پایان نامه با واژه های کلیدی امتداد خود، دوره قاجار، سلسله مراتب، استان تهران

دانلود پایان نامه ارشد

ميدهد كه :

52 – محدوده برداشت شده شهر كرج، زير وشش سشوح ناخالص و كاربريهاي فراشهري است و 48 درصد آن، به كاربريهاي شهري اختصاص يافته است.

– بیش از 45 درصد سشح خالص شهري كرج، كاربري مسكوني دارد.اين درصد به خوبي نشان دهنده كمبود سشوح خدماتي است.

– شبكه رفت و آمد شهر، 32/7 درصد سشح آن را اشغام كرده است.وجود سشوح باز وسیی و راكندگي بافت شهري و توسعه ناموزون آن، علت اصلي باال بودن سشح زير وشش خیابانها و گذرگاهها به شمار ميرود.

– كاربريهاي خدماتي گوناگون، تنها 19 درصد سشح خالص شهري را در اختیار دارند كه نشانه ديگري از نارسايي خدماتي شهر كرج است.

– تراكم جمعیتي خالص شهري كرج در و ی موجود، حدود 160 ندر درهكتار است كه بسیار باال و نشان دهنده استداده بیش از اندازه زمین شهري براي كاربري مسكوني و كمبود سشوح خدماتي است.

شبکه حمل و نقل و نظام حركت

براساس نتايج برداشتهاي میداني، شبكه گذربندي بافت شهري موجود، نزديك به 2756هكتار، برابر با 16/3 درصد سشح ناخالص محدوده برداشت شده را زير وشش دارد.در اين میان، 1 /03 هكتار به بخشي از آزاد راه تهران ـ قزوين واقی در محدوده قانوني شهر اختصاص دارد كه اگرچه محوري فراشهري است به عنوان محوري براي رفت و آمدهاي شهري كرج نیز مورد استداده قرار ميگیرد، با كسر اين مساحت، سشح شبكه رفت و آمد خالص شهر، به 2652 هكتار، كاهش مييابد.

در نگاه نخست، برداشت منشري اين است كه شبكه گذربندي موجود شهر كرج، بايد ساختار ارتباطي بسنده و كارآمدي باشد.اما در نگاه دقیرتر و تحلیليتر، نارسايیهاي گوناگون آن آشكار ميشود.براي شناسايي نارسايیهاي گوناگون شبكه گذربندي موجود شهر،آن را، در دو مریاس ويشگیهاي كالبدي و كاركرد ترافیكي مورد بررسي قرار دادهايم.

ساختار كلي شبكه حركت عبور آزاد راه تهران ـ فزوين، از درون بافت شهري كرج، يا اگر دقیرتر گدته شود، گسترش كالبدي دو

بخش فرديس و مهرشهر در جنوب آزاد راه ياد شده و یوستن آنها به شهر كرج، گسیختگي و بريدگي قابل مالحظهاي را در سازمان فضايي شهر به وجود آورده كه براي شهر و آزاد راه به يك اندازه دردسر آفرين شده است.

بافت شهري وشبكه گذربندي شهر كرج در ي اين همجواري، عمالً به شكل سه بخش جدا از هم درآمده است: كرج قديم، فرديس و مهرشهر.

ساختار كلي شبكه حركت كرج روستاي قديمي كرج، از ديرباز، نرشه تالقي راههاي ارتباطي تهران، قزوين و چالوس بوده است.راه

اصلي تهران ـ قزوين، در محل ل شاه عباسي، وارد كرج ميشد و با راستاي شرقي ـ غربي، س از یمودن محدوده روستا، به سوي قزوين امتداد مييافت.جاده چالوس نیز، به فاصله اندكي از ل شاه

عباسي، از نرشهاي كه مركز رل آبادي به شمار ميرفت و امروزه میدان كرج نامیده ميشود، به سمت شمام ميرفت.

