پایان نامه با واژه های کلیدی اضطراب اجتماعی، کمال گرایی، روان رنجورخویی، برون گرایی

دانلود پایان نامه ارشد

بخصوص اختلالات اضطرابی است. (موریس و همکاران193،2004). افرادی که روان رنجورخویی بالایی دارند، مستعد عقاید غیر منطقی بوده و کمتر قادر به کنترل تکانش های خود هستند و منفی تر از دیگران با استرس و اضطراب کنار می آیند (گروسی، 1380). روان رنجورخویی یک ویژگی شخصیتی پایدار است که با گرایش به پاسخ های هیجانی منفی مانند تحریک پذیری، اندوه و اضطراب مشخص می شود (پاین و همکاران194 ،2013) . افرادی که روان رنجورخویی بالایی دارند ، تمایل به ارزیابی منفی محیط اطرافشان دارند (واتسون و کلارک195،1984)،در نتیجه اضطراب اجتماعی بیشتری را تجربه می کنند.
از نظر آدلر، منش فرد روان نژند و کسی که از دیگران نفرت دارد و نسبت به تمام چیز ها بد گمان است، اغلب با اضطراب همراه است (سروقد و همکاران، 1391).
بارلو و همکاران،196 (2013)در پژوهش خود نشان دادند که روان رنجورخویی عمده کوواریانس انواع مختلف اختلالات اضطرابی و خلقی (افسردگی، اختلال اضطراب اجتماعی و اختلال وحشت197)را تبیین می کند.
در مطالعه اي ارتباط میان افسردگی، اضطراب، و روان رنجورخویی با استفاده از پرسشنامه هاي خود سنجی مورد بررسی قرار گرفت.207 بیمار روانی آزمودنی بودند. همبستگی بالا میان مقیاس هاي خودسنجی افسردگی، اضطراب، و روان رنجورخویی وجود داشت. نتایج حاصل از تحلیل محتوا هم پوشی قابل توجهی را در میان این مقیاس ها نشان داد ( لوتجین و بومن198، 2006؛ به نقل از مفسری، 1389).
کاویانی199 (2001) نشان داد که هیجان های منفی همچون اضطراب، شاخص روان رنجورخویی است و هر چه فردی کمتر دارای این خصلت باشد، معنای بیشتری در زندگی اش احساس می کند.
جورم200 (1987) پی برد افرادی که از لحاظ روان رنجورخویی نمره بالایی می گیرند ، مستعد افسردگی، اضطراب و سرزنش خویش هستند (به نقل از سروقد،1391).
– بین صفت شخصیتی برون گرایی و اضطراب اجتماعی در دانشجویان رابطه وجود دارد.
نتایج پژوهش نشان داد بین صفت برون گرایی و اضطراب اجتماعی در دانشجویان رابطه منفی معنی داری وجود دارد. در تبیین این یافته می توان گفت که ویژگی برون گرایی اشاره دارد به مقدار تحریک خارجی مورد نیاز برای رسیدن به یک حالت مطلوب انگیختگی. افراد برون گرا گرایش به سمت گروه های بزرگ اجتماعی دارند و تمایل به پرحرفی، دل پذیر بودن، اعتمادبه نفس ، خوش مشرب بودن و فعال بودن در آنها دیده می شود(بروس و لینچ201،2011). بنابراین، این افراد اضطراب اجتماعی کمتری را تجربه می کنند.
هرچه فرد برون گراتر در نظر گرفته مي شود، يعني ميل بيشتري به معاشرت با ديگران و اجتماعي بودن دارد و بر این اساس ،اين افراد حمايت اجتماعي بيش تري كسب مي كنند .بنابراين، طبيعي به نظر مي رسد كه از سلامت بيش تري برخوردار باشند. برون گرايان از لحاظ هيجاني خوشحال تر از ديگران هستند و از بودن با دوستان و موقعيت هاي اجتماعي لذت بيش تري مي برند (زکی یی و همکاران، 1392).
اسپین هون202 و همکاران(2014)در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که فقدان عاطفه مثبت203 به عنوان یکی از جنبه های برون گرایی بر افسردگی204 و اضطراب اجتماعی تاثیر می گذارد. به همین دلیل تجربه عاطفه مثبت نقش ویژه ای در علت، ارزیابی و درمان این اختلالات دارد.
در یک مطالعه ، رابطه صفات شخصیتی با اختلالات اضطرابی روی 175 دانشجو بررسی شد. نتایج نشان داد افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی، ترس از مکان های شلوغ205، اختلال وحشت زدگی206، اختلال اضطراب منتشر207 و اختلال استرس پس از سانحه208، بطور قابل توجهی نمرات بالایی در مقیاس روان رنجورخویی و نمرات پایینی در برون گرایی و مسئولیت پذیری بدست آورده بودند ( کوتو209 و همکاران، 2010).
پژوهش های پنلی و توماکا210 (2002) در زمینه صفات شخصیت و فرایند های تنیدگی نشان داد که برون گراها سطوح نسبتا بالایی از شادی، شعف، انرژی، علاقه و خستگی ناپذیری را از خود نشان می دهند و این افراد کمتر منفعل و خود ملامت گرند و اضطراب کمتری را تجربه می کنند.
