پایان نامه با واژه های کلیدی استان کردستان، شهرستان سقز، عملکرد گندم

دانلود پایان نامه ارشد

تغييرات عملکرد ضرب مي‌کنيم و در آخر بر 100 تقسيم مي‌نماييم عدد بدست آمده ميزان تغييرات عملکرد مي‌باشد.
/100(درصد کل تغييرات عملکرد *عملکرد سال پايه محصولات منتخب)=H
براي بدست آوردن عملکرد در هر سناريو ميزان تغييرات عملکرد را به عملکرد درسال پايه اضافه مي‌کنيم.
(ميزان تغييرات عملکرد+عملکرد سال پايه محصولات منتخب)=G
در نهايت براي بدست آوردن توليد کل در هر سناريو، عملکرد سناريو در سطح زير کشت هر محصول در سال پايه ضرب مي‌شود.
(عملکرد سناريو*سطح زير کشت هر محصول در سال پايه) =L
1?: کشش درجه حرارت محصول مورد نظر
2?: کشش بارندگي محصول مورد نظر
A: درصد تغييرات عملکرد بر حسب تغييرات درجه حرارت
B: درصد تغييرات عملکرد بر حسب تغييرات بارندگي
C: درصد کل تغييرات عملکرد
H: ميزان تغييرات عملکرد
G: عملکرد سناريو
L: توليد کل در هر سناريو
2-6- نوع تحقيق ونحوه ي جمع آوري داده ها
اين تحقيق از جنبه هدف کاربردي تجربي بوده که جامعه آماري آن در استان کردستان و شهرستان‌هاي استان واقع است که در آن شش محصول گندم آبي، گندم ديم، جو آبي، جو ديم، نخود ديم و عدس ديم مورد بررسي قرار خواهند گرفت. اطلاعات سري زماني مربوط به عملکرد محصولات، از داده‌هاي رسمي بانک اطلاعاتي وزارت جهاد کشاورزي استان کردستان و آمارنامه‌هاي کشاورزي منتشره توسط سازمان جهاد کشاورزي طي سال‌هاي 1391-1370 جمع آوري شده است و همچنين متغيرهاي اقليمي شامل بارش، حداقل و حداکثر درجه حرارت، سرعت باد و رطوبت نسبي بوده که از ايستگاه‌هاي هواشناسي استان به صورت ماهانه طي سال‌هاي 1391-1370 تهيه وتنظيم شده است. براي تخمين الگوها از نرم افزار12 atatS استفاده شده است. لازم به ذکر است که دوره رشد محصولات متفاوت است در شهرستان بانه دوره رشد گندم آبي از اول مهرتا 31 مرداد، گندم ديم از اول مهر تا 15 مرداد، جو آبي ازاول مهر تا 31 تير، جو ديم از اول مهر تا31 تير، نخود ديم از 15 اسفند تا15 تير و عدس ديم از 15 اسفند تااول تير مي‌باشد. در شهرستان بيجار دوره رشد گندم آبي از اول مهر تا 15 شهريور، گندم ديم از اول مهر تا 10 شهريور، جو آبي از اول مهر تا 15 مرداد، جو ديم از اول مهر تا 31 تير، نخود ديم وعدس ديم از 15 اسفند تا 31 تير مي‌باشد. در شهرستان سقز دوره رشد گندم آبي از اول مهر تا 15 شهريور، گندم ديم از اول مهر تا 31 مرداد، جو آبي از اول مهر تا 15 مرداد، جو ديم از اول مهر تا 31 تير، نخود ديم وعدس ديم نيز از 15 اسفند تا 31 تير ماه مي‌باشد. در شهرستان سنندج دوره رشد گندم آبي از اول مهر تا31 مرداد، گندم ديم از اول مهر تا31 مرداد، جو آبي از اول مهر تا31 تير، جو ديم از اول مهر تا31 تير، نخود ديم از 15 اسفند تا31 تير و عدس ديم از 15 اسفند تااول تير ماه مي‌باشد. در شهرستان قروه دوره رشد گندم آبي از اول مهر تا 15 شهريور، گندم ديم از اول مهر تا 31 مرداد، جو آبي از اول مهر تا 15 مرداد، جوديم از اول مهر تا 31 تير، نخود ديم وعدس ديم از 15 اسفند تا 31 تير ماه مي‌باشد. در شهرستان مريوان دوره رشد گندم آبي از اول مهر ماه تا 31 مرداد، گندم ديم از اول مهر ماه تا 15 مرداد، جو آبي از اول مهر ماه تا 31 تير، جو ديم از اول مهر ماه تا 31 تير، نخود ديم از 15 اسفند تا 15 تير و عدس ديم از15 اسفند تا اول تير ماه مي‌باشد. براي استان نيز از ميانگين گيري شهرستان ها دوره رشد کلي ر ا بدست مي‌آوريم.

