پایان نامه با واژه های کلیدی اضطراب اجتماعی، روانشناسی، خودکارآمدی، کمال گرایی

دانلود پایان نامه ارشد

درمان اختلال اضطراب اجتماعی بپردازند که این برنامه ها می تواند شامل کارگاه هایی برای والدین، اساتید و دانشجویان باشد.
– اجرای دوره های آموزشی جهت تقویت صفات شخصیتی، کمال گرایی سازگارانه و باورهای خودکارآمدی در دانشجویان ضروری به نظر می رسد.

5-5- پیشنهادات پژوهشی
– در پژوهش های آتی، جوامع آماری با سنین، تحصیلات و اقوام مختلف مطالعه شوند همچنین، از ابزارهای متفاوت و فنون متفاوتی استفاده شود.
– توصیه می شود که پژوهش های بعدی بر گروه های بالینی نیز متمرکز شوند تا امکان مقایسه گروه های بالینی و غیر بالینی فراهم آید.
– بررسی حاضر بر نیاز به مطالعه تعیین کننده های دیگر آسیب شناسی اضطراب اجتماعی مانند سبک های مقابله ای، باورهای شناختی، سبک های اسناد و … تأکید دارد.

منابع فارسی:
-اخلاقی جامی،لیلا. (1388). بررسی میزان شیوع اضطراب اجتماعی و درمان گروهی شناختی-رفتاری بر کاهش آن در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز. پایان نامه کارشناسی ارشد،روانشناسی،دانشگاه اهواز.
-استوار، صغری.(1386).تبیین نقش واسطه ای توجه متمرکز برخود،خودکارآمدی اجتماعی بر ارتباط بین اضطراب اجتماعی و سوگیری های شناختی در نوجوانان.پایان نامه دکتری،روانشناسی تربیتی،دانشگاه شیراز.
-اسلمی، نگین؛ خیر، محمد؛ هاشمی، لادن.(1392). ارتباط بین کمال گرایی و اضطراب اجتماعی با توجه به نقش واسطه ای عزت نفس در دانش آموزان پایه سوم دبیزستان های شهر شیراز. فصلنامه آموزش و ارزشیابی. سال6، شماره1-23،صص105-122.
-اعرابیان، اقدس؛ خداپناهی، محمد کریم؛ حیدری، محمود؛ صالح صدق پور، بهرام. (1383). بررسی رابطه باورهای خودکارآمدی بر سلامت روانی و موفقیت تحصیلی دانشجویان.مجله روانشناسی، دوره8، شماره4،صص360-371.
-افشار،حمید؛اسدالهی،قربانعلی؛ثابت قدم،مرتضی.(1386).کامل گرایی و سلامت روان. اضفهان:انتشارات کنکاش.
-بختیارپور،سعید؛حیدری،علیرضا؛علی پورخدادادی،شهلا.(1390). ارتباط میان سوگیری توجه و خودکارآمدی عمومی با اضطراب اجتماعی در دانشجویان زن.فصلنامه علمی و پژوهشی زن و فرهنگ.سال3،شماره10،صص71-85.
-بساک نژاد،سودابه؛معینی،نصراله؛مهرابی زاده،مهناز.(1389).رابطه پردازش پس رویدادی و اجتناب شناختی با اضطراب اجتماعی در دانشجویان.مجله علوم رفتاری.دوره4،شماره4،صص335-340.
-بشارت، محمدعلی؛ نادعلی، حسین؛ زبردست، عذرا؛ صالحی، مریم. (1387). کمال گرایی و سبک های مقابله با تنیدگی.روانشناسی تحولی. شماره17، صص7-18.
-بشارت،محمدعلی.(1383). رابطه کمال گرایی و مشکلات بین شخصی.دو ماهنامه علمی-پژوهشی دانشگاه شاهد.سال11،شماره7،صص1-8.
-بشارت،محمدعلی.(1383). بررسی رابطه کمال گرایی و حرمت خود در دانش آموزان پیش دانشگاهی.فصلنامه روانشناسان ایرانی.شماره1،صص1-25.
-بهادری خسروشاهی، جعفر، هاشمی نصرت آباد،تورج.(1391). رابطه اضطراب اجتماعی، خوش بینی و خودکارآمدی با بهزیستی روانشناختی در دانشجویان. مجله پزشکی ارومیه. دوره 23، شماره دوم،122-115
-بهرامی،محمد. (1390). مقایسه رفتارهای اجتنابی،تنظیم شناختی هیجان و ادراک از خود در دانش آموزان دارای اختلال اضطراب اجتماعی و بهنجار.پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه محقق اردبیلی.
-بیطرف،شبنم؛شعیری،محمدرضا؛حکیم جوادی،منصور.(1389).هراس اجتماعی،سبک های والدگری و کمال گرایی.روانشناسی تحولی:روانشناسان ایرانی.سال7،شماره25،صص75-82.
-پارسا، محمد.(1390). روانشناسی یادگیری.تهران: سخن.
-پروين، لارنس، ا؛ جان، اليور، بي.(1381). روانشناسي شخصيت نظريه و پژوهش. ترجمه: محمدجعفر جوادي و پروين کديور، تهران: نشر آييش.
-ترخان، مرتضی. (1391). اثربخشی آموزش گروهی مصون سازی در مقابل استرس بر خودکارآمدی اجتماعی و اضطراب اجتماعی در افراد معتاد.پژوهش های روانشناسی اجتماعی.دوره 2، شماره5، صص5-15.
