پایان نامه با واژه های کلیدی استان کردستان، شهرستان سقز، تابع کاب داگلاس

دانلود پایان نامه ارشد

سياستهاي حمايتي در بخش توليد ميباشد. اما با توجه به نمودار در سال 1387 جو ديم به صورت چشمگيري کاهش يافته است. به طور مثال وقوع سرما و خشکسالي در سال 1387 توانسته عملکرد محصولات گندم آبي، جو آبي را تا حد زيادي کاهش دهد. براساس نمودار (3-2) ملاحظه ميگردد نوسان در سطح زيرکشت محصولات مذکور به ويژه گندم ديم در استان وجود دارد بهطوريکه اين نوسان در بعضي سالها بيشتر و در بعضي کمتر است.

نمودار 3-1- عملکرد محصولات زراعي گندم آبي و ديم، جو آبي و ديم، نخود ديم در استان کردستان طي سالهاي 1391-1362

منبع: آمار نامه کشاورزي، وزارت جهاد کشاورزي، 1391
نمودار 3-2- سطح زيرکشت محصولات زراعي گندم آبي و ديم، جو آبي و ديم، نخود ديم در استان کردستان طي سالهاي 1391-1362
منبع: آمار نامه کشاورزي، وزارت جهاد کشاورزي، 1391
3-2-8 متغيرهاي اقليمي در استان کردستان
جدول 3-8 نتايج آمار توصيفي مربوط به متغيرهاي اقليمي استان کردستان را طي سال‌هاي 1391-1370 را نشان مي‌دهد.

