پایان نامه با واژه های کلیدی اقلام تعهدی، قلام تعهدی، سرمایه درگردش، کیفیت اقلام تعهدی

دانلود پایان نامه ارشد

مورد دارائیهای جاری نوعی استراتژی محافظهکارانه درپیش گیرد سیاست کلی شرکت متعادل و بین ریسک و بازده نوعی توازن برقرار میگردد. چنانچه شرکت هم در مورد مدیریت دارائیهای جاری و هم در مورد مدیریت بدهیهای جاری سیاست جسورانه اتخاذ کند سیاست کلی شرکت متهورانه و ریسک و بازده افزایش مییابد. بنابراین بسته به ریسک پذیری مدیر ترکیب اجزای خالص سرمایه درگردش متغیر است. همچنین با توجه به اینکه مدیران ریسک پذیر در مقایسه با مدیران محافظهکار وجوه نقد کمتری نگهداری میکنند و در موقع لزوم نیاز به تامین وجوه مورد نیاز از منابع خارجی دارند. این سوال وجود دارد که آیا این انگیزه در مدیران جسور وجود دارد که به وسیله بالا بردن کیفیت اقلام تعهدی و افزایش محتوای اطلاعاتی گزارشهاي حسابداری و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، هزینه های تامین مالی را کاهش دهند؟ به بیان دیگر آیا استراتژی مدیریت در ارتباط با سرمایه درگردش بر انگیزه مدیریت در بالا بردن کیفیت اقلام تعهدی سرمایه درگردش موثر است؟ آیا ترکیب خالص سرمایه درگردش، باتوجه به این که پتانسل دستکاری و همچنین نزدیکی به ارزش بازار در اقلام تشکیل دهنده سرمایه درگردش یکسان نیست، کیفیت اقلام تعهدی آن را تحت تاثیر قرارد میدهد؟
اقلام تعهدی نقش مهمی درفرایند گزارشگری بازی میکنند. زیرا مشکلات زمانبندی و نبود انطباق نهفته در ارقام وجه نقد را کاهش میدهند. اما اتکا پذیری و مفید بودن اقلام تعهدی مورد تردید است. چرا که مدیران با توجه به ذهنی بودن و برآوردی بودن این ارقام قادرند آنها را دستکاری کنند تا سود گزارش شده را سازگار با اصول پذیرفتهشده حسابداری و مطابق میل خود تعدیل کنند(عرب مازار یزدی و همکاران ،1385). ذکر این نکته قابل تأمل است که، اصل محافظهکاری اصولا در یک نظام حسابداری تعهدی وجود دارد، به بیان دیگر حسابداران با استفاده از اقلام تعهدی اختیاری میتوانند سطح مورد انتظار محافظهکاری خود را برای تهیه صورتهای مالی تعیین نمایند(ستایشی وهمکاران 1392). یکی ازعوامل تاثیر گذار در کاهش کیفیت اقلام تعهدی از نظر خواجوی و همکاران(1389) تاثیری است که محافظهکاری بر پایداری سود میگذارد. بهترین نوع محافظهکاری، مقابله هزینههای جاری با درآمدهای جاری است. این در حالیست که محافظهکاری به سبب شناسایی سریعتر زیانها و کاهش ارزش داراییها، موجب میشود بخشی ازهزینه های دوره آینده با درآمدهای دوره جاری مقابله شوند. چنین تطابق محافظهکارانهای نوسان بیشتری در سود ایجاد میکند و باعث میشود سودها نا پایدارتر شوند(میرزایی و مهرآذین، 1391).
ازآنجايی که بین مديران و سرمايهگذاران )مالکان( تضاد منافع وجود دارد، احتمالا مديران در دوره تصدی خود اقدام به بیش نمايی سودها و کمنمايی زيانها میکنند. درصورتی که کیفیت افشا پايین باشد، ناقرينگی اطلاعاتی12 میان مديران و سرمايهگذاران بالا میرود و در نتیجه امکان مديريت سود فرصت طلبانه به وجود میآيد. از سوی ديگر به دلیل وجود هزينههای نمايندگی و تحمل اين هزينهها توسط مديران، آنها مشوقهايی برای ارائه گزارشهای مالی باکیفیت دارند. انتظار میرود شرکتهای دارای کیفیت افشای بالا، اطلاعات قابل تاییدی در رابطه با عملکرد مالی، ضعفهای مالی و ساير رويدادهای نامطلوب ارائه کنند (رحیمیان و میمند، 1392). در اين رابطه يکی از ويژگیهای کیفی اطلاعات، محافظهکاری است که سابقهای طولانی درحسابداری دارد(باسو،1997)13. این تحقیق به دنبال پاسخی برای این سوال است که آیا اقلام تعهدی در گزارشهاي مالی که محافظهکارانه تهیه میشوند با کیفیتتر هستند یا اقلام تعهدی موجود در گزارشهاي مالی که سطح کمتری از محافظهکاری دارند؟ آیا بین سطح محافظهکاری مدیران درگزارشگری مالی و کیفیت اقلام تعهدی رابطهای وجود دارد؟

