پایان نامه با واژه های کلیدی استان کردستان، عملکرد گندم

دانلود پایان نامه ارشد

ديم
18/133
15/114
79/116
87/134
309/127
58/124
95/121
99/128
عدس ديم
منبع: يافتههاي تحقيق

3-37- توليد کل در هر سناريو
سناريو8
سناريو7
سناريو6
سناريو5
سناريو4
سناريو3
سناريو2
سناريو1
محصول
2/84/7921
44/774766
56/703653
52/893165
871153
24/797998
36/726885
04/91639
گندم آبي
38/100005
38/883248
42/769885
81/103152
23/979654
82/862884
86/749522
8/105184
گندم ديم
62/473893
81/462092
52/450647
3/481167
65/462611
82/4508152
53/439369
3/46989
جو آبي
550287
23/470062
64/392157
02/599894
12/522985
77/522740
13/522479
02/523148
جو ديم
7/977294
3/889139
6/803568
2/103170
1/955059
7/866905
1/781255
6/100947
نخود ديم
42/234675
45/229507
9/224453
18/237879
34/230022
3/224835
75/219781
1/233226
عدس ديم

ادامه جدول 3-37- توليد کل در هر سناريو
سناريو16
سناريو15
سناريو14
سناريو13
سناريو12
سناريو11
سناريو10
سناريو9
محصول
52/751903
76/678748
88/607634
84/797146
96/807656
2/734501
32/663388
28/852899
گندم آبي
59/107778
81/967388
28/85398
38/947385
96/103533
918523
02/805161
21/996249
گندم ديم
37/520494
08/431081
37/442526
61/412001
19/493428
34/481637
05/470192
81/500716
جو آبي
59/502459
95/502198
31/501937
2/502606
11/512061
47/511799
12/511554
01/512224
جو ديم
3/106920
8/981130
1/895559
5/895246
5/101581
927736
3/842165
9/107030
نخود ديم
26/253974
05/217684
53/222718
09/257197
26/242778
06/237574
65/232558
93/245983
عدس ديم
منبع: يافتههاي تحقيق
تغييرات شبيه سازي شده ي عملکرد و توليد در جداول بالا ارائه شده است. از بررسي اين تغييرات اين گونه استنباط مي‌شود که اثر تغيير اقليم بر عملکرد محصولات بدين گونه است در گندم آبي بيشترين کاهش عملکرد در سناريوي 14 و بعد از آن در سناريوي 10 مي‌باشد . کمترين کاهش عملکرد مربوط به سناريوي 5 و بعد از آن سناريوي 4 مي‌باشد در واقع کمترين کاهش عملکرد زماني است که کمترين افزايش درجه حرارت و يا کمترين کمترين کاهش بارندگي را داشته باشيم وبيشترين کاهش عملکرد زماني است که بيشترين افزايش درجه حرارت و يا بيشترين کاهش بارندگي را داشته باشيم.در مورد گندم ديم بيشترين کاهش عملکرد را در سناريوي 5 و کمترين کاهش عملکرد مربوط به سناريوي 16 مي‌باشد در مورد جو آبي بيشترين کاهش عملکرد مربوط به سناريوي 13 است که بيشترين افزايش درجه حرارت را داريم بدون تغيير در بارندگي و کمترين کاهش عملکرد مربوط به سناريوي 16 مي‌باشد. براي جو ديم بيشترين کاهش عملکرد مربوط به سناريوي 14 وقتي که بيشترين درجه حرارت و بيشترين کاهش بارندگي را داريم و کمترين کاهش عملکرد مربوط به سناريوي داريم 4 مي‌باشد. در مورد نخود ديم بيشترين کاهش عملکرد مربوط به سناريوي 2 که بيشترين کاهش بارندگي بدون تغيير در درجه حرارت، و کمترين کاهش عملکرد مربوط به سناريوي 9 که افزايش درجه حرارت ذز حدود 4 درجه سانتي گراد است که اين با اين نتيجه منطقي به نظر مي‌رسد چرا که حجازپور و سلطاني(1392) در پژوهش خود نشان دادند افزايش 4 درجه دما موجب افزايش عملکرد نخود در شرايط ديم مي‌شود. در مورد عدس ديم بيشترين کاهش عملکرد مربوط به سناريوي 15 کمترين کاهش عملکرد مربوط به سناريوي 13 مي‌باشد. با توجه به مطالب بالا اين نتيجه را مي‌گيريم که اثر تغيير اقليم بر محصولات مختلف متفاوت است ودر پاره اي از موارد علي رغم نگراني‌هاي موجود مثبت است نخود ديم مثال نقضي بر فرضيه اثر منفي افزايش دما بر عملکرد مي‌باشد.اين نتايج با مطالعه چنگ (2002) در مورد تاثير متفاوت تغيير اقليم بر عملکرد محصولات مختلف سازگار است.
