پایان نامه با واژه های کلیدی استان کردستان، عملکرد گندم، شهرستان سقز

دانلود پایان نامه ارشد

ميباشد. همچنين تأثير دماي حداکثر بر کاهش عملکرد جو آبي بيشتر از جو ديم ميباشد. از طرف ديگر تأثير دماي حداقل دوره رشد براي عملکرد محصول جو ديم بيشتر از محصول جو آبي، گندم آبي و گندم ديم بوده است. براساس نتايج ذکر شده در خصوص فاکتورهاي اقليمي اثر گذار بر عملکرد و ريسک عملکرد محصولات گندم آبي، گندم ديم، جو آبي، جو ديم و نخود ديم در استان کردستان ميتوان گفت که اثر تغيير اقليم در استان کردستان براي محصول جو آبي بيشتر از ساير محصولات ميباشد.
– براساس کششهاي عملکرد بيان شده در شهرستان سنندج ميتوان عنوان نمود که تأثير بارندگي بر روي عملکرد به ترتيب در محصول نخود ديم، گندم ديم، جو آبي، عدس ديم، جو ديم و گندم آبي بيشتر مي‌باشد. و تأثير دماي حداکثر به ترتيب در محصول گندم آبي، عدس ديم، گندم ديم، جو ديم و نخود ديم بيشتر مي‌باشد. تأثير دماي حداقل به ترتيب بر محصول جو آبي، جو ديم، ،گندم ديم بيشتر است همچنين در مورد سرعت باد محصول جو آبي بيشتر از گندم ديم، جو ديم و گندم آبي است.
– نتايج حاصل از کشش‌هاي بدست آمده در شهرستان سقز نشان مي‌دهد که تأثير بارندگي بر روي محصول به ترتيب جو ديم، جو آبي، نخود ديم، گندم آبي، عدس ديم و گندم ديم بيشتر مي‌باشد. تأثير دماي حداکثر به ترتيب بر روي محصول گندم ديم، گندم آبي، جو ديم، نخود ديم، جو آبي و عدس ديم بيشتر است. در مورد دماي حداقل تأثير آن به ترتيب بر محصول گندم آبي، عدس ديم، جو آبي، گندم ديم، جو ديم و نخود ديم بيشتر مي‌باشد.در مورد سرعت باد به ترتيب عدس ديم، جو آبي، نخود ديم و گندم ديم تاثيرش بيشتر است.
– براساس کششهاي عملکرد بيان شده در شهرستان بانه ميتوان عنوان نمود که تأثير بارندگي بر روي عملکرد محصول به ترتيب گندم ديم، نخود ديم،گندم آبي، جو ديم، جو آبي و عدس ديم بيشترمي باشد. تأثير دماي حداکثر بر روي عملکرد محصول به ترتيب جو آبي، نخود ديم، گندم ديم، جو ديم بيشتر مي‌باشد. همچنين تأثير دماي حداقل به ترتيب بر روي محصول جو ديم، گندم ديم، جو آبي، گندم آبي، نخود ديم و عدس ديم بيشتر مي‌باشد. اثر سرعت باد نيز بر روي عملکرد محصول جو آبي، گندم ديم، عدس ديم، گندم آبي و نخود ديم بيشتر است.
براساس کششهاي عملکرد بيان شده در شهرستان قروه ميتوان عنوان نمود که تأثير بارندگي بر روي عملکرد محصول به ترتيب عدس ديم، گندم آبي، گندم ديم، جو ديم، نخود ديم و جو آبي بيشتر است. تأثير دماي حداقل بر روي محصول عدس ديم، گندم ديم، جو ديم، جو آبي، گندم آبي و نخود ديم بيشتر مي‌باشد. همچنين تأثير دماي حداکثر به ترتيب بر روي عملکرد محصول نخود ديم، گندم ديم، جو ديم، جو آبي، گندم آبي و عدس ديم بيشتر مي‌باشد و تأثير سرعت باد بر روي عملکرد به ترتيب بر روي محصول گندم آبي، نخود ديم، جو آبي، جو ديم بيشتر مي‌باشد.
– براساس کششهاي عملکرد بيان شده در شهرستان بيجار ميتوان عنوان نمود که تأثير بارندگي بر روي عملکرد محصول به ترتيب عدس ديم، جو ديم، گندم ديم، گندم آبي و جو ديم بيشتر مي‌باشد. تأثير دماي حداقل بر روي عملکرد نخود ديم، گندم آبي، گندم ديم، جو آبي، عدس ديم بيشتر است . همچنين تأثير دماي حداکثر بر روي عملکرد به ترتيب گندم آبي، عدس ديم، نخود ديم، گندم ديم بيشتر است . در مورد سرعت باد نيز تأثير بر روي عملکرد به ترتيب در محصول جو ديم، عدس ديم، جو آبي، نخود ديم، گندم آبي بيشتر مي‌باشد.
