پایان نامه با واژه های کلیدی استان کردستان، روش حداقل مربعات، عملکرد گندم

دانلود پایان نامه ارشد

برآورد توابع عملکرد و ريسک عملکرد جو ديم

عملکرد
ريسک عملکرد

درجه دوم خطي
کاب داگلاس

ضريب
آمارهt
ضريب
آماره t
لگاريتم بارندگي تابستان


0201/0-
08/0-
لگاريتم سرعت باد بهار


*59/5
72/1
لگاريتم باد تابستان


59/5
95/0
لگاريتم دماي تابستان


**47/20
36/2
لگاريتم دماي بهار


*86/4-
73/1-
لگاريتم ميزان بذر


85/6
85/0
عرض از مبدا
**14/2
14/2
**43/127-
41/2-
R2
83/0
10/2
***85/27
2032/0
89/1
***85/9
DW
F

***و** و* به ترتيب معني داري در 1، 5 و 10 درصد را نشان ميدهد.
منبع: يافتههاي تحقيق

همانطور که از جدول (3-11) نمايان است، اين متغيرها نشان دهنده تأثير پذيري بالاي تابع عملکرد جو ديم از متغيرهاي اقليمي ميباشند يعني 83 درصد از تغييرات عملکرد جو ديم توسط متغيرهاي اقليمي توضيح داده ميشود و معني داري آماره Fدر سطح 1 درصد بيانگر معني داري کل رگرسيون است. پارامترهاي بارندگي دوره رشد، متوسط دماي حداقل دوره رشد و متوسط دماي حداکثر دوره رشد، متوسط سرعت باد دوره رشد، ميزان بذر، کود اوره، توان دوم متوسط سرعت باد، اثر متقابل بارش تجمعي دوره رشد و متوسط حداکثر دما دوره رشد، اثر متقابل بارش تجمعي و متوسط رطوبت نسبي دوره رشد، متوسط حداکثر سرعت باد و متوسط حداکثر دما و روند زماني اثر معنيداري بر عملکرد محصول جو ديم در استان کردستان دارند. همچنين متوسط رطوبت نسبي، مقدار کود فسفات، توان دوم بارش تجمعي دوره رشد، توان دوم متوسط حداکثر و حداقل دما، توان دوم متوسط رطوبت نسبي دوره رشد، توان دم ميزان بذر، توان دوم کود اوره و توان دوم کود فسفات، اثر متقابل بارش تجمعي دوره رشد و حداقل دما، اثر متقابل بارندگي در کود اوره بر عملکرد جو ديم تاثير ندارد. ملاحظه ميشود که ضريب متوسط حداکثر دماي دوره رشد، متوسط سرعت باد دوره رشد و متوسط رطوبت نسبي منفي است که با افزايش آنها ميزان عملکرد کاهش خواهد يافت. تحليل نتايج ريسک عملکرد جو ديم نشان ميدهد که لگاريتم ميزان بارندگي فصل بهار، لگاريتم متوسط سرعت باد بهار، لگاريتم متوسط دماي تابستان، لگاريتم متوسط دماي بهار اثر معني داري بر ريسک عملکرد جو ديم دارند و لگاريتم بارندگي تابستان و لگاريتم متوسط باد تابستان و لگاريتم ميزان بذر بر ريسک عملکرد جو ديم اثر معنيداري از لحاظ آماري ندارد.
3-3-4- نتايج محاسبه کششهاي تابع عملکرد و ريسک عملکرد جو ديم در استان کردستان
با توجه به نتايج (3-11)، کششهاي عملکرد جو ديم در جدول (3-12) آمده است. با توجه به اين مقادير که در جدول (3-12) ملاحظه ميگردد که سرعت باد در دوره رشد، متوسط رطوبت نسبي دوره رشد، متوسط دماي حداکثر دوره رشد، بارندگي دوره رشد و متوسط دماي حداقل دوره رشد به ترتيب بيشترين تاثير را بر عملکرد جو ديم در استان کردستان داشتهاند. کشش عملکرد جو ديم نسبت به متوسط دماي حداکثر دوره رشد منفي ميباشد يعني به ازاي ده درصد افزايش در مقدار دماي مذکور مقذار عملکرد جو ديم را به ميزان 7/8 درصد کاهش ميدهد. همچنين کشش عملکرد جو ديم به متوسط رطوبت نسبي دوره رشد مثبت است يعني به ازاي افزايش(کاهش) يک درصد رطوبت نسبي عملکرد جو ديم به ميزان 9/3 درصد افزايش(کاهش) مييابد. چنانچه متوسط سرعت باد در دوره رشد به ميزان يک درصد نسبت به ميانگين افزايش(کاهش) يابد عملکرد به ميزان 9/26 درصد کاهش(افزايش) خواهد يافت.