1-3- اهمیت وضرورت تحقیق
اقلام تعهدی تعدیلهای موقتی هستند که سعی در کاهش و برطرف ساختن مشکلات مربوط به زمانبندی جریانات نقدی و تحقق درآمد دارند. بدلیل آنکه اقلام تعهدی نیازمند مفروضات و پیش بینی جریانهای نقدی آینده هستند و بدیهی است که هر برآوردی با خطا همراه است، بنابراین کیفیت اقلام تعهدی با افزایش در خطای پیش بینی کاهش مییابد. برآوردهای دقیق به معنی تطابق مناسب بین اقلام تعهدی جاری و جریان نقد حال، گذشته و آینده است و برآوردهای نادرست از مفید واقع شدن اقلام تعهدی میکاهد، براساس این دیدگاه، کیفیت اقلام تعهدی حدی است که اقلام تعهدی موجب جریان نقدی میشود(نوروش و همکاران،1388). بنابراین بررسی عوامل موثر بر برآورد اقلام تعهدی ضروری به نظر میرسد، واز آنجا که اقلام تعهدی سرمایه درگردش و جریان نقد عملیاتی بیشتر قابل بررسی هستند، و معمولا دوره ایجاد و حذف آنها یک سال است، در این تحقیق کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش بررسی شده است. هریک از انواع اقلام تعهدی آثار متفاوتی برجریانهای نقد آینده میگذارد که ازتفاوت در عملکردشان ناشی میشود(میرزایی و مهرآذین، 1391). این مساله باعث ارتباط بین ترکیب اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه در گردش و جریانهای نقد میشود. مدیریت سرمایه درگردش که عبارت است از تعیین و ترکیب منابع و مصارف سرمایه درگردش به نحوی که ثروت سهامدارن افزایش یابد(ریموندپی نوو،1380)، به نوبه خود با تاثیر بر ترکیب اقلام تعهدی سرمایه درگردش برکیفیت اقلام تعهدی سرمایه درگردش اثر میگذارد. از سوی دیگر این فرض محتمل است که در یک مدیریت ریسک پذیر به دلیل نیاز بیشتر برای تامین وجوه نقد، تمایل بیشتری به بالا بردن شفافیت و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و در نتیجه پایین آوردن هرینه تامین مالی وجود داشته باشد. بنابراین ترکیب اقلام سرمایه درگردش و انگیزه مدیریت در بالا بردن سطح افشاء، دو دلیلی است که لزوم بررسی رابطه بین استراتژی مدیریت سرمایه در گردش و کیفیت اقلام تعهدی را بوجود میآورد.
عامل دیگری که بر خطای برآورد اثر میگذارد، نحوه قضاوت مدیریت در هنگام مواجه شدن با ابهام است. محافظهکاری عبارت است از درجهای از مراقبت که در اعمال قضاوت برای انجام برآورد، درشرایط ابهام نیاز است بگونهای که درآمدها یا داراییها بیشتر از واقع و هزینهها و بدهیها کمتر از واقع ارائه نشوند(کمیته فنی سازمان حسابرسی، 1381) بیانیه شماره 2، هیات استانداردهای حسابداری مالی14 محافظه کاری را واکنشی محتاطانه به ابهام در تلاش برای اطمینان از اینکه ابهام و ریسک های ذاتی شرایط تجاری به گونهای مناسب مد نظر قرار گرفتهاند میداند. طبق این تعریف، ابهام و ریسک عوامل مهمی در تشریح محافظهکاریاند. همچنین هیات استانداردهای حسابداری مالی(1980) چنین بیان میدارد، که اگر ابهام وجود نداشته باشد نیازی به محافظه کاری نیست، هرچه ابهام و ریسک وجود داشته باشد نیاز بیشتری به محافظهکاری بوجود میآید. ازسوی دیگر، باسو محافظهکاری را یکی از ویژگیهای کیفی میداند که به دلیل وجود هزینههای نمایندگی و مدیریت سود فرصت طلبانه بوجود آمده است(شوروزی و همکاران ، 1391). دراین پژوهش رابطه بین سطح محافظهکاری و کیفیت اقلام تعهدی بررسی شدهاست.
1-4- اهداف پژوهش
1-4-1- هدف کلی پژوهش
1- شناخت اثر استراتژی مدیریت درترکیب اقلام سرمایه درگردش بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش
2- شناخت اثرسطح محافظهکاری اعمال شده توسط مدیریت در گزارشگری مالی برکیفیت اقلام تعهدی مرتبط باسرمایه درگردش
1-4-2- اهداف ویژه پژوهش
1- شناخت اثرات استراتژی جسورانه بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش
2- شناخت اثرات استراتژی میانه رو بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش
3- شناخت اثرات استراتژی محافظهکارانه بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش
4- شناخت اثرات گزارشگری با محافظه كاري بالا بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش
5- شناخت اثرات گزارشگری با محافظهكاري متوسط بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش
6- شناخت اثرات گزارشگری مالی با محافظهكاري پايين بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه در گردش
1-4-3- اهداف كاربردي
1- ارائه راهكار به استفادهكنندگان از صورتهاي مالي جهت پيشبيني ميزان كيفيت اقلام تعهدي با استفاده از نوع استراتژي بكارگرفته شده درخصوص سرمايهدرگردش
2- ارائه راهكار به استفادهكنندگان از صورتهاي مالي جهت پيشبيني ميزان كيفيت اقلام تعهدي با استفاده از سطح محافظهكاري در گزارشگري مالي