فصل سوم: نتايج و بحث

فصل سوم
نتايج وبحث

3-1- مقدمه
نتايج اين بخش از پژوهش در دو بخش توصيفي و استنباطي ارائه مي‌شود. در بخش نتايج توصيفي برخي از مهم ترين شاخص‌هاي تمايل به مرکز وپراکنده از مرکز با توجه به داده‌هاي مورد استفاده در اين مطالعه ارائه مي‌گردند. در بخش آمار استنباطي نيز نتايج حاصل از برآورد الگوهاي اقتصادسنجي جهت بررسي متغيرهاي آب وهوايي در توابع عملکرد گزارش مي‌شود.
3-2- تحليل توصيفي متغيرها
در اين بخش خلاصه اي از آمار توصيفي متغيرهاي مورد بحث قرار ميگيرد. متغيرهاي سري زماني اقليمي 1391-1370 مي‌باشد. اين متغير ها شامل: بارندگي تجمعي دوره رشد محصولات زراعي(گندم آبي، گندم ديم، جو آبي، جو ديم، نخود ديم وعدس ديم)، درجه حرارت که شامل ميانگين درجه حرارت حداقل و حداکثر دوره رشد محصولات زراعي(گندم آبي، گندم ديم، جو آبي، جو ديم، نخود ديم وعدس ديم) بر حسب سانتي گراد ونيز سرعت باد ورطوبت نسبي در دوره رشد محصولات مي‌باشد. وداده‌هاي عملکرد براي سال‌هاي 1391-1370 بر حسب کيلوگرم در هکتار مي‌باشد.
3-2-1- نتايج آمار توصيفي عملکرد محصولات زراعي در استان کردستان طي سال‌هاي 70-1391
مطابق جدول ( 3-1 ) در استان کردستان مياتگين عملکرد گندم ديم 487/135،گندم آبي برابر با 764/295، که به مراتب بيشتر از گندم ديم مي‌باشد. جو آبي 245/172 ، جو ديم 124/238، که به مراتب بيشتر از جو آبي است. نخود ديم 772/291و عدس ديم برابر 731/245 مي‌باشد.
جدول 3-1- نتايج آمار توصيفي عملکرد محصولات زراعي در استان کردستان طي سال‌هاي 1370-1391
محصولات
ميانگين
انحراف
حداقل
حداکثر
گندم آبي
764/295
205966/1
3554471/0
103/5
گندم ديم
487/135
917814/1
2129398/0
810618/9
جو آبي
245/172
386/5671
2212
22765
جو ديم
124/238
961/8619
5232
38772
نخود ديم
772/291
1035199
1117916/0
5416903/0
عدس ديم
731/245
03954/54
3/122
41/330
منبع:يافته هاي تحقيق
3-2-2 نتايج آمار توصيفي عملکرد محصولات زراعي درشهرستان سنندج طي سال‌هاي 70-1391
مطابق جدول 3-2 در شهرستان سنندج ميانگين گندم آبي 845/2549 و ميانگين گندم ديم 145/816 که گندم آبي به مراتب بيشتر از گندم ديم مي‌باشد.در مورد جو ميانگين عملکرد جو آبي 197/2073 و جو ديم 165/815 مي‌باشد که واضح است جو آبي به نسبت جو ديم بيشتر است. در مورد نخود ديم ميانگين عملکرد41/215 و عدس ديم 673/240 مي‌باشد.
جدول 3-2- نتايج آمار توصيفي عملکرد محصولات زراعي درشهرستان سنندج طي سال‌هاي 1370-1391
محصولات
ميانگين
انحراف
حداقل
حداکثر
گندم آبي
845/2549
2202/950
4/1049
25/4025
گندم ديم
1455/816
5321/296
84/247
84/1242
جو آبي
197/2073
0064/968
46/691
97/4001
جو ديم
1659/815
9367/322
62/284
6/1572
نخود ديم
0414/215
07393/97
53/50
36/414
عدس ديم
673/240
6718/106
32/98
23/399
منبع:يافته هاي تحقيق
3-2- 3- نتايج آمار توصيفي عملکرد محصولات زراعي درشهرستان سقز طي سال‌هاي 70-139
مطابق جدول 3-3 در شهرستان سقز ميانگين گندم آبي001/2565 و ميانگين گندم ديم554/845 که گندم آبي به مراتب بيشتر از گندم ديم مي‌باشد.در مورد جو ميانگين عملکرد جو آبي 61/2072و جو ديم 059/831 مي‌باشد که واضح است جو آبي به نسبت جو ديم بيشتر است. در مورد نخود ديم ميانگين عملکرد548 /249 و عدس ديم 826 /241 مي‌باشد.