-تمدنی، مجتبی؛ حاتمی، محمد؛ هاشمی رزینی، هادی. (1389). خودکارآمدی عمومی، اهمالکاری تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان. فصلنامه روانشناسی تربیتی. شماره17، سال6،صص 65-84.
-توانگر،لیلا.(1391). اثربخشی مداخله التقاطی(رویکردهای بازسازی شناختی،مهارت های مقابله ای شناختی-رفتاری)بر مهارت های اجتماعی و خودکارآمدی بین فردی در دانشجویان دختر مبتلا به اضطراب اجتماعی.پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه اصفهان.
-حسنوند عموزاده،مهدی.(1391).رابطه کمرویی،عزت نفس،خودکارآمدی و جرأت ورزی با اضطراب اجتماعی،یافته های نو در روانشناسی.سال7،شماره24،صص35-56.
-حسنوندعموزاده،مهدی؛روشن چسلی،رسول؛حسنوندعموزاده،مسعود.(1392).رابطه باورهای فراشناختی با علایم اضطراب اجتماعی در جمعیت غیربالینی.مجله علمی-پژوهشی علوم شناختی و رفتاری.سال3،شماره2،صص55-70.
-حق شناس،حسن.(1390). طرح پنج عاملی ویژگی های شخصیت.شیراز،دانشگاه علوم پزشکی.
-حق شناس،حسن؛موسوی نسب،مسعود،فرنام،رابرت. (1381). بررسی جنبه های شخصیتی در بیماران مبتلا به هراس. اندیشه و رفتار.سال8،شماره2،صص10-17.
-خاکسار بلداجی، محمدعلی.(1384).رابطه سبک های یادگیری، خودکارآمد پنداری و رشته تحصیلی در دانش آموزان متوسط نظری . نوآوری های آموزشی.شماره 14، صص 107-131.
-خزایی،فاطمه؛شعیری،محمدرضا؛حیدری نسب،لیلا؛جلالی،محمدرضا. (1393). مقایسه میزان خودکارآمدی،عزت نفس،اضطراب اجتماعی،کم رویی و پرخاشگری در دانش آموزان دبیرستانی با سطح جرأت ورزی متفاوت.دو ماهنامه علمی-پژوهشی فیض.دوره18،شماره3صص،229-238.
-خسروی، مریم.(1384). تناسب شخصیت و شغل اطلاع رسانی. مجله علوم اطلاع رسانی. سال18، شماره4، صص12-28.
-خواجه،لاله؛حسینچاری،مسعود. (1390). بررسی رابطه اضطراب اجتماعی و جو روانی-اجتماعی کلاس با خودکارآمدی تحصیلی در دانش آموزان. فصلنامه روانشناسی تربیتی.شماره20،سال7،صص131-153.
-خوشنویسان، زهرا؛ افروز، غلامعلی. (1390). رابطه خودکارآمدی با اضطراب، افسردگی و استرس.فصلنامه اندیشه و رفتار روانشناسی بالینی. سال5، شماره20، صص73-84.
-خیر، محمد؛ استوار، صغری. (1386). ارتباط میان اضطراب اجتماعی و سوگیری های شناختی در نوجوانان. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران. دوره13، شماره3، صص 256-263.
-خیر،محمد؛استوار،صغری؛لطیفیان،مرتضی؛تقوی،محمدرضا؛سامانی،سیامک. (1387). اثر واسطه گی توجه متمرکز برخود و خودکارآمدی اجتماعی بر ارتباط میان اضطراب اجتماعی و سوگیری های داوری،مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران،سال14،شماره1،صص24-32.
-راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی.ویراست پنجم.(2013). انجمن روان پزشکی آمریکا،ترجمه:سیدمحمدی،یحیی،انتشارات روان.
-رحيمي،فاطمه.(1379). بررسي علل اضطراب دانش آموزان دوره متوسطه و پيش دانشگاهی دختر و پسر شهرستان شهرضا درسال تحصيلي79-80، طرح پژوهشي كاربرد، مركز تحقيقات علوم رفتاري.دوره8، شماره6، صص13-20.
-رضوی،عبدالحمید؛کاظمی،سلطانعلی؛محمدی،محمد.(1390). بررسی رابطه صفات شخصیتی و سبک های مقابله ای با اضطراب اجتماعی دانشجویان نابینا و عادی،فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی،سال15،شماره4،صص110-133.
-روزنهان،دیویدال؛سلیگمن،مارتین ای.پی؛ترجمه سیمحمدی،یحیی.(1390).آسیب شناسی روانی. نشر سالاوان.
-رئوفی احمد،رویا؛ترخان،مرتضی؛قربان شیرودی،شهره؛نوذری،معصومه. (1391). رابطه بین سوگیری توجه و خودکارآمدی اجتماعی با اضطراب اجتماعی در دختران مقطع متوسطه شهر ساری.پژوهش های روانشناسی اجتماعی.دوره2،شماره6،صص27-38.
-زرگر شیرازی،

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی اضطراب اجتماعی، کمال گرایی، روان رنجورخویی، برون گرایی Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی عملکرد کارکنان، سرمایه روانشناختی، سرمایه اجتماعی، توزیع فراوانی پاسخگویان