پایان نامه با واژه های کلیدی استان کردستان، عملکرد گندم

دانلود پایان نامه ارشد

رشد
متوسط دماي حداقل دوره رشد
متوسط دماي حداکثردوره رشد
متوسط سرعت باد دوره رشد
متوسط رطوبت دوره رشد
توان دوم بارش دوره رشد
توان دوم دماي حداقل دوره رشد
توان دوم دماي حداکثردوره رشد
توان دوم سرعت باد دوره رشد
توان دوم رطوبت دوره رشد
اثر متقابل بارش و دماي حداکثر
اثر متقابل بارش ودماي حداقل
اثر متقابل بارش و رطوبت

نتايج آزمون ايستاييADF براي متغيرهاي تابع عملکرد نخود ديم استان کردستان
سطح داده تفاضل داده
تعداد وقفه
1/0
05/0
01/0
آماره
تعداد وقفه
1/0
05/0
01/0
آماره
متغير
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
874/5-
578/4-
361/4-
880/4-
545/6-
907/7-
279/5-
262/7-
671/8-
477/6-
114/6-
073/7-
987/7-
707/5-
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
478/3-
248/2-
248/1-
712/2-
157/3-
010/3-
117/2-
820/2-
731/1-
904/2-
738/3-
789/3-
341/2-
938/2-
ميزان بذر
کود اوره
کود فسفات
عملکرد
بارش تجمعي دوره رشد
متوسط دماي دوره رشد
لگاريتم بارش تجمعي دوره رشد
لگاريتم متوسط دماي دوره رشد
لگاريتم متوسط سرعت باد دوره رشد
اثر متقابل بارش و دماي حداکثر
اثر متقابل بارش ودماي حداقل
اثر متقابل بارش و رطوبت
اثر متقابل دماي حداکثرورطوبت
اثر متقابل دماي حداقل ورطوبت

نتايج آزمون ايستاييADFبراي متغيرهاي تابع عملکرد عدس ديم استان کردستان
سطح داده تفاضل داده
تعداد وقفه
1/0
05/0
01/0
آماره
تعداد وقفه
1/0
05/0
01/0
آماره
متغير
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
213/4-
158/4-
476/5-
255/7-
532/6-
856/7-
414/7-
156/5-
651/8-
308/6-
620/7-
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
587/2-
023/2-
654/1-
016/3-
151/3-
971/2-
497/2-
126/2-
760/2-
899/2-
552/2-
ميزان بذر
کود اوره
کود فسفات
عملکرد
بارش تجمعي دوره رشد
متوسط دماي حداقل دوره رشد
متوسط دماي حداکثردوره رشد
متوسط سرعت باد دوره رشد
متوسط رطوبت دوره رشد
اثر متقابل بارش و دماي حداقل
اثر متقابل بارش و سرعت باد

نتايج آزمون ايستاييADF براي متغيرهاي تابع عملکرد گندم آبي شهرستان سنندج
سطح داده تفاضل داده
تعداد وقفه
1/0
05/0
01/0
آماره
تعداد وقفه
1/0
05/0
01/0
آماره
متغير
1
1
1
1
1
1
1
1
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
911/5-
493/6-
509/4-
276/8-
133/5-
553/7-
234/6-
962/4-
1
1
1
1
1
1
1
1
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
663/2-
667/3-
316/3-
937/2-
532/3-
125/2-
465/3-
072/3-
عملکرد
بارش تجمعي دوره رشد
متوسط دماي حداقل دوره رشد
متوسط دماي حداکثردوره رشد
متوسط سرعت باد دوره رشد
متوسط رطوبت دوره رشد
اثر متقابل بارش و سرعت باد
اثر متقابل دماي حداکثرورطوبت

نتايج آزمون ايستاييADF براي متغيرهاي تابع عملکرد گندم ديم شهرستان سنندج
سطح داده تفاضل داده
تعداد وقفه
1/0
05/0
01/0
آماره
تعداد وقفه
1/0
05/0
01/0
آماره
متغير
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
537/5-
493/6-
509/4-
276/8-
133/5-
553/7-
159/6-
473/8-
597/4-
083/5-
574/7-
234/6-
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
447/3-
667/3-
316/2-
370/3-
532/3-
125/2-
528/3-
367/3-
772/2-
500/3-
169/2-
465/3-
عملکرد
بارش تجمعي دوره رشد
متوسط دماي حداقل دوره رشد
متوسط دماي حداکثردوره رشد
متوسط سرعت باد دوره رشد
متوسط رطوبت دوره رشد
توان دوم بارش دوره رشد
توان دوم دماي حداقل دوره رشد
توان دوم دماي حداکثردوره رشد
توان دوم سرعت باد دوره رشد
توان دوم رطوبت دوره رشد
اثر متقابل بارش و سرعت باد

