پایان نامه با واژه های کلیدی اقلام تعهدی، قلام تعهدی، اطلاعات مالی، حسابداری تعهدی

دانلود پایان نامه ارشد

ره تقسيم شده است.
OIt-1 ∆ = تغيير در سود عملياتي سال 1- t که برارزش خالص داراييها در اول دوره تقسيم شده است.
DOIt-1 = متغير موهومي است که اگر تغيير در سود عملياتي سالt-1 مثبت بوده باشد، مقدار صفر و اگر منفي بوده باشد، مقدار يک را به خود ميگيرد.
با توجه به توضيحات بالا، انتظار ميرود که d3t منفي باشد. زيرا محافظهکاري به معناي شناسايي کل زيان در دوره جاري و از ديگر سو، شناسايي تدريجي سودهاي احتمالي است.
خان و واتز (2007) از ديگر پژوهشگرانی هستند که به ابداع روشي براي اندازهگيري محافظهکاري
پرداختهاند. از منظر آنان، محافظهکاري تابعي است از ميزان اهرم، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري خالص داراييها و اندازه واحد تجاري. براي محاسبه ميزان محافظهکاري اعمال شده در صورتهاي مالي يک شرکت در يک سال خاص، آنها سه متغير پيش گفته را در فرمول (1997) جايگزين کرده و مدل مزبور را براي هر سال تخمين ميزنند. سپس با کمک سه متغير مزبور و با استفاده از ضرايب حاصل از تخمين سالانه مدل، به محاسبه شاخصي کمّي براي محافظهکاري ميپردازند. مقادير بالاتر اين شاخص، نشانگر سطوح بالاتر محافظهکاري هستند. مدلهاي استفاده شده توسط خان و واتز (2007)، به شرح ذيل ميباشند.

(2-9)

خان و واتز (2007) ابتدا در معادله (2-9) به جاي و عباراتي برحسب اهرم، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري خالص داراييها و اندازه واحد تجاري جايگزين کرده و سپس ضرايب () را با تخمين معادله (2-9) براي دادههاي سالانه بدست ميآورند. آنگاه با استفاده از دادههاي همان سال واحد تجاري، به محاسبه معادله (2-9) ميپردازند. خروجي معادله (2-9)، نشانگر سطح محافظه کاري واحد تجاري در سال t است (مهراني و همکاران،1388).
2-2-3- مبانی نظری کیفیت اقلام تعهدی
2-2-3-1- تعریف و اهمیت اقلام تعهدی
سیستم حسابداری تعهدی رویدادهای مالی را در زمان ایجاد و بدون توجه به زمان دریافت یا پرداخت وجه نقد مربوط، شناسایی می کند، درصورتیکه در یک سیستم حسابداری نقدی، ورود یا خروج وجه نقد ملاک شناسایی می باشد. بنابراین درشرایطی که زمان وقوع رویداد مالی با زمان ورود یا خروج وجه حاصل آن متفاوت است، همواره سیستم تعهدی فراهم کننده اطلاعاتی بیشتر جهت استفاده کنندگان از اطلاعات مالی است. این اطلاعات اضافی که اقلام تعهدی نامیده می شوند، نشانهای از رویدادهایی هستند که در آینده رخ خواهندداد، برای مثال، حسابهای دریافتنی نشانهای از ورود وجه نقد در آینده و حساب های پرداختنی نشانه خروج وجه نقد در آینده می باشند. به عبارت دیگر، حسابداری تعهدی به دلیل نحوه برخورد و افشای رویدادها، فراهم کننده اطلاعاتی است با ارزش غافلگیرکننده که با ارسال نشانه ها به استفاده کنندگان ازاین اطلاعات، امکان پیش بینی دقیق تری از وضعیت آینده و به ویژه پیشبینی جریانهای نقدی آینده را اعطامی نماید. اقلام تعهدی نشانههایی را جهت استفادهکنندگان از صورتهای مالی ارسال میکنند که در سیستم نقدی نادیده گرفته میشود. این نشانهها ازیک سو تصویر صحیحی از وضعیت کنونی واحد تجاری ارائه میکنند و ازسوی دیگر به استفادهکنندگان ازگزارشها این امکان را میدهند تا پیش بینی دقیقتری از وضعیت آینده و به ویژه پیش بینی جریانهای نقدی آینده داشته باشند(میرزایی و مهرآذین، 1391).