3-17- نتايج آزمون ايستايي
خلاصه نتايج آزمون ديکي فولر تعميم يافته در سطح و تفاضل مرتبه اول سري‌هاي زماني الگو براي محصولات گندم آبي، گندم ديم، جو آبي، جو ديم، نخود ديم و عدس ديم به ترتيب براي استان کردستان و شهرستان‌هاي سنندج، سقز، بانه، قروه، بيجار و مريوان در جداول در قسمت پيوست آورده شده است.
براساس آزمون ADF انجام شده نتيجه گرفته مي‌شود که فرض صفر مبني بر وجود ريشه واحد براي هيچ يک از متغيرها رد نمي شود و کليه ي متغيرهاي مدل ناپايا هستند. جهت پايايي متغيرها از شکل تفاضل مرتبه اول آنها استفاده شده است. ليکن نتايج تفاضل مرتبه اول متغيرها نشان مي‌دهد که فرضيه‌هاي ناپايايي تمام متغيرها پس از يک بار تفاضل گيري رد مي‌شوند. بنابراين براساس آزمون ريشه واحد ديکي-فولر متغيرهاي موجود در مدل جمعي از درجه يک هستند.
3-18- نتيجه گيري
در مطالعه حاضر اثر تغييرات اقليمي بر عملکرد محصولات زراعي در استان کردستان طي سال‌هاي 1370-1391 بررسي شد. جهت دستيابي به اين تحقيق از رهيافت تابع توليد تصادفي جاست و پاپ بهره گرفته شده و نتايج بدست آمده به شرح زير بيان مي‌گردد:
-روند ميزان بارندگي در استان کاهشي بوده و داراي نوسان چشمگيري است که اين نوسانات طي سالهاي 90-1380 مشهودتر است.
– دماي حداکثر و حداقل در طي سالهاي مطالعه روند روبه افزايشي خود را دنبال نموده است.
نتايج برآورد تابع عملکرد جو آبي در استان کردستان نشان داد، متغيرهاي متوسط سرعت باد، متوسط رطوبت نسبي، متوسط دماي حداقل دوره، بارندگي و متوسط دماي حداکثر دوره به ترتيب بيشترين تأثير را بر عملکرد جو آبي در استان کردستان داشتهاند. متغيرهاي متوسط دماي حداکثر دوره رشد و متوسط سرعت باد به ترتيب بيشترين کشش منفي را دارا ميباشند که افزايش آنها باعث کاهش عملکرد ميشود.
– نتايج برآورد تابع ريسک جو آبي در استان کردستان نيز دلالت بر آن دارد، متغيرهاي متوسط دماي حداکثر دوره رشد، متوسط سرعت باد دوره رشد، بارندگي دوره رشد و متوسط دماي حداقل دوره رشد به ترتيب بيشترين تأثير را بر ريسک عملکرد جو آبي دارند که از بين آنها متغيرهاي متوسط دماي حداکثر دماي دوره رشد متوسط سرعت باد دوره رشد علامت‌شان مثبت ميباشد که به عنوان متغيرهاي ريسک‌افزا شناخته ميشوند. در حالي که بارندگي دوره رشد و متوسط دماي حداقل دوره رشد بر ريسک اثر منفي داشته و ريسک کاهنده ميباشند.