3-8- نتايج آمار توصيفي متغيرهاي اقليمي در استان کردستان طي سال‌هاي 1370-1391
حداکثر
حداقل
انحراف
ميانگين
نام شهرستان
متغير
9/716
5/339
2/384
3/346
5/283
8/567
1/171
83
8/148
3/65
8/51
6/169
14/128
11/71
95/58
79/66
11/64
68/128
8475/174
8864/213
1575/279
4227/175
6864/176
5527/371
شهرستان سنندج
شهرستان سقز
شهرستان بانه
شهرستان قروه
شهرستان بيجار
شهرستان مريوان
بارندگي تجمعي(ميلي متر)
62/21
38/25
5/22
88/23
53/23
08/25
24/15
78/18
12
23/18
23/17
12
3247/1
43/1
13/3
22/1
37/1
69/2
2931/19
25/23
29/18
08/22
47/21
26/22
شهرستان سنندج
شهرستان سقز
شهرستان بانه
شهرستان قروه
شهرستان بيجار
شهرستان مريوان
متوسط دماي حداکثر(سانتي گراد)
79/5
63/7
16/11
18/11
71/10
14/8
99/1
46/3
26/9
23/6
06/6
44/3
8480/0
93/0
43/0
05/1
99/0
02/1
3018/4
82/5
30/10
29/9
12/9
80/6
شهرستان سنندج
شهرستان سقز
شهرستان بانه
شهرستان قروه
شهرستان بيجار
شهرستان مريوان
متوسط دماي حداقل (سانتي گراد)
6/23812
17/26180
6/23018
83/26846
5/25349
2/56208
19011
83/18016
12
83/18680
17/15850
12
604/1205
035/2245
712/6803
871/2023
073/2200
604/9336
91/20735
15/22515
47/13701
79/22074
9/21084
48/20803
شهرستان سنندج
شهرستان سقز
شهرستان بانه
شهرستان قروه
شهرستان بيجار
شهرستان مريوان
متوسط سرعت با(متر برثانيه)
56/58
3/61
18/49
93/48
81/50
06/62
73/45
08/40
12
91/29
18/33
12
030/3
81/5
46/12
94/4
69/4
85/9
6218/52
02/51
51/33
70/39
90/41
9/52
شهرستان سنندج
شهرستان سقز
شهرستان بانه
شهرستان قروه
شهرستان بيجار
شهرستان مريوان
متوسط رطوبت
3-3- نتايج برآورد تابع عملکرد و ريسک محصولات مورد نظر در استان کردستان
3-3-1- نتايج برآورد تابع عملکرد و ريسک عملکرد محصول جو آبي
براي بدست آوردن فرم تابعي مناسب براي تابع عملکرد جو آبي بنا بر مطابقت و همخواني داشتن با فروض جاست و پاپ و معني داري کل رگرسيون(F) فرمهاي تابعي خطي، خطي درجه دوم، کاب داگلاس و ترانسندنتال برآورد شد. با توجه به تعداد پارامترهاي معنيدار و معقول بودن کششها، تابع عملکرد فرم خطي مناسب تشخيص دادهشد که نتايج برآورد آن در جدول (3-9) آمده است. جهت برآورد تابع ريسک عملکرد جو آبي ابتدا از تابع برآوردي در مرحله اول، مقادير اجزاي اخلال را بدست آمد و سپس لگاريتم توان دوم آن به عنوان متغير وابسته در تابع ريسک عملکرد وارد شد. در اين مرحله نيز توابع خطي، درجه دوم، کاب داگلاس و ترانسندنتال برآورد گرديد. اما در نهايت تابع کاب داگلاس از لحاظ تعداد پارامترهاي معنيدار و معقول بودن کششها انتخاب شد . براي شناسايي وجود ناهمساني واريانس از آزمون بروش-پاگان استفاده شد که مقدار آماره آن برابر 44/38 بوده که در سطح احتمال10 درصد معنيدار ميباشد. بنابراين الگو با مشکل ناهمساني واريانس روبه رو است که براي رفع آن از روش تخمين حداقل مربعات تعميم يافته استفاده شده است. همانطور که از جدول (3-9) مشاهده ميشود، ضريب تعيين خوبي رگرسيون در اين تابع نشان ميدهد که 60 درصد از تغييرات عملکرد جو آبي توسط متغيرهاي اقليمي و غير اقليمي توضيح داده ميشود و معني داري آماره F در سطح 1درصد بيانگر معني داري کل رگرسيون است.
پارامترهاي بارندگي دوره رشد، متوسط دماي حداقل و متوسط رطوبت نسبي، کود اوره و کود فسفات اثر معنيداري بر عملکرد محصول جو آبي در استان کردستان داشته و متوسط حداکثر دما و سرعت باد و ميزان بذر بر عملکرد جو آبي تاثير معنيداري ندارد. ملاحظه ميشود که ضريب متوسط حداکثر دماي دوره رشد و متوسط سرعت باد دوره رشد و همچنين کود فسفات منفي است که با افزايش دما ميزان عملکرد کاهش خواهد يافت. نتايج تابع ريسک عملکرد نشان ميدهد که ميزان بارندگي دوره رشد، متوسط دماي حداکثر دوره رشد، ميزان بذر، کود اوره و کود فسفات اثر معني داري بر ريسک عملکرد جو آبي دارند و متوسط سرعت باد و متوسط حداقل دما بر ريسک عملکرد جو آبي اثر معنيداري ندارد. به عبارت ديگر ريسک عملکرد جو آبي تحت تأثير مقدار بارندگي و دماي حداقل دوره رشد، ميزان بذر، کود اوره و کود فسفات ميباشد.