جاده تهران ـ قزوين، در سرتاسر دوره گسترش و دگرگوني روستاي قديم كرج به كالنشهر امروزي، شاهد خاموش تحوالت بوده و راستاي شرقي ـ غربي آن، همانا ستون فررات گسترش كرج بوده است.در تحلیل شهر شناختي كرج، به روشني ميتوان ديد كه بخشي از راه بین شهري تهران ـ قزوين، همواره مهمترين محور حركتي ـ ارتباطي بافت كرج بوده و ا به اي گسترش شهر، كه امروزه از ل شاه عباسي تا غرب میدان دانشگاه حصارك و ل روگذر آزاد راه امتداد دارد، رفته رفته از كاركرد ارتباطي آن كاسته و به كاركرد خدماتي آن افزوده شده است.خیابان دكتر بهشتي امروزي، ديگر نه بخشي از راه ارتباطي تهران ـ قزوين، بلكه اصليترين محور خدماتي شهر كرج به شمار ميرود.به ويشه بخش شرقي اين محور، تا چهار راه طالراني، با گسترش واحدهاي خدماتي در عمق بافت، كانون خدماتي شهر كرج را شكل داده است.

با تبديل بخش درون شهري راه تهران ـ قزوين به خیابان شهید بهشتي، اين محور ستون فرراتي است كه ديگر خیابانهاي اصلي كرج، در طوم زمان در راستاي عمود يا متراطی با آن، تا ژرفاي بافت شهري واقی در شمام و جنوب اين ستون فررات كشیده شدهاند.

 ساختار كلي شبكه گذر بندي فرديس

بخش شمالي جاده مالرد، حد فاصل میدان شهید سلشاني اتراطی آزادراهد و تراطی آن با بولوار مارلیك اجنوبيترين نرشه محدوده قانوني كرجد، همان جايگاهي را در ساختار كلي شبكه گذربندي فرديس دارد كه براي خیابان شهید بهشتي در بخش مركزي كرج ارائه شد.در اينجا، نیز بخشي ازيك جاده بیرون شهري، به دلیل همجواري با بافت شهري، از يك سو به شكل يك خیابان شهري درآمده و از سوي ديگر خود همچون ستون فررات رشد و گسترش بافت شهري همجوار، زمینه ساز توسعه بیش از یش بافت در امتداد خود شده است.محور جاده مالرد، كه س از رسیدن به لبه جنوبي محدوده قانوني كرج، بيدرنگ وارد بافت شهري سرآسیاب مالرد امحدوده شهرداري مالردد ميشود، تنها محور اصلي ارتباط منشره فرديس با شهر كرج به شمار ميرود.اين محور، افزون بر نرش اصليترين محور شهري فرديس، هنوز از كاركرد ارتباطي منشرهاي چشمگیري برخوردار است، چون راهي است كه جاده رباط كريم ـ شهريار را به آزادراه و جاده اصلي تهران ـ قزوين وصل ميكند و رفت و آمد وسائا نرلیه سنگین بین شهري در آن، از حجم بااليي برخوردار است.

بخش فرديس، در لبه غربي خود، از راه دو محور ارتباطي فرعي به جاده مشكین دشت و از طريق آن به شهر كرج وصل ميشود.محور نخست، خیابان جنوب سیلو و ندامتگاه كچويي است و محور دوم خیابان كانام فرديس.اين مسیر، اگر چه راه ارتباطي ديگر فرديس با كرج است، اما به دلیل یچ و خمهاي بسیار و ناسرراستي مسیر، چندان مورد استداده قرار نميگیرد. ساختار كلي شبكه حركت مهرشهر

بولوار گلزار كرج، در انتهاي غربي خود، با يك انحناي رو به جنوب غربي و با گذر از روي ل احداث شده بر روي آزاد راه تهران ـ قزوين، به بولوار ارم، اصليترين محور ارتباطي مهرشهر، وصل ميشود.بولوار ارم، ستون فرراتي است كه شبكه گذربندي مهرشهر برآن استوار است و از طريق آن به شهر كرج وصل ميشود.انتهاي جنوبي بولوار ارم، در تراطی با بولوار امیر كبیر و از طريق آن به جاده قزمحصار و جاده تهران قزوين و آزاد راه ارتباط مييابد.

