پایان نامه با واژه های کلیدی اسلام و ایران، حقوق ایران، تحلیل اقتصادی، توجیه اقتصادی

دانلود پایان نامه ارشد

وجود دارد پس از کسر ماليات بر ارثي که از آن بابت به دولت محل وقوع مال پرداخت شده است به نرخ بيست و پنج درصد.
3 – در مورد اتباع خارجي وساير موارد نسبت به آن قسمت از اموال وحقوق مالي متوفي که در ايران موجود است کلاً مشمول ماليات به نرخ مذکور در ماده20 اين قانون براي وراث طبقه دوم.»
و ماده20 همان قانون، نرخ ماليات بر ارث نسبت به سهم الارث به شرح زير مقرر نموده است: 
شرح              
طبقه اول 
طبقه دوم
طبقه سوم
تا مبلغ ۵۰.۰۰۰.۰۰۰  ريال 
۵ درصد
۱۵ درصد
۳۵ درصد 
تا مبلغ ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال نسبت
به مازاد ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال
۱۵درصد
۲۵ درصد
۴۵ درصد
تا مبلغ ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال نسبت
به مازاد ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال
۲۵ درصد
۳۵ درصد
۵۵ درصد
نسبت به مازاد ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال
۳۵ درصد
۴۵ درصد
۶۵ درصد
 بنابر این علیرغم لیبرال بودن نظام حقوق مالکیت در حقوق ایران، به طور جزئی رویکرد توارث جمعی پذیرفته شده است و این مسأله نوعی تناقض فکری در رویکرد اقتصادی قانونگذار نسبت به مفهوم مالکیت خصوصی را نشان میدهد.
این تناقض در سایر نظام های حقوقی نیز مشهود بوده است اما در سالهای اخیر رو به اصلاح نهاد. پیشگام حذف مالیات بر ارث کانادا است. کانادا در سال 1972، استرالیا در سال 1979، روسیه در سال 2006، اتریش و سنگاپور در سال 2008، هند در 2012 و نروژ در سال 2014 میلادی مالیات بر ارث را حذف کردند. بسیاری از ایالات آمریکا نیز مالیات بر ارث را حذف کردند.717
علاوه بر این، با توجه به این که وراث و سهم الارث ایشان به صورت آمرانه توسط قانون تعیین شده، گرایش به نظام توارث قانونی واضح تر است اما در این زمینه نیز نظام حقوقی گرایش دو گانه دارد و شخص میتواند نسبت به یک سوم از اموال خود آزادانه تصمیم گیری نماید تا پس از مرگ، به شخص یا اشخاصی غیر از وراث یا یکی از ایشان منتقل شود. (ماده 843 قانون مدنی) بنابر این حقوق ایران در خصوص قانونی یا آزاد بودن توارث نیز رویکردی بینابینی را برگزیده است.
گفتار دوم: نابرابری سهم الارث زن و مرد
در حقوق اسلام و ایران سهم الارث مردان اصولاً دو برابر زنان میباشد و این قانون در خصوص زن و شوهر نیز جاری است. در خصوص علت این نابرابری احتمالاتی مطرح گردیده است. مطرحترین توجیه در خصوص نابرابری سهم الارث زوج و زوجه، نابرابری ایشان در مسئولیتهای مالی است. بنابر این، مرکز مباحث مطرح در خصوص حقوق ارث زوجه، ریشه در تحلیل اقتصادی دارد. علاوه بر این دلایلی غیر اقتصادی نیز اقامه شده است که برای تکمیل بحث باید بررسی شود.
بند اول: توجیه اقتصادی نابرابری در سهم الارث
در حقوق اسلام و ایران، شوهر باید مهر را بپردازد و در صورت عدم تأدیه مهر در طول حیات زوج، پس از فوت او قابل برداشت از اموال به جامانده است. تا جایی که در اکثر موارد مهریه زوجه بیش از یک هشتم داراییهای به جامانده از شوهر میباشد. همچنانکه پیش از این مطرح شد، میزان مهریه متوسط زنان ایرانی در سالهای اخیر معادل 314 سکه بهار آزادی بوده است. با این وصف داراییهای منقول و غیر منقول اکثر مردان ایرانی بیش از 8 برابر این میزان نمیباشد.
همچنین مسئولیت مالی زوجین کاملاً نابرابر است. هزینههای زندگی کاملاً بر عهده مرد است اما زن هیچ وظیفهای در این خصوص ندارد. حتی در صورت اکتساب اموالی میتواند آن را برای خود حفظ نماید. گفته شده است که با توجه به این وضعیت، زن در تمام اموال

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی حقوق ایران، زنان مطلقه، نظام مالی، شرط تنصیف Next Entries پایان نامه با موضوع فلسفه کانت، نقد عقل محض، نقد متافیزیک، تاریخ فلسفه