جدول 3-12- کششهاي تابع عملکرد و ريسک عملکرد جو ديم استان کردستان
متغيرها
تابع عملکرد
تابع ريسک عملکرد
بارندگي دوره رشد
7980/0

دماي حداقل دوره رشد
7913/0

دماي حداکثر دوره رشد
8768/0-

رطوبت نسبي دوره رشد
90/3

ميزان بذر
663/0
85/6
کود اوره
71/0

سرعت باد دوره رشد
90/26-

بارندگي فصل بهار

7740/0-
بارندگي تابستان

0201/0
سرعت باد بهار

59/5
سرعت باد تابستان

28/1
دماي تابستان

47/20
دماي بهار

86/4-
منبع:يافته هاي تحقيق
در اين قسمت نيز همچون مراحل گذشته کشش متغيرهاي تعريف شده يعني درصد تغييرات عملکرد نسبت به متغيرهاي اقليمي محاسبه شده که در تابع برآوردي کاب داگلاس، ضرايب همان کشش ميباشند.نتايج مربوطه در جدول (3-12) منعکس شده است. با توجه به مقادير کششها ميتوان نتيجه گرفت که متوسط دماي تابستان، ميزان بذر متوسط سرعت باد بهار، متوسط دماي بهار،متوسط سرعت باد تابستان، بارندگي بهار وبارندگي تابستان به ترتيب بيشترين تاثير را بر ريسک عملکرد جو ديم در استان کردستان دارند. تاثير متغيرهاي بارندگي بهار و تابستان و متوسط دماي بهار بر ريسک عملکرد منفي ميباشد با افزايش يک درصد متوسط دماي بهار و ميزان بارندگي بهار و تابستان نسبت به ميانگين واريانس عملکرد جو ديم به ميزان77/0 و 02/0درصد کاهش خواهد يافت. بنابراين بارندگي فصل بهار، دماي بهار کاهنده ريسک و بارندگي تابستان، سرعت باد بهار، سرعت باد تابستان و دماي تابستان فزاينده ريسک ميباشند.

3-3-5- نتايج برآورد توابع عملکرد و ريسک نخود ديم
در اينجا نيز معيار انتخاب بهترين تابع براي تخمين تابع عملکرد بنابر دلايل گفته شده نظير همخواني با فروض جاست و پاپ و با بررسي نتايج برآورد تابع از قبيل تعداد پارامترهاي معنيدار الگو، کشش بدست آمده و مقدار F مدنظر قرار گرفت که فرم تابعي ترانسندنتال به عنوان فرم مناسب جهت برآورد تابع عملکرد بکار گرفته شد. همچنين فرم تابعي خطي درجه دوم به عنوان فرم مناسب جهت برآورد تابع ريسک عملکرد نخود ديم به کار گرفته شد.