جدول 3-3- نتايج آمار توصيفي عملکرد محصولات زراعي درشهرستان سقز طي سال‌هاي 1370-1391

محصولات
ميانگين
انحراف
حداقل
حداکثر
گندم آبي
001/2565
622/1010
19/1158
21/3950
گندم ديم
5545/845
5953/301
25/113
87/1297
جو آبي
61/2072
4827/903
66/547
89/3721
جو ديم
0595/831
6688/333
55/98
02/1646
نخود ديم
5481/269
0321/104
49371/63
480
عدس ديم
8268/241
1899/100
53/64
01/451
منبع:يافته هاي تحقيق
3-2- 4- نتايج آمار توصيفي عملکرد محصولات زراعي درشهرستان بانه طي سال‌هاي 1370-1391
مطابق جدول 3-4 در شهرستان بانه ميانگين گندم آبي 712/2221 و ميانگين گندم ديم 223/1039که گندم آبي به مراتب بيشتر از گندم ديم مي‌باشد.در مورد جو ميانگين عملکرد جو آبي 692/1797 و جو ديم 28/967 مي‌باشد که واضح است جو آبي به نسبت جو ديم بيشتر است. در مورد نخود ديم ميانگين عملکرد547/330 و عدس ديم 625/320 مي‌باشد.
جدول3-4- نتايج آمار توصيفي عملکرد محصولات زراعي درشهرستان بانه طي سال‌هاي 1370-1391
محصولات
ميانگين
انحراف
حداقل
حداکثر
گندم آبي
712/2221
2305/940
21/239
86/3769
گندم ديم
223/1039
6216/378
91/157
48/1806
جو آبي
692/1797
394/976
39/168
64/3526
جو ديم
28/967
9767/345
28/206
1/1755
نخود ديم
5477/330
934/126
38/143
51/503
عدس ديم
6257/320
2236/125
16/69
71/505
3-2-5- نتايج آمار توصيفي عملکرد محصولات زراعي درشهرستان قروه طي سال‌هاي 70-1391
مطابق جدول 3-5 در شهرستان قروه ميانگين گندم آبي 794/3749 و ميانگين گندم ديم 478/874که گندم آبي به مراتب بيشتر از گندم ديم مي‌باشد.در مورد جو ميانگين عملکرد جو آبي 305/3239 و جو ديم 783/782 مي‌باشد که واضح است جو آبي به نسبت جو ديم بيشتر است. در مورد نخود ديم ميانگين عملکرد462/299 و عدس ديم 556/261 مي‌باشد.
جدول3-5- نتايج آمار توصيفي عملکرد محصولات زراعي درشهرستان قروه طي سال‌هاي 1370-1391
محصولات
ميانگين
انحراف
حداقل
حداکثر
گندم آبي
794/3749
836/1307
1226
95/6346
گندم ديم
4786/874
6617/324
51/249
98/1405
جو آبي
305/3239
27/1284
1174
7/6342
جو ديم
7839/782
2758/478
11/206
222/1813
نخود ديم
4623/299
2471/100
81/91
97/547
عدس ديم
5567/261
5761/169
26/16
39/736
منبع:يافته هاي تحقيق
3-2- 6-نتايج آمار توصيفي عملکرد محصولات زراعي درشهرستان بيجار طي سال‌هاي 70-1391