– نتايج برآورد تابع عملکرد جو ديم و کششهاي بدست آمده عملکرد در استان کردستان نشان داد که متغيرهاي متوسط سرعت باد دوره رشد، متوسط رطوبت نسبي دوره رشد، متوسط دماي حداکثر دوره رشد، بارندگي دوره رشد و متوسط دماي حداقل دوره رشد به ترتيب بيشترين تأثير را بر ميزان عملکرد دارند که متغيرهاي متوسط سرعت باد دوره رشد و متوسط دماي حداکثر دوره رشد داراي کشش منفي ميباشند. متغير متوسط سرعت باد دوره رشد بيش از ساير متغيرها موجب کاهش عملکرد جو ديم ميشود.
– نتايج برآورد تابع ريسک جو ديم در استان کردستان نيز حاکي از آن است که ميانگين دماي تابستان، متوسط سرعت باد بهار، ميانگين دماي بهار، متوسط سرعت باد تابستان، بارندگي بهار و بارندگي تابستان به ترتيب بيشترين تأثير را بر ريسک جو ديم دارند. که ميانگين دماي بهار، بارندگي بهار و بارندگي تابستان ريسک عملکرد جو ديم را کاهش ميدهند.
– نتايج برآورد تابع عملکرد محصول نخود ديم نشان داد که پارامترهاي متوسط سرعت باد دوره رشد، بارش تجمعي دوره رشد و ميانگين دماي دوره رشد به ترتيب بيشترين تأثير را بر ميزان عملکرد دارند.از اين ميان کشش عملکرد محصول نخود ديم نسبت به متوسط سرعت باد منفي ميباشد يعني با افزايش سرعت باد عملکرد کاهش مييابد و بيشترين اثر را بر کاهش عملکرد دارد. بارندگي دوره رشد نيز بيشترين تأثير را بر افزايش عملکرد نخود ديم دارد.
– نتايج برآورد ريسک عملکرد محصول نخود نيز حاکي از آن است که پارامترهاي متوسط سرعت باد دوره رشد، ميانگين دماي حداکثر دوره رشد، بارندگي دوره رشد، متوسط رطوبت نسبي دوره رشد و ميانگين دماي حداقل دوره رشد به ترتيب بيشترين تأثير را بر ريسک عملکرد نخود ديم دارند. که متغيرهاي بارندگي دوره رشد، متوسط رطوبت نسبي دوره رشد و ميانگين دماي حداقل دوره رشد ريسک را کاهش ميدهند و کاهنده ريسک ميباشند. متوسط سرعت باد دوره رشد بيشترين تأثير را بر ريسک دارد و ريسک را افزايش ميدهد و ريسک‌افزا ميباشد.
– نتايج برآورد تابع عملکرد گندم آبي در استان کردستان نشان داد که متغيرهاي ميانگين دماي حداکثر دوره رشد، متوسط رطوبت نسبي دوره رشد، بارندگي دوره رشد، ميانگين دماي حداقل دوره رشد و متوسط سرعت باد دوره رشد به ترتيب بيشترين تأثير را بر عملکرد دارند. از ميان اين متغيرها ميانگين دماي حداکثر و متوسط سرعت باد دوره رشد عملکرد را کاهش ميدهند و متوسط رطوبت نسبي دوره رشد، بارش تجمعي دوره رشد و ميانگين دماي حداقل دوره رشد به ترتيب عملکرد را افزايش ميدهند.