جدول3-15- نتايج برآورد توابع عملکرد و ريسک عملکرد نخود ديم

عملکرد
ريسک عملکرد

تابع ترانسندنتال
خطي درجه دوم

ضريب
آمارهt
ضريب
آماره t
روند زماني
**0308/0
07/2


بارش تجمعي دوره رشد
**0045/0
14/2
0023/0
53/1
متوسط دماي دوره رشد
***1106/1
88/2


متوسط دماي حداقل دوره رشد


**0207/1-
13/2-
متوسط دماي حداکثر دوره رشد


*2051/0
83/1
متوسط سرعت باد دوره رشد
**0018/0
36/2
**00081/0-
32/2-
متوسط رطوبت نسبي دوره رشد


*3383/0-
74/1-
ميزان بذر
125/1
28/3
***63/2
15/3
کود اوره


018/0
85/0
کود فسفات


258/1
15/0
لگاريتم بارش تجمعي دوره رشد
1299/0-
60/0-


لگاريتم متوسط دماي دوره رشد
***23/10-
71/2-


لگاريتم متوسط سرعت باد دوره رشد
**49/41-
40/2-


لگاريتم ميزان بذر
***25/21
32/3


توان دوم بارش تجمعي دوره رشد


6-10×15/3-
44/1-
توان دوم متوسط دماي حداقل دوره رشد


*0245/0
68/1
توان دوم متوسط دماي حداکثر دوره رشد


*0061/0-
94/1-
توان دوم متوسط رطوبت نسبي دوره


*0026/0
66/1
توان دوم متوسط سرعت باد


**8-10×95/1
66/1
توان دوم بذر


***25/2
36/2
توان دوم کود اوره


06/3
12/0
توان دوم کود فسفات


023/0
52/0
بارندگي×متوسط دماي حداقل


000152/0-
80/0-
متوسط دماي حداقل×متوسط رطوبت نسبي


**0170/0
11/2
ضريب تغييرات متوسط حداقل دما


0018/0
93/0
ضريب تغييرات متوسط سرعت باد


4985/0
59/1
عرض از مبدا
**600/373
39/2
**06/17
27/2
R2
83/0
03/2
***24/26
3263/0
79/1
***85/10
DW
F

***و** و* به ترتيب معني داري در 1، 5 و 10 درصد را نشان ميدهد.
منبع: يافتههاي تحقيق

همانطور که در جدول (3-15) نشان داده شده است، پارامترهاي بارندگي دوره رشد، متوسط دماي دوره رشد و سرعت باد و ميزان بذر اثر معنيداري بر عملکرد محصول نخود ديم در استان کردستان دارند. ضريب متوسط دماي دوره رشد مثبت است يعني با افزايش دما عملکرد افزايش مييابد. اين نتايج منطقي به نظر ميرسد چرا که حجاز پور و سلطاني، (1392) در پژوهش خود نشان دادند افزايش 4 درجه دما موجب افزايش عملکردي نخود در شرايط ديم ميشود. به دليل اينکه افزايش درجه حرارت طول دوره رشد کاهش مييابد و افزايش دما موجب زود رس شدن گياه ميشود. اين زود رسي باعث ميشود تا دوره گلدهي تا رسيدگي علاوه بر کوتاه شدن در بخش مرطوبتري از سال قرار گيرد. از طرف ديگر افزايش دما باعث افزايش عملکرد در شرايط ديم نخود ميشود که قسمت عمده اين افزايش ناشي از عدم برخورد گياه با تنش خشکي آخر فصل به علت زود رس شدن گياه است. همچنين مقادير ضرايب تعيين الگو نيز حاکي از قابليت توضيحدهندگي مناسب متغيرهاي مستقل در توضيح تغييرات عملکرد محصول زراعي مورد بررسي است، به گونهاي که حدود 83 درصد از تغييرات عملکرد نخود ديم در اين پهنه بوسيله متغيرهاي اقليمي، توان دوم، اثرات متقابل و ضزيب تغييرات آنها توضيح داده شدهاست و معني داري آماره F در سطح 1% بيانگر معني داري کل رگرسيون است. نتايج تابع ريسک عملکرد نخود ديم نشان ميدهد متوسط دماي حداکثر و حداقل دوره رشد، متوسط رطوبت نسبي و متوسط سرعت باد، ميزان بذر، کود اوره و کود فسفات اثر معني داري بر ريسک نخود ديم دارند و بارندگي دوره رشد، کود اوره و کود فسفات بر ريسک نخود ديم از لحاظ آماري اثر معنيداري ندارد. براي تابع ريسک عملکرد نخود ديم با توجه به مثبت بودن نتيجه آزمون واريانس ناهمساني، با توجه به مقدار آماره 67/60 که در سطح احتمال 1 درصد معني دار بود. به منظور رفع مشکل واريانس ناهمساني تابع برآوردي ريسک عملکرد محصول زراعي نخود از روش حداقل مربعات تعميم يافته استفاده گرديد
3-3-6- نتايج محاسبه کششهاي تابع عملکرد و ريسک عملکرد نخود ديم در استان کردستان
با توجه به نتايج (3-15)، کششهاي عملکرد نخود ديم در جدول (3-16) آمده است. با توجه به جدول (3-16) ملاحظه ميگردد که سرعت باد در دوره رشد، ميزان بذر، بارندگي دوره رشد و متوسط دماي دوره رشد به ترتيب بيشترين تاثير را بر عملکرد نخود ديم در استان کردستان داشتهاند. کشش عملکرد نخود ديم نسبت به متوسط سرعت باد دوره رشد منفي ميباشد يعني به ازاي يک درصد افزايش(کاهش) در مقدار مذکور مقدار عملکرد جو ديم را به ميزان 93/2 درصد کاهش ميدهد. همچنين کشش عملکرد نخود ديم به بارش تجمعي دوره رشد مثبت است يعني به ازاي افزايش(کاهش) ده درصد بارندگي عملکرد نخود ديم به ميزان 3/5 درصد افزايش(کاهش) مييابد. چنانچه متوسط دما در دوره رشد به ميزان ده درصد نسبت به ميانگين افزايش(کاهش) يابد عملکرد به ميزان 7/4 درصد افزايش(کاهش) خواهد يافت.
جدول 3-16- کششهاي تابع عملکرد و ريسک عملکرد نخود ديم استان کردستان
متغيرها
تابع عملکرد
تابع ريسک عملکرد
بارندگي دوره رشد
53/0
84/0-
دماي دوره رشد
47/0