نتايج آزمون ايستاييADF براي متغيرهاي تابع عملکرد جوآبي شهرستان سنندج
سطح داده تفاضل داده
تعداد وقفه
1/0
05/0
01/0
آماره
تعداد وقفه
1/0
05/0
01/0
آماره
متغير
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
245/5-
630/6-
669/4-
391/9-
028/7-
104/9-
264/6-
784/4-
213/9-
965/6-
178/9-
090/6-
948/8-
623/4-
657/4-
167/6-
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
691/2-
837/3-
774/2-
632/3-
017/2-
185/3-
670/3-
041/3-
675/3-
029/2-
248/1-
461/3-
716/1-
123/3-
100/3-
573/3-
عملکرد
بارش تجمعي دوره رشد
متوسط دماي حداقل دوره رشد
متوسط دماي حداکثردوره رشد
متوسط سرعت باد دوره رشد
متوسط رطوبت دوره رشد
توان دوم بارش دوره رشد
توان دوم دماي حداقل دوره رشد
توان دوم دماي حداکثردوره رشد
توان دوم سرعت باد دوره رشد
توان دوم رطوبت دوره رشد
اثر متقابل بارش و سرعت باد
اثرمتقابل دماي حداکثروسرعت باد
اثر متقابل دماي حداکثرورطوبت
اثر متقابل دماي حداقل ورطوبت
اثر متقابل سرعت بادورطوبت

نتايج آزمون ايستاييADF براي متغيرهاي تابع عملکرد جو ديم شهرستان سنندج
سطح داده تفاضل داده
تعداد وقفه
1/0
05/0
01/0
آماره
تعداد وقفه
1/0
05/0
01/0
آماره
متغير
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
072/5-
630/6-
669/4-
391/9-
028/7-
104/9-
264/6-
784/4-
213/9-
965/6-
178/9-
743/5-
743/5-
002/7-
623/4-
997/4-
657/4-
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
321/3-
837/3-
774/3-
632/3-
017/3-
185/2-
670/3-
041/3-
675/3-
029/1-
248/2-
728/3-
728/3-
144/1-
123/3-
092/3-
100/3-
عملکرد
بارش تجمعي دوره رشد
متوسط دماي حداقل دوره رشد
متوسط دماي حداکثردوره رشد
متوسط سرعت باد دوره رشد
متوسط رطوبت دوره رشد
توان دوم بارش دوره رشد
توان دوم دماي حداقل دوره رشد
توان دوم دماي حداکثردوره رشد
توان دوم سرعت باد دوره رشد
توان دوم رطوبت دوره رشد
اثر متقابل بارش و دماي حداکثر
اثر متقابل بارش ودماي حداقل
اثر متقابل بارش و رطوبت
اثر متقابل دماي حداکثرورطوبت
اثرمتقابل دماي حدقل وسرعت باد
اثر متقابل دماي حداقل ورطوبت

نتايج آزمون ايستاييADF براي متغيرهاي تابع عملکرد نخود ديم شهرستان سنندج
سطح داده تفاضل داده
تعداد وقفه
1/0
05/0
01/0
آماره
تعداد وقفه
1/0
05/0
01/0
آماره
متغير
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
844/4-
090/7-
942/2-
902/8-
685/5-
063/8-
934/6-
972/6-
876/8-
754/5-
248/8-
738/6-
606/6-
808/6-
208/7-
182/6-
601/5-
056/6-
891/5-
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
284/2-
415/3-
983/2-
942/2-
874/2-
941/3-
391/3-
000/3-
959/2-
031/3-
977/3-
592/3-
743/3-
029/3-
448/3-
358/2-
867/3-
991/3-
533/2-
عملکرد
بارش تجمعي دوره رشد
متوسط دماي حداقل دوره رشد
متوسط دماي حداکثردوره رشد
متوسط سرعت باد دوره رشد
متوسط رطوبت دوره رشد
توان دوم بارش دوره رشد
توان دوم دماي حداقل دوره رشد
توان دوم دماي حداکثردوره رشد
توان دوم سرعت باد دوره رشد
توان دوم رطوبت دوره رشد
اثر متقابل بارش و دماي حداکثر
اثر متقابل بارش ودماي حداقل
اثر متقابل بارش و سرعت باد
اثر متقابل بارش و رطوبت
اثرمتقابل دماي حداکثروسرعت

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی استان کردستان، عملکرد گندم، شهرستان سقز Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی شهرستان سقز، عملکرد گندم