در بافت اصلي مهرشهر، واقی در غرب بولوار ارم، اصليترين محور ارتباطي، بولوار شهرداري است؛ كه در جنوب از بولوار ارم منشع ميشود و در انتهاي شمالي خود، از طريق خیابان فرعي دانش البهجنوبي با سی د، دوباره به بولوار ارم مي یوندد.

 جمی بندي

براساس معرفي ويشگيهاي شبكه حركت در سه بخش تشكیل دهنده می باشداين ساختار، بر يك محور شهري اصلي استوار است كه ستون فررات شبكه ارتباطي شهر محسوب ميشود و ديگر اجزاي آن براساس يك نظام سلسله مراتبي ناقص شكل گرفته است.محورهاي اصلي شكل دهنده ساختار ارتباطي شهر، در هر سه بخش از تغییر شكل يك راه بین شهري به يك خیابان شهري حاصل شده است كه در امتداد خود، از دو سو به محورهاي بیرون شهري مي یوندند.

محورهاي بیرون شهري درجه دومي مانند جاده ماهدشت، جاده قزم حصار و…نیز، در محدوده شهر به شكل خیابان شهري آغاز ميشوند و رفته رفته به شكل راه بیرون شهري در ميآيند.مهمترين نارساييهاي شبكه حركت در شهر كرج عبارتند از :

– تداخل نرش ارتباطي و كاركرد خدماتي

– محورها و تراطیهاي تجهیز نشده و فاقد طرح هندسي

– به اجرا درنیامدن شبكه یشنهادي طرحهاي جامی و تدصیلي یشین

فصل چهارم: تجزيه و تحليل موضوع پژوهش

مقدمه

براي اسخگويي به سه سوام عمده رساله ابتدا تحوالت مشرح از ديدگاه توسعه ايدار در محدوده مورد مشالعه با تکیه بر منابی اطالعاتي موجود و اولويتبخشي به فعالیتهاي انساني مورد بررسي قرار خواهد گرفت و سیس سعي خواهد شد من آگاهي از عوامل تا یرگذار بر ايداري محدوده با تکیه بر چارچوب شوهش و کمک گرفتن از مداهیم مشرح شده در توسعه ايدار و اصوم برنامهريي راهبردي، و عیت ايداري محدوده مورد ارزيابي قرار گیرد و در نهايت محتوي موردنیاز براي تولید برنامه، نتیجهگیري و ارائه راهبرد و یشنهاد فراهم گردد.

-1-4 تحوالت كيفي و تاريخي كرج

دامنههاي جنوبي رشته کوههاي البرز از قديمااليام مورد توجه اقوام و ساکنان فالت ايران قرار داشته است.وجود شرايا جغرافیايي و اقلیمي مناس ، وسعت و حاصلخیزي خاک و منابی آب کافي، استررار در مجاورت راههاي عبوري منشرهاي و کشوري و باالخره وجود موقعیتهاي ايمن در مجاورت کوههاي البرز را ميتوان از داليل جل جمعیت به منشره مزبور برشمرد و اکنون آ ار و نشانههاي مختلدي از سکونت مربوط به دوران قبل و بعد از اسالم در منشره وجود دارد.

شهر کرج مهمترين ايستگاه در راه تهران ـ قزوين است که خود داراي استعدادهاي طبیعي و امکانات اسکان جمعیت شهري ميباشند ولي همواره تحوالت آن تابی تحوالت تهران بوده و همیاي رشد مداوم تهران، کرج نیز مورد توجه قرار گرفته است.در اوائل قرن چهاردهم هجري شمسي يکبار تالش ميشود که تاسیسات کارخانه ذوب آهن در کرج احداث شود که به نتیجه نميرسد ولي احداث ايستگاه راهآهن و موسسات کشاورزي و دامیروري،دانشکده کشاورزي و برخي واحدهاي صنعتي نظیر کارخانه قند را ميتوان محرکهاي اولیه رشد جمعیت شهري کرج به حساب آورد.به طور کلي آباداني و توسعه کرج در دوره قاجار و س از آن صورت گرفته است.