جدول 3-9- نتايج برآورد توابع عملکرد و ريسک عملکرد محصول جو آبي

عملکرد
ريسک عملکرد

تابع خطي
تابع کاب داگلاس

ضريب
آماره Z
ضريب
آمارهt
روند زماني
***88/11
20/5


بارش تجمعي دوره رشد
***0363/0
89/4


متوسط دماي حداقل دوره رشد
***2433/1
67/4


متوسط دماي حداکثر دوره رشد
0047/0-
09/0


متوسط رطوبت نسبي دوره رشد
***3293/0
50/5


متوسط سرعت باد دوره رشد
000089/0-
61/1


ميزان بذر
53/0
4/1


کود اوره
***4/1
75/3


کود فسفات
***94/1-
88/3


لگاريتم بارش تجمعي دوره رشد


*89/1-
81/1-
لگاريتم متوسط دماي حداقل دوره رشد


*2037/1-
01/0-
لگاريتم متوسط دماي حداکثر دوره رشد


08/10
68/1
لگاريتم متوسط سرعت باد دوره رشد


72/6
96/0
لگاريتم ميزان بذر


***48/1
94/3
لگاريتم کود اوره


***63/1
74/3
لگاريتم کود فسفات


***10/1-
98/3-
متوسط حداقل دما×بارندگي
**0019/0-
15/3-


متوسط رطوبت نسبي×بارندگي
***00052/0-
19/4-


عرض از مبدا
***78/22-
04/5-
78/86-
63/1-
R2
DW
F
6034/0
85/1
***85/19
4787/0
71/7
***53/8
*** و ** و * به ترتيب معني داري در 1، 5 و 10 درصد را نشان ميدهد.
منبع:يافته هاي تحقيق
3-3-2- نتايج محاسبه کششهاي تابع عملکرد و ريسک عملکرد جو آبي در استان کردستان
با توجه به نتايج (3-9)، کششهاي عملکرد و ريسک عملکرد جو آبي در جدول (3-10) آمده است. با توجه به مقادير جدول (3-10) ملاحظه ميشود متوسط دماي حداکثر دوره رشد، ميزان بذر، متوسط سرعت باد در دوره رشد، متوسط رطوبت نسبي دوره رشد، متوسط دماي حداقل دوره رشد، مقدارکود فسفات، کود اوره و بارندگي دوره رشد به ترتيب بيشترين تاثير را بر عملکرد جو آبي در استان کردستان داشتهاند. کشش عملکرد جو آبي نسبت به متوسط دماي حداکثر دوره رشد و مقدار کود فسفات منفي ميباشد يعني به ازاي يک درصد افزايش در مقدار دماي حداکثر دوره رشد و کود فسفات به ترتيب مقدار عملکرد جو آبي به ميزان 17/6 و671/0درصد کاهش مييابد. همچنين کشش عملکرد جو آبي نسبت به متوسط رطوبت نسبي دوره رشد مثبت است يعني به ازاي افزايش(کاهش) يک درصد رطوبت نسبي، عملکرد جو آبي به ميزان 23/2 درصد افزايش(کاهش) مييابد. چنانچه متوسط سرعت باد در دوره رشد به ميزان يک درصد نسبت به ميانگين افزايش(کاهش) يابد عملکرد به ميزان 65/0 کاهش(افزايش) خواهد يافت.
جدول 3-10- کششهاي تابع عملکرد و ريسک عملکرد جو آبي استان کردستان
متغيرها
تابع عملکرد
تابع ريسک
بارندگي دوره رشد
067/0
89/1-
دماي حداقل دوره رشد
75/0
0037/0-
دماي حداکثر دوره رشد
17/6-
08/10
رطوبت نسبي دوره رشد
23/2