مطابق جدول 3-6 در شهرستان بيجار ميانگين گندم آبي 091/2989 و ميانگين گندم ديم 2355/779که گندم آبي به مراتب بيشتر از گندم ديم مي‌باشد.در مورد جو ميانگين عملکرد جو آبي 647/2308 و جو ديم 713/786 مي‌باشد که واضح است جو آبي به نسبت جو ديم بيشتر است. در مورد نخود ديم ميانگين عملکرد734/208 و عدس ديم 508/236 مي‌باشد.
جدول3-6- نتايج آمار توصيفي عملکرد محصولات زراعي درشهرستان بيجار طي سال‌هاي 1370-1391
محصولات
ميانگين
انحراف
حداقل
حداکثر
گندم آبي
091/2989
5805/973
31/1521
72/4475
گندم ديم
2355/779
4566/322
1/213
63/1274
جو آبي
647/2308
131/881
3/747
47/3784
جو ديم
7136/786
3409/342
38/198
16/1369
نخود ديم
7345/208
79118/86
43/63
45/384
عدس ديم
5082/236
45587/76
97/92
75/362
3-2-7 نتايج آمار توصيفي عملکرد محصولات زراعي درشهرستان مريوان طي سال‌هاي 70-1391
مطابق جدول 3-7 در شهرستان مريوان ميانگين گندم آبي 6/2235 و ميانگين گندم ديم 486/998که گندم آبي به مراتب بيشتر از گندم ديم مي‌باشد.در مورد جو ميانگين عملکرد جو آبي 593/1796 و جو ديم 947/888 مي‌باشد که واضح است جو آبي به نسبت جو ديم بيشتر است. در مورد نخود ديم ميانگين عملکرد376/353 و عدس ديم 215/325 مي‌باشد.
جدول3-7- نتايج آمار توصيفي عملکرد محصولات زراعي درشهرستان مريوان طي سال‌هاي 1370-1391
محصولات
ميانگين
انحراف
حداقل
حداکثر
گندم آبي
6/2235
1969/793
69/447
45/4002
گندم ديم
4868/998
2475/312
69/453
34/1554
جو آبي
593/1796
4252/785
12/200
57/3397
جو ديم
9477/888
4261/272
3/403
62/1321
نخود ديم
3764/353
7883/142
44/147
16/787
عدس ديم
215/325
765/104
160
53/600
منبع:يافته هاي تحقيق
3-2-8- عملکرد محصولات زراعي گندم آبي و ديم، جو آبي و ديم، نخود ديم در استان کردستان
با توجه به نمودار(3-1) مشاهده ميشود که عملکرد محصولات زراعي گندم آبي و ديم، جو آبي و ديم و نخود ديم در استان کردستان اگر چه داراي نوساناتي ميباشد اما يک سير صعودي را طي ميکند. بالاترين عملکرد در واحد سطح مربوط به محصول گندم آبي که برابر5/5 تن ميباشد. محصول گندم ديم بيشترين ميزان سطح زيرکشت و انحراف معيار در استان کردستان را به خود اختصاص دادهاست. پس از آن نخود ديم، گندم آبي، جو ديم و جو آبي ميباشند. البته افزايش عملکرد در واحد سطح به دليل بهبود تکنولوژي و بخشي ديگر به دليل

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی عملکرد گندم Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی استان کردستان، شهرستان سقز، تابع کاب داگلاس