پایان نامه با واژه های کلیدی استان کردستان، روش حداقل مربعات، اثر آب و هوا

دانلود پایان نامه ارشد

توابع رگرسيوني است که به طور تجربي بتواند رابطه ي بين عملکرد محصولات را با پارامترهاي اقليمي برقرار سازد. به عبارت ديگر، اين الگوها در تلاش هستند تا روابط علي راکه بين عملکرد محصولات زراعي وعامل‌هاي محيطي (به طور اساسي آب وهوا) و فن آوري توليد وجود دارد، تفسير کنند. در عوض مدل‌هاي شبيه ساز عملکرد محصول که بيشتر به مدل‌هاي آب وهوا-محصول معروف هستند، درصدد مدل سازي روابط بيوفيزيک بين آب، خاک و عملکرد محصول است. ازبررسي پژوهش‌هاي حاضر نتيجه مي‌شود که اولا روش آماري بيشتر در برآورد روابط عملکرد و پارامترهاي اقليمي براي محصولات در سطح کلان استفاده مي‌شود، ثانيا ميزان بکارگيري نهاده ها و متغير‌هاي اقليمي نظير ميزان بارندگي، ميزان حداقل وحداکثر دما، بر عملکرد محصولات زراعي و کشاورزي تأثير گذار بوده و سوم آنکه بررسي ديدگاه ها و مطالعات صورت گرفته نشان داد که در داخل کشور به بررسي اثر تغييرات اقليم بر عملکرد کمتر توجه شده است. اکثرا تمرکز بر روي نهاده‌هاي اقتصادي بوده است تا فاکتورهاي اقليمي مانند بارندگي، حداقل دما وحداکثر دما که در مطالعه حاضر ودر بخش بعدي به اين مساله پرداخته مي‌شود.

فصل دوم: مواد و روش‌ها

فصل دوم:
مواد و روش‌ها

مقدمه
در اين فصل ابتدا به تصريح روش تحقيق و توابعي که در پژوهش استفاده خواهد شد، پرداخته ميشود. الگوي تجربي هر يک از توابع در بخش روش تحقيق بيان خواهد شد. در واقع در اين فصل چارچوب عمليات براي هدف پژوهش، جهت آزمون فرضيات يا پاسخ به سوالهاي تحقيق را فراهم ميآورد. انتخاب روش تحقيق در هر پژوهش با در نظر گرفتن موضوع، هدفها و امکانات اجراي مسئله مورد پژوهش صورت ميگيرد.
2-2- تابع توليدتصادفي جاست و پاپ
همان طوري که پيشتر بيان شد هدف اصلي مطالعه حاضر بررسي اثر تغييرات اقليمي بر عملکرد محصولات عمده زراعي در استان کردستان است. براي بررسي اثر آب و هوا بر عملکرد محصول ميتوان از رهيافت ارائه‌شده توسط جاست و پاپ (1978) استفاده نمود. ايده اساسي اين روش تجزيه تابع عملکرد به يک جزء قطعي مرتبط با سطح عملکرد و يک جزء تصادفي مرتبط با واريانس عملکرد است. بدين ترتيب امکان بررسي آثار متغيرهاي مستقل (مانند بارش، دما) بر هر دو عملکرد و واريانس عملکرد را ميتوان به صورت زير نوشت (خوان و ادوارد، 2010):

(2-18)

که عملکرد محصول مورد نظر مانند گندم، جو يا نخود، بردار مستقل از جمله متغيرهاي آب و هوايي مانند دما و بارش، يک تابع توليد متوسط مربوط به عملکرد و انحراف معيار عملکرد يا ريسک عملکرد است. نيز پارامترهاي نامعين هستند که بايد برآورد شوند و جمله اخلال رگرسيون با ميانگين صفر و واريانس يک است و بيانگر سال و بيانگر شهرستان مورد نظر است.
فرم عمومي هر دو تابع ياد شده را ميتوان به صورت زير بيان نمود:

(2-19)

(2-20)

با توجه به الگوي جاست و پاپ ارائه‌شده در اين مطالعه در اولين گام تابع عملکرد تصادفي برآورد ميگردد. بدين منظور عملکرد هر يک از محصولات زراعي منتخب بر روي متغيرهاي تغيير اقليم به فرم زير رگرس ميشود:

(2-21)
که در آن فرم تابعي است که ميتواند به فرم خطي، درجه دوم خطي 8، کاب داگلاس9 يا ترنسندنتال باشد و متغيرهاي اقليمي نظير دما، بارندگي، رطوبت، تبخير، سرعت باد و ضريب تغييرات اين متغيرها است. فرمهاي تابعي ياد شده به شکل زير مد نظر قرار خواهند گرفت:
ب) ناحيه جنوبي و جنوب غربي: به‌طور کلي منطقه جنوب مريوان را به موازات روند اصلي زاگرس تشکيل داده و به کوه‌هاب بيستون در کرمانشاه متصل مي‌گردد. اين ناحيه را مي‌توان زاگرس شمالي نام‌گذاري کرد و از نظر تکامل زمين‌شناسي کاملاً متأثر از روندها و ارتفاعات حاکم بر زاگرس است.
ج) ناحيه شرقي و جنوب شرقي: تمامي منطقه قروه و بيجار را در بر گرفته و حد غربي آن را مي‌توان محور کرمانشاه، سنندج، ديواندره و دشت اوباتو فرض نمود.
آب و هواي استان کردستان
استان کردستان در بهار و تابستان آب و هوايي خنک و معتدل دارد و در زمستان و پاييز سرد و يخبندان است. اقليم کردستان تحت تأثير توده‌هاي گرم و مرطوب مديترانه‌اي و اقيانوس اطلس قرار دارد که با عبور اين جريان‌ها از روي استان و برخورد با ارتفاعات زاگرس مقدار زيادي از رطوبت خود را به‌صورت برف و باران از دست داده و عامل عمده ريزش‌هاي جوي کشور را تشکيل مي‌دهند. بيشترين ميزان بارش جوي در ناحيه غربي استان (شهرهاي بانه و مريوان) حدود 800 ميليمتر در سال و كمترين ميزان بارندگي آن در ناحيه شرقي حدود 400 ميليمتر در سال است. ميزان بارش هاي جوي در قسمت مركزي استان (شهر هاي سقز و سنندج) نزديک به 500 ميليمتر در سال است. تعداد روزهاي يخبندان 109 روز و ميزان بارندگي سالانه در شرايط عادي اقليمي معادل 500 ميلي متر است.

Linear (2-22)

Cobb-Douglass (2-23)

Linear-Quadratic

Transcendental (2-25)

مرحله دوم شامل برآورد مؤلفههاي واريانس تابع توليد تصادفي است. بعد از برآورد معادله (4-3) و بدست آوردن اجزاي اخلال تابع ريسک عملکرد را ميتوان به صورت به دست آورد. لازم به ذکر است که مقدار ??_it?^2 شناخته‌شده نيست و بايستي تخمين گردد. براي اين منظور ميتوان از اجزاي اخلال معادله (3-4) استفاده نمود و به شکل رابطه(3-9) z اثر متغيرهاي اقليمي بر ريسک عملکرد را بررسي نمود.
(2-26)