نتایج پژوهش وولارث و تورگرسن211 (2000) نشان داد که هر دو عامل روان رنجورخویی و برون گرایی پیش بینی کننده های مهمی برای تنیدگی و سبک مقابله هستند.
همچنین، واین212 (1980) در مطالعه خود نشان داده است که بین اضطراب و صفت برون گرایی رابطه منفی معنی دار وجود دارد.
– بین صفت شخصیتی بازبودن به تجربه و اضطراب اجتماعی در دانشجویان رابطه وجود دارد.
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بین صفت شخصیتی بازبودن به تجربه و اضطراب اجتماعی همبستگی منفی معنی دار وجود دارد. می توان گفت، این افراد کنجکاوی فکری قوی داشته و از انواع تجارب جدید لذت می برند. زیبایی شناسی، ایده های باز، تخیل، عملکرد و باز بودن نسبت به ارزش ها، از ویژگی های صفت باز بودن به تجربه است (توماس213،2012). تحقیقات نشان می دهد که بین باز بودن به تجربه با فعالیت های اجتماعی در سنین جوانی (کرتین214 و همکاران،2010) ، انعطاف پذیری هویت215 در محیط کار و در ارتباط با خانواده (به نقل از توماس، 2012) و حتی سالمندی موفق (گره گوری و همکاران216، 2010) رابطه مثبتی وجود دارد. بنابراین، افرادی که در صفت باز بودن به تجربه نمره بالاتری دارند ، اضطراب اجتماعی کمتری را تجربه می کنند.
مطالعه وریک و موریس217 (2012) تحت عنوان بررسی رابطه بازداری رفتاری218، صفات شخصیتی و نشانگان اختلالات اضطرابی، که بر روی یک نمونه غیربالینی کودکان انجام شد، نشان داد که بین صفات بازبودن به تجربه و توافق با نشانگان اختلالات اضطرابی در کودکان رابطه منفی معنی داری وجود دارد.
– بین صفت شخصیتی مسئولیت پذیری و اضطراب اجتماعی در دانشجویان رابطه وجود دارد.
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بین صفت مسئولیت پذیری و اضطراب اجتماعی رابطه منفی معنی داری وجود دارد. افراد مسئولیت پذیر، هدفمند و با اراده و مصمم هستند؛ آنها افرادی دقیق، با وجدان و وقت شناسی هستند که به اصول اخلاقی خود پایبند بوده و تعهدات اخلاقی شان را به گونه ای دقیق انجام می دهند و قدرت کنترل تکانه های خود را به نحو جامعه پسند دارند (حق شناس، 1390). بنابراین، افراد دارای این ویژگی ها اضطراب کمتری دارند و افراد غیر مسئول که فاقد چنین ویژگی هایی هستند، از اضطراب بالایی برخوردارند زیرا در به کارگیری اصول اخلاقی زیاد دقیق نبوده، دقت کافی را برای انجام کارها از خود نشان نمی دهند.
نتایج پژوهش مک کری و کاستا (1999) در زمینه پنج عامل شخصیت و سلامت روان نشان داد که عامل های شخصیتی توافق و مسئولیت پذیری، کسب تجارب مثبت را در موقعیت های مختلف اجتماعی و تحصیلی هموار می سازند. بنابراین میزان بالای مسئولیت پذیری و توافق با سلامت روانی بیشتری همراه خواهد بود.
آنوگبیوزی219 (2014) بر اساس نتایج پژوهش خود اظهار نمود که، افراد با مسئولیت پذیری بالا معمولا افراد با انگیزه ای هستند و کمتر پیش می آید در امور خود اهمال کاری کنند و اضطراب کمتری را تجربه می کنند.
این یافته با نتایج پژوهش های مارتین استادیر و همکاران220(2001)؛لاهی221(2009)؛واردنار 222و همکاران(2010) همخوانی دارد.
– بین صفت شخصیتی توافق و اضطراب اجتماعی در دانشجویان رابطه وجود دارد.
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بین صفت شخصیتی توافق و اضطراب اجتماعی همبستگی منفی معنی دار وجود دارد. توافق با ویژگی های مفید، مؤدب، دوستانه و دلسوز بودن مشخص می شود. انطباق، صراحت، نوع دوستی، روشن فکری، فروتنی و اعتماد از ویژگی های دیگر صفت توافق است. افرادی که در آنها ویژگی توافق برجسته است، احساسات مثبتی نسبت به افراد دیگر داشته و در نتیجه نسبت به آن ها مؤدب و دلسوز هستند اما افرادی که نمره پایینی در این ویژگی دارند، ممکن است کمتر نگران رفاه دیگران باشند و با آن ها مؤدبانه رفتار کنند (توماس، 2012). بنابراین، با توجه به این ویژگی ها انتظار می رود این افراد اضطراب اجتماعی کمتری را تجربه کنند. سروقد و همکاران (1391) نیز در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که ، رابطه منفی معنی داری بین صفت توافق و اضطراب وجود دارد.