سرعت باد دوره رشد
90/5-
72/6
ميزان بذر
61/6
48/1
کود اوره
596/0
63/1
کود فسفات
671/0-
10/1-
منبع: يافتههاي تحقيق
کششهاي تابع ريسک عملکرد بيانگر تغييرات ريسک محصول نسبت به درصد تغييرات متغيرهاي اقليمي است. به عبارت ديگر اگر يک درصد متغيرهاي اقليمي و غير اقليمي افزايش يا کاهش يابد ريسک عملکرد چگونه نغيير ميکند. نتايج کششهاي تابع ريسک جو آبي در جدول (3-10) آورد شده است. مقادير ضرايب در تابع کاب داگلاس کشش عملکرد محصول را نسبت به هر متغير نشان ميدهد. با توجه به مقادير کششها ميتوان بيان نمود که متوسط دماي حداکثر دوره رشد، متوسط سرعت باد دوره رشد، بارش دوره رشد، متوسط دماي حداقل دوره رشد، مقدار کود اوره، ميزان بذر و مقدار کود فسفات به ترتيب بيشترين تاثير را بر ريسک عملکرد جو آبي در استان کردستان دارند. تاثير متغيرهاي بارندگي دوره رشد و متوسط دماي حداقل دوره رشد و مقدار کود فسفات بر ريسک عملکرد منفي ميباشد با افزايش يک درصد دماي حداقل و ميزان بارندگي دوره رشد نسبت به ميانگين واريانس عملکرد جو آبي به ميزان 0037/0 و 89/1 درصد کاهش خواهد يافت.
3-3-3- نتايج برآورد توابع عملکرد و ريسک عملکرد جو ديم
براي بدست آوردن فرم تابعي مناسب براي تابع عملکرد و ريسک جو ديم بنا بر مطابقت و همخواني داشتن با فروض جاست و پاپ و معني داري کل رگرسيون(F) فرمهاي تابعي خطي، خطي درجه دوم، کاب داگلاس و ترانسندنتال برآورد شد. با توجه به تعداد پارامترهاي معنيدار و معقول بودن کششهاي عملکرد فرم تابعي درجه دوم خطي مناسب تشخيص دادهشد که نتايج آنها در جدول (3-11) آمده است. جهت برآورد تابع ريسک عملکرد جو ديم ابتدا از تابع برآوردي در مرحله اول، لگاريتم توان دوم اجزاي اخلال را به عنوان متغير وابسته در تابع ريسک عملکرد وارد شد. در اين مرحله نيز انواع توابع خطي، درجه دوم، کاب داگلاس و ترانسندنتال برآورد گرديد که تابع کاب داگلاس از لحاظ تعداد پارامترهاي معنيدار و معقول بودن کششها انتخاب شد. .براي ناهمساني واريانس از آزمون بروش پاگان استفاده شده که مقدار آماره آن برابر 39/4 ميباشد که در سطح احتمال 5 درصد معنيدار ميباشد. بنابراين الگو با مشکل ناهمساني واريانس روبه است که براي رفع آن از روش تخمين حداقل مربعات تعميم يافته استفاده گرديد. درنهايت نتايج برآورد تابع عملکرد و ريسک عملکرد جو ديم در جدول (3-11) آمده است.

جدول3-11- نتايج برآورد توابع عملکرد و ريسک عملکرد جو ديم

عملکرد
ريسک عملکرد

درجه دوم خطي
کاب داگلاس

ضريب
آمارهt
ضريب
آماره t
روند زماني
**0207/0
11/2
**208/0-
32/2
بارش دوره رشد
**0158/0
16/3


دماي حداکثر دوره رشد
**5685/0-
73/1-


دماي حداقل دوره رشد
***2733/0
80/2


رطوبت نسبي دوره رشد
1299/0-
60/0-


سرعت باد دوره رشد
***0018/0-
64/2-


ميزان بذر
*54/0
84/1

کود اوره
**59/2
33/2

کود فسفات
28/0-
31/0

توان دوم بارش دوره رشد
7-10×88/3
20/0


توان دوم دماي حداقل دوره رشد
0080/0
66/0


توان دوم دماي حداکثر دوره رشد
0061/0-
04/1-


توان دوم رطوبت نسبي دوره
0030/0
27/1


توان دوم سرعت باد
**8-10×3
25/2


توان دوم ميزان بذر
30/1
31/0

توان دوم کود اوره
20/5
22/0

توان دوم کود فسفات
59/2
56/1

بارندگي × دماي حداقل
0003/-
51/1-


بارندگي× دماي حداکثر
**00024/0
92/1


بارندگي × رطوبت نسبي
***0003/0-
15/3-


بارندگي× کود اوره
022/0
15/1

دماي حداکثر× سرعت باد
***0003/0
99/2


لگاريتم بارندگي فصل بهار


*7740/0-
93/1-

ادامه جدول3-11- نتايج

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی استان کردستان، شهرستان سقز، عملکرد گندم Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی استان کردستان، روش حداقل مربعات، عملکرد گندم