الف( از سال 1320 تا سال :1357

در فاصله سامهاي 1320 تا 1357 و قبل از انرالب اسالمي کلیه تحوالت تهران و کرج در رابشه مترابل با يکديگر یش رفتند.و طي اين سامها سرمايهگذاريهاي زيادي در سشح منشره به ويشه تهران صورت گرفت، رشد سريی جمعیت تهران و ترا اي روزافزون جهت زمین و مسکن، بازار گرم تدکیک ارا ي و بورسبازي زمین را بیشتر از ساير نراط استان به کرج کشانید.احداث شبکه راههاي سريی و گسترده بین تهران و کرج و قزوين و برقراري ارتباط بین آنها، اين کانون جمعیتي را روزبه روز گسترش داد.از مبدأ تهران به ساير نراط کشور نیز شبکهراههاي ارتباطي بوجود آمد و کشش گسترش و آباداني شهر تهران به سوي غرب و کرج بیشتر از جهات شرقي، جنوبشرقي، جنوبي و جنوب غربي بود.حجم سنگین بازرگاني و تردد وسائا نرلیه در محور تهران به مرز بازرگان و مناسبت شرايا اقلیمي و آب و هواي ناحیه کرج نیز در تشويق بیشتر تمرکز جمعیت در اين ناحیه بيتا یر نبوده است.

ب( بعد از سال 1385 تاکنون:

از سام 1385 به بعد هر چند مانند گذشته بر اهداف عدم تمرکز بويشه در تهران تاکید گرديده است و تدوين قوانیني نظیر لغو مالکیت ارا ي موات شهري و محدوديت ساختمان در تهران ناظر بر کنترم افزايش جمعیت در شهر بوده است؛ ولي نابساماني او اع اقتصادي در اوئل انرالب و بعداً بروز جنگ تحمیلي موجبات مهاجرت روزافزون جمعیت را در مریاسي سريیتر از قبل، موج شد که بخش اعظمي از اين جمعیت در طي چند دهه گذشته در محدوده مورد مشالعه ساکن شدهاند.

اين و ی احتماالً ناشي از نابساماني او اع روستاها نیز بوده است زيرا مهاجرين روستايي سهم اساسي مهاجرين را به خود اختصاص دادهاند.فشار جمعیتي به شهرهاي بزرگ بردري زياد بوده که ترريباً هیچگونه تدابیري در جهت مهار اين جريان مهاجرت در بلندمت مربخش نبوده و هنوز نراطي چون کرج جزو مهمترين کانونهاي جذب جمعیت در منشره و حتي در سشح کشور است.

در نقشه )1-4( دورهبندي تاريخي گسترش شهر كرج نشان داده شده است.

مأخذ: مهندسین مشاور باوند.

-2-4 تقسيمات سياسي شهرستان كرج

الف( شهرستان کرج سال 1375

براساس سرشماري عمومي نروس و مسکن سام 1375 شهرستان کرج يکي از شهرستانهاي استان تهران اهماکنون استان البرزد است که در مرکز اين استان واقی شده و مرکز آن شهر کرج بزرگ است.اين شهرستان داراي 3 شهر به نامهاي اشتهارد، کرج بزرگ و ماهدشت است.همچنین شهرستان کرج داراي 2 بخش مرکزي و اشتهارد، 7 دهستان، 195 آبادي داراي سکنه و 7 آبادي خالي از سکنه است.در شهرستان کرج میزان شهرنشیني در اين دوره 84/4 درصد بوده است.

جدول: 1- 4 شهرستان کرج به تفکیک بخش و دهستان سال 1375
شهرستان
بخش
دهستان

شهرستان

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی دانشگاه تهران، تربیت معلم Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی استان تهران، توسعه شهر، تغییرات جمعیت، اقدام به جنگ