– براساس کششهاي عملکرد بيان شده در شهرستان مريوان ميتوان عنوان نمود که تأثير بارندگي بر روي عملکرد محصول به ترتيب گندم ديم، جو ديم، گندم آبي، جو آبي بيشتر مي‌باشد. تأثير دماي حداقل بر روي عملکرد محصول گندم آبي، جو ديم،گندم ديم، عدس ديم، نخود ديم بيشتر است. همچنين تأثير دماي حداکثر بر روي عملکرد محصول به ترتيب گندم آبي، گندم ديم، نخود ديم و عدس ديم بيشتر است. در مورد تأثير سرعت باد بر روي عملکرد به ترتيب بر محصول گندم آبي، جو ديم، گندم آبي، جو آبي بيشتر مي‌باشد.
3-19- پيشنهادات
با توجه به عکس‌العمل متفاوت محصولات گندم آبي، گندم ديم، جو آبي، جو ديم و نخود ديم نسبت به تغيير اقليم توصيه ميشود از ارقام زراعي مقاوم به تنشهاي گرمايي و خشکي براي کاهش تنشهاي ناشي از تغيير اقليم، اقداماتي از سوي سازمان جهاد کشاورزي استان صورت گيرد تا محصولات متناسب با شرايط اقليمي منطقه کشت شود.
– نتايج بدست آمده براي محصولات گندم ديم، گندم آبي، جو آبي، جو ديم و نخود ديم نشان داد که متغير اقليمي سرعت باد يک نهاده ريسک‌افزا ميباشد که عملکرد محصولات را کاهش ميدهد بنابراين توصيه ميشود از باد شکنهاي طبيعي در منطقه استفاده کرد.
– تلاش براي آموزش کشاورزان در منطقه جهت انتخاب اراضي مناسب از نظر منطقه اقليمي، جريان هوا، ميزان سرعت باد، استفاده از گونه‌هاي مقاوم زراعي و باغي و مديريت صحيح، در جهت تقليل اثرات عوامل غير قابل کنترل و همچنين مصرف بهينه نهاده‌ها مي‌تواند گامي موثربراي کنترل اثر عوامل و نهاده‌هاي افزايش دهنده ريسک و آگاهي در مصرف نهاده‌هاي کاهنده ريسک عملکرد باشد.
– با توجه به کمبود بارندگي و تأثير آن بر عملکرد محصولات در منطقه توصيه ميشود به سمت محصولاتي با حداقل استفاده از آب حرکت شود.
– توصيه ميشود توجه اساسي به اثرات تغيير اقليم بر محصولات عمده باغي صورت گيرد تا با تعيين ميزان اثر پذيري هر يک از اين محصولات الگوي کشت طوري تنظيم و تغيير يابد که محصولاتي که کمترين اثر پذيري را از تغيير اقليم دارند بيشتر مد نظر قرار گيرند.
– نظر به اجتناب ناپذير و قريب الوقوع بودن گرم شدن زمين لازم است از اکنون تدابيري در جهت بررسي بيشتر مساله وچگونگي مقايسه آن بخصوص در بخش کشاورزي اتخاذ گردد و علاوه بر اين پيشنهاد مي‌گردد تأثير تغيير اقليم بر احتياجات آتي کشاورزي و تامين غذاي جامعه نيز مورد توجه قرار گيرد. در اين راستا بهتر است بر گياهاني که بيشترين اهميت را در توليد غذا دارند تمرکز شود.
– توصيه مي‌شود موضوع تأثير گرم شدن زمين و آثار آن بر توليد محصولات کشاورزي در قالب مدل‌ها و رهيافت‌هاي ديگر از قبيل مدل‌هاي شبيه سازي نيز بررسي شده و برآيند مدل‌هاي مختلف در سياست‌ها مورد استفاده قرار گيرد.
– در نهايت نيز تاسيس شوراي عالي تغيير اقليم و کارگروه تخصصي به منظور ايجاد هماهنگي و تصميم گيري‌هاي لازم در رابطه با مقابله با آثار سوء تغيير اقليم بر کشاورزي و منابع طبيعي کشور پيشنهاد مي‌شود.