که Z ميتواند متفاوت از x باشد و اين رابطه را با ميتوان برآورد کرد.
در مرحله نهايي، بعد از برآورد معادله (3-9) ميتوان معادله(3-4) را به روش حداقل مربعات وزني (WLS) جهت رفع مشکل ناهمساني واريانس در توابع عملکرد برآوردي برآورد کرد. البته براي معادله (3-9) نيز علاوه بر فرم خطي ميتوان از درجه دوم خطي، کاب داگلاس و ترانسندنتال بهره گرفت که در اين مطالعه از اين فرمهاي تابعي نيز استفاده ميشود.
با توجه به هدف مطالعه، اولين موردي که بايد بررسي شود اين است که آيا رسيک عملکرد وجود دارد يا نه؟ اگر جمله خطا داراي واريانس ثابت نباشد، آن را ناهمساني واريانس ميگويند. ريسک عملکرد به عنوان ناهمساني واريانس مطرح ميشود. هر آزموني براي تشخيص ناهمساني واريانس انجام ميشود و اگر واريانس ناهمساني تشخيص داده نشود ميتوان آن را شاهدي بر عدم وجود ريسک تلقي کرد و در صورت وجود واريانس ناهمساني در مدل ميتوان تابع ريسک را برآورد نمود (آسکه و تيوتراس، 1999). پس از پي بردن به وجود ريسک ميتوان تابع ريسک عملکرد را برآورد کرد. بدين صورت که جزء اخلال تابع برآوردي عملکرد محاسبه ميشود و مربعات اجزاي اخلال مدل به عنوان متغير وايسته تابع ريسک در نظر گرفته ميشود و تابع ريسک مانند تابع عملکرد ميتواند با فرمهاي خطي، درجه دوم خطي، کاب داگلاس و ترانسندنتال برآورد گردد.
2-3 – تکنيک‌هاي برآوردي داده‌هاي سري زماني
براي بررسي اثر آب و هوا بر عملکرد محصول همان طور که قبلا توضيح داده شد توليد محصولات گندم، جو و نخود و عدس در سطح شش شهرستان صورت ميگيرد لذا جهت برآورد توابع عملکرد و ريسک عملکرد (در مطالعه حاضر) ميتوان از تکنيکهاي برآورد دادههاي سري زماني بهره گرفت که در ادامه به طور مختصر توضيح داده ميشود. سري‌هاي زماني، يکي از مهمترين داده‌هاي آماري مورد استفاده در تجزيه و تحليل تجربي است. در استفاده از مدل‌هاي اقتصادسنجي توجه به پايايي سري‌هاي زماني بسيار مهم است، زيرا اگر متغيرهاي سري زماني پايا نباشند امکان بروز رگرسيون کاذب در برآوردها وجود دارد. منظور از پايايي متغير سري زماني اين است که ميانگين، واريانس و کواريانس آن متغير در طول زمان ثابت باقي بماند. که در اين تحقيق از اين آزمون استفاده شده است. در تحليل‌هاي اقتصادي فرض بر اين است که بين متغيرهاي مطرح در يک تئوري اقتصادي، ارتباط بلند مدت وتعادلي برقرار است. در تحليل‌هاي اقتصادسنجي کاربردي جهت برآورد روابط بلند مدت بين متغيرها، ميانگين و واريانس آنها را در طي زمان ثابت ومستقل از عامل زمان در نظر مي‌گيرند و در نتيجه به طور ضمني ثبات رفتاري را براي آنها فرض مي‌کنند با وجود اين در تحقيقات کاربردي معلوم شده است که در بيشتر موارد ثبات رفتاري متغير‌هاي سري زماني تحقق پيدا نمي کند.
يکي از آزمون‌هاي انجام ايستايي متغيرها روش ديکي -فولر تعميم يافته است که در اکثر مطالعات مربوط به سري‌هاي زماني از اين آزمون استفاده شده است. قابل ذکر است که آزمون ديکي فولر تعنيم يافته زماني به کار مي‌رود که بين جملات اخلال همبستگي وجود داشته باشد . البته با لحاظ کردن وقفه‌هاي متغير توضيحي در مدل،اين مشکل بايد رفع گردد و جملات اخلال معادله داراي خصوصيت نوفه سفيد باشد.
تشخيص وجود روند تصادفي در يک سري زماني به سادگي از طريق آزمون ريشه واحد امکان پذير است. اساس آزمون ريشه واحد بر اين منطق استوار است که دريک فرآيند خود توضيح مرتبه اول به صورت:
Yt=? yt-1+ut t=1,2,3…
که در آن t y مي‌تواند نماينده متغيري نظير قيمت محصول باشد و 1-yt مقدار با وقفه قيمت محصول، ? ضريب متغير t y و ut جمله اخلال را نشان مي‌دهد. اگر ? به صورت قدر مطلق کوچکتر از يک باشد، مشاهداتي که از اين فرآيند توليد ميشوند در حول وحوش ميانگين صفر ودر دامنه محدودي نوسان مي‌کنند و به عبارت ديگر پايا هستند، يعني اگر 1 ?1- باشد، فرآيند پايا واگر 1 =? باشد، ناپايا است. اگر به روش حداقل مربعات معمولي ضريب ? برآورد شود و برابر يک بودن آن مورد آزمون قرار گيرد مي‌توان پايايي يا ناپايايي يک فرآيند سري زماني به اثبات برساند(نوفرستي،1387).
ديکي فولروهمکاران(1979)آزمون فرضيه زير را براي آزمون ريشه واحد معرفي کردند:
H0: ? =1
H1: ? 1
پارامتر? را مي‌توان به روش حداقل مربعات معمولي( OLS) به صورت زير برآورد کرد:
??= (??(yt-y?)(yt-1-y?) )/(??(yt-1-y?)²) (2-27)
27-2
که در آن t yتعريف قبلي خود، 1-yt مقدار باوقفه آن و ?y ميانگين t y ها است. تحت صحت فرضيه صفر 1 =?، مقادير معمول محاسبه شده آماره t به روش OLS به آمارهr معروف اند ودر واقع مي‌توان گفت که به جاي استفاده از آزمون t بايد از آزمون r پيشنهادي توسط ديکي فولرFD استفاده کرد. جدول تنظيم شده توسط ديکي فولر براي مقادير بحراني r به وسيله مک کينون با استفاده از شبيه سازي مونت کارلو به گونه بارزي بسط و توسعه داده شده است. اگر آماره r محاسبه شده از مقادير بحران r ارائه شده توسط FD يا مک کينون بزرگتر باشد، آنگاه0 H رد مي‌شود، يعني سري زماني پايا است. اما اگر مقدار r محاسبه شده کمتر از مقدار بحراني ارائه شده باشد، فرضيه0 H پذيرفته مي‌شود و سري زماني مورد بررسي ناپاياست.

2-4- الگوي تجربي تحقيق
در اين قسمت الگوهاي تجربي توابع عملکرد و ريسک عملکرد بيان ميشوند. مهمترين کار در تعيين يک الگوي تجربي عملکرد مشخص کردن فرمهاي تابعي عملکرد محصولات و عواملي که به عنوان متغيرهاي مستقل در الگو لحاظ ميشوند مانند بارندگي، دماي حداقل، دماي حداکثر، حداکثر سرعت باد، رطوبت نسبي براي استان کردستان وسپس الگو‌هاي تجربي عملکرد براي شهرستان‌هاي سنندج، سقز، بانه، قروه، بيجار و مريوان لحاظ ميشود.
طبق مطالب بيان شده در بخش قبلي، ابتدا الگوي تجربي توابعهاي عملکرد گندم آبي و ديم، جو آبي و ديم، نخود ديم وعدس ديم بيان خواهد شد و سپس در صورت وجود ناهمساني واريانس در اين توابعها، تابع ريسکشان تخمين زده خواهد شد. در نهايت با رفع

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی عملکرد گندم، روش حداقل مربعات، اثر آب و هوا Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی عملکرد گندم، استان کردستان، شهرستان سقز