيش دانشگاهي متقاضي ورود به دانشگاه و دانشجويان مقطع کارداني متقاضي دورهي کارشناسي و همچنين دانشجويان کارشناسي خواستار ادامهي تحصيل در مقطع کارشناسي ارشد است. همچنين پرسشنامه بين اساتيد دانشگاهها بعنوان دانشجويان گذشتهي نچندان دور پخش شد.
با توجه به تعداد زياد اعضاي هر يک از جامعه‏هاي آماري پژوهش و محدوديت‏هاي اجرايي پژوهش از هر کدام از جامعه‏هاي مذکور نمونهگيري تصادفي طبقهاي به عمل آمد. چون حجم جامعه مشخص نيست و اطلاعي از واريانس جامعه در دسترس نيست از فرمول زير حجم نمونه مشخص شده است(مومني، 1387؛ به نقل از حبيبي، 1391):

با توجه به اينکه حد کفايت براي هر يک از جامعههاي مورد بررسي 170عدد طبق فرمول فوق برآورد شده است، تعداد 220 پرسشنامه بين اساتيد و 350 بين دانشجويان توزيع گرديد که تعداد200 پرسشنامه از اساتيد و 300 پرسشنامه از دانشجويان جمعآوري گرديد.
3ـ5ـ2ـ ابزار جمعآوري اطّلاعات کمّي
3ـ5ـ2ـ1ـ پرسشنامه الگوي تبيين کنندهي انتظارات دانشجويان از مؤسسهي آموزشعالي
به منظور گردآوري دادههاي مورد نياز در خصوص ارزيابي مدل کيفي پژوهش، پرسشنامه‏اي با 87 گويه‏اي بر مبناي مقولههاي احصاء شده در بخش کيفي پژوهش تدوين شد. جهت ارزيابي پاسخ هاي داده شده، گويههاي اين پرسشنامه بر پايه طيف 5 درجه‏اي ليکرت، از کاملاً مخالفم(1) تا کاملاً موافقم(6) طراحي شدند. پرسشنامه از دو بخش اصلي تشکيل شده است که بخش اول شامل متغيرهاي جمعيّت شناختي(جنسيّت، سن، مدرک تحصيلي، رشته) و بخش دوم در برگيرندهي گويههاي مربوط به موضوع اصلي پژوهش است که شامل 91 گويه بود. در ادامه هر يک از عوامل به تفکيک سؤالات مربوط به هر مؤلفه در جدول 3 در جدول ارائه شده است.

جدول 3. سؤالات، مؤلفه‏ها و ميزان پايايي عوامل تشکيل دهندهي پرسشنامه
تعداد سؤالات
عوامل فرعي
عامل اصلي
عوامل مدل پارادايمي
4
عوامل فردي
عوامل برون سيستمي
شرايط علّي
4
عوامل سازماني

3
فرآيند و محصول آموزشي
عوامل درون سيستمي

3
رويهها و سياستهاي آموزشي

3
منابع مالي

3
منابع و امکانات فيزيکي

3
کادر علمي

3
بازاريابي خدمات
بازاريابي آموزشعالي
مقوله محوري
3
بازاريابي رابطهاي

3
مديريت و برنامه ريزي دانشگاهي
مديريت و سياست گذاري آموزش عالي
زمينه
3
نگرش متوليان و سياستگذاران آموزش عالي

2
استراتژيهاي خصوصي سازي
خصوصي سازي مؤسسات آموزشعالي

2
ايجاد بازار آموزشي در کشور

4
دانشجومحوري و توجّه به انتظارات دانشجويان
سطح خرد (دانشگاه)
راهبردها
3
افزايش کيفيت آموزش و خدمات آموزشي

3
استقلال دانشگاهي
سطح کلان (آموزشعالي )