پيوست

پيوست

نتايج آزمون ايستاييADF براي متغيرهاي تابع عملکرد گندم آبي استان کردستان
سطح داده تفاضل داده
تعداد وقفه
1/0
05/0
01/0
آماره
تعداد وقفه
1/0
05/0
01/0
آماره
متغير
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
052/5-
321/4-
569/4-
223/5-
905/4-
881/4-
374/5-
353/5-
841/8-
477/4-
153/5-
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
055/2-
781/2-
40/2-
343/3-
838/2-
178/3-
811/2-
298/2-
179/2-
194/3-
230/3-
ميزان بذر
کود اوره
کود فسفات
عملکرد
بارش تجمعي دوره رشد
متوسط دماي حداقل دوره رشد
متوسط دماي حداکثردوره رشد
متوسط سرعت باد دوره رشد
متوسط رطوبت دوره رشد
اثر متقابل بارش و دماي حداقل
اثر متقابل بارش ورطوبت نسبي

نتايج آزمون ايستاييADF براي متغيرهاي تابع عملکرد گندم ديم استان کردستان
سطح داده تفاضل داده
تعداد وقفه
1/0
05/0
01/0
آماره
تعداد وقفه
1/0
05/0
01/0
آماره
متغير
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
102/4-
181/4-
745/4-
175/7-
916/4-
222/5-
353/5-
036/5-
882/8-
698/4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
485/2-
065/2-
132/2-
270/2-
848/2-
144/3-
809/2-
200/2-
215/3-
652/2
ميزان بذر
کود اوره
کود فسفات
عملکرد
بارش تجمعي دوره رشد
متوسط دماي حداقل دوره رشد
متوسط دماي حداکثردوره رشد
متوسط سرعت باد دوره رشد
متوسط رطوبت دوره رشد
اثر متقابل دماي حداکثر و سرعت باد

نتايج آزمون ايستاييADF براي متغيرهاي تابع عملکرد جوآبي استان کردستان
سطح داده تفاضل داده
تعداد وقفه
1/0
05/0
01/0
آماره
تعداد وقفه
1/0
05/0
01/0
آماره
متغير
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
478/6-
874/5-
012/5-
792/7-
862/5-
229/5-
342/7-
182/6-
673/9-
657/5-
374/7-
461/4-
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
213/3-
582/2-
125/2-
589/2-
516/3-
119/3-
779/2-
397/2-
017/2-
487/3-
830/2-
935/2-
ميزان بذر
کود اوره
کود فسفات
عملکرد
بارش تجمعي دوره رشد
متوسط دماي حداقل دوره رشد
متوسط دماي حداکثردوره رشد
متوسط سرعت باد دوره رشد
متوسط رطوبت دوره رشد
اثر متقابل حداقل دما و بارش
اثر متقابل رطوبت نسبي و بارش
اثر متقابل دماي حداقل ورطوبت

نتايج آزمون ايستاييADF براي متغيرهاي تابع عملکرد جوديم استان کردستان
سطح داده تفاضل داده
تعداد وقفه
1/0
05/0
01/0
آماره
تعداد وقفه
1/0
05/0
01/0
آماره
متغير
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
847/6-
647/5-
185/5-
421/5-
840/5-
103/5-
226/7-
944/6-
607/9-
693/5-
875/5-
856/5-
258/4-
254/4-
06/5-
662/4-
786/5-
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
269/3-
478/2-
367/2-
766/2-
498/3-
141/3-
812/2-
592/2-
075/3-
231/2-
654/2-
258/2-
789/1-
587/2-
508/3-
494/3-
212/3-
ميزان بذر
کود اوره
کود فسفات
عملکرد
بارش تجمعي دوره

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی استان کردستان، عملکرد گندم Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی استان کردستان، عملکرد گندم