کروز223 و همکاران (1995) اظهار می کنند، سیستم حمایت اجتماعی عالی ای که در افراد با صفت توافق بالا وجود دارد، باعث می شود اضطراب کمتری را تجربه کنند.
– بین کمال گرایی سازگارانه و اضطراب اجتماعی در دانشجویان رابطه وجود دارد.
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بین کمال گرایی سازگارانه و اضطراب اجتماعی رابطه معنی دار وجود ندارد. در دیدگاه استئوبر و اتو (2006) کمال گرایان بهنجار و سالم به عنوان افرادی هستند که سطوح بالایی از کوشش های کمال گرایانه را با سطح کمی از نگرانی های کمال گرایانه نشان می دهند؛ بنابراین افرادی که کمال گرایی سازگارانه دارند، حرمت خود و اعتماد به خود بالایی داشته و به طور کلی دارای شرایط عاطفی و سازگاری بهتری هستند و اضطراب اجتماعی کمتری را تجربه می کنند. پارکر و میلز224(1996) کمال گراهای سازگار را به عنوان افرادی با استانداردهای والا،علاقه مند به موفقیت، وظیفه شناسی یا سطوح بالای مسئولیت توصیف کرده است. دیبارتولو و همکاران (2004) اظهار می کنند کمال گرایی سازگارانه (استانداردهای والای شخصی) مربوط به کارکرد سالم شخصیت می شود. اما، نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بین کمال گرایی سازگارانه و اضطراب اجتماعی رابطه معنی دار وجود ندارد. برای تبیین این یافته می توان به تحقیقاتی استناد کرد که گزارش کرده اند شواهدی وجود ندارد که نشان دهد استاندارد های شخصی ( کمال گرایی سازگارانه) با اضطراب اجتماعی رابطه خاصی داشته باشد (شوماکر و رودباغ، 2012). همچنین، برخی مطالعات نشان داده است که استاندارد های شخصی، رابطه ای با عملکرد روانی ناسالم در جمعیت مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی نداشته است (براون225 و همکاران، 1999؛ بیلینگ226 و همکاران، 2003). می توان گفت کمال گرایی مثبت بیشتر انطباقی در نظر گرفته می شود زیرا کوشش مثبت و فعالانه برای دستیابی به اهداف را تشویق می کند و افراد در این نوع کمال گرایی می توانند کمال گرایی شان را تنظیم کنند.کمال گرایی بهنجار به همین دلیل با پیشرفت بالا و عاطفه مثبت رابطه دارد (فلت و هویت،2002؛به نقل از رم227،2005).
– بین کمال گرایی ناسازگارانه و اضطراب اجتماعی در دانشجویان رابطه وجود دارد.
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بین کمال گرایی ناسازگارانه و اضطراب اجتماعی رابطه مثبت معنی داری وجود دارد. نگرانی در مورد ارزیابی اجتماعی و موشکافی دقیق به هر دو اختلال اضطراب اجتماعی و کمال گرایی ناسازگارانه مربوط می شود و حوزه های خاصی از کمال گرایی که با 228MEC مشخص می شود، به اضطراب اجتماعی در افراد نرمال،اختلال اضطراب اجتماعی در بیماران و واکنش به تهدید های اجتماعی مربوط می شود(فراست و همکاران،2010).
لوینسون و همکاران(2015) در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که استانداردهای شخصی بالا و پایین هر دو در ترکیب با کمال گرایی ناسازگارانه، با سطوح بالای ترس از مورد موشکافی قرار گرفتن توسط دیگران رابطه دارد و بالاترین سطوح ترس از مورد موشکافی قرار گرفتن با کمال گرایی ناسازگارانه و استانداردهای پایین رابطه دارد. شاید تجربه طولانی مدت اضطراب اجتماعی باعث کاهش استانداردهای افراد برای خودشان شود، در نتیجه ممکن است افراد انتظار و ترس از استانداردهای دیگران را دنبال کنند. همچنین، افراد با اضطراب اجتماعی بالا ممکن است خودشان را با استانداردهای شخصی پایین تصور کنند حتی اگر دیگران آنها را با استانداردهای شخصی بالا در نظر بگیرند(لوینسون و همکاران،2015).
افراد مضطرب اجتماعی،تمایلات کمال گرایانه روزافزون دارند، مانند استانداردهای عملکردی بسیار بالا، اعتقادات نامعلوم مبنی بر ارائه عملکردی ناکامل و اعتقاد به انتقادهای مطلق از خود (کلارک،2005). کمال گرایی برای آنها، ابزاری برای جبران ترس هایشان و تلاشی برای فرار از قضاوت های قابل پیش بینی دیگران است. آنها خود واقعی شان را پشت نقاب کمال پنهان می کنند (هویت229 و همکاران،2003).
کمال گرایی ناسازگارانه و نوروتیک، بر حسب معیارهای دست

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی مسئولیت پذیری، اضطراب اجتماعی، تحلیل واریانس، صفات شخصیت Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی اضطراب اجتماعی، خودکارآمدی، دانشجویان دختر، کمال گرایی