2-2-3-2- علت به وجود آمدن حسابداری تعهدی
اگرچه هدف جديد گزارشگري مالي ارائه اطلاعات درمورد جريانهاي نقدي آتي است كه در ارزيابي قيمت و تعيين ارزش ذاتي سهام مورد استفاده قرارميگيرد، ولي اين بدان مفهوم نميباشد كه روش حسابداري نقدي بهتر از روش تعهدي، اين هدف را برآورده ميسازد. هيأت استانداردهاي حسابداري دراين باره چنين ميگويد: ” اطلاعات درباره سود شركت براساس حسابداري تعهدي، معمولاً توانايي فعلي و مداوم شركت را در كسب جريانهاي نقدي، نسبت به اطلاعاتي كه به جنبههايمالي دريافت و پرداخت محدود ميشود، بهترمشخص مي نمايد .” به عبارت ديگر، تاكيد اصلي گزارشگري مالي، ارائه اطلاعات درباره سود و اجزاي آن است.
هيأت استانداردهاي حسابداري مالي ماهيت و علت استفاده از حسابداري تعهدي را اينگونه بيان مي كند:
” حسابداري تعهدي از اقلام تعهدي، انتقالي و رويههاي تخصيص استفاده ميكند و هدفش اين است كه درآمدها، هزينهها، سودها و زيانها را به يك دوره خاص مربوط كند تا بتواند انعكاس صحيحي از عملكرد موسسه در آن دوره داشتهباشد، به جاي آنكه صرفاً يك سري دريافتها و پرداختهاي نقدي را ليست نمايد. بنابراين شناسايي درآمدها، هزينه ها، سودها و زيان ها و افزايش وكاهش در داراييها و بدهيها شامل تطابق درآمدها و هزينهها، تخصيص و استهلاك از لازمههاي وجودي استفاده ازحسابداري تعهدي براي اندازهگيري عملكرد واحد تجاري هستند(هيأت استانداردهاي حسابداري، 1985).” حسابداري تعهدي تلاش ميكند كه تاثيرات مالي معاملات، وقايع و شرايطي را كه داراي پيامدهاي نقدي هستند در دورههايي ثبت كند كه آن معاملات، وقايع و شرايط رخ دادهاند، نه در دورههايي كه وجه نقد مربوط به آنها توسط موسسه دريافت يا پرداخت شده است (هيأت استانداردهاي حسابداري، 1985). براساس دلايلي نظير موارد فوق ديچاو و اسكينر(2000 ) نتيجهگيري مي نمايند كه هدف اصلي حسابداري تعهدي كمك به سرمايه گذاران در جهت ارزيابي عملكرد اقتصادي واحد تجاري در طول يك دوره خاص با استفاده ازيك سري اصول حسابداري پايه مانند شناسايي درآمد و تطابق هزينه است. مداركي وجود دارد كه به عنوان نتيجه فرآيند تعهدي، سودها اطلاعات بهتري درمورد عملكرد اقتصادي موسسه نسبت به جريانهاي نقدي ارائه ميكنند. بنابردلايل فوق الذكر، حسابداري تعهدي به عنوان مفيدترين وسيله براي ارائه وضعيت مالي و نتايج عمليات واحد تجاري شناخته شده و مورد استفاده قرارمي گيرد (جمشیدی نوید، فتحعلی بیگلو، 1391).