3
تسهيم تجارب مديران دانشگاهي

3
بازنگري در شيوهي جذب و بازاريابي

3
تقويت رابطهي دانشگاه با صنعت

2
ايجاد جوّ رقابتي بين مؤسسات آموزشعالي

2
نقش دولت
عوامل محيطي
شرايط مداخلهگر
2
عوامل اجتماعي فرهنگي

2
عوامل اقتصادي

3
رضايت مندي دانشجويان
فردي
پيامدها

2
بالا رفتن انگيزش دانشجويان

2
فرصت شکوفايي استعدادها
سازماني

3
بهبود کارائي و اثربخشي

2
اعتبار و شهرت مؤسسه

2
پاسخگويي

2
درآمد زايي
اجتماعي

3
رضايت اعضاي هئيت علمي

2
ارتقا سطح علمي کشور

2
زمينه سازي جذب دانشجوي بين المللي

2
اشتغال زايي

3
صدور دانش به سراسر دنيا

3ـ5ـ2ـ2ـ برآورد روايي و پايايي
روايي276: براي اطمينان از روايي پرسشنامه از روش روايي محتوا277 استفاده شد. يک سنجه زماني روايي محتوا دارد که واجد پرسش‏هاي لازم براي سنجش همهي ابعاد و ويژگي‏هاي متغير مورد نظر باشد. از اين رو روايي محتوا، ايجاد اطمينان ميکند که همهي ابعاد و مؤلفه‏هايي که ميتواند مفهوم مورد نظر ما را انعکاس دهند در آن سنجه وجود دارد. هرچه وجود اين ابعاد و مؤلفه‏ها در سنجه جهت انعکاس مفهوم، بيشتر باشد، روايي محتوي بيشتر مي‏شود. در شرايط مختلف، روايي محتوي تابعي از ترسيم و تعيين خوب ابعاد و مؤلفه‏هاي مفهوم مورد پژوهش است (دانايي فرد و همکاران، 1383: 313). براي بررسي اعتبار محتوايي سنجه، بعد از تهيه پرسشنامه‏ بر اساس کدهاي باز مورد اشارهي آگاهان کليدي، از نظرات 7 نفر از اساتيد، صاحبنظران و متخصصان زمينهي آموزشعالي و بازاريابي استفاده شده و پس از دريافت بازخورد، نظرات آنان در پرسشنامه اعمال گرديد.
ضريب پايايي278: طبق يک قاعدهي کلّي حد نصاب لازم آلفا براي يک شاخص را 70 صدم در نظر مي‌گيرند و تحت اين شرايط بهتر ميتوان به نتايج آن اعتماد کرد(هينتون279، 2004). بر اين اساس به منظور اطمينان از پايايي پرسشنامه حاضر و همساني دروني سوالها، پرسشنامه به صورت تصادفي بر روي نمونه مقدماتي 30 نفر از اعضاي هيئت علمي از دانشگاههاي مورد مطالعه اجرا گرديد. بعد از اجرا و بررسي ضرايب آلفاي کرونباخ محاسبه شده با استفاده از نرم افزار آماري SPSS براي نمونه مقدماتي، مقدار آلفا در کليه شاخص‌ها بالاي 70 صدم بود لذا مي‌توان گفت که پرسشنامه از اعتبار بالا و قابل قبولي برخورد است و نشان دهندهي قابليت اعتماد بالاي مؤلفههاي مورد بررسي ميباشد. لازم به ذکر است که ميزان آلفاي به دست آمده حاكي از قابليت اطمينان پرسشنامه و همساني دروني گويه‌هاي آن بود.

جدول4. آلفاي کرونباخ متغيرهاي تشکيل دهندهي پرسشنامه
متغيرها
آلفاي کرونباخ
گويهها
عوامل برون سيستمي مرتبط با فرد
761/0
4
عوامل برون سيستمي مرتبط با سازمان
722/0
4
عوامل درون سيستمي
892/0
15
عوامل زمينهاي سياستگذاري کلان آموزشي
735/0
6
عوامل زمينهاي خصوصي سازي مؤسسات آموزشي
712/0
4
راهبردهاي سطح خرد
832/0
7
راهبردهاي سطح کلان
962/0
14
شرايط مداخله گر
724/0
6
پيامدها
934/0
28

3ـ5ـ3ـ روش تحليل داده‏هاي كمّي
در بخش کمّي نيز براي تحليل دادههاي گردآوري شده از روشهاي آماري توصيفي280: شاخصهاي گرايش به مرکز مانند: ميانگين و… ، شاخصهاي پراکندگي مانند: انحراف معيار، واريانس و… همچنين ساير شاخصها مانند درصدفراواني و آمار استنباطي281، استفاده شده است. تحليل همبستگي چندگانه در دو مرحله: تحليل عاملي تأييدي مرتبه دوم و مدل معادلات‏ ساختاري282 انجام شد. تحليل معادلات ساختاري روشي براي تحليل همبستگي چند متغيري است. اين روش، مناسب‌ترين روش تحليل براي بخش كمّي در اين پژوهش بود، زيرا از تحليل معادلات ساختاري براي تحليل و آزمون مدل‌هاي نظري مي‌توان استفاده كرد(شوماخر و لوماکس283، 2004). نظر به اين‌كه در مطالعهي حاضر لازم بود مدل مفهومي به دست آمده از بخش كيفي، آزمون شود، استفاده از مدل‌سازي معادلات ساختاري در مرحلهي كمّي ضرورت داشت. براي تحليل كمّي داده‌ها و تحليل‌هاي تعقيبي از نرم افزار SPSS و نرم افزار LISREL استفاده شد

فصل چهارم
تجزيه و تحليل دادهها

4ـ1ـ مقدمه
هدف اصلي پژوهش حاضر، ارائهي الگوي بازاريابي براي مؤسسات آموزشعالي کشور مي‏باشد. براي دستيابي به اين هدف، پژوهشگر از روش پژوهش ‬آميخته به عنوان راهبرد پژوهش استفاده کرده است. همچنانکه در فصل سوّم به تفصيل اشاره شد بر اساس اين مدل، در ابتدا پژوهشگر جهت شناسايي متغيرهايي مهّم، ايجاد و تدوين گونهشناسي، و يا خلق نظريهاي نوظهور، مرحله کيفي پژوهش را انجام داده و سپس در ادامه پژوهشگر پس از شناسايي طبقه‏بندي‏هاي نوظهور از دل داده‏هاي کيفي، با انجام مرحله کمّي پژوهش به بررسي درجهي تعميم پذيري يافته‏هاي کيفي پژوهش در بين نمونه‏هاي بيشتر نيز پرداخت.
در اين فصل نتايج تحليل داده‏هاي کيفي و کمّي ارائه شده است. اين فصل در دو بخش مجزا و بر اساس ارائهي يافته‏هاي بخش کيفي و کمّي پژوهش تنظيم شده است، در بخش اوّل اين فصل به ارائه يافته‏هاي کيفي برآمده از تحليل داده‏هاي مصاحبه‏هاي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی دانشگاهها، برنامه پنجم توسعه، روش پژوهش Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی جذب دانش، دانشگاهها، انتظارات دانشجو، دانش آموختگان