دماي حداقل دوره رشد

4632/0-
دماي حداکثر دوره رشد

9855/0
رطوبت نسبي دوره رشد

6570/0-
سرعت باد دوره رشد
93/2-
90/4
ميزان بذر
23/2
56/0
منبع:يافته هاي تحقيق
نتايج کششهاي تابع ريسک نخود ديم در جدول (3-18) آورد شده است. با توجه به مقادير کششها ميتوان نتيجه گرفت که متوسط سرعت باد، متوسط دماي حداکثر دوره رشد، بارش دوره رشد، متوسط رطوبت نسبي، ميزان بذر و متوسط دماي حداقل دوره رشد بيشترين تاثير را بر ريسک عملکرد نخود ديم در استان کردستان دارند. تاثير متغيرهاي بارندگي دوره رشد، متوسط رطوبت نسبي و متوسط دماي حداقل دوره رشد بر ريسک عملکرد، منفي و کاهنده ميباشد و سرعت باد و دماي حداکثر دوره رشد به عنوان نهاده ريسک افزا ميباشد.
3-2-7 نتايج برآورد توابع عملکرد و ريسک گندم ديم
در اينجا نيز معيار انتخاب بهترين تابع براي تخمين عملکرد و ريسک عملکرد گندم ديم بنابر دلايل گفته شده همچون همخواني با فروض جاست و پاپ و با بررسي نتايج برآورد تابع از قبيل تعداد پارامترهاي مدل، کششهاي بدست آمده و مقدار F مدنظر قرار گرفت که فرم خطي مناسب تشخيص داده شد. با انجام آزمون ناهمساني واريانس و مثبت بودن نتيجه آزمون ناهمساني در واريانس، با توجه به مقدار آماره 17/0 که در سطح احتمال 10 درصد معنيدار است ميتوان تابع ريسک را برآورد نمود.فرم

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی استان کردستان، شهرستان سقز، تابع کاب داگلاس Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی عملکرد گندم، استان کردستان، روش حداقل مربعات