2-2-3-2- تقسیم بندی اقلام تعهدی بر اساس عملکرد
اقلام تعهدی را بیشتر بدین صورت تعریف کردهاند که گویای تفاوت بین سود حسابداری و جزء نقدی آن است، به بیان دیگر، تفاوت میان زمانبندی جریانهای نقدی و زمان بندی شناخت معاملات است(علیآبادی و نوریفرد،1388). ولی تعریفی که با آن بتوان ماهیت اقلام تعهدی را توصیف کرد، این است که اقلام تعهدی به معنی اقلام ایجادشده ولی موعد نرسیده هستند (تیموری،1386). در شناسایی بعضی از اقلام تعهدی مانند حسابهای دریافتنی و پرداختنی، صرف توجه به قواعد و اصولی که مبتنی بر فرض تعهدی است ، کافی است. اما همیشه چنین نیست، گاهی اوقات برخورد ساختاری با رویدادهای مالی باعث گمراه کننده شدن اطلاعات مالی میگردد. بنابراین ملاک شناسایی در این موارد محتوای اقتصادی آنان است، مانند استهلاک. از این رو با بررسی رویدادهای مالی، اقلام تعهدی را با توجه به عملکردشان به دو طبقه اقلام تعهدی ساختاری و معنایی تقسیم میکند.
2-2-3-2-1- اقلام تعهدی ساختاری
اقلام تعهدی ساختاری آن دسته از اقلام تعهدی هستند که روشهای اجرای فعلی حسابداری را تشریح میکنند و با ساختار فرایند گردآوری ارقام و اطلاعات در ارتباطند. این اقلام آن بخش از رویدادهای مالی را که به رغم به وقوع پیوستن چرخه دریافت یا پرداخت وجه حاصل از آنها ناتمام مانده است، گزارش میکنند. وظیفه این اقلام، گزارش بخشی از رویدادهای مالی است که در سیستم نقدی نادیده گرفتهشدهاست. برای مثال، مبلغ بدهی مشتریان در فروشهای اعتباری (حسابهای دریافتنی) درسیستم حسابداری نقدی گزارش نمیشود واقلام تعهدی که این بخش گزارش نشده رویدادهای مالی تحت حسابداری نقدی را گزارش
میکنند، مربوط به اقلام تعهدی ساختاری هستند. دلیل این طبقهبندی این است که ساختارها به ارزش غافلگیرکننده اطلاعات مربوطند و اقلام تعهدی رویدادهای مالی گزارش نشده تحت سیستم حسابداری نقدی را گزارش میکنند که ارزش غافلگیر کننده نسبت به اقلام نقدی مرتبط دارند(میرزایی و مهرآذین1391).
2-2-3-2-2- اقلام تعهدی معنایی
اقلام تعهدی معنایی(ارتباط با واقعیتهای اقتصادی) نتیجه تفسیر و تحلیل رویدادهای مالی است که اگر ساختاری با آنان برخورد شود، باعث گمراه کننده شدن اطلاعات مالی میشوند. درحسابداری و گزارشگری مالی برمحتوای اقتصادی عملیات و رویدادها تاکید میشود، هرچند شکل عملیات و رویدادها مغایر بامحتوای آنها باشد و نحوه عمل دیگری را ایجاب کند. برای مثال، جهت افشای خرید تجهیزات با عمر طولانی، میتوان دونوع برخورد داشت: ساختاری، اعتقاد بر تاثیر گذاری این رویداد فقط بردوره وقوع، معنایی، اعتقاد بر تاثیرگذاری این رویداد بر کل دوره انتفاع دارایی. برخورد ساختاری یعنی قبول اینکه داراییها تنها دردوره خرید دارای انتفاعاند و بعد از آن ناباب شده و بیاستفاده میمانند. اما واقعیت این است که تنها درمواقع استثنایی (سیل،زلزله،آتش سوزی و… )است که احتمال دارد داراییها در کوتاه مدت ناباب شوند و معمولا دارای عمر طولانیاند. ما از داراییها درطول دوره حیاتشان استفاده میکنیم، هرچند به دلیل فرسودگی منافع حاصل، رویه نزولی دارند. بنابراین پرواضح است که