1-5- فرضیهها
1-5-1- فرضیه اصلی اول:
استراتژیهای سرمایه درگردش بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش، تأثير معناداري دارند.
1-5-1-1 استراتژیهای جسورانه بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش، تأثير معناداري دارند.
1-5-1-2 استراتژیهای میانهرو بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش، تأثير معناداري دارند.
1-5-1-3 استراتژیهای محافظهکارانه بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش، تأثير معناداري دارند.
1-5-2- فرضیه اصلی دوم:
محافظهکاری در گزارشگری مالی بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش، تأثير معنادار دارد.
1-5-2-1محافظهكاري پايين در گزارشگري مالي بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش، تأثير معناداري دارد.
1-5-2-2محافظهكاري متوسط در گزارشگري مالي بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش، تأثير معناداري دارد.
1-5-2-3محافظهكاري بالا در گزارشگري مالي بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش، تأثير معناداري دارد.
1-6- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش
1-6-1- متغیرهاي مستقل
متغیرهای مستقل این پژوهش شامل استراتژیهای مدیریت سرمایه درگردش اقلام تعهدی و سطح محافظه کاری در گزارشگری مالی هستند.
1-6-1-1 استراتژی های سرمایه در گردش
اولین متغيرهاي مستقل پژوهش استراتژي‌هاي سرمايه درگردش میباشد، تعريف مفهومي اين متغير به شرح زير است:
استراتژي محافظه کارانه: استراتژي است که در آن نسبت سرمايه درگردش خالص و قدرت نقدينگي بيش از حد بالاست.
استراتژي جسورانه: در اين استراتژي بر خلاف استراتژي محافظهکارانه دارايي‌هاي جاري شرکت در کمترين ميزان ممکن و در عوض بدهي‌ها در بيشترين ميزان ممکن قرار دارد.
استراتژي ميانه رو: اين استراتژي حد وسط استراتژي محافظهکارانه و استراتژي جسورانه است و ميزان دارايي‌ها و بدهي‌هاي جاري يا در بيشترين مقدار ممکن، يا در کمترين مقدار ممکن در شرکت قرار دارد.
که به صورت متغيرهاي کيفي بوده و براي بررسي و تحليل آنها به صورت متغير کمی و در قالب نسبت جاري15، نسبتآني16 و نسبت بدهيجاری17 (رهنمای رودپشتی و کیایی، 1387) با متوسط صنعت مقايسه کرده و همان‌طور که بيان شد در حالت‌هاي مختلف بيانگراستراتژي‌هاي مختلف است(حسن پور و شیوا، 1388).
1-اگر نسبت جاري و آني هر دو بالاتر از متوسط صنعت باشند:
– نسبت بدهي جاری بالاتر از متوسط صنعت مورد انتظار است نشان دهنده انتخاب استراتژي ميانهرو است.
– نسبت بدهيجاری در حدود متوسط صنعت و يا کمتر از آن نشان دهنده انتخاب استراتژي محافظهکارانه است.
2- اگر نسبت جاري و آني هر دو کمتر از متوسط صنعت باشند:
– نسبت بدهيجاری پايين‌تر از متوسط صنعت مورد انتظار است نشان دهنده انتخاب استراتژي ميانهرو است.
– نسبت بدهي جاری در حدود متوسط صنعت و يابيشتر از آن نشان دهنده انتخاب استراتژي جسورانه است.
3- اگر يکي از دو نسبت جاري يا آني در حدود متوسط صنعت باشد و نسبت ديگر بالاتر از متوسط صنعت باشد:
– نسبت بدهي جاری بالاتر از متوسط صنعت مورد انتظار است نشان دهنده انتخاب استراتژي ميانهرو است.
– نسبت بدهيجاری در حدود متوسط صنعت و يا کمتر از آن نشان دهنده انتخاب استراتژي محافظه کارانه است.
منظور از «بالاتر» ،«پايين‌تر» و « در حدود» متوسط صنعت، در زير مشخص شده است:
بالاتر: بيش از ميانگين، با فاصله بيش از 25 درصد انحراف از ميانگين.
در حدود: بيشتر يا کمتر از ميانگين، با فاصله کمتر از 25 درصد انحراف معيار از ميانگين.
پايين‌تر: کمتر از ميانگين، با فاصله بيش از 25 درصد انحراف معيار از ميانگين.
هدف از اين تقسيم بندي در مقايسه با تقسيم بندي دو حالت

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی قلام تعهدی، اقلام تعهدی، رگرسیون، ضرایب رگرسیونی Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی اقلام تعهدی، قلام تعهدی، کیفیت اقلام تعهدی، عدم تقارن