– نتايج برآورد تابع ريسک عملکرد گندم آبي در استان کردستان نيز حاکي از آن است که متغيرهاي ميانگين دماي دوره رشد، بارندگي دوره رشد و متوسط سرعت باد دوره رشد به ترتيب بيشترين تأثير را بر ريسک دارند که از ميان اين متغيرها بارندگي دوره رشد ريسک عملکرد را کاهش ميدهد و متوسط سرعت باد و ميانگين دماي دوره رشد ريسک را افزايش ميدهند و متغيرهاي ريسک‌افزا ميباشند.
– نتايج برآورد تابع عملکرد گندم ديم و نتايج حاصل از کششهاي محاسباتي عملکرد در استان کردستان نشان داد که پارامترهاي ميانگين دماي حداکثر دوره رشد، متوسط سرعت باد دوره رشد، بارندگي دوره رشد و ميانگين دماي حداقل دوره رشد به ترتيب بيشترين تأثير را بر عملکرد گندم ديم دارند که متغيرهاي بارندگي دوره رشد و ميانگين دماي حداقل دوره رشد باعث افزايش عملکرد ميشوند و متغيرهاي متوسط سرعت باد دوره رشد و ميانگين دماي حداکثر دوره رشد موجب کاهش عملکرد ميشوند.
– نتايج برآورد تابع ريسک عملکرد گندم ديم در استان کردستان نيز بيانگر آن است که متغيرهاي متوسط سرعت باد دوره رشد، ميانگين دماي حداکثر دوره رشد، بارندگي دوره رشد و ميانگين دماي حداقل دوره رشد به ترتيب بيشترين تأثير را بر ريسک عملکرد گندم ديم دارند که متوسط سرعت باد دوره رشد و متوسط دماي حداکثر دوره رشد باعث افزايش ريسک ميشوند.
– نتايج برآورد تابع عملکرد عدس ديم و نتايج حاصل از کششهاي محاسباتي عملکرد در استان کردستان نشان داد که پارامترهاي متوسط دماي حداکثر دوره رشد، متوسط رطوبت نسبي دوره رشد، بارندگي دوره رشد، متوسط دماي حداقل دوره رشد و متوسط سرعت باد دوره رشد به ترتيب بيشترين تأثير را بر عملکرد عدس ديم در استان کردستان داشتهاند. که متغيرهاي بارندگي دوره رشد و ميانگين دماي حداقل دوره رشد باعث افزايش عملکرد ميشوند و متغيرهاي متوسط سرعت باد دوره رشد و ميانگين دماي حداکثر دوره رشد موجب کاهش عملکرد ميشوند.
– نتايج برآورد تابع ريسک عملکرد عدس ديم در استان کردستان حاکي از آن است که پارامترهاي متوسط دماي دوره رشد، بارش تجمعي دوره رشد و متوسط سرعت باد دوره رشد بيشترين تأثير را بر ريسک عملکرد عدس ديم داشتهاند. از اين ميان دماي دوره رشد بيشترين اثر را بر افزايش ريسک داشته در حالي که متغير بارندگي دوره رشداثر منفي بر ريسک عملکرد دارد.
براساس آنچه که عنوان شد ميتوان نتيجهگيري نمود که متغير اقليمي بارندگي بيشترين ميزان کاهش ريسک عملکرد را به ترتيب در جو آبي، نخود، گندم آبي و گندم ديم دارد. همچنين متغير سرعت باد در دوره رشد بيشترين ريسک افزايي عملکرد را در محصول جو آبي، نخود ديم، عدس ديم، گندم ديم و گندم آبي دارا است. براين اساس ميتوان نتيجه گرفت که تغييرات اقليم به ترتيب بر محصول جو آبي، جو ديم، نخود ديم، گندم ديم و گندم آبي اثرات بيشتري در ريسک عملکرد محصول دارد. براساس کششهاي عملکرد بيان شده ميتوان عنوان نمود که تأثير بارندگي بر روي عملکرد به ترتيب در محصول جو ديم، نخود ديم، عدس ديم گندم آبي، گندم ديم و جو آبي بيشتر

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی عملکرد گندم، استان کردستان Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی استان کردستان، عملکرد گندم، شهرستان سقز