اختصاص هزینهها به دوره خرید و استفاده ازمنافع آن در دوره انتفاع داراییها، نقص سیستم اطلاعاتی مورد استفاده است. از طرف دیگر، زمانی که ما خرید دارایی را در دوره خرید به عنوان هزینه شناسایی میکنیم، نداشتن تناسب میان درآمدهای حاصل با هزینههای تحمیل شده، سبب می شود هزینهها در دوره وقوع متورم، سود کم و درنتیجه برداشت صحیحی ازعملکرد مدیریت، وضعیت واحد اقتصادی و … نداشته باشیم. در دورههای آینده نیز شناسایی فقط منافع حاصل، ایجاد سود فرضی میکند و این امر، ازیک سو اطلاعات نادرستی جهت استفادهکنندگان از اطلاعات مالی ارائهمیدهد و ازسوی دیگر درصورت تقسیم سود، اصل سرمایه است که تقسیم میشود. به طورکلی دربرخورد ساختاری، رویدادهای مالی فقط بر دوره جاری تاثیرگذار است (گسسته) واین واقعیت که این رویدادها برجریانهای نقدی آینده وعملکرد آینده شرکت موثراست، منعکس نمیشود(پیوسته). تفسیر نادرست این رویدادها باعث ایجاد اختلالهای معنایی می شود.
2-2-3-3- اجزای اقلام تعهدی
اقلام تعهدي را ميتوان به دو جزء تقسيم كرد:
1. اقلام تعهدي ناشي از رشد فعاليت شركتها(غيراختياري)77
2. اقلام تعهدي ناشي از كارايي مديريت داراييهاي عملياتي شركتها (اختياري)78
اقلام تعهدي اختياري آن دسته از تعهدهايي هستند كه به وسيله عمليات عادي توصيف نميشوند. يعني آن دسته از تعهدهايي كه در معرض تحريفهاي مديريت قرار گرفتهاند (استولوي،2000)79و ماهيت غير عادي دارند در نتيجه بخش ديگري از اقلام تعهدي كه انتظار ميرود در روند عادي فعاليت موسسه گزارش شوند اقلام تعهدي غيراختياري يا نرمال (پيشبينيشده) ناميده ميشوند. در واقع اين گروه از اقلام تعهدي در اثر رشد فعاليت شركتها، افزايش مييابد(جونز،1991). همانطور كه ميدانيم قضاوتهايي كه به وسيله مديران به كاربرده ميشود، برگزارشهاي مالي تاثير ميگذارد و اين قضاوتها معمولا از طريق بخش تعهدي سود انجام ميگيرد، زيرا قابليت تحريف و اعمال قضاوت در مورد بخش نقدي سود خيلي كمتر از بخش تعهدي است. فرض ميشود كه سودها به روشي قابل پيشبيني و در جهت رسيدن به اهداف خاصي مديريت
ميشوند و اقلام تعهدي اختياري به عنوان نمايندههایی از ميزان سود مديريت شده در نظرگرفته
ميشوند(توماسوزانگ،2000)، يعني هرچه درصد اقلام تعهدي اختياري بيشتر باشد ميزان سود مديريت شده هم بيشتر است. نتيجه مطالعه اخير چن80 و همكارانش(2006) نيز نشان ميدهد كه پايداري كم جزء تعهدي سود را در اصل ميتوان به اقلام تعهدي اختياري نسبت داد. براي مثال، فرض كنيد كه موجودي ها بدون ارتباط با فروش افزايش يابد. اين افزايش را ميتوان به كاهش بخش كارايي اقلام تعهدي نسبت داد، زيرا افزايش موجودی ها دو دلیل میتواند داشته باشد: اول اینکه افزایشها بیشنمایی شده باشد، که بیانگر تحریف موقت حسابداری است. دوم اینکه مدیریت موجودی ها کارایی لازم را نداشته باشد(رضازاده و همکاران، 1390).
2-2-4- ارتباط تئوريك بين متغيرهاي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی ارزش بازار، بازده سهام Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی بورس اوراق بهادار، قیمت سهام، آزمون فرضیه، تحلیل داده